Hemuppgift i religionskunskap A

4 röster
31806 visningar
uppladdat: 2000-07-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

1. Vad är religion?
För mig är religion något som existerar över hela världen. Själva ordet religion kommer förmodligen ifrån latinets religare som betyder förbinda, förena eller av ordet relegere; läsa om, noga gå igenom. Betydelsen idag är människans förhållande till en högre makt eller högre makter beroende på om det är en polyteistisk (flera gudar) religion eller en monoteistisk (en gud). Om man har en religion så har man en tro på något icke världsligt. Denna religion behöver inte vara en utav de större religionerna eftersom det finns tusentals religioner som existerar i världen. Religion är en livsåskådning med vissa fasta ramar. Alla människor kan sägas ha en livsåskådning men vissa väljer att inordna sig inom ramar som redan finns i en religion, medan andra väljer att skapa sina egna ramar. Religion är ofta något som är gemensamt i ett samhälle eller i en grupp vilket ger trygghet och "frälsning" till hela grupper och till individerna (inom gruppen). Oftast förknippas en religion med bestämda lagar och heliga skrifter som ska följas och respekteras och utgå etisk vägledning. Religion är, eller bör vara något som ger hopp, frid och en känsla av gemenskap. Man förlitar sig på en högre makt som ska ta hela eller åtminstone en stor del av ansvar. Frågan är om det är bra? Visst ger det en trygghet men är inte den tryggheten falsk? För mig, som är ateist, känns det fel, men självklart finns det en lockelse i att låta någon annan ta ansvaret för det som händer. Jag föreställer mig dock att religion kan vara positivt för dem som tror. Det är inte fel att ha en trygghet i livet. Den största risken med religion är att den kan utnyttjas. Religion har alltid funnits i världen och styrt många skeenden av historien. Många krig har börjat på grund av religion och människors behov av trygghet har utnyttjats alltför ofta inte bara av extrema religioner som t.ex. sekter. Religion och makt har nästan alltid gått hand i hand. För länge sen var den mäktigaste personen den som hade kontakt med gudarna och kunde vidarebefordra gudarnas önskningar till människorna. Det var oftast de belästa som hade kontakt med gudarna och kunde inte de kanske mixtra lite med gudarnas "önskningar"? Religion är en kommunikation med de högre makterna om att få det bra här på jorden. Individen är för liten och världslig för att själv kunna betvinga jorden och istället så går man igenom en högre makt för att få saker och ting gjorda.

Det som man kan säga definierar religion är fyra punkter:
 Upplevelse. Denna del är individuell då ingen kan veta vad de andra upplever.
 Beteende. Detta kan vara både individuellt och kollektivt. Det existerar alltid någon form av "typiskt" beteende.
 "Ideologi". Kan sägas vara både individuell och kollektiv. Det finns tankar som delas av flera t.ex. i en helig skrift. En person kan ju själv följa denna tanke, därför individuell.
 Makt/kontroll. Denna del är alltid kollektiv. Man kan inte ha kontroll över sig själv. Här bestäms vad man får/inte får göra.

2. Olika religioner.
Gamla religioner, t.ex. grekisk och romersk mytologi, hade flera olika gudar som alla hade sina egna "områden", t.ex. Diana (jakt) och Amor (kärlek). Motsvarande konstruktion fanns i Norden med asatron där man dyrkade olika gudar för olika ändamål. Religionen var då alltså inte monoteisk utan polyteistisk. I Inkariket betraktades den enväldiga Inkan som solens son, och dyrkades som en gud. Dessa religioner tillhör ungefär samma tidsålder och har samma syn på gudar. Den tidigare religion som fanns i Egypten baserade sig på teokrati; Farao betraktades som en gud. Men det fanns också flera olika gudar för olika områden som var betydelsefulla men det var ändå Farao som var den högsta guden, gudakonung, och överstepräst. På det sättet skiljer sig Egypten från antiken eftersom de världsliga ledarna under antiken inte hade några gudomliga egenskaper.

