Big Bang

20 röster
32443 visningar
uppladdat: 2005-04-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
SKAPANDET AV UNIVERSUM

Big Bang är den främsta teorin om hur vårt universum skapades. Det finns inga bevis på att det verkligen har inträffat, men den modellen stämmer bäst överens med våra observeringar, även om vi inte förstår alla steg i universums utveckling. Man har delat in Big Bang och skapandet av universum i olika tidsepoker. Det vi vet minst om är den allra tidigaste epoken, alltså före 10-34 sekunder efter smällen, och strukturformeringen (bildandet av stjärnor, galaxer och galaxhopar).


Big Bang-teorin

Big Bang är den idag allmänt accepterade idén om hur vårt universum bildades. Enligt modellen skapades världsrymden ur en gigantisk smäll för över 15 miljarder år sedan. Universum sägs tidigare ha varit oerhört kompakt, knappt synbart för ögat, men har idag en radie på över 20 miljarder ljusår. Faktum är att universum expanderar, dessutom i ökande takt. Eftersom energi inte kan skapas så måste energidensiteten minska. Det sker på så sätt att fotonenergin minskar (temperaturen sjunker). När temperaturen sjunkit kan stabila tillstånd skapas med högre bindningsenergi än den genomsnittliga fotonenergin. När fotonenergin minskar kan fler och fler olika typer av partiklar eller system bildas. Enligt modellen bildas först hadroner, sedan atomkärnor och till sist atomer och molekyler. Då atomerna har bildats har den fotonenergi som finns kvar inte tillräckligt med energi för att jonisera dessa och kommer finnas kvar som en rest i universum. Eftersom universum expanderar är inte denna foton bakgrund statisk, utan utvecklas. Det innebär att dess temperatur minskar. Denna strålning är mycket noggrant uppmätt och kallas den kosmiska bakgrundsstrålningen. Det finns en bakgrundsstrålning av neutriner som motsvarar fotonbakgrunden.


Bildandet av större objekt

De astronomiska objekten av planetstorlek och större tros ha bildats från inhomogeniteter (oregelbundenheter) från det tidiga universum då atomer bildades, för ”objekten” skapas nämligen inte på samma sätt som enskilda partiklar. Inhomogeniteterna har sedan förstärkts genom gravitationens inverkan.


Till sist har atomer klumpat ihop sig och galaxer och andra större objekt har skapats. Detta är inga tillräckliga förutsättningar för att liv ska kunna skapas, på grund av att det hittills bara är de lättaste atomerna (H, He, Li) som har kunnat bildas. De lite tyngre (C, N, O) som är centrala i alla molekyler i levande materia skapas genom fusion i de tidigt bildade stjärnorna. För att liv i den form vi känner till ska kunna skapas krävs ytterligare ämnen, t.ex. metaller och spårämnen (Fe, Mn, Si, Se). De flesta av dessa skapas genom fusionen i stjärnorna, men de som är tyngre än järn skapas endast genom supernovor. Därför kunde inte liv uppkomma kring första generationens stjärnor utan först runt andra generationens, som vår sol tillhör.


Man har delat upp Big Bang och universums utveckling i 9 epoker.

Fas 1

De första 10-43 sekunderna (s.k. plancktid) är fas 1. Vi vet inte så mycket om detta stadium. Saknade antagligen geometri, saknade definitivt euklidisk geometri. De fysikaliska lagarna är helt okända och rumtiden är omdiskuterad.


Fas 2

Fas två brukar kallas för den storförenade eran. Temperaturen är mycket hög, 1032 Kelvin. Nu börjar kärnkrafterna och de elektromagnetiska krafterna samverka till att accelererande expandera universum. Denna expansion kallas kosmiska inflationen.


Fas 3

Fas tre tar sin början de 10-34 sekunderna efter Big Bang. Den starka kärnkraften skiljs från de svaga kärnkrafterna och de elektromagnetiska krafterna. Nu utgörs universum av ett plasma av kvarkar och elektroner. Universum fortsätter att expandera, fast den kosmiska inflationen upphör.


Fas 4

10-10 sekunder efter smällen inleddes fjärde fasen. De elektromagnetiska och svaga krafterna skiljs åt. Nu finns ett överskott på materia gentemot antimateria, nu kan kvarkar gå samman till protoner och neutroner, partiklarna har fått sin massa.


Fas 5

Temperaturen sänktes till ca 1010 Kelvin efter ungefär en sekund, då femte fasen inleddes. Nu frikopplas neutrinerna, varefter elektroner och positroner annihilerar (förintar varandra) under frigörandet av stora mängder energi. Till slut ger detta en liten rest av elektroner, men framförallt den kosmiska bakgrundsstrålningen.


Fas 6

Cirka tre minuter efter Big Bang inleddes sjätte fasen. Temperaturen har då sjunkit till ungefär 109 Kelvin. Eftersom bindningsenergin nu är större än den kosmiska bakgrundsstrålningen kan protoner och neutroner bindas samman till kärnor. På grund av den energi de besatt skulle tidigare fotonerna från bakgrundsstrålningen
ha splittrat kärnorna.


Fas 7

När fas sju inleddes 300 000 år efter Big Bang hade strålningstemperaturen sjunkit till 3000 Kelvin. När elektronerna binds till kärnor och bildar neutrala atomer frikopplas materian och den kosmiska bakgrundsstrålningen.


Fas 8

I den åttonde fasen, 1 000 000 år efter Big Bang, har temperaturen sjunkit till 18 Kelvin. M...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Big Bang

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2006-05-21

  bra arbete, förutom att du har

 • Inactive member 2006-11-28

  hmh...kopiera....klistra in.

 • Inactive member 2009-03-22

  väldigt duktigt, du skrev verkligen med dina egna ord ;)

 • Inactive member 2012-04-02

  hej.,..

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-15]   Big Bang
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4032 [2022-08-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×