Lärare om autentiskt material i språkundervisning

2297 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning Vi ville ta reda på hur yrkesverksamma språklärare ställer sig till att arbeta med autentiskt material. I den attitydundersökning som vi genomförde bland lärare som arbetar med autentiskt material i språkundervisning utgick vi ifrån följande frågeställningar: Hur motiverar språklärare sitt användande av autentiskt material i undervisningen? Ser lärarna några nackdelar eller svårigheter med autentiskt material i språkundervisningen? Hur ser lärarna på arbetet med autentiskt material i relation till styrdokumenten? Vi intervjuade fem gymnasielärare och två högstadielärare, som undervisar i svenska som andraspråk, engelska och spanska. Resultatet av intervjuerna tolkades, analyserades och diskuterades sedan utifrån aktuella lärandeteorier och relevant forskning. Autentiskt material användes av informanterna i variationssyfte, för att anpassa materialet till elevgruppen, knyta undervisningen till verkligheten, väcka intresse och skapa motivation. Ingen informant ser någon motsättning mellan arbetet med autentiskt material och möjligheterna att nå läroplansmålen. Eventuella svårigheter eller nackdelar med autentiskt material är enligt informanterna att det ofta är för svårt för eleverna och att det kräver mer kringarbete. Läroboken anses kunna erbjuda ett stöd och en progression som inte finns på samma sätt i autentiskt material. De färdigheter som flest lärare arbetar med att utveckla med hjälp av autentiskt material är kunskaper om kulturella likheter och skillnader samt läs- och hörförståelse. Majoriteten av lärarna kunde inte se någon färdighet som inte kan bearbetas genom autentiskt material. Vi anser att autentiskt material erbjuder stora möjligheter när det gäller att ta den lärandes perspektiv, skapa dialog i klassrummet och knyta undervisningen till livet utanför skolan. Läraren bör dock reflektera över hur det autentiska materialet används, bl.a. vad gäller nivåanpassning. Vi anser att autentiskt material och läromedel ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Lärare om autentiskt material i språkundervisning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Lärare om autentiskt material i språkundervisning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14747 [2023-02-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×