Mormonism

3 röster
26864 visningar
uppladdat: 2003-12-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Historik

Grundaren till mormonismen, eller Jesu Kristi Kyska av Sista Dagars Heliga (som anhängarna helst kallar det) hette Joseph Smith och föddes i Sharon, Vermont, USA år 1805. Under hans uppväxt pågick stridigheter mellan två olika kyrkor i hans hemstad, vilket gjorde att han tvekade inför valet av vilken kyrka han skulle gå med i. 14 år gammal gick han ut till en skogsdunge i närheten av sitt hem och bad till Gud att få veta vilken kyrka han skulle sluta sig till. Gud skulle då ha uppenbarat sig för Joseph tillsammans med hans son Jesus, och berättat att den sanna kyrkan som Jesus Kristus från början hade grundat inte längre fanns på jorden. Den kyrka som Jesus under sitt liv grundade hade av kyrkans medlemmar förändrats efter hans död, och även om en stor del av sanningen fanns kvar i den lära som de förde vidare orsakade detta allmänna avfall från sanningen kyrkans bortgång från jorden. I sin uppenbarelse fick Joseph veta av Gud att han var den vars uppgift var att återställa Jesu Kristi Kyrka till jorden. Detta skulle dock inte ske än utan han skulle vänta på ännu en uppenbarelse. Den kom 1823, tre år senare, och nu var det ängeln Moroni som uppenbarade sig för Joseph. Moroni berättade att det fanns en gömd bok som var skriven på guldplåtar 1400 år tidigare. På den tiden hade Moroni varit levande, och det var han som hade grävt ner guldplåtarna i kullen Cumorah, som låg i närheten av Josephs hem. Moroni berättade att Joseph skulle gräva upp dessa plåtar och översätta dem från forntida egyptiska till engelska, men inte förrän om ytterligare tre år. När dessa år hade gått ska Joseph ha grävt upp dessa böcker och flyttat till Pennsylvania för att få lugnare arbetsförhållanden. Där ägnade han sig åt att översätta skriften med hjälp av två stenar (Urim och Tummin) och ett par silverbågade glasögon som hade följt med guldplåtarna. Han ska ha suttit bakom ett skynke och översatt plåtarna för olika skrivare. När han var färdig kom en ängel och tog tillbaka plåtarna, så att endast Josephs översättning fanns kvar. Boken kom att kallas Mormons bok och gavs ut 1830. Året innan hade Joseph och en medhjälpare vid namn Oliver Cowdery gått ut i skogen för att be. En budbärare ska då ha uppenbarat sig för dem och kallat sig för ”han som kallas Johannes döparen i Nya Testamentet”. Budbäraren tilldelade dem det aronitiska prästadömet vilket innebar att de fick ”nycklarna till betjäning av änglar” och fritt fick döpa folk så att de fick syndernas förlåtelse. Joseph och Oliver provade att döpa varandra direkt, och gick sedan ut för att predika för andra människor. Deras predikningar möttes av stort motstånd, men gav dem även många anhängare. När boken sedan kom ut gav den samma resultat; många motståndade men även en hel del anhängare. Den 6e april 1830 organiserade Joseph och hans anhängare kyrkan ”Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga” i Fayette, New York. På grund av den starka kritiken och motståndet som fanns trots att kyrkan vunnit många anhängare p.g.a sin intensiva mission var Joseph tvungen att flytta hela rörelsen till Kirtland. Där blomstrade verksamheten genom mormonernas hårda arbete och några år gick det riktigt bra. Men efter ett tag tog motstridigheterna form även här, och mormonerna flyttade vidare till en stad som de kallade Adam-ondi-Ahman (Joseph ansåg att det var där Adam hade bosatt sig efter att han blivit förvisad ur Eden). År 1838 bodde uppemot 20000 mormoner i staden men än en gång blev det oroligheter och efter en stor sammandrabbning mellan mormoner och dess motståndare arresterades Joseph Smith och några andra ledare. De ska ha dömts till avrättning, men detta verkställdes aldrig, utan efter några år i fängelse kunde de släppas fria. Efter frisläppningen grundade mormonerna en stad vid Mississippi som de kallade för Nauvoo. Den kom att bli den största staden i trakten och man byggde där ett tempel för ca en miljon dollar, vilket var väldigt mycket pengar på den tiden. Mormonerna var redan från början väldigt måna om att missionera, och nu hade läran spridigt sig till Kanada, England, och även Söderhavsöarna. Inte minst var de även ett förföljt folk, och inte ens i Nauvoo kom de undan oroligheter. Det gick så långt att Joseph Smith ställde upp som presidentkandidat för att kunna värna om församlingens intressen och rättigheter. Några tidigare anhängare spred dock ut falska rykten om mormonerna i en tidning, och när mormonerna förstörde tidningens tryckeri som protest fick de ännu fler att vända sig mot dem. De fick ett dåligt rykte om sig, människor kom att se på dem som folk som angrep försvarslösa medborgare. En vän till Joseph fick höra att det fanns planer på att mörda honom, men när detta rapporterades till guvernören togs det inte på allvar. Klockan fem på eftermiddagen den 27 juni 1844 mördades Joseph Smith och hans bror Hyrom. Hans död tolkade mormonerna som det slutgiltiga tecknet på sambandet med Jesus Kristus och deras återupprättade kyrka.
Personen som kom att ta efter rörelsens ledarskap hette Brigham Young. Han förberedde församlingen för nästa flytt, som ägde rum den 1 februari 1846. Denna gång flyttade mormonerna till ”Stora Sjödalen” och grundade staden Salt Lake City år 1847. Hit hade de nu kommit för att stanna, och när Brigham Young dog år 1877 hade rörelsen runt 70 0000 anhängare. De flesta mormoner i USA bor fortfarande i staten Utah, där Salt Lake City är belägen, men 50 % av anhängarna finner man utanför USA’s gränser. Mormonerna hade under sin etabliseringstid även fått en del ”utbrytarkyrkor” så som ”The Reorganized Church” och ”Moonkyrkan”.


