Energiförsörjning i framtiden

23 röster
21086 visningar
uppladdat: 2004-05-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
hur skall framtidens energiförsörjning se ut om du får bestämma?

Inledning: Jag tycker att det är ganska svårt att svara på denna fråga eftersom att svaret som jag tänker på inte är tillräckligt. Jag anser att man borde byta ut all den fossila bränsleförbrukningen mot vindkraft, vattenkraft och solenergi. Men jag inser själv att riktigt så enkelt är det inte, även om vi skulle byta ut alla kärnkraftverk och dylika energiförsörjningsmetoder så räcker inte det till. Efterfrågan efter fossila bränslen kommer alltid att finnas och inom den närmaste framtiden är det det enklaste och effektivaste alternativet till energiförsörjning.

Energianvändning: De fossila bränslena svarar i dag för 90 procent av världens energiförsörjning, varav oljan för 40 procent. Hur länge räcker nu kända oljereserver? Kommer risken för klimat- och miljöförsämring att begränsa användningen av fossila bränslen? Vilka alternativ finns? Vad betyder valet av energiförsörjning från ekonomisk synpunkt? Vilken säkerhetspolitisk roll kommer energin, främst oljan och naturgasen, att spela i framtiden?
I tabellen nedan kan man tydligt se olika energikällor och dess effekter.

Energisystem Miljöeffekt
Kol Klimatförändringar
SO2, NOX via aerosoler (kroniska och akuta effekter)
Partiklar (kroniska och akuta effekter)
Ozon (hälsoeffekter, effekter på växtlighet)
Olyckor vid gruvbrytning och transport
Skador på vägar genom tunga transporter
Olja Delar av ovanstående
Oljespill
Naturgas Delar av ovanstående
Pipeline läckage och stora olyckor
Kärnenergi Radiologiska långtidseffekter av C-14 läckage vid upparbetning
Radiologiska långtidseffekter av Rn-222 från gruvavfall
Reaktorolyckor
Biomassa Partikelutsläpp, kroniska och akuta hälsoeffekter
Vattenkraft Lokal störningar av ekosystem
Estetiska effekter
Effekter på turism
Stora dammolyckor
Vind Estetiska effekter
Buller i befolkade områden
Olyckor vid anläggningen

Vad jag anser bör göras: Som sagt så anser jag att människan bör ta tillvara mer på de naturliga energikällorna som finns. Det vill säga vind, -vatten, och solkraft och andra, mer miljövänliga, alternativ. Framförallt så tror jag att energin man kan utvinna av solen är den som har störst potential till att ersätta en stor del av användningen av de fossila bränslena. Det som bör göras är att skapa en effektiv teknik som fångar solens energi och omvandlar den direkt till el eller vätgas, solcellsteknik och artificiell fotosyntes kommer då att bli konkurrenskraftig. Antagligen så är det helt ny teknik som i dag möjligen existerar i forskarnas labb. Så denna framtidsbild utspelar sig om kanske 30 eller 50 år eller mer.
Dessa alternativ är mer miljövänliga, men eftersom det krävs så ofantligt många fler vindkraftverk ex för att vara lika effektfullt som ett kärnkraftverk så är det en svår fråga. Så länge kärnkraftverken inte läcker ut några radioaktiva ämnen och brukas på korrekt sätt så är detta alternativ lika mer lukrativt än ett vindkraftverk eftersom att det krävs 3000 vindkraftverk på bara ett kärnkraftverk.

Att påstå att företag har en kortsiktig syn och bara bryr sig om profit för stunden stämmer inte. Alla oljebolag och andra större energiföretag är väl medvetna om den här framtida utvecklingen och handlar utifrån det. Tillexempel så är BP och Shell redan idag tunga delägare på solceller, därför att de vill tjäna pengar även i framtiden när den nya tekniken kommer.
Utbyggnaden av vindkraften och vattenkraften bromsas dock starkt av ointresserade samhällsviljor. Solcellers potential kan däremot i princip utvecklas hur mycket som helst.
Användningen av fossila bränslen kommer inte att upphöra på grund av att solcellstekniken utvecklas. De som äger tillgångar av fossila bränslen kommer givetvis att försöka hålla uppe efterfrågan på olika sätt. Klimatfrågan kommer inte att kunna lösas av marknaden, utan även fortsättningsvis krävs det betydande politiska insatser för att begränsa utsläppen av växthusgaser.

Det finns flera alternativ till energianvändning och vilket Sverige kommer att använda får framtiden utvisa.
Energimyndigheten har en grunduppfattning om hur utvecklingen på energiområdet kommer att se ut. De tror att användningen av biobränslen kommer att fortsätta att öka där det är lukrativt, vilket innebär uppvärmning i första hand. På längre sikt kan biobränslen bli användbara för även elproduktion och drivmedel, men det kräver väsentlig kostnads förändring inom den tekniska utvecklingen. Förmodligen kommer målsättningen om balans mellan import och nyttjande av el kännas allt mer föråldrat eftersom att det bli allt mer vanligt att importera och exportera el.

Energisystemet förändras i den takt anläggningar, processer eller organisation förnyas. Ny teknik och nya sätt att använda teknik bygger på ny kunskap. Ny kunskap utvecklas och kommer till praktisk användning i form av nya produkter och processer i samspel mellan olika forskningssätt.

Avslutning: I Sverige utvecklas elmarknaden snabbt och detta pressar fram verkningsfullare elföretag. Samtidigt som detta sker så är omställningen av energisystemet i full gång. Vi måste ta fram förnybar elproduktion eller minska elanvändningen och arbeta fram ett antal åtgärder. Att få fram ny elproduktion går i stort sett enligt planerna. Däremot går det betydligt trögare att bli av med gammal elvärme.
Den viktigaste kunskapen av omställningsplanen är att det långsiktiga perspektivet blir av större vikt och att de kortsiktiga åtgärderna inte längre håller som lösningar.
En ökad användning av fossilenergi leder till ökande koldioxidutsläpp med globala konsekvenser. Med tanke på de hur ojämnt fördelat elenergiproduktionen är världen över så kommer energiproduktionen i utvecklingsländerna kommer att utvecklas i enorm fart under de närmaste decennierna. Och detta kommer att inträffa på grund av ökad användning av fossilenergi.
Det ökande elbehov som existerar i Sverige gör det angeläget att värna om en säker elförsörjning. Ett energisystem i balans och med miljömässigt godtagbara anläggningar, som kan producera el till rimliga priser bör vara ett självklart mål.
Energianvändandet i framtiden i Sverige kommer antagligen att täckas på olika sätt och blandningen av el-utbudet om cirka 10 till 20 år kommer förmodligen att se helt a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Energiförsörjning i framtiden

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-10-31

    fint skriven, bra upplägg

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-21]   Energiförsörjning i framtiden
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2953 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×