Modekonsumtion under transformation : En kvalitativ studie med östeuropeiskt perspektiv

1735 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Modebranschen kan betraktas som föränderlig och dess meningar och betydelser ändras över tiden, vilket ofta avspeglas inom kulturen. Människor kommer därför att konsumera kläder olika beroende på vilken kultur de tillhör. Östeuropas tillväxt och förändring har varit stor sedan kommunismens fall. Ekonomin har öppnats, tillgängligheten till nya varor har kraftigt ökat och konsumenters påverkan av västvärlden gör sig tydligt gällande. Förändringar har skett, från kommunistiskt präglade samhällen med begränsade möjligheter i människors beslutsfattande, till demokratiska och mer pluralistiska samhällen där konsumentfrihet ses som en naturlig del av livet. Därigenom har konsumenter fått möjlighet att bli självständiga och fatta egna beslut gällande sina klädval. Utifrån ett östeuropeiskt perspektiv har vi undersökt hur utvecklingen inom modebranschen gått till och hur konsumenter resonerar kring modekonsumtion och trender. Vi undersöker även hur personlig karaktär kan förmedlas via kläder. Kulturen gör sig tydligt gällande i Polen eftersom mycket hänt med polackernas inställning till kläder. Vi har sett hur Polen är färgat av de ideologiska system som funnits i landet. Polen är ett av de länder som drastiskt utvecklats i positiv bemärkelse sedan kommunismens fall. Landet är dock fortfarande drabbat av fattigdom och hög arbetslöshet. Polen är ett land i transformation varför vi valt att undersöka polska konsumenters syn på denna förändring. Problematiken ligger i att inkomstnivåerna i landet är låga i förhållande till i priset på kläder, varför polackerna måste ta hänsyn till detta dilemma i deras klädkonsumtion. Syftet är att, utifrån ett konsumentperspektiv, få insikt om hur människor förhåller sig till modekonsumtion och trender, samt vilka aspekter som är avgörande i sitt sätt att klä sig. För detta har vi använt en kvalitativ metod, där vi besökt Krakow och i fokusgrupper intervjuat polska respondenter i åldrarna 20-25 år. Konsumenterna i vår undersökning uppvisar en rad tecken på en postmodernistisk inställning att betrakta klädkonsumtion. Ofta är de fragmenterade och inkonsekventa i sina sätt att resonera, då de uppger motsägelsefulla argument som tyder på att de å ena sidan vill klä sig personligt och differentiera sig, men å andra sidan uttrycker en stark vilja att passa in och vara en del av den stora massan. Kommunismen med dess förbud att bära originella kläder har bidragit till en rädsla hos folk att ha en avvikande stil. Kläder i Polen skapar kontinuitet och förändring och det kulturella arvet hjälper till att guida konsumenterna och visar hur de ska förhålla sig till den sociala verkligheten. Återigen gör sig kulturen gällande för konsumenterna på ett konkre...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Modekonsumtion under transformation : En kvalitativ studie med östeuropeiskt perspektiv

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Modekonsumtion under transformation : En kvalitativ studie med östeuropeiskt perspektiv
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=30861 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×