Demokratiska arbetssätt, kritiskt tänkande och ett lärande för hållbar utveckling ­ sex lärares beskrivningar av sina tankar och sin undervisning.

1770 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med föreliggande undersökning var att få en uppfattning om vilka premisser det finns för ett lärande för hållbar utveckling. Samt vad finns att bygga vidare på och utveckla i förhållande till dessa? Detta gjordes genom tolkningar av några grundskolelärares tankar och beskrivningar om sin undervisning. I samband med detta undersöktes hur lärarna arbetar med att utveckla elevernas kritiska tänkande och demokratiska arbetssätt. Slutligen var studiens avsikt att ta reda på om lärarna införlivar deras undervisning kring karaktärsdragen i ett lärande för hållbar utveckling. Studien är av kvalitativ karaktär, baserad på kvalitativa intervjuer. Intervjuerna är av semistrukturerad art och består av både öppna och stängda frågor. Utsagor från sex lärare i svensk grundskola samlades in, analyserades och tolkades utifrån ett hermeneutiskt synsätt för att kunna besvara studiens syfte. Teoretiska utgångspunkter hämtades från artiklar, litteratur, statliga utredningar och forskningsrapporter kring hållbar utveckling, kritiskt tänkande och demokratiska arbetssätt. Resultatet visade att det utifrån de demokratiska arbetssätten och arbetet med att stimulera elevernas kritiska tänkande finns ett flertal premisser för ett lärande för hållbar utveckling. De premisser, som kan utgöra en grund för ett arbete mot lärande för hållbar utveckling, är exempelvis arbetet med kritiska dialoger och demokratiska samtal, ett indirekt och direkt elevinflytande, en variation av informationskällor och arbetsmetoder som utvecklar elevernas förmåga att förhålla sig kritisk till dessa. Studien visade också att det krävs fortsatt utveckling inom de båda karaktärsdragen. Denna utveckling bör bland annat ske genom att medvetandegöra, för både lärare och elever, det förekommande arbetet samt genom att styra arbetet i en riktning mot ett lärande för hållbar utveckling. Eftersom studien visade att det redan förekommer delar av ett lärande för hållbar utveckling är det relevant att utveckla lärarna...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Demokratiska arbetssätt, kritiskt tänkande och ett lärande för hållbar utveckling ­ sex lärares beskrivningar av sina tankar och sin undervisning.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Demokratiska arbetssätt, kritiskt tänkande och ett lärande för hållbar utveckling ­ sex lärares beskrivningar av sina tankar och sin undervisning.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27437 [2022-10-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×