The contractors choice of material for sewer

1819 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
SammanfattningDetta examensarbete är genomfört i samarbete med NCC Construction SverigeAB och behandlar självfallsledningar ur entreprenörens synvinkel. Rapportenutreder övergripande hur arbetet med självfallsledningar går till i ettentreprenadföretag och vilka faktorer som talar för de olika ledningsmaterialenplast och betong ur ett totalekonomiskt perspektiv. Idag marknadsförs ochanvänds rör och brunnar av både plast och betong. Rapporten beskriver vilkafaktorer som påverkar valet av ledningssystem. De plastmaterialen som rapportenbehandlar är polyeten (PE), polyvinylklorid (PVC) och polypropen (PP).Studierna för arbetet har genomförts i fyra delar. Första delen består avlitteraturstudier av material från forskare, branschorganisationer och företag.Andra delen består av intervjuer de personer som intervjuats är verksamma inomanläggningsavdelningen på NCC Construction Sverige AB i Jönköping och hararbetsuppgifter som kalkylerare, inköpare, platschef, arbetsledare ochanläggningsarbetare. Tredje delen utgörs av studiebesök de är genomförda på trestycken arbetsplatser i närheten av Jönköping, villaexploateringsområdet Samset,industrietablering för livsmedelsindustri och gatu- och VA-projekt på Torsviksindustriområde. Fjärde delen är en kalkyl som visar totalekonomin för läggning avolika dimensioner av plast- och betongrör.Resultatet av studierna visar på att arbete med självfallsledningar är en komplexuppgift. Arbetet påverkas av en mängd faktorer, till exempel väder,markmaterialets egenskaper, upphandlingens ekonomiska ramar och rör- ochbrunnsmaterialets egenskaper. Den arbetsplats som ena dagen har normalproduktivitet kan nästa dag ha betydligt lägre produktivitet på grund avogynnsamt väder i samverkan med markens geotekniska egenskaper. När det gällermaterialval för rör och brunnar visar studierna på att det finns ett antal situationerdär man ka...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: The contractors choice of material for sewer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   The contractors choice of material for sewer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14497 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×