Samhällsorientering, Miljö -Energi

24 röster
65930 visningar
uppladdat: 2002-08-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning

1. Inledning 0
2. Energislag: Biomassa 0
2.1 Fördelar med Biomassa 0
2.2 Nackdelar med Biomassa 0
2.3 Energiutvinning: 0
3. Energislag: Vattenkraft 0
3.1 Fördelar med vattenkraft 0
3.2 Nackdelar med vattenkraft 0
3.3 Energiutvinning: 0
4. Energislag: Olja 0
4.1 Fördelar med olja: 0
4.2 Nackdelar med olja: 0
4.3 Energiutvinning: 0
5. Energislag: Naturgas 0
5.1 Fördelar med naturgas: 0
5.2 Nackdelar med naturgas: 0
5.3 Energiutvinning: 0
6. Energislag: Kol 0
6.1 Fördelar med kol: 0
6.2 Nackdelar med kol: 0
6.3 Energiutvinning: 0
7. Energislag: Kärnkraft 0
7.1 Fördelar med kärnkraft: 0
7.2 Nackdelar med kärnkraft: 0
7.3 Energiutvinning : 0
7.3.1 Fusion: 0
8. Energislag: Vindkraft 0
8.1 Fördelar med vindkraft: 0
8.2 Nackdelar med vindkraft: 0
8.3 Energiutvinning: 0
9. Energislag: Solenergi 0
9.1 Fördelar med solenergi: 0
9.2 Nackdelar med solkraft: 0
9.3 Energiutvinning: 0
10. Energislag: Geotermisk energi 0
10.1 Fördelar med geometrisk energi. 0
10.2 Nackdelar med geometrisk energi: 0
10.3 Energiutvinning: 0
11. Energislag: Torv 0
11.1 Fördelar med torv: 0
11.2 Nackdelar med torv: 0
11.3 Energiutvinning: 0
12. Sammanfattning: 0
13. Proposition: 0
13.1 Motivering till min fördelning: 01. Inledning
Det satsas idag mycket pengar på forskning av olika energislag som t ex sol och vind. De energislag som släpper koldioxid (Olja, Naturgas, kol och torv) måste minskas. I takt med att Sveriges energikonsumtion ökar och att koldioxidutsläppen måste minskas ned så måste vi idag satsa på naturens energikällor. Kärnkraften kommer enligt folkomröstning avvecklas före 2010. Jag personligen anser att detta är fel. I detta arbete ska jag skriva en proposition där jag ska bestämma vilka energislag som ska höjas respektive minskas till och med år 2010. Dessutom kommer jag att redogöra vilka för, nackdelar samt energiutvinning för varje energislag.

2. Energislag: Biomassa

2.1 Fördelar med Biomassa
Biobränslet är billigt och lätt att skaffa t.ex. skog man behöver heller ingen speciell utrustning när det gäller att t.ex. hugga ned skog. Biobränslet i största del skog finns i stora mängder i Sverige och det finns knappt någon risk att det ska ta slut eftersom man återplanterar träd när man har huggit ned dem, träden har också snabb återväxt. Sverige har också en hel del energiskog…. Biobränslen har ett väldigt brett användningsområde t.ex. Sopor som folk kastar iväg. Privatpersoner kan använda det utan att behöva köpa det genom uppvärmning av hus i form av brasor.

2.2 Nackdelar med Biomassa
Jorderosionen ökar och det blir risk för öken, dock inte i Sverige eftersom vi återplanterar den skog vi hugger ned.

2.3 Energiutvinning:
Biobränslen eldas i stora kondenskraftverk (se olja). Man eldar också i villapannor för privat bruk. Man kan ta gasen från sopor från gasen i sopor när de har förmultnat.

3. Energislag: Vattenkraft

3.1 Fördelar med vattenkraft
Vattenkraften är en mycket effektiv energikälla, det är hållbart, billigt att bygga och ger inga utsläpp som skadar miljön, Vattenkraften ger idag ungefär hälften av den energi som vi utvinner i Sverige. Vattnet kommer aldrig att ta slut eftersom det hela tiden bildas ånga som sen blir nederbörd.