Hinduismen uppstod ungefär år 2000 f.Kr. i Sydostasien. Även denna religion är polyteistisk, med två huvudgudar. Ur denna utvecklades sedan buddhismen, som då kan ses som en relativt ung österländsk religion. Gudarna fick en mindre dominerande ställning i buddhismen och individen fick själv ansvara för sin frälsning. En annan nyhet är begreppet relgionsstiftare. Det har inte funnits någon speciell "stiftare" till de tidigare religionerna. Först genom Buddha som detta begrepp uppstod. Till de äldre och mer "österländska" religioner hör även animism, det vill säga olika naturreligioner. Det som utmärker dessa religioner är att det inte finns någon helig skrift utan att budskapen lever vidare muntligt. Grundtankarna har blivit nedskrivna i efterhand inom buddhismen. Dessa äldre religioner kan även beskrivas som cirkulära religioner eftersom de baseras på återfödelse (reinkarnation) och att bli återupptagen av ett världsallt.

I dag brukar man säga att det finns sex världsreligioner; hinduism, buddhism, naturreligioner, judendom, kristendom och islam. De tre sistnämnda tillhör de "moderna", västerländska religionerna. Inom dessa religioner följer man en rak linje genom livet. Man föds, lever på jorden och får sedan ta plats i himmelen eller helvetet, beroende på hur man har skött sig under sitt liv. Man får ingen andra chans genom reainkarnation. Dessa religioner har sin grund i ungefär samma tid och har vissa gemensamma nämnare genom samma tidpunkt och geografisk "födelseplats". Man kan hitta grundvärderingarna till dessa tre i gamla testamentet och i och med Abraham och hans söner som sägs ha gått tre olika väger i livet, och där genom bildat dessa religioner. Den äldsta av dessa tre religioner är judendomen som uppstod under Roms tid. Det var här som den revolutionerande iden om att det bara fanns en gud uppstod. Det som gjorde denna religion så stor och populär var att den erbjöd en slags ovillkorlig gemenskap som alla fick ta del av, det fanns inga restriktioner eller krav.

Det som skiljer de tre religionerna åt är att de betonar olika händelser och personer. Detta gör dom i sina heliga skrifter, de moderna religionerna har nämligen skrifter att följa. Dessa religioner har även många profeter. I kristendomen har man redan hittat sin messias i Jesus medan man i judendomen fortfarande väntar på honom och ser bara Jesus som en profet.

Den nyaste världsreligionen som står utanför detta system är "New Age", som är ett samlingsnamn för flera olika religioner som har vuxit starkt under nittiotalet. Dessa religioner är inte alls på samma sätt bundna till någon skrift eller någon ledare. Religionen går ut på att hitta sig själv och finna sitt förhållande till kosmos och den plats man har fått på jorden. Hit kan man även räkna alla de sekter som har uppståt nu under den senaste tiden. Dessa har ju inte kommit att bli så stora än men existerar fortfarande. Man kan även dra paralleller mellan nittiotalets utbrytande från de "gamla" västerländska religioner och då buddhismen bröt sig ut från hinduismen. Det finns alltid några som söker sig bort från det konservativa.

3. Hur har civilisationens utveckling påverkat religionens utveckling.
Det är självklart att religionerna har anpassat sig efter nya förhållanden som uppstått i ett samhälle. Religionen är en del av samhället och måste då därigenom anpassa sig till nya regler för att kunna bestå. Vi människor hade från början en naturreligion eftersom vi förr i tiden var så direkt beroende av naturen. Men idag har vi istället fått naturen att delvis bli beroende av oss. Det ger att man inte längre kan tillbe naturen och jorden på samma sätt som vi gjorde förr eftersom det skulle vara ganska dumt att tillbe något som är beroende av en själv. Istället har vi hittat nya saker att vara beroende av. I dagens sekulariserade samhälle har kapitalismen den största rollen och samhället har inte så stor plats för mer känslomässiga tankar och utsvävningar. Detta leder till att vi människor söker något annat på ett andligt plan. Det är därför jag tror att vår religion har utvecklats till den vi har idag. Visst finns det människor som fortfarande har kvar sin naturreligion men de lever själva kvar med naturen, de har inte "frigjort" sig från naturen som människor i väst har gjort. I vårt moderna samhälle har befrielsen från beroendet av en högre makt nått så långt att en "stor" del av befolkningen hittar alla svar i vetenskapen. Det är i mer filosofiska tankegångar som de högre makterna spelar in och inga svar finns att finna inom vetenskapen. Detta om man bortser från det vetenskapligt bevisade till det mer orealistiska, det mer religiösa, till exempel frågan vad som händer efter döden.

