Biobränsle

9 röster
24923 visningar
uppladdat: 2005-02-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är bioenergi?
Bioenergi är en urgammal energikälla. Att elda med ved har människor gjort sedan vi lärde oss att göra upp eld. För människorna i tredje världen är biobränslen fortfarande det viktigaste bränslet.Biobränslen kan brännas eller förgasas för att producera värme eller el. De kan omvandlas till etanol eller metanol som används som fordonbränsle, precis som rapsolja. De kan jäsas till biogas som kan driva fordon eller producera värme och el. Från jordbruket kommer halm, energigräs, energiskog, jordbruksavfall, gödsel, vallgrödor och andra energigrödor. Trädbränslen kan vara hyggesavfall, gallringsrester, träddelar, bark, ved, massaindustrins lutar och trädavfall från snickerier, sågverk och rivna hus. Biobränslekommissionen räknade också med sorterat hushållsavfall och torv. Användningen av förädlade, lätthanterliga trädbränslen ökar snabbt: briketter, pelleter och pulver.

När började den att användas i stor utsträckning?
Vikingarna använde sig av biobränsle, inte som det ser ut i dag, men ändå.
Man använde 80 % biobränsle och 20% vind enligt Shell International, något annat fanns inte
De fossila bränslena bildades för 50 000 000 år sedan, började användas i slutet på 1700-talet och räcker i ungefär 300 år med nuvarande exploateringstakt.


Hur är läget (t ex tillgång) på den i världen ? i Sverige?

I vissa länder, t ex England och Italien, är intresset för bioenergi så stort att producenterna får en hel krona per levererad kilowattimme.
Den svenska biomassetillförseln uppgick år 2000 till cirka 89 TWh. Cirka 65 TWh var biprodukter från industrin varav den dominerande delen var lutar som användes inom skogsindustrin. Cirka 7 TWh var hyggesrester från gallring och slutavverkning (GROT) medan ungefär 10 TWh bestod av ved för småhus. Under 1990-talet har importen av biobränslen ökat betydligt. År 2000 uppgick importen till cirka 6 TWh och kom framför allt från Baltikum (Johansson m fl., 2002). Energigrödor till exempel energiskog och stråbränslen har under de senaste åren bidragit med cirka 0,9 TWh/år. Energiskogen dominerar över stråbränslena och växer idag på cirka 15 000 ha. Dessutom finns idag två fabriker för produktion av motoralkohol samt ett antal mindre anläggningar för biogasproduktion.


Vad använder man den till mest?
Biobränsle för värmens skull
Biobränsle har sin största användning som bränsle för att producera värme. De senaste tio åren har användningen av trädbränsle i värmeproduktionen fyrdubblats. Produktionen av el med biobränsle är fortfarande blygsam, knappt tre procent av den el vi använde år 2000 var producerad med biobränsle.


Har den skapat ngn form av politisk debatt? Berätta.
Jo, i den meningen att många anser att vi borde använda oss av det mer, speciellt som bilbränsle.

Görs det mycket för att bevara denna som energikälla i samhället eller vill man byta ut den mot något annat? Varför?
Man vill nog inte direkt byta ut bioenergi som energikälla, men det verkar inte heller som om det görs så mycket för att bevara den som det heller. Det finns visserligen många företag som säljer biobränsle, och de odlar ju skog och sådant.

Kostnad? Dyrt att ha eller inte?

På hemsidorna hos företagen som säljer biobränslen visar de ju på att man tjänar på att använda sig av dem. Men det är faktiskt företag som vill sälja saker, så jag vet inte riktigt om man skall lita på dem.

Fördelar/nackdelar?

Bra eller dåligt för människan? För miljön?
Ur miljösynpunkt är biobränslen mycket bra. Eftersom växande träd tar upp lika mycket koldioxid som sedan avges vid förbränning så ökar inte tillförseln av koldioxid till atmosfären.
Eldning med biobränslen skapar utsläpp av kväveoxider och stoft. För att inte utarma skogsmarken på näring kan askan föras tillbaka och spridas över skogsmarken. Kväveoxiderna kan till stor del elimineras i en reningsutrustning med katalysator. Stora fjärrvärmepannor har ofta kvalificerad rening.

Hur ser framtiden ut?
Man kan sägas att biogasprocessen är en framtida process. Ett utnyttjande av växtnäringsinnehållet i vårt biologiska avfall förutsätter en kontrollerad stabilisering (nedbrytning) av avfallet innan användning. Biogasprocessen är väl lämpad för detta i större skala där den energirika biogasen kan bidra till en god anläggningsekonomi. Speciellt gäller detta om vi i framtiden värderar alternativa biodrivmedel för fordonsdrift och bioenergi generellt, hö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Biobränsle

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-05-26

    väldigt bra gjort! uppskattar

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-11]   Biobränsle
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3671 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×