3.2 Nackdelar med vattenkraft
Ovanför dammen som håller uppe vattnet och gör det möjligt att ”spara” vatten till viktigare tillfällen (t.ex. vintern då vi behöver som mest energi) dränker stora områden såsom åkrar, skogar, områden med hus och ängar. Stora ytor nedanför dammen blir även torrlagda eftersom där vatten runnit rinner inget vatten längre. Människor och djur måste flytta p.g.a. torrläggningen eller dränkningen. Tillgången till vatten kan försämras (dock ett mindre problem i Sverige). Djur och fisklivet i största del påverkas, fiskar har problem under den tiden där den ska para sig, då måste den flytta. Svårigheterna finns när fisken ska röra sig genom själva kraftverket.

3.3 Energiutvinning:
Man utnyttjar rörelseenergin i det strömmande vattnet som sätter fart på en turbin, vattnet leds senare till en generator där elektrisk energi skapas.

4. Energislag: Olja

4.1 Fördelar med olja:
Oljan är mycket användbar t.ex. som bränsle, fotogen. Oljan är lätt att transportera långa sträckor och den är lätt att lagra i stora fat eller i stora tankar. Bensin och diesel är förhållandevis billiga om man jämför med andra bränslen såsom el och sol. Oljan kan användas vid framställning av exempel plaster och läkemedel.

4.2 Nackdelar med olja:
Oljan påverkar miljön vid alla steg i processen från utvinning till förbränning. Vid utvinningen kan det ibland ske utsläpp. Det kan ske utsläpp vid transport till sjöss vid olycka eller bara för att rena tankarna, vilket är förbjudet eftersom det skadar djur så pass mycket. Vid förbränning sker stora utsläpp av koldioxid (co2), oljan har bidragit med stora utsläpp vilket har resulterat i en ökning av alla utsläpp de senaste 30 åren. Vid förbränningen sker stora utsläpp av svaveldioxid som leder till försurning av sjöar och mark. Oljan finns ”bara” i 45 år till med dagens tillgångar och fynd. Oljan finns inte i Sverige men vi är ändå väldigt beroende av den. Oljan är icke-förnyelsebar eftersom den för flera hundra miljoner år skapades.

4.3 Energiutvinning:
I ett Kondenskraftverk så eldar man Olja, Kol, Naturgas, torv och Biomassa. Man hettar upp vatten under högt tryck i en ångpanna tills det kokar och bildar ånga, ångan leds till en turbin och trycker på mot turbinbladen så att turbinen tvingas att rotera. Turbinen leder till en generator och där skapas el. Vattnet som värmts upp används också till fjärrvärme, det använts också till varmvatten till hus. När utsläpp sker av alla fossila bränslen bildas svaveldioxid i luften, vid nederbörd bildas då ”surt regn”. Växter och djur kan skadas. Utsläppen kan påverka andra länder med hjälp av moln där svavlet bildas och förs vidare i.

5. Energislag: Naturgas

5.1 Fördelar med naturgas:
Naturgas är det renaste av alla fossila bränslen, vid utvinningen bildas bara hälften så mycket föroreningar än t.ex. vid förbränningen av kol eller olja. Gasen från sopor och avfall kan användas till utvinning av energi. Sverige har ett väldigt smidigt importsystem med Danmark i form av stora pipeliners under vattnet. Naturgas är dessutom mer miljövänligt bränsle än t.ex. olja.

5.2 Nackdelar med naturgas:
Det finns risk för olyckor vid transport och utvinning eftersom gasen är extremt brandfarlig. Grannländer har synpunkter på hur ledningar med gasen ska dras (kanske inte det största problem i Sverige) problemet är dock rent politiskt. Naturgasen räcker ”bara” ca 75 år till med dagens fynd och är icke-förnyelsebar eftersom den producerades på samma sätt som oljan (se olja). Naturgasen finns inte i Sverige och måste därför importeras, det finns redan ett samarbete med Danmark (se fördelar).

