Moderatarnas milöpolitik

1 röster
13000 visningar
uppladdat: 2003-02-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning

Vår miljö ur ett historiskt perspektiv sida 2(9)

Allmänna Valmansförbundet – Moderaterna sida 3(9)

Moderaternas syn på miljöfrågor sida 4(9)

Ekonomisk tillväxt och utveckling är grunden för miljöarbete
och för en god miljösituation

Människans ansvar är utgångspunkten för miljöpolitiken
Staten tar ansvar för miljöuppgifter som ingen annan kan ansvara för

Den fria marknaden är drivkraften i miljöarbete

Moderaterna ser positivt på utvecklingen inom miljöområdet

Miljöforskning och miljöövervakning är områden som skall prioriteras

Miljövänlig teknik skall fortsatt utvecklas

Det internationella miljösamarbetet blir allt viktigare

Införande av handel med utsläppsrätter

Fortsatt kamp mot försurning och övergödning

Egna synpunkter sida 7(9)

Källförteckning sida 9(9)


Vår miljö ur ett historiskt perspektiv

Människan har missbrukat miljön av okunskap under lång tid. Man kan säga att först under 70-talet började man på allvar forska kring ämnens skadlighet och debattera miljöfrågor. Det var nu man började upptäcka att närmiljön hade tagit skada. Många människor hade haft en övertro på ”de moderna bekämpningsmedlen” som blev populära, till exempel insektsdödande sprayer för hemmen, skadliga hårsprayer mm. Kylskåp som läcker freon är ett annat exempel på skadliga produkter som människor använder till vardags.

Fram till 1967 använde man kvicksilver inom massaindustrin och fabrikerna släppte ut avfall som innehöll kvicksilver i sjöar och vattendrag. Fisken fick i sig av kvicksilvret och stora delar av vårt fiskevatten fick svartlistas. Fisken klarade sig men människorna som åt av fisken skadades. Ända in på 1990-talet hade vi vattenområden som hade fiskeförbud på grund av höga kvicksilverhalter.

Kvicksilver kan fortfarande spridas från sopförbränning. Amalgan som var ett vanligt medel hos tandläkaren släpper ifrån sig kvicksilver i små mängder. Människan kan få nervskador och gravida kvinnor måste vara försiktiga så att deras foster inte får i sig kvicksilver genom moderkakan.

I jordbruket användes kvicksilverföreningar för att skydda sådden mot mögelangrepp och fåglar förgiftades. 1966 förbjöds användandet av kvicksilver i jordbruket.

1948 fick Paul Mϋller Nobelpriset för att han hade upptäckt att DDT var ett bra bekämpningsmedel mot malariamyggor. DDT räddade många människor från malaria men det har skadat både fåglar, sälar och andra däggdjur. DDT förbjöds under 70-talet men vi drabbas fortfarande av det. Ämnet används i andra delar av världen och sprids genom bland annat atmosfären och genom flyttfåglar. Här kan vi se hur viktigt det internationella samarbetet är i miljöarbetet.

År 1971 förbjöds PCB som innehåller klorerade kolväten. Det är ett ämne som finns i bland annat plaster och viss målarfärg. PCB fortsätter att spridas eftersom det finns kolväten i gamla maskiner som fortfarande används. PCB har skadat och nästan utrotat sälarna och minskat deras förmåga att fortplanta sig men under senare år har sälstammen utökats.

Blyutsläpp genom till exempel batteriavfall och som tillsatser i bensin har visat sig skada människans nervsystem och tillverkning av blodkroppar. Numera är all bensin blyfri.

Avgaserna från tvåtaktsmotorer är både ett miljöproblem och ett arbetsmiljöproblem. Det drabbar främst dem som har arbetsredskap utrustade med tvåtaktsmotorer, till exempel motorsågar. Tvåtaktstekniken används för att den är enkel och håller ner vikten på arbetsredskapen.

Avgaserna från motorerna kan vara cancerframkallande och ämnen i avgaserna är retande för luftvägar och ögon. För att sänka skadeeffekterna rekommenderas alkylatbensin. Den är minst skadlig för miljön men priset är idag högt. En skattesänkning skulle kanske få fler att använda den miljövänliga bensinen.

I Indien används vanligtvis motordrivna två- och trehjulingar och utsläppen från dessa är ett allvarligt miljöproblem.

Det här är några exempel på hur människan med tiden har lärt sig hur miljön har skadats och att vi inte kan bli av med giftiga ämnen genom att släppa ut dem i vår natur. Allt finns kvar i det ekologiska kretsloppet.

