Att orka vara elev. Pedagogiskt drama i värdegrundsarbetet.

2112 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning Uppsatsen är en fördjupning av en C-uppsats i ämnet pedagogiskt drama. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur elever uppfattar ämnet samt att påvisa ämnets användbarhet i arbetet med värdegrunden i skolan. Uppsatsens frågeställningar är: - Vad uppfattar elever i åldrarna 11-14 att undervisningsämnet pedagogiskt drama är? - Hur uppfattar eleverna att lektionerna med pedagogiskt drama har varit? - Hur förhåller sig denna uppfattning till värdegrunden i skolan? Metoden för arbetet är reflexiva intervjuer med enskilda elever samt parintervjuer. Tillämpningen utgår från en hermenutisk fenomenografisk induktiv metod där fokus ligger på den mening ett fenomen har för en grupp. Vi utgår ifrån de centrala dramapedagogiska perspektiven och förstärker dessa med verksamhetsteorin. Under arbetets gång sker hos författarna en reflektionsprocess, vilken påverkar arbets-sättet och utfallet. Denna process beskrivs ingående i uppsatsen. Vi ställde frågor relaterade till det utvecklingsarbete som eleverna tidigare hade deltagit i. Vidare tillverkades en analysnyckel för att kunna göra elevernas utsagor till beskrivningskategorier. Detta utifrån texter som beskiver fenomenografi. Sedan letade vi efter kategorier med skilda sätt att erfara pedagogiskt drama. För att göra tolkningen mer reliabel analyserade vi materialet var för sig för att senare jämföra våra resultat. Slutligen nådde vi samförstånd i tolkningen. Vi hittade icke-betonade och betonade kategorier och urskiljde fem normerande beskrivningskategorier; roligt, lär sig, känslor, trygghet och samarbete. Vi jämför vår uppfattning av vad pedagogiskt drama har för mål med elevernas uppfattning av vad pedagogiskt drama är, genom de normerande beskrivningskategorierna. Något tillspetsat uttrycker eleverna att pedagogiskt drama hjälper dem att stå ut under resten av skol-arbetet. Resultatet visar också att den modell av vad pedagogiskt drama är som lyfts i början av uppsatsen; tanke och känsla/handling finns i elevernas svar som reflektion, lär sig om känslor, kreativitet respektive kul, trygghet och samarbete. En viktig aspekt för eleverna har varit att pedagogiskt drama har hjälpt dem att koncentrera sig på andra lektioner samt att de gett och fått energi under lektionerna. ”När man gör roliga lekar så får man liksom upp energi och då blir det liksom lättare sen”. (ie. 3). Den dramapedagogiska ansatsen märks i elevernas uppfattning av vad pedagogiskt drama är och den demokratiska fostransansatsen finns tydligt i deras svar. De nämner bl.a. att om man inte brukar vara utanför vet man inte hur det känns och sådana känslor har de prövat i pedagogiskt drama. Intervjuerna med eleverna visar också att eleverna själva är experter på sin socio-kulturella miljö och att de rollspel som de arbetar fram utifrån sina egna tankar och erfarenheter blir både meningsfulla och realistiska. Eleverna uppfattar att pedagogiskt drama ger dem stor möjlighet till delaktighet och att alla får komma till tals. De ger uttryck för att det fanns en respektfull stämning på lektionerna och att de fick växa med uppgifterna. Detta stämmer vä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Att orka vara elev. Pedagogiskt drama i värdegrundsarbetet.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Att orka vara elev. Pedagogiskt drama i värdegrundsarbetet.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12188 [2023-04-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×