5.3 Energiutvinning:
Se olja.

6. Energislag: Kol

6.1 Fördelar med kol:
Det räcker upp till 200 år till med dagens tillgångar vilket är positivt vid en jämförelse med olja och Naturgas. Kol är dessutom billigt och lätt att utvinna. Kol är också ganska lätt att lagra.

6.2 Nackdelar med kol:
De största problemen med kol är att den påverkar miljön, när man bryter kol så bildas mycket damm som förorenar miljön. Det kan t.ex. orsaka en förändrad landskapsbild och ibland får man problem med vattennivån som sänks vid gruvorna. Vid utvinningen bildas koldioxid (Co2) som bidrar med negativ effekt till växthuseffekten eftersom utsläppen vid utvinningen släpper ut koldioxid. Vid utvinningen bildas förutom koldioxid, svaveldioxid och tung metaller. Kolen är icke-förnyelsebar och finns inte i Sverige, vilket innebär att vi måste importera den. Växthuseffekten orskas av att alla fossila bränslen släpper ut koldioxid som lägger sig som ett osynligt lock i atmosfären. Konsekvenserna blir att för mycket värme stannar kvar atmosfären och ökar medeltemperaturen på jorden. Klimatförändringarna innebär att glaciären smälter, havsnivån stiger och Golfströmmen kan ändra riktning, vilket skulle innebära stora klimatförändringar för Sveriges del.

6.3 Energiutvinning:
se utvinning för olja.

7. Energislag: Kärnkraft

7.1 Fördelar med kärnkraft:
Kärnkraften är miljövänlig så länge ingen radioaktivitet läcker ut, den producerar billig el så länge allt fungerar. Kärnkraften förfular inte miljön som t.ex. Kol, Vindkraft. Sveriges kärnkraftverk är otroligt säkra, (bland de absolut säkraste i Världen) jämförelsevis med T.ex. Ryssland. Problemet med ”hårdsmälta” kan lösas med hjälp av ett slags tak som håller radioaktiviteten inom en viss radie om hårdsmälta skulle förekomma. I Sverige har vi ett bra och säkert sätt att förvara avfallet på.

7.2 Nackdelar med kärnkraft:
Risken vid olycka, en olycka skulle innebära en katastrof i form av stora utsläpp av radioaktiva ämnen uran är nämligen ett radioaktivt ämne, brytningen och transporten av uran är båda också riskfyllda. Den slutgiltiga förvaringen av använt kärnbränsle ar väldigt lång tid, över tusen år därefter är kärnbränslet inte radioaktivt längre. Uran finns i Sverige men halten på uranet är för låg, uran importeras därför från utlandet, Uran medför en viss stöldrisk för att det använts till kärnvapen. Uran kommer att ta slut inom en snar framtid eftersom det inte är förnyelsebart.

7.3 Energiutvinning :
När uran atomkärnor klyvs bildas en enorm värme. Från den delade atomkärnan kommer neutroner som i sin tur klyver andra atomkärnor senare bildas också en otrolig värme i dessa nya atomkärnor, det uppstår alltså en kedjereaktion(detta är fission). Värmen som har skapats används till att koka vattnets ånga driver turbiner som driver en generator. Energin som har bildats är värmeenergi. När själva processen med fission håller på bildas det radioaktiv strålning.

