Ökad användning av biobränsle i Norrbotten: lokala effekter

2390 visningar
uppladdat: 2000-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Tillgången på trädbränsle i Norrbotten är god och idag utnyttjas inte de potentialer som finns. Syftet med projektet är att undersöka vilka konsekvenser ett ökat utnyttjande av trädbränslen, på bekostnad av fossila bränslen, har vad gäller lokala effekter. Arbetet inleds med en beskrivning av olika trädbränslen , som följs av en beskrivning av situationen i Sverige och Norrbotten idag. Efter det behandlas de lokala effekter som uppstår vid en ökad användning av trädbränslen. Slutligen sker en livscykelanalys av ett olje- och ett pelletseldat alternativ. Livscykelanalysen skall visa på de skillnader som finns mellan de två olika systemen, samt var den största miljöbelastningen finns i de olika systemen. Energi baserat på biobränsle ger upphov till betydligt fler arbetstillfällen än energi baserad på fossila bränslen. Detta har bland annat sin förklaring i att jobben stannar inom Sverige. Utöver de direkta effekter som energi- och bränsleproduktion skapas även indirekta effekter eftersom utrustning måste tillverkas och efter hand även skötas. Råmaterialet är ofta lokalt, vilket innebär att det kommer att skapas nya jobb inom transportsektorn. Transporter av fossila bränslen är oftast långväga. Utöver de arbetstillfällen som skapas kommer pengarna att stanna inom regionen och stimulera annan verksamhet. Biobränsle har den fördelen att kunna producera lokalt. Råvaran finns tillgänglig över hela landet och regionerna kan bli självförsörjande. I krig- eller krissituationer måste det alltid finnas en viss tillgång till el, drivmedel och bränslen. Energiförsörjning som är baserad på fossila bränslen medför en extra kostnad för att kunna uppnå säkerhet eftersom en viss mängd bränslen måste hållas i lager. Ett sätt att uppnå full säkerhet utan att vara beroende av oljelager vore att öka användningen av biobränslen och därmed minska oljebehovet. En biobränslesatsning skulle trygga energiförsörjningen, öka säkerheten samt stärka beredskapen i elproduktionen. Beredskapen ökar i och med att elen produceras lokalt i flera olika enheter. Detta ökar uthålligheten i leveranssystemet. I takt med att biobränsle tas i bruk utvecklas ny teknik. Idag är det ofta inte intressant ur ett ekonomisk perspektiv att ta hand om röjningsrester. En utveckling av bättre teknik ökar betalningsförmågan och ger en värdeökning av skogen. Tillvaratagning av röjningsrester har även en positiv effekt vad gäller tillväxten av skogen. En lokal satsning på biobränsle kan även leda till att särskild industri uppkommer. Utrustning skall tillverkas, system levereras, installerade system skall underhållas. Denna industri kan dock inte alltid förväntas uppkomma lokalt. Livscykelanalysen visar på att olja ger betydligt högre utsläpp av luftföroreningar än pellets. Framförallt har oljealternativet mycket högre utsläpp av koldioxid, kväveoxider och svaveldioxider. Koldioxid leder till växthuseffekten som är ett av världens allvarligare miljöproblem idag. Svavel- och kväveoxider leder t...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ökad användning av biobränsle i Norrbotten: lokala effekter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2000-01-01]   Ökad användning av biobränsle i Norrbotten: lokala effekter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=19615 [2022-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×