Organiserad brottslighet

3 röster
21432 visningar
uppladdat: 2005-02-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehåll
1. Inledning
1.1 Källkritik
2. Avhandling
2.1 Organiserad brottslighet
2.2 Rysk organiserad brottslighet
2.3 Orsaker till den ökade brottsligheten
2.4 Framtiden
2.5 Dagens organiserade brottslighet och brottslingar
2.6 Svensk organiserad brottslighet
3. Sammanfattning och diskussion
4. Litteraturförteckning
1. Inledning
Jag har valt att ta reda på den organiserade brottsligheten i främst Ryssland men även i Sverige.
- Vad är organiserad brottslighet konkret?
- Vad betyder den organiserade brottsligheten för befolkningen och varför begår man den i Ryssland?
- Varför förekommer organiserad brottslighet?
- Har Ryssland och Sverige påverkat varandra eller har länderna något samband?
- Vad har Sverige för organiserad brottslighet?

1.1 Källkritik
Jag har använt mig av sekundärdata som beskrivit den kriminella världen i Europa, i Ryssland och brottslighet överlag. Jag har även läst tidningsartiklar för att få en djupare förståelse över mitt syfte.
Bland mina källor ingår NE, en källa jag anser vara viktig i många sammanhang eftersom den är noggrant granskad av många forskare. Den är opartisk och den används i faktabaserat syfte. Texten var noga formulerad och kort vilket gjorde det enkelt att använda den.
Källan jag hade mest nytta av var Rysk brottslighet av Lena Jonsson. Hon är filosofie doktor och docent i statsvetenskap. Texten var konkret, lättläst och har ett bra syfte. Häftet är en utgåva från Utrikespolitiska Institutet där man tar upp många frågor i internationell politik och ekonomi. Bokens syfte var främst att beskriva den ryska brottsligheten, dess förekomst och dess framtid. Denna källa var grunden för mitt arbete och jag litar på den eftersom den är kort, konkret och enkel. Den är skriven 1995 och håller sig till den tiden, så det har varit svårt att få tag i siffror idag, men häftet angav att brottsligheten under 1995 ökar och tiden innan det. Det var åtta år sen, men jag tror att tiderna inte har förändrats speciellt mycket, det har inte skett något nytt mönster förutom till exempel terroristattackerna i Beslan och i teatern i Moskva. Jag uppskattade mest denna källa eftersom den var opartisk och beskrev brottsligheten i Ryssland utan att se den från en svensk moralisk synvinkel.
Min tredje källa var Rysslands undre värld av Malcolm Dixelius och Andrej Konstantinov. Denna bok är en sorts lättläst faktabok som inte är skriven litterärt vetenskaplig utan verkar mer vara en berättelsebok. Den beskriver detaljrikt och har kommit under ytan och kartlägger rysslands banditer, tjuvar, frustrerade poliser och korrupta makthavare. Det finns även möten med brottslingar och gängledare. Den här boken var svår att få fakta ur men jag har varit sparsam och kritisk mot denna källa fast den har varit användbar i mitt arbete. Den är skriven 1994, som Rysk brottslighet ungefär, så jag tror att man började kartlägga och karakterisera organiserad brottslighet under den tiden.
Jag har dessutom använt polisens svenska EU-rapport 2001 angående organiserad brottslighet. Det är en öppen version, originalet är sekretessbelagd. Det är synd att de verkligen har censurerat konkreta siffror och mer detaljerat, men jag antar att den skulle störa polisens utredningsarbete om denna rapport skulle vara detaljerad. Men denna rapport anger tyvärr inga siffror eller statistik angående den organiserade brottslighet utan den nämner bara dess förekomst. Det är riktigt bra att den svenska polisen rapporterar denna brottslighet regelbundet. Även om den organiserade brottsligheten utövas väldigt lite i Sverige till skillnad från Ryssland visar detta att den svenska polisen har mer kontroll över organiserad brottslighet. Jag skulle nog aldrig kunna få tag i en rapport på 54 sidor från den ryska myndigheten.

