Kristendomen och dess symboler

22 röster
66261 visningar
uppladdat: 2005-06-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kristendomen

Till att börja med, vad betyder ordet Kristendom? Det svenska ordet "kristendom" kommer från Kristus, som är en försvenskning (via latinet) av det grekiska ordet Christos, som betyder "den Smorde", alltså betecknar samma sak som "Messias".


Hur startades kristendomen?

Omkring år 33 efter vår tidräknings början grundades kristendomen på grund av rykten att en viss Jesus, som nyss hade blivit korsfäst och begravd, hade uppstått från de döda. Kristendomen spreds sen av missionärer som Paulus och Petrus. Efter åratal av förföljelser blev kristendomen ändå år 313 en erkänd religion i Romarriket och år 380 statsreligion.

Därmed inleddes medeltiden, som helt präglades av kristen tro. År 529 lät kyrkan stänga Platons akademi i Aten, och samma år grundades Benediktinerorden, som var den första av de stora munkordnarna. Kyrkan lade locket över den grekiska filosofin. Under medeltiden brydde man sig inte så mycket om livet här på jorden, utan siktade istället in sig på livet efter detta, den så kallade postexistensen. Människan sades vara full av synd, och kunde bara räddas av Guds nåd. Alla skolor drevs av kristen regi.

Den kristna läran spred sig främst till Romarriket efter Jesus död. Alla var välkomna till den kristna kyrkan, vilket gjorde att både fattiga och slavar gick med i kristendomen. I början av 300-talet var 15 % av Romarriket kristet. Staden Rom kom senare att kallas kristendomens huvudstad.

År 313 e kr beslutade Kejsar Konstantin att de kristna inte längre fick förföljas. Han hjälpte också de kristna, och byggde bland annat Peterskyrkan i Rom. År 380 e kr, bestämde en annan kejsare i Romarriket att kristendomen var den enda tillåtna religionen. Alla tvingades alltså till att bli kristna. Kristendomen hade alltså kommit en lång väg från att inte accepteras.


Kristendomen i Sverige

I mitten av 800-talet i Sverige, verkade Ansgar i Birka. Han var en fransk munk som kallats dit av sveakungen. Svearna i Birka ogillade Ansgars präster och slog ihjäl vissa, och drev iväg andra. Det dröjde ytterligare ett århundrade innan någon kristen rörelse fick starta i Sverige. År 1085 påbörjades bygget av Lunds kyrka, men det dröjde ända fram till år 1164 innan Sverige fick sin första ärkebiskop, cistercienmunken Stefan från Alvastra.

I början av 1500-talet var alla svenskar katoliker. Det var tack vare Luther som Sverige konverterade till protestanter. Han ansåg att kyrkan tjänade för mycket pengar, och utnyttjade människors tro för att lura av dem pengar.

Ungefär så har det sett ut i Sverige ett bra tag. Människor har gått till kyrkan på söndagar. Men år 1860 infördes religionsfrihet i Sverige. Nu är det långt ifrån alla som går till kyrkan, kyrkan har blivit en minoritet, ändå kallas Sverige en kristen stat. Jag tycker det är rätt, även om vi nu tar lättare på kristendomen så betyder det inte att många helt har övergivit den. Flertalet av Sveriges befolkning som utövar någon sorts religion är faktiskt kristna.


Kristendomen, en grym religion?

Kristendomen är faktiskt den religion som indirekt har orsakat flest dödsfall. Om man jämför med muslimer nu som dödar varandra hit och dit så kommer man inte i närheten av kristendomen genom tiderna. Ett av budorden är ju ”Du skall icke dräpa”, hur är det med det egentligen? Jag har som liten åkt på kristna sommarläger varje år. En av sakerna vi fick göra där var bibelstudie. Det finns faktiskt i flera ställen i bibeln där Gud själv ger kommandot att döda människor eller djur, olika korståg, häxjakter och dödsstraff är några exempel. Jag läste någonstans att dem som helst vill ha dödsstraff i USA oftast är konservativa kristna.


Vem var Jesus?

Vissa tycker han var en stor lärare, andra tycker han var profet. En del kallar honom lögnare eller till och med galen. Hur man än tycker så kan nog ingen förneka att han är en av de kändaste personerna i våran historia.

Bibeln säger att han föddes av en oskuld, levde ett liv utan synd, lärde människor i Palestina hur man bör leva i ungefär tre år. Blev sedan korsfäst, dog, och återuppstod sen igen. 500st människor sägs ha sett Jesus vid livet efter hans korsfästning. Hur kan en helt vanlig man ha levt ett sådant liv? Miraklen han utförde, hans död på korset, hans återuppståndelse, allt pekar på att Jesus inte var någon vanligt ledare.