Civilisationen har skapat sina egna lagar och regler att leva efter. Detta gjorde naturen förut. När dessa "naturlagar" nästan inte behövdes längre till fördel till civilisationens nya lagar. Jag tror även att det är människans medvetenhet om sin egen makt och starka inflytande som har gjort att naturreligionerna till stor del har dött ut. Förut trodde man att naturens krafter var gudarnas krafter, såsom Tors färd över himlavalvet med Mjölner, men nu när man har fått större kunskap om jorden och de "naturliga" naturkrafterna har sådana sagor inte längre något berättigande. Men jag tror ändå att människor vill tro på något större än de själva. Förmodligen för att känna trygghet och för glädjen över att dela något med andra. Dessutom finns mycket kvar som inte kan förklaras.

De gemensamma drag som finns inom de flesta stora religioner i världen idag är att man ska visa fruktan och underlägsenhet inför gud och de högre makterna. Detta har ju ändrats sen naturreligionerna. Där lever man i symbios med naturen och ingen står över någon annan. Varför har då denna övergång till dagens världsreligioner skett kan man fråga sig? Är det för att människan vill ha någon bestämmande makt över sig som de kan "skylla" allt på och säga "det var Guds vilja". Det kan man kanske se som en parallell till dagens samhälle där ingen vill vara ansvarig men alla vill vara med och påverka. Man vill ha något som är fast, tryggt och omhändertagande, en extra, superförälder.

Här kommer även känslan av trygghet och gemenskap in i bilden för många troende. Idag så lever vi, i alla fall här i Sverige, ett ganska ensamt och kallt liv. Vi behöver någon gemensam nämnare för att kunna komma i kontakt med folk. Det kan jämföras lite med om man är utomlands och träffar på en svensk så är det mycket roligare än om man skulle träffa på vilken turist som helst. Jag tror att människor är ett flockdjur i grunden och söker därför efter gemensamma nämnare hos andra individer inom samma art. Här är religion ett utmärkt exempel på en nämnare som många kan kännas vid. Man hittar något som är likt sig själv och därigenom något tryggt och kännt. Där kan man även kanske dra en parallell med de religionsdispyter som sker i världen idag. Är det så att människor känner sig hotade i sin tillvaro om något bryter eller skiljer sig mot från deras religion. Försöker man med alla medel ta bort detta hemska för att inte förlora den trygghet som finns inom tron som då helst inte ska ifrågasättas? Det är nog en svårbesvarad fråga men jag tycker att den är värd att tänka på.

Det som kan tänkas att stå utanför de mest kända linjerna för äldre/österländska och yngre/västerländska religioner är när man har försökt att blanda gårdagens/dagens religioner med dagens vetenskapliga syn på livet i en ny typ av religion, "New Age". Det är egentligen ett hopkok av gamla idéer och mer modernt tänkande om livet, t.ex. att hitta svar i kosmos och dylikt. Det finns vissa gemensamma drag med naturreligioner men "New Age" har ett större medvetande om världen idag.

4. Förklara följande ord.

a) Myt (guda)saga
En myt är en saga som kan beskriva hur livet uppstod, hur jorden skapades och hur människan skapades. Den kan även beskriva människans urhistoria och hennes livsvillkor.. Finns ofta istället för en religiös lära, t.ex. en helig skrift, en berättelse om hur allt uppstod (jfr med skapelseberättelsen). En myt är oftast en muntlig berättelse som har gått från generation till generation. Myter har vissa olika betydelser beroende på vart man vänder sig i samhället. För mig så är det en påhittad saga som har vissa mystiska inslag men för många andra så betyder ordet myt en helt annan sak. Det man kan säga om en myt är att för var funktionen att framföra en sanning, något viktigt som man bör veta om. Någonting som ska vara till hjälp senare i livet. Idag så är även myten en central del i vissa samhällen på jorden, t.ex. naturreligionerna, och anammas fortfarande som en viktig del i deras religion. I det mer moderna samhället har vi ingen kontakt med dessa myter men vi har dock våra egna myter, t.ex. "Råttan i pizzan".

b) Rit
Religiös ceremoni och kulthandling. Det brukar oftast vara efter fasta former och kan vara offerhandlingar, dramatiska riter, och besvärjelser. En viktig del inom de mer primitiva religionerna, naturreligionerna. M...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hemuppgift i religionskunskap A

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-05]   Hemuppgift i religionskunskap A
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=43 [2024-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×