Mormons bok och andra heliga skrifter

Mormonerna ser på Mormons bok så som vanliga kristna ser på Bibeln, men de anser även att Bibeln är helig och tror på den när den inte kommer i konflikt med andra böcker som de anser heliga. De har även två andra heliga böcker som heter Den kostbara pärlan och Läran & Förbundets bok. Den kostbara pärlan innehåller bland annat Moses och Abrahams bok, och Läran & Förbundets bok handlar om Joseph Smiths uppenbarelser.
Mormons bok handlar till stor del om Amerikas urinvånare. Den skildrade tiden sträcker sig från år 600 f Kr till 421 e Kr, och innehåller uppteckningar av forntida profeter. Enligt boken ska det ha funnits en profet vid namn Lehi, som levde i Jerusalem omkring 600 f. Kr. Lehi blev tillsagd av Gud att han skulle leda en liten grupp människor till den amerikanska kontinenten. Han gjorde som Gud befallde och den gruppen växte till en stor civilisation. Bland dessa människor, som alltså var Amerikas urinvånare, fortsatte Gud att kalla profeter, och det är dessa profeters uppteckningar Mormons bok innehåller. Att boken heter just Mormons bok beror på att en av de sista profeterna hette Mormon. Profeterna som levde under den här tiden skrev att Jesus Kristus uppenbarade sig för dem i Amerika, efter sin uppståndelse. Han ska ha berättat om sitt evangelium och organiserat sin kyrka hos dem. Mormons bok innehåller 15 olika ”böcker” och är indelad på samma sätt som Bibeln i verser och kapitel.