Hundratals år innan Jesus födelse, förutspådde profeter hans ankomst. I gamla testamentet hittar man runt 300st såna saker, alla dom in i detalj blev besannade, inklusive hans död på korset, han återuppståndelse och hans mirakel.

Enligt Jesus själv, så hade han kraften att förlåta synder, förkasta demoner, bestämma över människors öde, han sade till och med att han var Gud. Att han sa detta förargade de religiösa ledarna och ledde till slut till hans korsfästning. De begravde honom i en lånad grav, och tre dagar senare återuppstod han.

Att faktiskt Jesus återuppstod är vad som radikalt skiljer kristendomen från de andra stora religionerna. Hade inte Jesus återuppstått så hade inte folket haft något verkligt hopp om liv efter döden.

Va hade Jesus för budskap?
För det första så sade han att han var den enda vägen till Gud, han lärde inte människan om vägen till Gud, utan han var vägen till Gud.

John 14:6 "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me."

Matthew 11:27 "All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him."

Ingen annan har kunnat säga något sånt och backat det, men det gjorde Jesus genom sin kärlek, sitt balanserade liv och genom hans mirakel.

Jesus predikade att Guds rike hade kommit. Han sa åt människor att omvända sig och tro för att komma in i Guds rike och få evigt liv. Jesus kom för att förklara Guds rike för oss och visa oss på frälsningens väg. ”Jesus är vägen, sanningen och livet.” Man skulle kunna säga att Jesus viktigaste uppdrag var att få alla människor frälsta.


Kristendomens olika inriktningar

Den katolska kyrkan

Ordet katolsk som kyrkan kallar sig betyder allmän. Med allmän menar man att alla är välkomna oavsett nationalitet, hudfärg eller ekonomisk ställning. Den är öppen inför alla. Katolikerna går ofta på kyrkobesök. De går t ex dit innan arbetet börjar eller när det slutar. De katolska kyrkorna är alltid öppna och gudstjänsterna håller alltid på i rad varje dag. Kyrkor runt om i världen kan ha egna traditioner men påven och ledningen ser till så att gemenskapen hålls samman. Den katolska kyrkan är en gemenskap av hela världen.

Den katolska kyrkan bedrev en aktiv verksamhet i Europa. Många länder antog därför den katolska traditionen.

Den katolska kyrkan finns utspridd i hela världen men finns mest i Europa och Amerika. 50 % av Europas befolkning är katoliker. De flesta bor i Sydeuropa. Den katolska kyrkan kom till Latinamerika genom europeiska erövrare och invandrare. 90 % av befolkningen där är katoliker. I USA tillhör 25 % den katolska kyrkan. Ca 60 % av alla kristna är katoliker. Allt som har den katolska kyrkan 900 miljoner anhängare och är därför den största gruppen av de olika inriktningarna.

Den katolska kyrkan är väldigt internationell. I Sverige kommer alla medlemmar från 80 länder. Antalet katoliker i Sverige har ökat de senaste åren på grund av invandringen. Det finns infödda svenskar som har bytt till katolsk tro, konverterat. Detta är bara en liten del av Sveriges katoliker.

Inom den katolska kyrkan är Gud treenig. De säger att Gud är ett mysterium som inte går att förstå. Med treenig menar man Gud som:

- Fadern, han som har skapat hela jordklotet.
- Sonen, som är han som grundat kyrkan och som frälser människor.
- Anden, som fortfarande är verksam i kyrkan.

”I faderns, sonens och den heliga andens namn.”

Den högste ledaren inom den katolska kyrkan är Påven. Han är biskop av Rom och är kyrkans överhuvud. Påven är både lärare och ledare. Han är Guds ombud* här på jorden och är därför ofelbar. Han kan inte ha fel när han tar upp frågor som har med tron att göra. Han är lite som en president, fast inte över ett land, utan över en del av en religion.


Den ortodoxa kyrkan

Ordet ortodox betyder två olika saker. Ordet ortodox är en sammansättning av de båda orden orthos som betyder rätt och riktigt och doxa som betyder mening och lära. Det menar med att de ortodoxa anser att de representerar den ursprungliga läran av kristendom. De ortodoxa troende ville hålla kvar kristendomen som den var innan splittringen. (Det blev en stor maktkamp mellan Konstantinopel och påven i Rom. År 1054 kom man till insikt att samarbetet var omöjligt, de splittrades från varandra totalt.) Patriarken är den ortodoxa kyrkans ledare.