Ett dagsaktuellt miljöproblem är de stora torvbränderna runt Moskva. Omkring 187 bränder rasar i ett område på 500 hektar. Runt S: t Petersburg brinner eldar på omkring 2000 hektar. Torven brinner långt ner i marken och den är mycket svår att släcka. Luften har höga halter av både koloxid och kvävedioxid. Trafikavgaser i Moskvaområdet är redan ett miljöproblem. Personer som lider av hjärtproblem, astma och allergier påverkas negativt av luftföroreningarna. Luften sprids också över stora områden och brandröken kunde också kännas i Sydsverige under några dagar.

”Växthuseffekten” är ett annat fenomen som människan har kommit till insikt om på senare tid. Växthuseffekten innebär att vattenånga och koldioxid i atmosfären, bromsar den värme som strålar ut från jorden. Värmen är omvandlad solenergi. Temperaturen stiger och de senaste 100 åren har jordens medeltemperatur stigit ungefär en halv grad. År 2100 beräknas jordens medeltemperatur ha ökat med cirka 2 grader. Temperaturförändringen får stora effekter på jorden. I vissa delar av världen skulle temperaturhöjningen ha positiva effekter medan i andra, exempelvis vid ekvatorn, skulle det leda till torka och svält. Havsytan kommer att stiga då glaciärer och inlandsisar smälter och då vattnet utvidgar sig vid temperaturökning.

Vattenångan som dunstar kan vi inte göra mycket åt men vad som kan göras är att drastiskt minska på koldioxidutsläppen. Förbränning av fossilt material har kraftigt bidragit till skadeverkningarna. Att begränsa växthuseffektens biverkningar är den största miljöutmaningen i vår tid.

Allmänna Valmansförbundet - Moderaterna
Bakgrund

Moderaterna (skrivs senare i texten som M) är ett politiskt parti som bildades år 1904. Partiet hette då Allmänna Valmansförbundet och det leddes av Gustaf Fredrik Östberg. Sedan dess har partiet haft 14 ordföranden och från år 1999 leds partiet av Bo Lundgren.

Det första allmänna valet, när både män och kvinnor fick rösta, hölls år 1921. Från början kan man säga att partiet var ett klassiskt konservativt parti. Partiets främsta frågor var ett stärkt försvar och en del sociala förbättringar. Den allra viktigaste uppgiften för partiet var att vara motpol till socialismen.

Anders Paulsen, som vi intervjuat, menar att miljöfrågor inte var aktuella i första hälften av 1900-talet. De senaste trettio åren har miljöfrågor fokuserats alltmer och medfört ett förändrat tänkande. Energifrågorna har blivit allt viktigare att arbeta med.
Huvudfrågan just nu är hur vi skall producera och använda energi utan att skada vår miljö.

Moderaternas politik idag innehåller både konservativa och liberala idéer.
”Moderaterna ska vara den starkaste kraften för frihet, humanitet och framtidstro i svensk politik.” (Ur partiprogrammet 2002)

Några viktiga grundförutsättningar som präglar moderaternas syn på miljöarbete är:

Miljöarbetet skall i första hand utgå från den enskilda människans ansvar.
Det individuella ansvarstagandet och engagemanget
en viktig utgångspunkt för en effektiv miljöpolitik.

Moderaternas syn på miljöfrågor

Miljösituationen i Sverige har förbättrats. Teknisk utveckling och en förbättrad kunskap inom området har bidragit till denna utveckling. Det finns anledning att känna optimism och framtidstro inom miljöområdet. Det finns trots detta många områden där kraftfullt miljöarbete måste fortsätta.

Ekonomisk tillväxt och utveckling är grunden för
miljöarbete och för en god miljösituation

Ekonomisk tillväxt och utveckling är en förutsättning för att komma tillrätta med fattigdoms- och miljöproblemen. Detta slogs fast i Agenda 21, vid FN: s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992.

De marknadsorienterade industriländerna har också lyckats bättre att kombinera ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn. Man har minskat miljöstörningarna och har ökat intresset för miljön hos medborgarna. Den marknadsmässiga prissättningen har också framtvingat en resurssnål teknik och alternativ resursanvändning.

Människans ansvar är utgångspunkten för miljöpolitiken
Staten tar ansvar för miljöuppgifter som ingen annan kan ansvara för

Det personliga ansvaret är också mycket betydelsefullt i marknadsekonomierna och måste vara utgångspunkten för miljöpolitik. Människan känner stort ansvar för den gemensamma miljön och många människor har ett stort miljöengagemang. En stark äganderätt är en av de allra viktigaste principerna för att kunna skapa en god miljö.
Att det personliga ansvaret är så betydelsefullt kan man se då det nu går en stor privatiseringsvåg i vårt land, inom sjukvården, förskolorna, skolorna, åldringsvården etc. och över hela världen. Internationellt privatiseras nu allt fler vattenresurser. I Afrika har privata initiativ bidragit till bildandet av reservat. I USA har förstörda vattendrag renats och fisket återställts genom privata insatser.