Fadern, Sonen och den Heliga Anden

Precis som inom kristendomen tror mormonerna på treenigheten, det vill säga tron på Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Mormonerna kallar Gud för vår himmelske Fader, eftersom han är ”våra andars Fader” som älskar och känner varje människa som sitt eget barn. Gud är fullkomlig; allvis och allmäktig, kärleksfull och barmhärtig, vänlig och rättvis. Han härskar över universum och har skapat människan som hans avbild.
Den Heliga Anden är, som en del av treenigheten, ett med Fadern och Sonen men ses ändå som en separat person. I Läran och Förbunden (130:22) kan man läsa att ”Den Heliga Anden har icke en kropp av kött och ben, utan är en personlighet, som består av ande. Vore detta icke så, kunde den Heliga Anden icke bo i oss.” Den Heliga Anden är en gudomlig ledsagare och lärare vars speciella uppgift är att vittna om Fadern och Sonen, uppbringa sanningen, och att trösta samt helga människorna.
Sonen, Jesus Kristus, är Guds enfödde son i köttet. Han är skaparen, frälsaren och kommer att bli människans domare. Enligt mormonismen skapade Jesus Kristus jorden under ledning av Gud. Hans liv, så som han levde det, är det fullkomliga livet som alla mormoner bör försöka efterlikna. Det är genom Jesus uppståndelse som han frälser människan från döden; han övervann döden och därför kommer även vi att få uppstå. Det är även Jesus Kristus som agerar som slutgiltig domare när en människas liv på jorden är över.


Mormoners syn på människan och existensen

Enligt mormonerna börjar inte en människas existens när han eller hon föds till jorden. Innan livet på jorden bor människan som en ande hos Gud. Denna tillvaro brukar kallas föruttillvaron och här får människan tillfälle att växa, mogna, och lära sig om de eviga sanningarna av Gud. Trots detta längtar hela tiden människan efter att bli mer lik Gud, och trots att han eller hon är lycklig i denna tillvaro vet Gud att människan inte kan fortsätta utvecklas utan att klara sig på egen hand för en tid. Därför fastställde Gud en plan för att hjälpa människan att uppnå sin gudomliga potential. Denna frälsningsplan betyder att människan föds till ett liv på jorden där han eller hon ska få erfarenheter av att övervinna prövningar och frestelser, lära sig handla i tro, och lära sig välja mellan ont och gott. Under tiden på jorden kommer människan inte att kunna minnas sin tid som ande hos Gud, eftersom människan på jorden ska leva av tro. Gud vet att misstag kommer att begås i alla människors liv, och därför lät han Jesus Kristus födas till jorden; som genom sin försoning med gud (korsfästningen) gjorde det möjligt för människor att få sina synder förlåtna. Människorna ska på egen hand välja rätt väg för att kunna bli mer lik Gud och återvända till honom efter döden i en evig tillvaro. Detta är meningen med livet.
Döden innebär alltså inte slutet enligt mormonernas tro. Den fysiska kroppen dör, medan vår ande kommer till andevärlden där den fortsätter få kunskap och utvecklas. Precis som födelsen är döden ett nödvändigt steg i en människas utveckling. Efter döden kommer ande och kropp någon gång att återförenas för att aldrig skiljas igen. Detta kallas för uppståndelse och är möjlig på grund av Jesus Kristi död och uppståndelse. Efter uppståndelsen kommer människan att dömas för vad han eller hon har gjort under livet. De som har följt Guds bud och är värdiga att återvända till Guds och Jesus närhet blir ”Guds arvingar och Kristi medarvingar” till allt som Gud äger. För att kunna återvända till Gud och få bo hos honom för evigt måste människan alltså följa Guds bud, acceptera Jesu Kristi försoning, och följa hans exempel under livet på jorden. De som inte har gjort detta belönas för sina goda handlingar på jorden, men kommer inte att få bo i himlen i enighet med Gud. Något som är speciellt med mormonerna är att de tror att en person som har en avliden släkting som inte fått komma till ett liv i enighet med Gud kan hjälpa denna släkting att bli frälst genom att genomgå ett dop för släktingens räkning. Det är därför mormonerna är så intresserade av släktforskning, vilket har blivit som ett kännetecken för dem.