Den ortodoxa kyrkan är uppdelad i två huvudgrenar. I den största grenen ingår den ryska ortodoxa kyrkan, den rumänsk-ortodoxa kyrkan och den grekisk-ortodoxa kyrkan. I den mindre grenen, som brukar kallas för den orientaliska gruppen, ingår den etiopiska och den syriska kyrkan, den meniska kyrkan, de koptiska kyrkan och den ortodoxa kyrkan i Indien.

Den ortodoxa kyrkan liknar den romersk-katolska på många sätt.

Omkring 12 % av alla kristna är ortodoxa. Den ortodoxa kyrkan har mellan 150 till 200 miljoner anhängare. De flesta finns i östra Europa men har nu spritt sig mer med hjälp av invandringen. I Bl.a. Rumänien, Grekland, Jugoslavien och Bulgarien är större delen av befolkningen ortodox. Många ortodoxa kristna lever också i USA. Den ryska ortodoxa kyrkan är den största.

Det har funnits en ortodox församling i Sverige sedan 1600-talet. Numera, med hjälp av invandringen, är den ortodoxa kyrkan riktigt stor här i Sverige. Det finns omkring 50000 ortodoxa bekännare i Sverige från runt femton olika nationer. Invandrare kan känna att kyrkan kan hjälpa dem att träffa landsmän och känna sig hemmastadda.

När man kliver in i en ortodox kyrka ser man direkt när man kommer in ikonostasen. Det är en vägg med ikoner och bilder. Ikonostasen delar kyrkan i en mindre och en större del. Den skiljer altarrummet från kyrkorummet. Ikonostasen har tre olika portar. Den mittersta porten kallas för kungsdörren. När man öppnar den så kan alla som sitter i kyrkoförsamlingen se altaret. Bilderna och ikonerna på ikonostasen är oftast ordnade på ett speciellt sätt. Bilderna föreställer t ex profeter, apostlar, änglar eller helgon. Man brukar ha tolv bilder ur Jesu liv uppsatta. Ett annat sätt att känna igen en ortodox kyrka är att det inte finns några stolar eller bänkar, man står under gudstjänsterna.


Den protestantiska kyrkan

De protestantiska kyrkorna delas in i Lutherska, Reformerta och Anglikanska kyrkor. Dessa finns överallt i hela världen men de finns mest i norra Europa och USA men även i Australien och Nya Zeeland.

De nordiska länderna tillhör den Lutherska kyrkan och har lutherska statskyrkor. I Nederländerna, Schweiz och Skottland finns reformerta kyrkor. Den anglikanska kyrkan finns mest i England.

Den protestantiska kyrkan har ca 400 miljoner anhängare i hela världen. Omkring 25 % av alla kristna är protestanter.

Det var den tyske munken Martin Luther som kom på de protestantiska idéerna och som grundade den protestantiska kyrkan. Luther tyckte att den katolska kyrkan inte följde Jesu lära på ett ordentligt sätt. Han ville reformera kyrkan, förändra den. Luther och några andra protesterade mot kyrkans syn på kristendomen och på hur de höll i en gudstjänst. Luther blev framförallt känd för sin protest mot den Katolska kyrkans avlatsbrev. Avlatsbreven kunde köpas för pengar och betydde att man köpte sig fri från sina synder för evigt. Efter hand som tiden gick, bildades en ny form av kristendom och en ny gren av kyrkan bildades: den protestantiska.

Protestanterna tyckte att Bibeln var den viktigast inom tron och att predikan var väldigt betydelsefull. De protestantiska gudstjänsterna hölls därför på det egna språket istället för på latin. Alla kunde nu förstå innehållet i Bibeln.

Några av de protestantiska kyrkorna är byggda i form av ett kors. Det första rummet i den protestantiska kyrkan kallas för vapenrummet. Förr tog man med sig vapen till gudstjänsterna för att skydda sig. Dessa fick inte tas med in i kyrkan utan förvarades i detta rum under gudstjänstens gång. Går man längre in i kyrkan kommer man ut på en gång med bänkrader på båda sidor. I vissa kyrkor är de gjorda så att man ska kunna falla på knä i dem.

Lite längre fram till höger står t ex orgeln och till vänster en bit upp på väggen finns predikstolen som prästen predikar i. Precis ovanför finns dopfunten med en duva ovanför sig som symboliserar Den Helige Ande. Gud uppenbarade sig i form av en duva då Jesus döptes i floden Jordan av Johannes Döparen.


Vi i Sverige är protestanter.