2. Avhandling
2.1 Organiserad brottslighet
Organiserad brottslighet innebär illegala handlingar som styrs genom strukturerade sätt att uppnå stor ekonomisk vinst. För att säkrast uppnå detta syfte använder man kontakter såsom affärsmässiga och politiska förbindelser, dessutom fördelar man de olika handlingarna genom personer som begår brotten, de som organiserar brotten och de som koordinerar vinsterna. Vanlig organiserad brottslighet är till exempel prostitution, spel-, drog- och vapenhandel, penningförfalskningar, och organiserade stölder av konstföremål. Organiserad brottslighet sker skickligt och välorganiserat där både rättslig expertis och lejda brottslingar nyttjas. Exempel på organiserad brottslighet förekommer i Italien (maffia), USA (Cosa Nostra) och Japan (Yakuza).
Inom organiserad brottslighet finns tre nyckelord; brottsflöden, nätverk och grupperingar. Organiserad brottslighet är oftast inte etniskt indelad men har oftast ligor eller grupperingar vars ledning har etnisk gemensamhet. Nätverken består alltid av någon form av gemenskap där många faktorer kan vara gemensamma till exempel nationalitet, språk, kontakter, kompetens eller geografisk hemvist.
Den svenska polisen rapporterar om kriterier som bör uppnås för att kalla verksamheten för organiserad brottslighet i EU:
1. Samarbete mellan fler än två personer
2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en
3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden (gruppen ska vara stabil och potentiellt varaktig)
4. Någon form av disciplin och kontroll
5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar
6. Verksamhet på internationell nivå
7. Användande av våld eller andra metoder för hot
8. Användande av kommersiella eller affärsmässiga strukturer
9. Deltagande i penningtvätt
10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomin
11. Strävan efter vinning och/eller makt.

2.2 Rysk organiserad brottslighet
Officiellt kallas den ryska organiserade brottsligheten för maffia. Vissa grupper i Moskva har en etisk samhörighet, men här upphör alla likheter med den italienska familjebaserade brottsligheten. Varje organiserad brottsgrupp arbetar självständigt eller med ett regionalt samarbete men har ingen övergripande ledning som kontrollerar hela rysslands organiserade brottslighet.
Året 1994 uppgav den ryska tidskriften Rossiiskaja gazeta att det finns 5 700 organiserade ryska brottsgrupper med 100 000 medlemmar. Man ser tecken på organiseringen genom:
• De kriminella ligorna har omfattande välorganiserade nätverk
• Den kriminella verksamheten sträcker sig utanför rysslands gränser
• En ökad användning av vapen

Ryssland har en ständigt ökad brottslighet. Sovjettidens förändringar till marknadsekonomi och demokrati har skapat ett stort problem för ryska myndigheter och enskilda medborgare.
Att kunna redovisa den ryska statistiken vore meningslöst eftersom siffran är väldigt underskattad. Ett exempel: totalsiffran för 1994 var antalet brott 3 miljoner. Detta visar att Ryssland har mindre brott än USA och Sverige per tusen invånare. Den realistiska siffran enligt utrikespolitiska departementet ligger på ca 10-20 miljoner brott.
De vanligaste orsakerna tror man är att människor inte anmäler brotten, bristande rutiner hos polisen, klassindelningar och dåliga resurser hos myndigheterna. Vissa anser att polisen helt enkelt ljuger vilket är ett trovärdigt bevis på den ryska korruptionen.
Statistik man kan lita på gäller mord. Källorna är relativt säkra eftersom mord kan inte förvridas och det går inte att ange mord som ett annat brott.
Det var främst 1990-talet som våldsbrotten ökade. Statistiken visade att storstäderna i Sankt Petersburg och Moskva är brottsligheten i genomsnitt större än i resten av Ryssland. Om vi nu litar på de realistiska siffrorna var brottsligheten under 1993 en ökning på 27 procent till skillnad från året innan. 1994 skedde 32 000 mord vilket är en ökning med elva procent.

