Valfrihet eller tvång? Om biståndsbedömares tankar om tvångsvård av äldre personer med demens.

2693 visningar
uppladdat: 2008-01-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vårt syfte med den här studien har varit att undersöka och analysera vad biståndsbedömare inom äldreomsorgen anser när det gäller tvångsvårdslagstiftning för äldre människor med demens. Vår huvudfrågeställning är därför: Möter biståndsbedömare, i sin yrkesutövning, problem med att det inte finns någon tvångsvårdslag för äldre människor med demens? För att kunna få en bild av vad biståndsbedömare anser om tvångsvård för dementa människor, och vad detta skulle kunna tänkas innebära i praktiken, har vi formulerat vidare frågeställningar som i sin tur varit knutna till tre olika begrepp; roller, etik och makt. Vår huvudfrågeställning som knyter an till begreppet roll var: Hur upplever man som biståndsbedömare sin yrkesroll i förhållande till klienterna? När det gäller begreppet etik har frågeställningen varit: Vilka etiska överväganden kan det tänkas att man ställs inför som biståndsbedömare, och vilket etiskt ansvar anser man själv att man har? Huvudfrågeställningen som kopplades till begreppet makt var: Hur hanteras klientens rätt till självbestämmande i förhållande till ens yrkesmässiga ansvar att agera? De teoretiska utgångspunkterna för studien har även de knutit an till dessa begrepp. Bland annat har vi använt oss av ett dramaturgiskt perspektiv, olika former av makt och maktstrategier samt olika etiska perspektiv när vi analyserat det slutliga materialet. Vi redovisar även tidigare forskning om omsorg av personer med demens, från vilket vissa paralleller kan dras till vårt resultat. Vi har vid genomförandet av undersökningen valt att använda oss av enskilda intervjuer med sex stycken biståndsbedömare från en biståndsenhet i Göteborg. De slutsatser vi har kunnat dra av denna undersökning är att man som biståndsbedömare både kan se positiva och negativa sidor av tvång inom äldreomsorgen, då tvånget i sig sätter grundläggande mänskliga rättigheter och friheter på sin spets. Man anser bland annat att rätten till självbestämmande är mycket viktig, och inte får kränkas om det inte är för att den äldre dementa i annat fall riskerar att allvarligt skada sig själv eller andra. Vidare anser man det vara viktigt att som biståndsbedömare lyssna på den enskilde äldre, och att denne får föra sin egen talan så långt detta är möjligt. I resultatet kan också utläsas vad biståndsbedömarna anser om tvångsvård ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Valfrihet eller tvång? Om biståndsbedömares tankar om tvångsvård av äldre personer med demens.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-08]   Valfrihet eller tvång? Om biståndsbedömares tankar om tvångsvård av äldre personer med demens.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11815 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×