Kostar det mer än det smakar? Den perioperativa dialogens betydelse ur ett omvårdnads och kostnadsperspektiv.

2149 visningar
uppladdat: 2007-03-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Introduktion: Preoperativ vård grundas i humanistiska och omvårdnadsetiska antaganden på nyttan av en välinformerad patient. Den perioperativa vårdprocessen med en pre- intra- och postoperativ del presenterades i USA år 1985 och har därefter utvecklats i Sverige av von Post. I den perioperativa vården ingår ”peri-operativ dialog”, en anestesi-/operationssjuksköterskas pre-, intra- och postoperativa samtal med den patient hon/han skall vårda i samband med ett kirurgiskt ingrepp. För att kunna införa perioperativ dialog som arbetsmodell på operationsavdelning krävs ett förändrat arbetssätt vilket kan vara svårt att få gehör för i dagens sjukvård, med ökade krav på produktivitet och ekonomisk effektivitet. Syfte: Syftet med denna litteraturgranskning var att ta reda på betydelsen av anestesi-/operationssjuksköterskans perioperativa dialog ur ett omvårdnadsperspektiv och ett kostnadsperspektiv. Metod: Litteraturstudie som bygger på 18 vetenskapligt granskade artiklar och en FOUrapport. Resultat: Resultatet visade att det endast finns ett fåtal svenska studier vilka belyser perioperativ dialog. Den perioperativa dialogen skapar kontinuitet och ger ökad vårdkvalitet för patienterna vilket gör att patienterna känner sig betydelsefulla och upplever att de är i säkra händer. Ur anestesi-/operationssjuksköterskans synvinkel innebär ”kontinuitet” att omvårdnaden blir synlig, arbetet får mening och det finns tid att få ett förhållande till patienten. Inga av de granskade artiklarna stödjer eller förkastar hypotesen att det är kostnadseffektivt med perioperativ dialog. Resultatet visar däremot att preoperativ information kan leda till minskad vårdtid, färre komplikationer, minskad sjukfrånvaro och mindre åtgång av läkemedel för patienten. Diskussion: Studier visar att ett perioperativt arbetssätt med perioperativ dialog ger ett ökat välbefinnande hos patienter och sjukhuspersonal. Perioperativ dialog som bl.a. innehåller ett preoperativt samtal, innebär att patient, anestesi-/operationssjuksköterska är väl förberedda då patienten kommer till operation, varför lite tid på själva operationsavdelningen åtgår till information och preoperativa förberedelser. Välinformerade patienter rehabiliteras fortare och får kortare vårdtid vilket resulterar i mindre kostnader. Postoperativa samtal leder till eftertanke, refle...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kostar det mer än det smakar? Den perioperativa dialogens betydelse ur ett omvårdnads och kostnadsperspektiv.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-03-23]   Kostar det mer än det smakar? Den perioperativa dialogens betydelse ur ett omvårdnads och kostnadsperspektiv.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13434 [2024-06-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×