2.3 Orsaker till den ökade brottsligheten
Sovjetsystemet ras och de ekonomiska reformerna är ingen orsak till ökad brottslighet, men kommunismens fall har gjort att det finns fler orsaker till att begå brott.
Fem orsaker diskuteras:
• ”Vi och dem”-tänkande
Den ryska medborgaren har förlorat ett gemensamt ägande och tankesätt och anser att individen är starkast. Under sovjettiden behövdes främst våld som en kamp för överlevnad. Denna moral innebär att använda sina egna tillgångar för egen vinning i alla samhällsområden.
• Försämrade levnadsvillkor
Rysslands svaga levnadsstandard gör att olika befolkningsgrupper uppmuntrar till kriminalitet på grund av de starka klyftor mellan de ”nyrika” ryssarna och de som knappt kan försörja sig. Underklassen ser endast en möjlighet till att bli rik, att bli kriminell. Men att bli rik är ingen nackdel. I den förvridna samhällsmoralen blir kriminalitet inget hinder på vägen till rikedom.
Här är arbetslösheten en viktig faktor som ständigt ökar på grund av nedläggningar, de arbetslösa blir utstötta ur försörjningsgruppen och hittar ett annat sätt att försörja sig på, genom kriminalitet.
• Svaga och korrumperade myndigheter
Under sovjettiden kontrollerades den ryska befolkningen väldigt strikt av myndigheterna och samhället, men efter nedläggningen försvann rädslan för kontrollen. Myndigheterna försöker idag handskas med en majoritet av organiserad brottslighet. Dess svaga resurser kan inte bekämpa den stora korruptionen som har kontakt med den kriminella världen. Milisen (polisen) är dåligt utrustad och underbetald och har en låg status i samhället. Domstolarna är underbemannade och ifall det finns en funnen gärningsman räcker inte resurserna till att döma honom. Detta gör att den ryska befolkningen har förlorat förtroendet för regeringen och milisen. Det lönar sig mer att ta saken i egna händer eller helt enkelt acceptera det. Att begå ett brott utan att bli straffad för det gör att man helt enkelt går vidare och fortsätter sin verksamhet.
• Ofullständigt lag- och rättsystem
”Tomrum” och ”grå zoner” finns i lagarna som inte kan kontrollera den nya verkligheten. Idag förekommer brott som inte ens nämns i lagarna vilket gör väldigt svårt att motverka dem, som är en väldigt långsam process.
• Ekonomisk problematik
Den fria marknaden har gjort att priserna ökat sedan Sovjetunionens planekonomi och den ryska rubelns låga värde på den internationella marknaden har gjort att det lönar sig med en illegal export av varor.

2.4 Dagens organiserade brottslighet och brottslingar
Det här stycket är delvis lite kuriosa fakta och en uppbyggnad av Rysslands undre värld som har en stark undre makt. Man har börjat se ett nytt mönster i rysslands organiserade brottslighet där banditer med nya och gamla metoder hämningslöst dödar sina motståndare, detta är den nya affärsidén. Den heter bespredel, brott utan gräns. Detta dödande är den främsta orsaken till det ökade våldet. Man dödar poliser, ligamedlemmar, politiker, affärsmän, bombar affärer, kidnappningar med lösensummor och annat som kommer i brottslingens väg röjs bort.
Rysslands undre värld är en egen värld för sig, med egna lagar. Dessa lagar kallas för Vor-v-zakone, tjuv enligt lagen. De starkaste, förbrytarkungarna har rätt att trotsa dem. Kröningarna sker i restauranger, caféer och fängelser. För att bli en yrkestjuv måste man ha två rekommendationer från två krönta förbrytarkungar, därefter sker en prövotid.
Att ingå bland förbrytarkungarna måste man aldrig ha haft ett arbete, man ska dö som förbrytare och man måste ha varit fängslad för att vinna respekt. Man ska leva enkelt och ha övergett sin familj om man haft en innan. Vissa tar en genväg till kröningen genom att betala stora summor till andra kungar. Dagens kungar anställer bulvaner att arbeta åt dem samtidigt som själva kungen har kontakt med myndigheter och milis, andra förbrytarkungar tar hand om jobbet själva. Kungarna samlas regelbundet för att planera strategier eller nya förändringar i samhället. Att leva hederligt är en skamfläck i kungarnas biografi. Förbrytarna håller sig ofta i församlingar där de har en gemensam kassa dit alla medlemmar betalar. Pengarna ges till familjer vars försörjare sitter i fängelse.
Som sagt, den undre världen har ett hårt och strikt system, där bland annat budbärare går in och ut i fängelserna så att kungarna kan kontrollera den undre världens båda sidor, samhället och fängelset. Kungarna kontrollerar främst ligor som använder sig av utpressning av företag.
Enligt paragraf 77 lyder lagen som ska stoppa ligorna:
”Det är straffbart att organisera en beväpnad liga med avsikt att anfalla statliga eller allmänna företag, institutioner eller organisationer, liksom enskilda individer, likväl som att delta i en sådan liga eller i anfall som utförs utav den.”
Den välorganiserade ligan gör att det endast i genomsnitt döms 10 personer per år enligt paragraf 77.
Det går samtidigt inte att placera hela Rysslands undre värld i fack där yrkesmördare, tjuvar, ligor, banditer och förbrytarkungar rör sig enskilt, utan förflyttningar och dubbelspel sker hela tiden. Det alla brottslingar har gemensamt är att alla använder sig av bespredel.

