Beräkning av byggnaders energiprestanda med anledning av energideklarationerna.

1805 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Europaparlamentet antog i december 2002 ett direktiv om byggnaders energiprestanda. Direktivet kräver att byggnader skall energideklareras, alltså undersökas och dokumenteras ur ett energiprestandaperspektiv. Direktivet har hittills resulterat i två svenska delbetänkanden samt ett slutbetänkande. Dessa tre skrifter kommer att ligga till grund för den svenska lagen om energideklarationer. Enligt SOU 2005:67 skall energiprestandan beräknas för samtliga småhus och nybyggda hus. För flerbostadshus och byggnader med lokaler skall energiprestandan beräknas då det inte finns några uppgifter på byggnadens energianvändning. Eftersom byggnaders energiprestanda är en central del av energideklarationerna ägnas det en utförlig analys av olika energiflöden ut ur och in i en byggnad. Infallsvinkeln i analysen av byggnaders energibalans är att betrakta en byggnad som ett öppet termodynamiskt system med klimatskalet som systemgräns. Ett termodynamiskt öppet system kan utbyta värme med omgivningen genom ledning, strålning, konvektion och massutbyte. Det som skiljer ett öppet och ett slutet termodynamiskt system är att ett slutet system inte tillåts ha något massutbyte med omgivningen. EVU Energi och VVS Utveckling AB vill veta om energideklarationer kan vara ett område som de kan börja arbeta med eftersom det kommer att skapa en ny marknad för energikonsulter. De vill även införskaffa ett beräkningsprogram viket de kan använda för att beräkna byggnaders energiprestanda dels i sitt nuvarande arbete, dels i ett eventuellt framtida arbete med energideklarationer. Rapporten innehåller en beskrivning av en energiinventering med EVU och en jämförelse mellan det tänkta arbetssättet i energideklarationerna och EVU:s arbetssätt. EVU utför energiinventeringar av byggnader för att fastställa hur energibalansen ser ut och undersöka möjligheterna till energihushållningsåtgärder. EVU:s energiinventeringar är mer fokuserade på byggnadens värmesystem och mindre på dess klimatskal än vad energideklarationerna kommer att vara. Rapporten innehåller även ett beräkningsexempel. Föremålet för beräkningsexemplet är en 1 ½ plansvilla belägen i Östra Göinge kommun i norra Skåne. Villans uppvärmningssystem består av en kombination av en luftvärmepump, en vedkamin och direktverkande el. För att kunna beräkna byggnaders energiprestanda har ett beräkningsprogram utvecklats. Programmet är utvecklat i Java för att kunna användas på flera plattformer. Syftet med programmet är att utifrån givna samband för termodynamik och värmeöverföring skapa ett beräkningsverktyg för att bestämma en byggnads energiprestanda. Programmet är avsett att klara de krav och önskemål som ställs på beräkningsprogram enligt de svenska betänkandena och remissvaren på dessa. Programmet är tänkt att användas till alla typer av byggnader som inte har komfortkyla installerad. De slutsatser som dras i rapporten är att EG-direktivet är bra och leder säkert till en minskad energianvändning i Europa. Den svenska tolkningen av det är åtminstone hittills dålig och tenderar att skapa en stor byråkratisk verkningslös organisation. Vidare så är beräkningsprogrammet som har skapats i detta examensarbete...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Beräkning av byggnaders energiprestanda med anledning av energideklarationerna.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Beräkning av byggnaders energiprestanda med anledning av energideklarationerna.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16983 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×