EU:s ramdirektiv för vatten: konsekvenser för svensk vattenkraft

2133 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
EU:s ramdirektiv för vatten trädde i kraft i december år 2000 och syftar till att för framtiden skapa en gemensam vattenpolitik i EU. Direktivets överordnade mål är att uppnå en tillfredsställande miljökvalitet i samtliga naturliga ytvatten i Europa. Kraftigt påverkade vatten ska endast nå upp till ett bästa möjliga tillstånd där mänsklig verksamhet fortfarande tillåts. I Sverige leds vattenförvaltningen av den nybildade Vattenmyndigheten. Direktivet, dess förarbeten och implementering i Sverige undersöks i examensarbetet. De flesta vattenförekomster i direkt anslutning till vattenkraftanläggningar har preliminärt klassificerats som kraftigt modifierade och omfattas då av de mindre ambitiösa miljömålen. Dock kommer åtgärder för att förbättra vattenförekomsternas kvalitet krävas för att uppfylla direktivets mål. Några av de åtgärder som kan bli aktuella i reglerade vattendrag är: ökad minimitappning i gamla, delvis torrlagda vattenfåror, minskad regleringsamplitud, återinförsel av vårfloden, kontinuitet längs hela vattendraget, samt en ökad svårighet att få tillstånd till ny verksamhet. Dessa tänkbara åtgärder undersöks i examensarbetet. Beräkningar av en ökad mintappning i denna studie visar att ett vattenkraftverks möjligheter att tillvarata energin i vattnet, har en avgörande betydelse för hur stora produktionsförluster som uppstår vid en ökad mintappning förbi kraftverket. Exempel på sådana kraftverk är de som karaktäriseras av en hög fallhöjd, låg medelvattenföring samt en stor installerad effekt. Den ökade mintappningen i studien resulterade i förluster som var antingen mycket små, eller uppgick till ca 15 % av den årliga medelproduktionen. Kontinuiteten hos ett vattendrag, exempelvis genom fisktrappor förbi dammar har ofta föreslagits som miljöförbättrande åtgärder. I examensarbetet undersöks grunderna till detta i förarbeten och i själva direktivtexten. En sådan åtgärd skulle medföra en kraftig inverkan på kraftproduktionen. Den europeiska miljöbyrån anför dock att fisktrappor sällan är helt funktionsdugliga och även de mest effektiva orsakar förseningar i fiskens vandring (EEA 1999). Vattenkraft utgör en del i det svenska elproduktionssystemet och har en viktig roll som reglerkälla, en funktion enligt Energimyndigheten, 1999, kommer bli viktigare i framtiden. I detta exa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: EU:s ramdirektiv för vatten: konsekvenser för svensk vattenkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   EU:s ramdirektiv för vatten: konsekvenser för svensk vattenkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11322 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×