Vilka faktorer påverkar elevernas motivation till sina studier?

2729 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning: Syftet med den här studien är att visa på framgångsrika undervisningssätt för att öka gymnasieelevers lust att lära, genom att knyta undervisningen närmare verkligheten. Vi vill med vårt examensarbete kunna ge konkreta tips till yrkesverksamma samt blivande lärare, på hur man som lärare lättare bibehåller lusten att lära hos sina gymnasieelever. Undervisningen i skolan skall inte endast omfatta ämnesstudier kopplade till särskilda lärandemiljöer utan bör även inkludera kunskaper kopplade till det verkliga livet. Studier har även visat att om undervisningen har en tydligare verklighetsanknytning ökar elevernas motivation till lärande. Frågan vi ställt oss i detta examensarbete är hur man arbetar för att på bästa sätt lyckas med denna konkretisering av undervisningen eller verklighetsanknytning av den samma. Undersökningen har gjorts på tre gymnasieprogram på tre mot yrkeslivet profilerade gymnasieskolor där man sett tydliga signaler på att eleverna haft en högre motivation än på motsvarande traditionella gymnasieprogram. Metoder som använts är enkäter bland elever, djupintervjuer med lärare samt mer informella samtal med skolornas rektorer. Vår studie visar att denna verklighetsanknytning har en mätbar positiv effekt samt att de undersökta teoretiska programmen önskar ha mer tid för praktik såsom arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Denna arbetsplatsförlagda utbildning bör vara kontinuerlig under hela gymnasieprogrammet för att ge eleverna en röd tråd i utbildningen samt god inblick i kommande yrkesområde. Vår studie visar även att de elever som inte väljer att fortsätta inom profileringens tänkta yrken, upplever fördelar av de praktiska inslagen i utbildningen då de blir mer engagerade och intresserade av de obligatoriska kärnämnena. Profileringen ger således berörda gymnasieelever en högre grad av motivation. Lärarna på de tre undersökta gymnasieskolorna arbetar aktivt med att integrera teori med praktik. De trycker på vikten av sammanhang i undervisningen och tydliga kopplingar till livet utanför skolan. Lärarna tar ofta exempel hämtade från dagens samhälle och de utgår från självupplevda anekdoter från tidigare yrkesliv utanför skolans värld. Vi visar i rapporten på flera framgångsrika sätt som man i skolan kan arbeta utifrån för att öka elevernas intresse och lust att lära. Faktorer för en lyckad undervisning där elevernas studieintresse ökar tack vare en tydlig koppling till verkligheten kan härmed...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vilka faktorer påverkar elevernas motivation till sina studier?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Vilka faktorer påverkar elevernas motivation till sina studier?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12263 [2023-06-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×