Patienters upplevelser av lungcancer

3073 visningar
uppladdat: 2007-06-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Lidenmark, I & Mäenranta, A. Patienters upplevelser av lungcancer - En littera¬turstudie. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö Högskola: Hälsa och samhälle, utbildningsområde omvårdnad, 2007. Lungcancer är ett hälsoproblem över hela världen. Syftet med litteraturstudien var att utifrån ett patientperspektiv belysa patienters erfarenheter och upplevelser av att leva med lungcancer. Litteraturstudie med metodologiskutgångspunkt i Goodmans sju steg. Databaserna PubMed och CI¬NAHL användes vid litte¬ratursökningen. Granskning av studierna utfördes av två oberoende granskare. Ett modifierat granskningsprotokoll och en kvalitets¬bedöm¬ningsmall användes i be¬dömning av studiernas kvalitet. Litteraturstudien baseras på 11 vetenskapliga stu¬dier. Resultat redovisas under fyra temata utifrån syfte; fy¬siska- och psykiska obehag, upplevelser och påverkan av be¬handling, hanter¬ing av livssituationen och stigma. Obehag som upplevdes var andfåddhet, andnöd, trött¬het, hosta, smärta, oro, ovisshet, hopplöshet, panikkänslor och ångest. Vanliga sym¬tom i samband med behandling var illamående, kräkningar, minskad aptit, mins¬kad vikt, trötthet, smärta, oro och depression. För att hantera livssitua¬tionen an¬vände patienter med lungcancer sig av en kombinerad problem- och känslofo¬kuserad co¬pingstrategi. Vänner och familj upplevdes vara viktiga. Patientgruppen upplevde sig sti...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Patienters upplevelser av lungcancer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-29]   Patienters upplevelser av lungcancer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15170 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×