2.5 Den organiserade brottslighetens angreppspunkt
Den organiserade brottsligheten har en fast grund i det ryska samhällets ekonomi och politik. I detta fall är det privatisering och avstatligande som inte har lagstiftats konkret vilket gör det fritt fram för ligor att köpa upp statliga objekt genom korruption av statliga tjänstemän. Dessa statliga egendomar blir caféer, affärer och uteställen, vilka är en täckmantel för pengatvätt av svarta pengar.
Vidare ägs 40 av rysslands 260 banker av maffian vilket gör det enkelt att överföra pengar utomlands och bedriva den illegala exporten.
Ligor köper stora delar av samhället genom att ”beskydda” företag och försäljare av alla yrkesklasser. Detta ”beskydd” innebär att skaka av sig hot från olika brottsliga grupper. Beskyddet kostar 10-20 procent av företagets omsättningar.
Dagens korruption och mutor gör det lönsamt för maffian att bedriva sin verksamhet. Eftersom de har tillgång till nödvändiga licenser, ägande, förfogande, dokument och inflytande över beslut har de helt enkelt nyckeln till rikedomen.
Eftersom människor inte litar på milis och myndigheters beskydd måste man lösa hoten på egen hand genom att ofrivilligt följa den organiserade brottslighetens lagar.
Organiserad brottslighet har trängt in i rysslands politik och samhälle. Om en stark ligaledare eller förbrytarkung avlidit i Moskva kommer starka politiska ledare på hans begravning. Ligorna har köpt upp befattningstagare inom författning och stat.
Organiserad brottslighet har en sorts skatteinsamling i utbyte mot ”beskydd” vilket bevisar ett starkt nätverk som fungerar. Människor vänder sig även till den undre världen om företag ska avgöra tvister. Detta skapar en fördel eftersom man då slipper byråkrati, insyn av myndigheter och en snabb lösning på tvisten.
Ännu en gång bevisar detta att rysslands organiserade brottslighet ger sig in i samhällets system och skaffar sig ett bättre rykte. Detta skapar en oro för den ryska politiken. Vad händer när den organiserade brottsligheten en dag blir ett regerande parti? Det är fritt fram för parlamentsledamöter om inte tre fjärdedelar av de övriga ledamöterna överklagar deras sits i parlamentet.

- Förr var det bara de som ödet hade gjort till tjuvar som stal. Idag stjäl alla, med få undantag. Jag vill inte förolämpa dig personligen, men det är bara de som inte hittar något att stjäla som låter bli. Resten talar om var det finns. Det kallas inte för stöld, eftersom de i själva verket tar av sig själva. I fängelset sitter alla möjliga, även såna som inte borde vara där, utan i arbete. Men idag är folk såna att de inte arbetar, hur mycket man än betalar. Det märker jag på mina barn. Det krävs ett särskilt dekret från högsta nivå för att få min son att arbeta. (Jurij Vasilevitj Aleksejev)

2.6 Framtiden
Den ryska myndigheten själv säger sig ha svårt att motverka organiserad brottslighet. Utifrån diskussioner och mina egna synpunkter måste man ha en ”gemensam” syn på samhället, alltså sluta stjäla från sin arbetsgivare och anse det vara moraliskt eftersom det inte rör en själv. Eftersom myndigheternas arbetare korrumperas måste man helt enkelt sluta blunda för det och straffa dem som utövar detta.
Här finns även ingen orsak att skylla på ”det lönar sig inte med hederligt arbete” utan man måste sluta sätta krokben för sig själv och göra rätt. Främst måste myndigheterna skärpa sina resurser, sin milis och allt annat. Befolkningen måste bygga på det förtroendet för att kunna motverka korruptionen från befolkningens och myndigheternas håll och mötas på mitten. Om korruptionen upphör blir det inte lönt att utöva sin olagliga verksamhet i den omfattningen det förekommer idag, då den är ett lönsamt och kontrollerat nätverk som ger höga inkomster.

