Substitutionsbehandling-En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på substitutionsbehandling

1425 visningar
uppladdat: 2008-06-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Mot bakgrund av den hätska debatt som har förts angående substitutionsbehandling, var syftet med vår uppsats att undersöka och beskriva de professionellas inställning till substitutionsbehandling av heroin-missbrukare ur ett etiskt perspektiv. Vi ville även undersöka de professionellas syn på socialstyrelsens riktlin-jer och kriterier beträffande substitutionsbehandling. Vidare ville vi få en uppfattning om de yrkesverksam-mas åsikter gällande en heroinmissbrukares möjligheter till vård, och detta i jämförelse med andra patient-grupper.Vi kan utläsa att det finns tre inställningar från de intervjuade beträffande substitutionsbehandling. Socialsek-reterarna på substitutionsmottagningen uttrycker att det är den överlägset bästa behandlingsmetoden för hero-inmissbrukare. Socialsekreterare från socialtjänsten är även de positivt inställda men ser inte substitutionsbe-handling som en universal behandling. Narkomanvårdens socialsekreterare menar att först och främst ska andra behandlingsalternativ ha prövats. Sistnämnda grupp ställer sig mest kritiska till delar av behandlingen och menar att mer psykosocialt stöd måste förekomma. Majoriteten av respondenterna anser att det är bra att det finns riktlinjer beträffande substitutionsbehandling. Socialsekreterare från substitutionsmottagningen uppfattar reglerna som för hårda, och i vissa fall etiskt orik-tiga. Gruppen från socialtjänsten och narkomanvården tycker att socialstyrelsens riktlinjer är till för att följas. Majoriteten ansåg att heroinmissbrukare behandlas orättvist. Endast en person tyckte att heroinmissbrukare behandlas rättvist då respondenten jämförde med andra grupper inom vården som också får räkna med lång väntan på behand...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Substitutionsbehandling-En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på substitutionsbehandling

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-06-10]   Substitutionsbehandling-En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på substitutionsbehandling
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12640 [2021-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×