Global Reporting Initiative- En studie av i hur stor utsträckning GRI:s riktlinjer följs av de svenska börsnoterade företag som påstår sig använda deras riktlinjer

1741 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund och problem: Den ökade fokuseringen kring miljömässiga och sociala frågor under de senaste decennierna har medfört ökade krav på företagen att ta ansvar för sin påverkan på omvärlden. För att bemöta kraven var företagen tidigare tvungna att utveckla egna metoder för att redovisa sina ansträngningar inom CSR- området. Detta medförde dock svårigheter för intressenter att göra jämförelser mellan företag, då företagen använde sig av olika metoder och redovisade i olika omfattning. Av denna anledning har ett antal organisationer utvecklat riktlinjer för hur företag skall sköta sina etiska åtaganden och avspegla detta i redovisningen. I takt med att företagen börjat använda sig av sådana regelverk ökar intressenternas behov av att veta i hur hög grad företag som påstår sig redovisa enligt dessa regelverk verkligen uppfyller de redovisningsmässiga kraven som ställs av de regelverken. I denna uppsats har vi valt att granska i hur stor utsträckning de 10 Svenska börsnoterade företag som påstår sig använda regelverket GRI, följer dess riktlinjer, hur väl de lever upp till deras principer, var eventuella brister finns, varför de existerar och vad det kan få för konsekvenser. Syfte: För att fastställa i hur stor utsträckning de frivilliga regelverken garanterar läsaren att företagens hållbarhetsredovisning till fullo motsvarar de krav som ställs på dem undersöks hur väl de företag som påstår sig redovisa enligt GRI:s riktlinjer verkligen lever upp till deras principer. Avgränsningar: Den här uppsatsen begränsar sig till företag som använder sig av GRI:s riktlinjer. Vidare är den begränsad till de tio svenska börsnoterade företag som rapporterar enligt GRI:s riktlinjer. Metod: Fem företags hållbarhetsrapporter har undersökts utifrån en kvalitativ ansats. Det som granskats är hur många av GRI:s riktlinjer och indikatorer som de redogjort för. Resultaten har sedan kvantifierats, varefter slutsatser har dragits över målpopulationen. Resultat och slutsatser: Det finns stora skillnader i hur stor utsträckning de undersökta företagen uppfyller GRI:s principer och redovisar deras riktlinjer/indikatorer. Sämst efterlevnad har principerna om fullständighet, inkluderade, relevans och neutralitet. Några av anledningarna till detta är att företagsledningen och ägarna kan ha olika mål samt att självreglering utan sanktioner inte sällan får sämre efterlevnad än lagreglering. Tillsammans med att de flesta företag inte uppger på vilket sätt de använder sig av GRI:s riktlinjer leder detta till att den status som borde medfölja en rapport upprättad efter dessa III inte uppnås. Detta innebär att finansieringskostnaderna riskerar att bli högre för de företag som jobbar aktivt med CSR- frågor och presenterar en bra hållbarhetsredovisning, än de annars skulle ha varit. Många företag kommer i så fall att sluta använda GRI:s riktlinjer och...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Global Reporting Initiative- En studie av i hur stor utsträckning GRI:s riktlinjer följs av de svenska börsnoterade företag som påstår sig använda deras riktlinjer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Global Reporting Initiative- En studie av i hur stor utsträckning GRI:s riktlinjer följs av de svenska börsnoterade företag som påstår sig använda deras riktlinjer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=25891 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×