7.3.1 Fusion:
Till skillnad från en vanlig fission eller klyvning av atomkärnor kan man bara låta atomkärnor slås samman. De ämnen som används är väteisotoperna deuterium (tungt väte) och tritium (supertungt väte) de måste kollidera i en otroligt hög hastighet. Vid den hastigheten som uppstår brukar atomer vanligen hålla sig ifrån varandra dock övervinner atomkärnorna det. För att skapa hastigheten måste den uppstå i en väldigt hög temperatur på några hundra miljoner grader eller så!! Fusionskraftverken skulle bli säkrare än fissionskraftverken eftersom processen är lättare att kontrollera och radioaktiviteten kan hållas på en låg nivå. Om dessa reaktorer skulle fungera skulle vi ha ett miljövänligt, billigt och supereffektiv kärnkraft. Väte som används är ju Universums vanligaste grundämne.

8. Energislag: Vindkraft

8.1 Fördelar med vindkraft:
Vinden är en oändlig energikälla. Vindkraften är i utvecklingsstadiet i Sverige. Vindkraften är förnyelsebar och den är otroligt miljövänlig. Sverige har bra förhållanden till att ha vindkraft. Kan användas på vattnet, där störs ingen av ljudet eller av platsen som tas upp. Kan användas för privat bruk. Ett vindkraftverk sköter praktiskt taget sig självt.

8.2 Nackdelar med vindkraft:
Landskapsbilden blir sämre, dessutom låter vindkraftverken väldigt mycket och tar upp rätt så stor plats. Man måste bygga många vindkraftverk för att mycket energi ska produceras. Vinkraftverken till havs kostar mer att bygga och för drift samt underhåll.

8.3 Energiutvinning:
Vinden får vingarna på vindkraftverket att rotera och vrida runt en axel så att vindenergin omvandlas till elektricitet. Det är vingarna som fungerar som turbiner. Turbinens axel är kopplad till en generator inne i maskinhuset.

9. Energislag: Solenergi

9.1 Fördelar med solenergi:
För en anläggning med solenergi är det lång livslängd alltså att det håller länge och sköter sig självt, det är också låga underhållningskostnader. Finns i Sverige i forskningsstadiet. Solen är en oändlig energikälla det är mycket miljövänligt och ger inga som helst utsläpp. Solenergi används (på prov) privat bruk i ett bostadsområde där solceller täcker taket och bidrar med 25 procent av husets energiförbrukning

9.2 Nackdelar med solkraft:
Det förfular miljön i och med att en anläggning täcker upp en väldigt stor plats. Solenergin är väldigt dyr och är i längden inte lönsam i dagsläget. Det finns problem under vintern (den tid då Sverige förbrukar som mest energi) då det inte går att lagra energin. Har relativt små användnings områden.

9.3 Energiutvinning:
När solen lyser på solcellen uppstår spänning mellan solcellens framsida och baksida. Elektroner frigörs i halvledarmönstret och elektrisk ström skapas. Solenergin kan också värma vatten, en solfångare består av rör som sitter på en svart yta. Genom att låta vattnet cirkulera i rören värms vattnet upp. Detta används i en primitivare form i fattiga länder.

10. Energislag: Geotermisk energi

10.1 Fördelar med geometrisk energi.
Finns i Sverige i liten skala, den används redan i Lund i stor skala, ungefär hälften av stadens fjärrvärme kommer därifrån. En av framtidens viktiga energikällor. Geotermiska kan på vissa platser användas för privat bruk.

10.2 Nackdelar med geometrisk energi:
Energin kan bara användas på ett fåtal platser i Sverige, Island har de största tillgångarna i Norden.

10.3 Energiutvinning:
Genom att skicka ner kallt vatten i jorden genom rör och låter vattnet värmas upp jordens värme, upp kommer varmt vatten. Man får upp mer varmvatten än kallvatten, så man tjänar på det hela!

11. Energislag: Torv

11.1 Fördelar med torv:
Stor procentandel av Sveriges totala yta består av användningsbara områden(15 procent). Torven kan ersätta förbränningen av andra fossila bränslen och minska importkostnaderna.

11.2 Nackdelar med torv:
Vid utvinningen bildas koldioxid och svavel, koldioxiden bidrar med en ökning till växthuseffekten. Svavel försurar sjöar och skadar både växter och djur. Det tar ca 20 år att bryta torv från första till sista steget. Torven växer ca 1-2 mm per år vilket gör att den kommer att försvinna inom en snar framtid. Skog och buskar får tas bort i områdena där man ska bryta torv.