Det finns miljöproblem som inte kan lösas utan statens medverkan: lagstiftning, forskning, ekonomiska styrmedel och överlåtelsebara utsläppstillstånd. Staten måste vara kostnadseffektiv och åtgärderna ändamålsenliga. Det kan handla om användning av särskilt farliga ämnen, där det krävs ett totalförbud. Det kan också handla om informationsåtgärder eller rätt utformade miljölagar som ger stöd till företagen. Kalkning av försurade sjöar är ett område där staten måste ha ett huvudansvar. Det kan också handla om rättsväsende och tillsynsverksamhet som behöver förstärkas.

Den fria marknaden är drivkraften i miljöarbetet

I vårt land och i den rika delen av världen har miljöintresset vuxit i snabb takt på senare år. Miljövänligt papper är ett exempel på en produkt som tagits fram i
I -länderna. Produktion av miljövänliga varor har blivit ett viktigt konkurrensmedel. Miljöanpassning är ett sätt att förbättra lönsamheten när konsumenterna blir alltmer miljömedvetna. Att sänka sina kostnader för avfall, spill och rening och resursförbrukning är viktiga argument inför konsumenterna idag.

Miljöarbetet syns också genom miljöredovisningar, marknadsföring och förändringar av produkterna. Att spara kostnader och öka intäkter har fått dagens företag att omorganisera, införa nya metoder vid tillverkning och utbilda sina anställda i miljöfrågor. Detta miljöarbete skall fortsatt utvecklas och fler företag skall omfattas av moderaternas miljöpolitik.

Moderaterna ser positivt på utvecklingen inom miljöområdet

Optimism och framtidstro präglar M´s syn på miljöutvecklingen i vårt land och på de miljöinsatser som gjorts runt om i vår värld. Vår miljö är på rätt väg. Marknadsekonomin och enskilda människors engagemang är mycket viktigare än skärpta miljölagar.

Dagens miljöproblem har ändrat karaktär i jämförelse med gårdagens. Från att samhället tidigare nästan enbart har arbetat med att komma till rätta med enstaka utsläpp vill M framöver satsa på att höja miljökraven generellt. Det kan handla om utveckling av modern miljövänlig utrustning och en effektiv avfallshantering. Detta kommer att medföra produkter och en produktion som sänker miljöbelastningen. Ett omfattande internationellt samarbete skall igångsättas. Lagstiftning och effektiva styrmedel kommer att behövas och det nya i dagens samhälle är att marknaden och de marknadsekonomiska verktygen skall användas.

Miljöforskning och miljöövervakning är områden som skall prioriteras

Vi behöver öka vår kunskap om olika ämnens miljöeffekter. Vi är inte längre en framstående forskarnation, vi har tappat kompetens och vi har tappat tid. Vi måste höja kompetensen, se till att vi kan utbilda forskare inom området och se till att det finns resurser för detta på våra universitet. Vi måste också öka kunskapen om olika utsläpp och vilken effekt de har på organismer. Kunskapen skall ge oss en effektiv miljöpolitik, med riktiga avvägningar och prioriteringar.

Miljövänlig teknik skall fortsatt utvecklas

Forskning och utveckling av miljövänlig teknik är en nyckelfaktor i miljöarbetet.
Staten skall underlätta introduktion och tillämpning av miljövänlig teknik.

Miljöklassningssystemet av bilar behöver ses över så att producenter och konsumenter väljer att satsa på miljövänliga bilar och bränslen. Katalysatorer som sänker koldioxidutsläpp från bilar och etanolbränsledrivna nya bilar kommer att förbättra vår miljö.

M vill sänka bensinskatten som idag är cirka 63 % av försäljningspriset. De tycker att människor som är beroende av bil och som har otillräckliga kollektiva färdmedel skall ha möjlighet att använda sig av bilen. Därför skall skatten sänkas med 1 krona.

Miljöbalken (1999), som är lagen om hur vår miljö skall hanteras, måste ständigt moderniseras så att de viktigaste miljöfrågorna prioriteras. Systemet med miljösanktionsavgifter har spårat ur. Många företagare drabbas av straffavgifter av misstag. Risken med det är att miljöarbetet motverkas.

Det internationella miljösamarbetet blir allt viktigare

Det internationella miljösamarbetet skall vara koncentrerat kring EU: s miljöpolitik och på gemensamma internationella insatser för att lösa miljöproblem. Sverige skall prioritera miljön inom EU, framför isolerade svenska satsningar.

Östersjösamarbetet och miljöbiståndet till Baltikum och övriga länder inom Östeuropa skall fortsätta. Östersjön och Östersjöregionen är prioriterade områden. M vill inte ha miljöskatter utan vill se en utveckling av gemensamma, marknadsbaserade verktyg som handel och utsläppsrätter. Förutsättningarna är goda för en sådan handel inom EU.

