Barnkonsekvensanalyser i järnvägsutredningar: förslag till arbetsmetod

1412 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Planeringen av stora infrastrukturprojekt styrs av speciallagar och miljöbalken vilka ställer stora krav på att allmänheten ska ges insyn och möjlighet att påverka genom bland annat samråd. En grupp som lätt missas i denna process är de minderåriga som ofta har helt skilda intressen från övriga grupper i samhället. FN:s barnkonvention ställer krav på att landet ska ta hänsyn till barnens intressen i alla beslut som rör barn. För att tillgodose barnens intressen i planeringsprocessen har särskilda barnkonsekvensanalyser börjat tillämpas. Nya infrastrukturprojekt kan leda till att barnen blir ännu mer begränsade på grund av att nya barriärer uppstår. Men nya vägar och järnvägar behöver inte alltid medföra en försämring om utformningen sker på ett välplanerat sätt där hänsyn till barnens behov tas redan i tidiga planerings- och utredningsskeden. Syftet med examensarbetet är att sammanfatta den kunskap som finns om infrastrukturplanering och dess påverkan på barn och ungas närmiljö, säkerhet och rörelsemönster. Utifrån denna sammanfattning ska en generell arbetsmodell för barnkonsekvensanalyser tas fram som kan användas i järnvägsutredningar och andra tidiga utredningsskeden för ny järnväg. Tanken är att den framtagna arbetsmodellen ska vara enkel att ta till sig och fungera som ett stöd vid upphandling och genomförande av barnkonsekvensanalyser. Arbetet har genomförts genom litteraturstudier, intervjuer och praktikfall i samband med järnvägsutredningarna för Norrbotniabanan. Vägverket är den myndighet i Sverige som kommit längst i arbetet med att genomföra barnkonsekvensanalyser i planeringen av projekt som berör barn. En inventering av genomförda analyser visar på skillnader i tillvägagångssätt vid inhämtning av material samt omfattningen av analyserna. Barnkonsekvensanalyser är ett relativt nytt begrepp och arbetsformerna är fortfarande under utveckling. En del kommuner i Sverige använder sig av barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn. I Norge har man kommit långt med det praktiska arbetet med barnkonsekvensanalyser och tillvägagångssättet liknar det svenska men omfattningen av genomförda analyser är i vissa fall betydligt större. De metoder som används för kartläggning av barns närområden är främst enkäter och intervjuer. De barnkonsekvensanalyser som genomförts i samband med järnvägsutredningen för Norrbotniabanan visar på att det är lämpligast att låta barnen medverka i barnkonsekvensanalyser i skolan. Efter en jämförelse på vilka arbetssätt ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barnkonsekvensanalyser i järnvägsutredningar: förslag till arbetsmetod

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Barnkonsekvensanalyser i järnvägsutredningar: förslag till arbetsmetod
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=21393 [2023-12-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×