11.3 Energiutvinning:
För utvinning se Olja.

12. Sammanfattning:
Sammanfattningsvis anser jag att de miljövänligaste ämnena är: geotermisk värme, vindkraft, solkraft och Biomassa. Dessa energislag kanske inte fungerar rent praktiskt här i Sverige men det är de miljövänligaste. De energislagen som är (ur svensk synvinkel sedd) mest praktiska är: vindkraft, biomassa, vattenkraft och torv.

13. Proposition:
Mitt förslag avseende ny energiomvandling till regeringen år 2010 är följande:
Energislag 2010 1999 % förändring
Olja, Oljeprodukter 12% 32% - 62 %
Naturgas 19% 2% +850 %
Kol (Stenkol och koks) 3% 6% - 50 %
Biomassa och sopor(avfall) 18% 22% - 18%
Torv 4% 1% + 400%
Vattenkraft 18% 18% +/ 0
Kärnkraft (fission) 13% 18% - 27%
Kärnkraft (fusion) 5% 0%
Vindkraft 6% Mindre än 1%
Solenergi 1% Mindre än 1%
Geotermisk energi 1% Mindre än 1%
Total summa 100% 100%

13.1 Motivering till min fördelning:
Jag anser att vi måste sänka oljeprodukterna väldigt mycket, eftersom det är dessa som släpper ut alldeles för mycket koldioxid och det används för mycket och i för stor skala. Jag tror att naturgasen kan ersätta oljan på många sätt och vis, exempel som bränsle till bilar. Dock så bidrar naturgasen till växthuseffekten vid utvinningen men den är mycket renare och släpper bara ut hälften så mycket som oljan gör. Naturgasen importeras på ett mycket smidigt sätt från Danmark. De samarbete som vi har med Danmark är väldigt positiv och det borde ökas i framtiden. Det gäller att öka forskning på hur man ska utveckla naturgasen till ett bränsle som ska ersätta bensin, i och med ökade bidrag till naturgasen måste vi minska pengarna till oljan och importen av den. En långsiktig forskning kan senare leda till ännu effektivare och miljövänligare med bl. a sol och biobränslen.

Kolen låter jag praktiskt taget var sänker den med tre procent, jag tycker att den tär för mycket på miljön, bildar stora, fula dammhögar och bidrar till växthuseffekten. Från ett svenskt synsätt vill jag ersätta kolen med torv, vi kan minska ned på importen av kolen och istället dra nytta av landets resurser, det är varken bra eller dåligt för miljön. Kolen räcker ca 200 år till vilket gör att vi kan öka importen av den vid ett senare skede, då Sverige får kan få någon slags ”energikris”, men i dagsläget anser jag att vi kolen utgör dessa problem (t ex lagring, växthuseffekten) så bör vi sänka importen av den, vi bör dock ändå ha kvar den eftersom den är viktig som energikälla. Jag hoppas att med alla ”miljöns energislag” och torven så kan vi avskaffa kolen så småningom. Detta bör vi dock se långsiktigt.