För att bevara våra minskade fiskebestånd i Östersjön och på Västkusten, vill M att fiskekvoterna skall anpassas efter de biologiska förutsättningar som råder. Det innebär att östersjöländerna under vissa perioder skall sänka fiskekvoten för att inte fiska ur våra vatten.

U-ländernas miljösituation måste fokuseras. Deras dåliga ekonomi och fattigdom är ett stort miljöhot. Miljökonferensen år 2002 äger rum i månadsskiftet augusti/september i Johannesburg och M anser att temat skall fokuseras på fattigdomsbekämpning.

Arbetet med att minska koldioxidutsläppen, den så kallade ”Växthuseffekten” måste fortsätta på internationell nivå.

Sverige har stor möjlighet att nå framgångar i internationellt miljöarbete, vi är trovärdiga och har kommit långt.

Införande av handel med utsläppsrätter

Ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet är handel med överlåtelsebara utsläppsrätter. Fördelen är kombination av måluppfyllelse och kostnadseffektivitet.

Detta handlar om att en tillsynsmyndighet fastställer hur mycket utsläpp som kan tolereras inom ett område. Om man tar Östersjön som exempel så skulle man snabbt kunna införa utsläppsrätter för att begränsa utsläppen av närsalter i Östersjön. På sikt skall vi införa systemet på EU-nivå, nationellt och globalt.

Sverige bör driva på ett snabbt införande av utsläppsrätter på EU-nivå. Vi skall gå före med goda exempel och det skall inte enbart handla om koldioxid utan även svavel- och kväveoxid.

Fortsatt kamp mot försurning och övergödning

Försurning orsakas av kväve- och svaveldioxider och är ett stort hot mot den svenska naturen. Omkring 90 % kommer från utländska källor. Sjöfarten ger stora utsläpp av svaveldioxid. Läckage från jordbruk och nedfall av luftburet kväve från förbränningsprocessorer leder till övergödning och påverkar livsbetingelserna för olika arter. Sverige står för 10 % av fosfor och kväveutsläpp i Östersjön. För att minska på utsläppen i Östersjön vill M att speciella kvävefällor skall ordnas. Våtmarker skall återskapas och de skall fånga upp närsalterna som annars rinner ut i Östersjön.

Kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1 har ersatts av import av kolkraftsproducerad el från Danmark. Utsläppen av kväveoxider och svaveldioxid i närområdet ökar på grund av detta. Kväveoxidutsläpp från maskiner och vägtrafik måste minska och krav på avgasrening på tvåtaktsmotorer måste skärpas. De kommunala reningsverken bör omfattas av system med köp- och säljbara utsläppsrätter för närsalter, för att minska kväveutsläppen.

M anser att kärnkraften skall få vara kvar och vill ta bort förbudet mot byggandet av nya kärnkraftsreaktorer. Säkerheten måste hållas på en maximalt hög nivå. Kärnkraften är en miljövänlig källa jämfört med exempelvis kolkraft och naturgas. Båda ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. Försurning, övergödning och försämrad luft är resultat av kolbaserad energiproduktion. Det är viktigt att även EU-länderna tar sitt ansvar när det gäller utsläpp av växthusgaser. Problemet kommer att öka om kärnkraftverken avvecklas i fler länder. Det är också viktigt att USA fortsatt minskar sina utsläpp och samverkar i ett framtida klimatavtal.

Vindkraften är en miljövänlig energikälla och kan komplettera kärnkraften.

Målet för M´s energipolitik är en konkurrenskraftig och säker el- och energiförsörjning. Staten tar ett ansvar för forskning och utveckling av ny energiteknik.

Egna synpunkter

Det har varit både intressant och svårt att forska kring Moderaternas miljöpolitik. Vi har samlat material från valstugor, M´s hemsida, tidningsartiklar och genom intervjuer med valarbetare mm.

M var ett svårt val på det sättet att miljöpolitiken inte är en huvudfråga för partiet. Det verkar mer som att M har utvecklat sitt miljöprogram i takt med att kunskapen om miljön har ökat i vår värld.

Det är svårt att ha några större invändningar mot deras filosofi. Man kan kanske fråga sig om det är så enkelt att marknadskrafterna kombinerat med eget ansvar kan lösa de stora miljöhoten idag. Även det internationella samarbetet kan vara problemfyllt.

När man läser artiklar om FN: s Miljökonferens i Johannesburg 2002 och inser vilka oerhörda intressekonflikter som finns mellan länder, företag och organisationer, så kan M´s budskap verka lite vagt.

På mötet antog man, trots motsättningar, ett handlingsprogram för att bekämpa fattigdomen för att också förbättra vår miljö. USA fick kritik för att vara ointresserade av miljöfrågor och USA: s utrikesminister Colin Pow...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Moderatarnas milöpolitik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-19]   Moderatarnas milöpolitik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1695 [2024-05-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×