2.7 Organiserad brottslighet i Sverige
Den svenska organiserade brottsligheten är oftast fokuserad på ett brottsområde. Många grupper med ursprung från Östeuropa, Baltikum, Ryssland, Balkan och Mellanöstern har varit aktiva i Sverige de senaste fyra åren.
De främsta organiserade brottsliga aktiviteterna i Sverige består av
 illegal handel med alkohol och tobak
 människosmuggling
 ekonomisk brottslighet
 stölder
 sprängningar av bankomater
 kvinnohandel
 illegal vapenhandel
 mord och mordförsök

Mycket talar för att dessa brott inte kommer att minska den närmaste framtiden, de har endast ökat hittills. Brotten förekommer mest i Malmö, Stockholm och Göteborg, något som polisen anser bero på folktätheten och att mer människor bor där, då är brottsligheten lönsammare eftersom man får arbete gjort snabbt.
Det svenska samhället har en låg förekomst av organiserad brottslighet i jämförelse med många andra länder, men en ökning av denna kriminalitet sker varje år vilket man ska ha överseende med.
Det har ej förekommit några rapporter om intrång i den svenska politiken 2001. Någon påverkan över Sveriges näringsliv har överlag inte heller förkommit, det är främst affärer, restauranger, caféer och byggbranschen som är utsatt. Ytterst lite infiltration eller mutförsök inom myndigheten har förekommit men utan framgång. Det finns en tendens till att vilja och ha förmågan att påverka tjänstemän.
Dagens brottslingar använder Internet, SMS och krypteringar för att styra sitt nätverk.
Rättsväsendet i samarbete med Tullverket har utvecklat sin kunskap om den organiserade brottsligheten i Sverige och rikskriminalpolisen rapporterar regelbundet både öppna och sekrettesbelagda dokument angående organiserad brottslighet för att sedan vidarebefordra den till EU vilket är obligatoriskt för alla medlemsländer. År 2002 bildades OBiS (Kartläggning av organiserad brottslighet i Sverige) ett projekt som ska drivas i samarbete med Ekobrottsmyndigheten och Kriminalbrottsstyrelse.
Bland de kända svenska grupperingar nämns så kallade Outlaw MC-miljön; Bandidos och Hells Angels där enskilda medlemmar bedriver kriminell verksamhet med bred kontakt inom den organiserade brottsligheten i Sverige. Dessutom har man de senaste åren upptäckt ungdomsgrupperingar där medelåldern ligger runt 20 år. Grupperingarna använder sig av narkotikabrottslighet, indrivning, rån och hot. Det är lätt att falla för grupperingarna och en frestelse att tjäna pengar snabbt. Ett känt gäng heter Original Gangsters (OG) med bas i Göteborg men även i Stockholm. OGs främsta förebild är Outlaw MC-miljön. Polisen känner till ett 10-tal gäng över hela Sverige som bedriver organiserad brottslighet. Dessa är bland annat ett gäng fotbollssupportrar, fängelsegäng och förortsgäng.
En gruppering som är värd att nämnas är brottslingar, främst från före detta Jugoslavien och Albanien med ursprung eller koppling från västra Balkan, även från Ryssland, Polen, Litauen och Estland. Dessa grupper har på senare år avancerat med skickligare metoder. Dessa bedriver en verksamhet som har nämnts ovan.
Den organiserade brottslighetens påverkan av samhället har inte redovisats och kan inte bevisas än så länge, men man anser detta vara ringa än så länge. Den organiserade brottsligheten i Sverige anser polisen inte minska i omfång.
Den ryska organiserade brottsligheten har inte fått något fäste i Sverige än, man har lagt märke till tjuveri och prostitution, men detta är bara bevis på rysk förekomst. Den ryska organiserade brottsligheten är oftast ute efter ekonomisk brottslighet internationellt, men då krävs ett nätverk av kontakter, människor och kapital. Dessutom ska det handla om så stora summor pengar att det ska vara lönande att bedriva denna verksamhet. Därför är det lättast att hålla sig i sitt hemland och bedriva pengatvätt i till exempel Sverige. Mycket talar för att den ryska brottsligheten är i vänteläge i Sverige, men efter mer kontakter, mer resurser och kunskap kan självständigt agerande ligor upprättas i Sverige. Detta anser jag inte vara helt omöjligt, bara det utförs väldigt långsamt, väldigt skickligt kan den ryska organiserade brottsligheten bedriva en fast brottslig verksamhet i Sverige, bara de skulle få chansen. Jag tror att inget talar för att den organiserade brottsligheten kommer minska, men den kommer vara under nå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Organiserad brottslighet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-03]   Organiserad brottslighet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3375 [2022-12-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×