Familjen

För mormonerna har familjen en väldigt central roll i kyrkans tro. Sammanhållningen i familjen är en viktig del på vägen mot den sanna lyckan. De är övertygade om att en familj kan vara tillsammans i evighet, alltså även efter döden, men då gäller det att alla i familjen är troende och döpta. Vigseln mellan en man och en kvinna måste dessutom ske i ett tempel, dvs ett mormon tempel. Mormonerna tror inte på sex innan äktenskapet, det är något som i största syfte är till för fortplantning och bör endast gälla mellan en man och en kvinna som vigts i äktenskap. Vidare anses att mannen och kvinnan är jämställda, könen är bara skapade av Gud i fortplantningssyfte. Trots detta har mannen och kvinnan olika roller i hemmet och familjen. Fadern får ansvaret att i kärlek försörja familjen samt beskydda den, medan moderns största uppgift är att ta hand om barnen. Dessa uppgifter ska dock ses som likvärdiga, inget är ”bättre” än det andra och man och hustru ska som jämlikar stödja och hjälpa varandra i deras ansvar. Tro, bön, omvändelse, förlåtelse, respekt, kärlek och medkänsla är något som bör finnas inom varje familj enligt mormonerna, vilket visar på att de har en god etik.


Missionärer

Mormoner har alltid varit måna om att missionera. De ser det som ett privilegium att kunna dela med sig av sin kunskap och visa sin kärlek till andra människor och till Herren genom detta. Oftast är missionärerna mellan 19 till 21 år gamla, men även äldre pensionärer och gifta par går också ut och missionerar. Detta är obligatoriskt för alla mormoner, och missionärerna verkar under en tidsperiod av 18 månader till 2 år. De får inte betalt under denna tidsperiod utan arbetet sker på en ideell basis. En missionär måste genomgå en ansökningsprocess innan de kan åka ut i arbete. Varje missionär får en kallelse från kyrkans huvudkontor, och sedan får de åka iväg till en av de 15 missionärsskolorna som finns i världen. Där går de en kurs på tre veckor, eller nio veckor om han eller hon måste lära sig ett nytt språk.
Missionärerna hamnar ofta långt hemifrån och de flesta ser det som en god erfarenhet då de får lära känna ett nytt land och en annan kultur. De tror starkt på att visa största respekt för lagarna och sederna i det land som de verkar i. De undervisar evangeliet för dem som är intresserade, och vissa får även särskilda uppdrag att hjälpa till med hälsofrågor, välfärd, mm. Missionärerna agerar som officiella representanter för kyrkan och går därför mycket välklädda med en skylt på bröstet som visar att de är mormoner.

Allmänt om mormoner

• Mormonerna är kända för att ha hög medellivslängd och lever mer hälsosamt än andra. För att hålla kroppen frisk och stark gav Gud en hälsolag till Joseph Smith 1833. Den avråder dem från att använda tobak, alkohol, kaffe och te, och droger annat än för medicinsk användning.

• Förr var månggifte tillåtet inom mormonismen, men avskaffades 1890 när Amerikas Högsta Domstol fastställde det som olagligt. Mormonerna tror på att följa de civila lagarna i det land de bor i.

• Mormonerna har över elva miljoner medlemmar världen över. Hälften av dessa bor i USA, mestadels i staten Utah (75% av invånarna i Utah är mormoner).

• Mormoner är emot abort och homosexualitet såväl som pornografi och spel (som framkallar spelberoende och där man kan förlora pengar).

• Mormoner ger en tiondel av sin inkomst till kyrkan.

• Mormoner har lager av mat och nödproviant för att kunna vara beredda ifall något hemskt skulle hända. Många har så att de skulle klara sig flera år ifall tex en naturkatastrof skulle inträffa, eller en terrorattack. I många fall då arbetslösheten har varit ovanligt hög har denna nödproviant hjälpt mormonerna att klara sig.


Egna kommentarer

Innan jag gjorde detta arbete visste jag mycket lite om mormonismen. Jag hade en bild av mormonerna som någon form av sekt, och jämförde dem med tex Jehovas Vittnen. Jag hade en negativ bild av dem helt enkelt. Men nu när jag har läst mer om dem och har mer ”kött på benen” så att säga har jag ändrat min uppfattning till en inte fullt så negativ syn. Jag ser på mo...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mormonism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2004-06-03

  Vill bara komm med en liten rä

 • Inactive member 2005-11-03

  Moonkyrkan är INTE en utbrytar

 • Inactive member 2007-05-29

  Bra!

 • Inactive member 2009-04-15

  Snälla flicka. Du måste göra styckesindelningar annars går det ju knappt att läsa!

Källhänvisning

Inactive member [2003-12-07]   Mormonism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2519 [2023-01-29]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×