Förväntningsgapet - Massmedias inverkan på förväntningarna mellan klienter och revisorer

2412 visningar
uppladdat: 2007-06-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Regler och lagar som hanterar revision har över tiden modifierats i syfte att undanröja sannolikheten för att skandaler och oegentligheter skall inträffa på nytt. Dessa regelförändringar har bidragit till att revisorns roll förändrats under det senaste århundradet. Vad sedan klienter har för bild av revisionen samt vad revisorn i sitt arbete ämnar utföra kan influeras av den makt som massmedia utövar. I takt med detta är det inte förvånansvärt att det uppstår vanföreställningar gällande vad revisionen egentligen innefattar samt vad klienten förväntar att revisorn skall leverera eller hur revisorn uppfattar klientens föreställningar om vad revisionen syftar till. När sedan massmedias rapportering och inflytande ständigt tilltar, hur påverkas då förväntningarna mellan revisorer och klienter? Syftet med studien är att skapa förståelse för vilken påverkan massmedia kan ha på förväntningsgapet mellan klienter och revisorer. Den teoretiska referensramen innefattar en beskrivning av revisorns roll och uppgifter, förväntningsgapets karaktäristika samt massmedias möjlighet till att påverka människors värderingar, inställningar och prioriteringar. Teorin har senare kommit att vara förförståelse för studiens empiriska del, vilken kartlägger och identifierar klienters och revisorers syn på massmedias påverkan av förväntningarna som innehavs på revisionen. Den empiriska underökningen kom att genomföras med ett hermeneutiskt synsätt och en induktiv forskningsansats. Metoden som använts för att uppfylla studiens syfte var en kvalitativ fallstudie i form av djupintervjuer med revisorer och klienter. Dessa empiriska data har efter insamlingen bearbetats samt senare jämförts och analyserats mot den teoretiska referensramen. Genom vår studie har vi kommit fram till att massmedia kan påverka förväntningsgapet mellan klienter och revisorer på flertalet sätt. Denna påverkan företer sig olika beroende på massmedias form samt om de händelser som rapporteras är distanta eller nära till hands. Vi...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Förväntningsgapet - Massmedias inverkan på förväntningarna mellan klienter och revisorer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-28]   Förväntningsgapet - Massmedias inverkan på förväntningarna mellan klienter och revisorer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15755 [2022-12-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×