En inblick i det nynazistiska tänkandet

5 röster
17233 visningar
uppladdat: 2005-04-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Efter andra världskriget och Nazist Tysklands fall tog flertalet människor avstånd från nazismen. Avslöjandet av de nazistiska brotten i förintelsen och deras oklara rasteorier gjorde att rörelser av detta slag förbjöds. Detta har resulterats i att nazismen efter kriget lockat till sig misslyckade individer och rättshaverister (www.susning.nu).

Nazisterna utförde massmord på judar, zigenare, homosexuella, psykiskt utvecklingsstörda och andra under andra världskriget. Människor idag lever varje dag med konsekvenser av kriget och massmorden. Nynazistiska grupper påstår i dag att Förintelsen inte har hänt utan att den är på hittad. De menar att judarna vill uppnå världsvälde och har därför förfalskat de bevis som finns (Bruchfeld 1995).

På den politiska skalan brukar nazismen placeras längst ut till höger. Det finns inga tester som kan avgöra vilka åsikter som tillhör nynazism, avgörandet brukar därför vara huru vidare vålds- och terroraktioner förekommer eller ej (www.susning.nu).

Nynazism är namnet på den politik som lever kvar efter år 1945 och bygger på nazismens ideologi. Denna ideologi finns främst i Tyskland men även i övriga världen, där ibland Sverige. Nynazisterna ser ofta sig själva som en socialistisk rörelse och har varit inblandade i flera våldsdåd (sv.wikipedia.org).


Bakgrund och Syfte

Bakgrunden till arbetet är att jag själv anser att nynazism och dess anhängare inte har ett mänskligt tänkande och kan därför orsaka stora problem. Vi måste också förstå att dessa problem bara blir större. Tycker ni att människor skall gå runt och vara rädda varje dag? Tycker ni att de är rätt att hata en människa för att den försöker vara sig själv eller kanske för att en människa har en annan hudfärg?

Jag vill genom den här uppsatsen ge en inblick i vad nynazism är och vad den står för. Då de nynazistiska organisationerna är många valde jag att titta närmare på en av dem, NSF – Nationalsocialistisk Front. Jag vill med denna uppsats ge er läsare en bild deras tänkande och visa vilka åsikter de har. Jag har lagt tyngdpunkten på demokrati och skola och utbildning.


Metod

För att ta reda på fakta till denna uppsats har jag till största delen använt mig av Internet, men jag har tittat i viss litteratur. Jag har försökt att svara på mina frågeställningar så kritiskt och objektivt som möjligt.


Frågeställningar

Hur ser NSF:s allmänna bild ut av det svenska samhället?
Hur ser samhället på nynazism (NSF)?
Vad är det för skillnader på NSF och svenska samhällets syn på demokrati?
Vad är det för skillnader på NSF och svenska samhällets syn på skola och utbildning?


Definitioner

Jag vill förklara några politiska begrepp för att göra det lättare att förstå uppsatsen. Jag har använt mig av Nordstedts Svenska Ordbok (1990) – NSO och Prismans uppslagsbok (1998) – PU.

Nazism - nationalsocialism (NSO).
- det samma som nationalsocialism (PU).


Nynazism - nazistisk rörelse som uppstått efter andra världskriget (NSO).


Nationalsocialism - en fascistisk politisk åskådning som särskilt hävdar att vissa (nordiska) raser är överlägsna andra (NSO).
- fascistisk rörelse, uppstod 1920; kännetecknades bl a av antikommunism, antiliberalism, antisemitism, mytbildning om den germanska (”ariska”) rasens överlägsenhet; Adolf Hitler blev tidigt ledare för det nationalsocialistiska partiet, som var det enda tillåtna i Tyskland 1933-45 (PU).


Fascism - antidemokratisk politisk lära som betonar ledarprincipen och särskilt bekämpar arbetarrörelsen (NSO).
- nationellt politisk rörelse, grundad 1919 av Moussolini, enpartidiktatur 1925-43; hyllade en stark statsmakt som i allt överordnades de enskilda individerna; även mera allmänt betyder för alla antidemokratiska rörelser som hyllar den starka eliten, t ex nazismen (PU).


Parlamentarism - statsskick där en vald folkrepresentation har ett avgörande inflytande på regeringsmakten (NSO).
- statsskick, styrelsesätt enligt vilket regeringens existens bygger på att den tolereras av en majoritet inom folkrepresentationen (PU).


Resultat

Jag kommer först att ge samhällets syn på nynazistiska organisationer då det var svårt att hitta fakta som endast utgick ifrån NSF. Jag kommer även att ge en allmän bild av Nationalsocialistisk Front, NSF, utifrån deras egna ord. Detta gör jag för att läsaren skall få en klar bild av vad denna organisation står för både sett ur deras ögon och samhällets. Jag kommer sedan att mer noggrant beskriva demokrati och skola utifrån både NSF och det svenska samhället.


