Statens skyddsroll och den individuella friheten: den svenska statens åsiktsregistrering av svenska medborgare under det kalla kriget

3153 visningar
uppladdat: 2003-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Under det kalla kriget hårdbevakades sammanslutningar på den yttersta vänsterkanten av de svenska säkerhetstjänsterna genom kontroversiella metoder såsom telefonavlyssning, buggning och skuggning. Vidare åsiktsregistrerades personer som visade sig ha samröre med dessa organisationer. Denna registrering syftade till att säkra det rådande statsskickets framtida existens. Enligt etablerad demokratiteori innehar alla individer en okränkbar rätt till liv, frihet och egendom. Den liberala staten syftar bland annat till att säkerställa att dessa friheter inte utsätts för kränkningar. Denna skyddsroll står dock ofta i konflikt med respekterandet av de naturrättsliga friheterna. Uppsatsen syftar till att belysa motsättningen mellan individens rätt till frihet och statens skyddsroll med den svenska säkerhetstjänstens åsiktsregistrering av svenska medborgare efter andra världskrigets slut som utgångspunkt. Teorin som används är Robert Nozicks Anarki, stat och utopi samt John Rawls' En teori om rättvisa. Motiveringen till valet av dessa är att de väl behandlar motsättningen mellan statens skyddsroll och individers okränkbara rättigheter. En stat syftar, enligt Nozick, till att skydda alla sina medborgare mot kränkningar av deras naturrättsliga friheter. Denna statliga skyldighet sätter emellertid gränser för den individuella friheten. Individerna kommer därmed att överföra vissa av sina rättigheter till staten, vilken på så sätt blir monopolist inom vissa områden. Gränsen för hur långt staten tillåts kränka de individuella friheterna dras, enligt Rawls, där friheten själv kan anses vara hotad. Eftersom Sverige under det kalla kriget var, och fortfarande är, en liberal parlamentarisk demokrati är ovan nämnda teori applicerbar på det aktuella fallet. För att göra en helhetsbedömning över situationen under den aktuella perioden om, för att använda Rawls uttryck, friheten själv var hotad behandlar den empiriska studien dels den internationella politiska situationen som rådde samt Sveriges ställning i densamma, dels kommunismens omfattning i Sverige. Marxistisk teori, på vars grund Sovjetunionen vilade, legitimerar våld och tvång gentemot individer och stater som inte delar den kommunistiska uppfattningen om hur en stat bör vara upprättad. Den sovjetiska statsideologin hade därmed rättfärdigat ett angrepp på exempelvis Sverige om syftet med attacken hade varit att realisera den marxistiska utopin. Samtidigt var den vänsterextrema rörelsen i Sverige dels inte av obetydlig styrka, dels tämligen pro-sovjetisk. Detta torde ha förstärkt statens bedömning att vidta preventiva åtgärder, trots att dessa åtgärder i viss mån kränkte individers grundläggande frihet. Kontentan av ovanstående är att staten har rätt att kränka sina medborgares frihet om det fria statsskicket i sig kan anses vara hotat. Med tanke på Sveriges geografiska närbelägenhet till Sovjetunionen samt att den kommunistiska rörelsen i Sverige inte var av ringa betydelse kan statens bedömning att registrera ledande aktörer som arbetade aktivt för ett avsk...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Statens skyddsroll och den individuella friheten: den svenska statens åsiktsregistrering av svenska medborgare under det kalla kriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-01]   Statens skyddsroll och den individuella friheten: den svenska statens åsiktsregistrering av svenska medborgare under det kalla kriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15202 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×