Biomassan är ett väldigt bra energislag både sett ur svensk ekonomi sätt och för miljön. Sopor kan användas både till utvinning och att ta gas ifrån, jag vill se en mycket större användning av sopor och avfall. Anledningen till att jag sänker bimassan med 4% är den stora användningen till träd, jag tror att det skulle vara bra om vi kunde ”spara” träd om det skulle bli någon sorts energikris. Det är tur att Sverige har så stora tillgångar till träd som vi har men det är ingen idé att slösa bort detta överskott vi har, dessutom tycker jag att vi borde plantera mer energiskog på lämpliga platser och spara lite mer av den äldre skogen. Vi kan plantera energiskog på ett kortsiktigt sätt och skaffa oss ett välstånd i den framtida energimarknaden. Användningen av sopor anser jag vara väldigt viktig och framförallt väldigt smart som energikälla eftersom människor kastar iväg saker i en väldigt snabb takt. Människan kastar dock väldigt mycket sopor där det inte ska vara men jag tror att om vi informerar folket och berättar på vilket sätt vi kan använda oss av sopor i energianvändningen samt hur det skulle påverka Sveriges ekonomi. En sådan sorts information skulle säkerligen ändra många människors vanor som att källsortera saker så att det blir mindre jobb för staten. En möjlig lösning på sopproblemet skulle kunna var en form av en betalning som staten köper sopor av varje hushåll för en mindre summa pengar eller minskning av skatt. En sådan lösning skulle dock också bidra med problem som att det skulle vara svårt att hålla reda på vem som inte har givit deras sopor osv. Vi kanske skulle kunna sätta krav på sophantering dvs. mot betalning eller liknande. Det kan vara en helt absurd idé men också en smart framtidslösning.

Torven tror jag kommer att ersätta kolen under en långsiktig period, kolens import minskar medan jag höjer torvens förbrukning med 3%. Torven är en väldigt viktig energikälla och bör satsas mer på eftersom så mycket av Sveriges yta består av torv. Torven kan också vara väldigt viktig för den Svenska framtiden som vi bör satsa hårt på redan idag.
Jag vill inte ändra vattenkraften för den redan fungerar som stor energikälla både för att den påverkar naturen på vissa slag men det kan man samtidigt stå ut med. Jag anser att det inte finns en enda anledning till att bygga ut de fyra orörda älvarna: Kalix älv, Pite älv, Torne älv eller Vindälven. De ska stanna orörda.

Kärnkraften villa jag absolut inte stänga av helt eftersom den bidrar med så pass mycket energi. Jag vill dock minska på den lite eftersom folket egentligen vill få den avstängd. Jag tror dock inte att folket är underrättat på det sätt de borde vara, de har ju knappt en aning hur mycket som kärnkraften bidrar med, de oroar sig bara för hårdsmälta inte en tanke på Sverige har bland de säkraste kärnkraftverken i hela Världen. I en senare undersökning av TT (tidningarnas telegrambyrå) 2002 så är det nu mer folk som vill att kärnkraften ska vara kvar, det är mest kvinnor och barn som vill avskaffa den. Jag tycker att vi ska anordna en ny nationell undersökning i slutet av 2007 eller i början av 2008. Jag ser väldigt gärna att kärnkraften lever kvar för att jag är positiv till kärnkraften. Kärnkraften är enligt mig ett alldeles för viktigt energislag för att tas ur bruk.

Jag tror att forskningen om det miljövänligare och med betydligt riskfriare sättet att få fram energin ur ett kärnkraftverk ”fusion” kommer att utgöra en stor del av den framtida energiproduktionen år 2010. Jag tror att forskningen har utvecklats så pass mycket att den precis har börjat användas i större skara. Fusionen tror jag väldigt mycket på, och det ger mig stora förhoppningar om framtiden, att problemet med kärnkraft kan ses positivt av alla. Om förhoppningen om att fusionen ska fungera till år 2010 måste vi öka pengar till forskningen, se till att anställa mer forskare och göra ett internationellt samarbete med ett annat land eller andra länder. Alltså sänker jag den vanliga fissionen med 5% och sätter fusionen på 5%.
Vinden skulle kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt i Sverige speciellt längs kusterna där det blåser konstant starka vindar, möjligheterna är också väldigt stora i vattnet. Jag skulle vilja att Sverige gjorde som Danmark och sätter upp vindkraftverk runt hela kusten. Jag skulle vilja ha en målsättning på att ha mellan 5000-10 000 vindkraftverk i Sverige. Detta ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Samhällsorientering, Miljö -Energi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-08-01]   Samhällsorientering, Miljö -Energi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1106 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×