Nazism ur samhällets ögon

Nazister i hela Sverige har dödat homosexuella. De ser de som en merit, befrielse, inte som ett mord. De flesta nynazister tar droger och anabola. Då blir man tio gånger argare och har lättare att mörda. När nazister är arga fungerar de som maskiner. Allt nazister gör är inte planerat, de kan säga ”de bara blev så”. Nazister vill ha bort antinazistiska grupper och för den finns de bara tre sätt: hårdhet, våld och hotelser (www.expo.se).

Många nazister hamnar i fängelse men de blir bara glada för då får alla se vad de gjort för sitt land. De som sitter inne blir hyllade och kallas krigsfångar. Nazister får oftast inte så hårda straff. Om en nazist mördar en ”fiende” får de högre status inom gruppen. Nazister föraktar kommunister, bögar, judar, zigenare och överhuvudtaget de som inte håller med dem eller är som dem. De anser att de är mer värda helt enkelt (www.expo.se).

Många svenska politiker har försökt att stoppa de här. När kristdemokraten Alf Svensson krävde ett förbud mot Nazistiska organisationer sa ingen ett ord. På NSF:s hemsida, nsfront.se, står alla möten som skall hållas men trots det har minst 25 möten ägt rum sedan januari 1998 utan polisingripande. Lagen om ”hets mot folkgrupp” är otillräcklig, den når aldrig ledarna, bara några ”heilande” ungdomar och fulla skinheads (www.expo.se).

Nationalsocialistiskfront bedöms av SÄPO som den största nazistiska organisationen i Sverige. Aktivister i NSF har anknytning till många vålds- och mord dåd i Sverige. Aktivister med förbindelse till NSF var inblandade i de poliosmord som skedde i Malexander 1999 (www.expo.se).


Nationalsocialistiskfront

Nationalsocialistisk front - NSF - grundades i Karlskrona 1994. Organisationen växte fram ur de tomrum som bildats efter Vitt ariskt motstånd (en annan nynazistisk rörelse). Rörelsen hämtade inspiration från det forna Nazisttyskland.

Nationalsocialistisk fronts förklarar att deras kommunpolitiska program bygger på ett nationellt, ekologiskt och socialt synsätt. NSF anser att alla frågor är lika viktiga och de inte har i åtanke att kompromissa bort några. De är inte intresserade av kommunala folkomröstningar kring småfrågor och inte heller ändlösa och effektlösa utredningar (www.nsfront.info).

NSF antyder också att de vill arbeta mer radikalt men att de inte kan på grund av svensk lagstiftning. NSF vill att målsättningen med skolan skall vara att fostra unga svenskar. De tycker att man skall undervisa i hur farligt det är att blanda raser. Det skall bara finnas kommunala skolor, alla privata skall förbjudas. NSF vill också att man skall uppmuntra barn att sporta mera och att rökning skulle bli förbjudet i alla kommuners lokaler (www.nsfront.info).

NSF säger också att skräpfilmer och media har planterat hip-hop musik och gangsterbeteende hos många unga svenskar. De vill också stoppa drogkulturen som slagit igenom. Invandrarföreningar skall inte få några bidrag och om de vill låna ”kvarterslokalen” så måste de betala (www.nsfront.info).

NSF påstår att alla utlänningar som kommer hit och föder barn kommer leda till Sveriges totala undergång. De vill även att svenskar som väljer att skaffa barn skall få mera pengar så de underlättar deras levnadssätt (www.nsfront.info).

Om man frågar NSF om de är nazister/rasister, säger de bara att de anser att ordet nazist är negativt laddat och att de accepterar rasernas olikheter och vill bevara våran egen ras. De anser att deras rasism inte bygger på rashat, utan på kärlek till deras egen och de är övertygade att de är bäst att skilja raserna åt (www.nsfront.info).

Nationalsocialistisk front är ett politiskt parti som verkar i nuet, de bryr sig inte om vad som hände i ett annat land för 70 år sedan. Däremot förespråkar dem det fria ordet. De anser även att man skall ha rätt att förneka förintelsen (www.nsfront.info).

NSFs medlemmar är i alla åldrar, de värvar medlemmar från femton år och uppåt. Barn under femton år får ta kontakt med NSF på egen hand om de vill bli medlemmar. Alla som är medlemmar i NSF har skyddad identitet, ingen kan få reda på om man är medlem (www.nsfront.info).

NSF kräver ett utträde ur EU och FN och vill i stället att Sverige skall ansluta sig till NATO. NSF ställer sig positiva till samarbeten med andra nationer men vill inte ingå i någon union. De vill ha ett fritt och självbestämmande Sverige (www.nsfront.info).


Demokrati

Demokrati, från grekiskans demo – folk och krati – välde, betyder alltså att folket väljer en mängd personer som de har förtroende för som skall styra landet. I Sverige får man rösta om man är svensk medborgare och om man fyllt 18 år. Man kan vi välja mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet, Kristendemokraterna och Moderaterna beroende på vad du har för politiska åsikter.

Tittar man i en svensk ord bok på demokrati säger den ”politiskt parti i vilket regeringsmakten i princip företräder folkviljan, sådan den framkommer genom fria, allmänna och hemliga val och där vissa medborgerliga rättigheter, såsom yttrande- och församlingsfrihet, är garanterad” (NSO). Läser man i ett uppslagsverk står det ”folkvälde, styrelseform enligt vilken alla medborgare deltar i eller har inflytande på ledningen” (PU).

