Samverkan? En intervjustudie med föräldrar till barn i förskoleklass

1721 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med vår uppsats är att få fördjupad kunskap om föräldrars egna uppfattningar om samverkan med skola i övergången från förskola till förskoleklass, och att jämföra deras uttalade förhållningssätt med de riktlinjer som är rådande i dagens förskola och skola. För det syftet har vi använt oss av litteraturstudier, dokumentanalys och kvalitativ intervjumetod. Litteraturstudiet, med fokus på föräldrasamverkan, har givit oss en ram för arbetet och har varit till hjälp vid bearbetning och analys av resultaten. Här har vi tittat närmare på varför samverkan bör ske och med vilka argument. Genom dokumentanalys har vi undersökt hur riktlinjerna för samverkan ser ut i läroplanerna. Det empiriska materialet är insamlat genom kvalitativa intervjuer med sju föräldrar till barn i två olika förskoleklasser. Genom att intervjua föräldrarna har vi sökt svar på frågor om hur föräldrar upplever att samarbetet med pedagogerna fungerar. Hela vår studie bygger på den sociokulturella teorin utifrån den ryske psykologen Lev S. Vygotskij. Vi har utifrån våra kvalitativa intervjuer funnit fyra teman. Dessa är: Mellan tidsbrist och engagemang, Gemensamt ansvar, dialog och insyn, Problem och svårigheter i samverkan samt Samverkan från förskola till förskoleklass. Vi har utifrån dessa teman upptäckt att föräldrar oftast vill ha samverkan men att de av olika andledningar inte alltid finner vägar till ett fungerande samarbete med förskola/skola. Vi såg också att det både finns föräldrar som vill ha inflytande i verksamheten och de som inte vill ha det eftersom de är nöjda med samverkan. En genomgående upplevelse hos de intervjuade föräldrarna är att samverkan förändras och blir mindre när barnen börjar i förskoleklass, men att det också finns föräldrar som av olika orsaker inte tycker att samverkan minskar i övergången till förskoleklass. Det viktigaste skälet till varför samverkan bör ske är att ett gott sama...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Samverkan? En intervjustudie med föräldrar till barn i förskoleklass

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Samverkan? En intervjustudie med föräldrar till barn i förskoleklass
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11256 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×