En studie av den svenska bredbandsutbyggnaden med statens roll i fokus

2447 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uttrycket IT började höras i mitten av 1990-talet och blev snabbt ett modeord och i slutet av 1990-talet blev bredband i det närmaste ett lika haussat ord. Företag som Framfab och Bredbandsbolaget med helt nya affärsidéer gjorde fantastiska resultat på börsen. 2000-talet inleddes med ett abrupt uppvaknande där luften helt gick ur börsen och där 1990-talets mest okritiska profeter för den nya ekonomin i det närmaste fick ett löjets skimmer över sig. Det finns många intressanta aspekter av detta skeende och mycket att säga och skriva om det.Det specifika syftet med denna uppsats är att i ur huvudsak nationalekonomiskt perspektiv belysa, diskutera och analysera den svenska bredbandsutbyggnaden med särskild inriktning på statens roll.Uppsatsen inleds av en teknisk beskrivning som försöker ge läsaren en bild av hur bredband fungerar, vilka olika nivåer det finns i ett bredbandsnät samt vilka olika typer av bredband som finns.Därefter följer den huvudsakliga empirin där först de olika utredningar och rapporter som inriktats på IT och bredbandsutbyggnaden behandlas, därefter de beslut som fattats angående bredband (framförallt IT-propositionerna) och slutligen det reella läget vad gäller utbyggnaden. Tanken är alltså att påvisa en röd tråd från beslutsunder-lag, till beslut och slutligen resultaten av besluten. Det framgår att staten har valt att lägga mycket energi på utredningar men satsat på en ganska låg profil vad gäller utbyggnaden och låtit marknaden ta största ansvaret med stöd av vissa subventioner till kommuner och användare.Efter empirin innehåller uppsatsen en genomgång av den forskning som har gjorts angående IT-satsningars effekter på samhällsekonomin, där det framgår att den nationalekonomiska forskningen i allmänhet har intagit en alltmer positiv ställning vad gäller IT och dess effekter på ekonomin efter att inledningsvis ha präglats av skepticism och ett avsnitt som behandlar vilken roll staten kan ha och ska ha vid projekt som bredbandsutbyggnaden.I den avslutande delen av uppsatsen återfinns författarens egna tankar och reflektioner, försök till utvärdering av statens roll och slutdiskussionen. Här fastslås att nationalekonomiskt tänkande nästan helt saknats i utredningarna, vilket måste betraktas som en stor brist med tanke på områdets potentiella betydelse för samhällsekonomin. Vidare anser författaren inte att staten har lyckats uppnå de mål som den själv har föresatt sig angående bredbandsutb...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: En studie av den svenska bredbandsutbyggnaden med statens roll i fokus

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   En studie av den svenska bredbandsutbyggnaden med statens roll i fokus
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=29775 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×