NSF är inte motståndare till ett demokratiskt samhälle. De är motståndare till parlamentarism och liknande ideologier. De tycker att demokrati är ett förtryck av massan mot resten av folket. De säger också att en outbildad person inte borde ha samma makt och inflytande som en som är välutbildad. De jämför med att man idag har samma politiska inflytande som en kriminell narkoman (www.nsfront.info).

NSF vill istället för demokrati ha korporationer, rådgivande och kontrollerande yrkesriksdag. Alla yrkesgrupper skall ha personer representerade så att de kan bestämma inom de områden de är utbildade och bra på (www.nsfront.se).

I kommunerna tycker NSF att varje yrkeskategori skall utgöra en egen enhet oavsett om de bara är ett litet antal. Kommunen skall uppdelas i olika yrkeskategorier till exempel fiske, industri, transport och så vidare. Inom varje kategori skall den som är mest lämpad leda gruppen. NSF säger att om man gör på detta sätt kommer den kommunala ledningen inte tillsättas för klasslojalitet utan sakkunnighet (www.nsfront.se).


Skola och utbildning

I skollagen 1 kap. 2§ står det att vår svenska skola har en demokratisk grund och att man skall ha respekt för varje människa och se till varje människas värde. Den säger att skolan skall vara lika för alla som går där. Den säger också att det är viktigt att skolan lär eleverna de grunder och värden som bygger vårt samhälle. Frihet, självständighet, sammanhållning och människors lika värde är grunden för svensk skola (Lpo 94).

Läroplanen säger att ingen i skolan skall mobbas, och att främlingsfientlighet skall bemötas med kunskap och diskussioner. Skolan ska vara givmild och ge varje elev omtanke. Alla elever skall på en undervisning som passar dem. Den ska ge eleverna kunskap i att tänka kritiskt och ge dem moraliska värderingar (Lpo 94).

NSF säger att en bra skola är förutsättningen för ett bra samhälle och tycker att skolan skall bli mer personinriktad. De tycker att skolan idag anpassas efter de okunnigaste eleverna vilket är orättvist mot dem som är begåvade. De säger att de som är mer begåvade och har lätt för sig skall få möjlighet att arbeta fortare, annars bromsas deras utveckling. De vill införa elitklasser. NSF vill även införa betyg i ordning och moral för eftersom de tror att detta skulle kunna göra det lugnare i klassrummen (www.nsfront.se).

NSF tycker att man måste lägga stor vikt på att klargöra folkgemenskapstanken och på rastillhörighet eftersom rasblandning har en skadlig inverkan på vårt folk och samhälle. Som jag tidigare sagt vill NSF förbjuda privata skolor eftersom de endast drivs för att känna pengar och detta tycker de är skadligt för vår nation (www.nsfront.info).


Diskussion

När jag ser på NSF ser jag ett radikalt parti som vet vad de vill på papper men inte riktigt vet hur de skall gå till väga. Det kanske är bra eftersom de tänker som de gör. De vill inte kalla sig för nazister och säger; ”Ordet nazism är ett negativt laddat ord som skapats för att ge en negativ bild av nationalsocialism. Strängt taget så är det dock samma sak och vi bekänner oss helhjärtat till nationalsocialismen” (www.nsfront.info). Gränserna mellan nazism, nationalsocialism och fascism är hårfina och precis som de själva säger låter nationalsocialism mer positivt.

Jag tycker att vissa av NSFs tankar är bra, till exempel att de vill stoppa drogkulturen och all skräpfilm som leder till gangsterbeteende i Sverige idag. Men de finns dubbelt så många dåliga sidor med NSF, till exempel att de vill skilja på svarta och vita, skilja på raser och att de inte tycker att alla människor har lika värde. De säger att de inte har hat mot andra utan endast kärlek till sin egen ras och att de vill att man skall lära ut hur farligt det är att umgås med andra raser, eftersom de är avskyvärda. Egentligen när man ser på NSF undrar man hur de får ha sin hemsida och sitt parti.

I Sverige har vi demokrati, som betyder att alla människor har rätt att säga vad de tycker och välja vilken politik de vill. NSF vill inte att alla människor skall kunna välja och tycka. De vill att enbart att välutbildade människor skall kunna välja, inte de som är outbildade. NSF säger att de är mindre värda. Jag anser att alla människor har rätt till en åsikt, även nazisterna. Vi har yttrandefrihet i vårt land. Får inte alla människor även nazister utrycker sina åsikter? Man lär sig varje dag att man får tycka och tänka vad man vill, men så fort en nazist uttrycker sina åsikter är det fel. Alla människor, oavsett politiska åsikter, får tycka och tänka vad de vill.

Svenska skolan lär ut att man skall ha respekt för alla och att alla människor har lika värde. NSF anser att rasblandning i den svenska skolan har en skadlig inverkan på människan. Det är bra att vi i skolan lär ut vilka skillnader det f...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: En inblick i det nynazistiska tänkandet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-08]   En inblick i det nynazistiska tänkandet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=3865 [2022-01-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×