Jämförelse

Det finns katoliker, protestanter och ortodoxa i Europa. De är utspridda i olika delar av Europa. De Katolska finns i Sydeuropa, de Ortodoxa finns i östra Europa och de protestantiska i norra Europa.

De olika inriktningarna styrs på olika sätt och av olika representanter. Den katolska kyrkan styrs helt och hållet av påven som leder och kyrkan. Den Ortodoxa kyrkans högste ledare kallas för patriark. Patriarkerna finns i alla länder där de är överhuvuden för den största kyrkan i landet. Protestantismens högsta ledare är Ärkebiskopen. Det är han som har den hösta positionen och han som utser biskopar.

Både inom den Katolska och den Ortodoxa kyrkan har man sju sakrament och dessa är likadana. Den Protestantiska kyrkan har tre sakrament som är tagna från den katolska kyrkan. De är dopet, bikten och nattvarden.
Kristendomens symboler

Som de flesta vet så är ju ”Sveriges religion” Kristendomen. Med det sagt, hur många av oss vet egentligen vad de olika kristna symbolerna representerar? Själv kan jag säga att jag än så länge bara har fått en liten inblick i detta genom åren. Syftet med den här delen uppsatsen är att ta reda på mer om just detta.

En symbol är något som säger mer än den visar, kanske lite svårt att förstå. Men om vi tänker på vad exempelvis ett halsband som man har runt halsen symboliserar eller betyder för den som bär det så kanske man förstår: det kan innebära ljuva eller bittra minnen, glädje eller sorg, saknad och kärlek. Titta själv vad du har på dig för smycken eller vad du har runt dig som är viktigt för dig. Varför det? Kyrkan och kristendomen har många symboler och det handlar just om detta. Om man bara tittar på vad en sak rakt av föreställer betyder saken kanske inte så mycket men om man istället börjar förstå vad bär för symbolik öppnas helt andra dimensioner. Inom den ortodoxa kyrkan men även inom andra kyrkor fungerar ikonerna som viktiga symboler: man kallar dem ibland "dörrar till det gudomliga". Ikonen är en målad bild av Jesus, Maria med Jesusbarnet, eller något helgon.


Symboler har använts inom den kristna kyrkan av många anledningar:

• Som ett hemligt tecken för de troende i förföljelsetider.
• För att lära om bibeln för de som inte kan läsa.
• För att minnas Guds gudomliga aktivitet i människans historia.

Symboler är ett sätt att ta med oss våran andliga medvetenhet ut i världen, då oftast i form av halskedjor och dylikt, men även i andra former.


Färger symboliserar många olika saker, jag ska nu ta upp de vanligaste:

Svart
Svart symboliserar död.

Blå
Blå, Himlens färg, symboliserar också sanning.

Brun
Symboliserar andlig död och försämring.

Grå
Askans färg, Används ibland för att representera ånger. Som ett medium mellan svart och vitt, används den ibland till att beskriva kroppens dödlighet, och själens odödlighet.

Grön
Växternas färg, används för att representera livets triumf över död.

Lila
Sorgens färg, även kungligheternas färg.

Röd
Blodets färg, används ofta för att hedra martyrer.

Vit
Vit har sedan långt tillbaka symboliserat renlighet (i fråga om själen), oskyldighet och helighet.

Gul
Gul som är lågans färg, symboliserar gudomlighet. Men eftersom den inte är vit så kan den också symbolisera korruption och förfall.


Siffror, symboliserar även olika saker:


1. Symboliserar enighet. Jesus önskade att alla kristna skulle bli en med Gud, såsom han var.
2. Används för att beskriva det materiella och det andliga, eller människan och det gudomliga.
3. Symboliserar treenighet, Fadern, Sonen och den Heliga Anden.
4. Symboliserar evangelisterna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Även jordens fyra hörn eller de fyra kyrkliga årstiderna.
5. Symboliserar skadorna Jesus fick på korset, därmed offrets nummer.
6. Skapelsens nummer, eftersom Gud skapade jorden på sex dagar. Förknippas också med ofullständighet eftersom Gud fullgjorde sitt verk på den sjunde dagen.
7. Perfektionens nummer, och vila. Numret sju förekommer i många skrifter, Gud vilade på den sjunde dagen, Jesus sa sju ord på korset, det finns sju förslutningar på Livets bok.
8. Symboliserar återuppståndelse.
9. Mysteriets och änglarnas nummer.
10. Symboliserar de tio budorden, de tio plågorna.
12. Symboliserar apostlarna. Används för att representera hela kyrkan.
13. Svekets nummer eftersom det var 13 vid bordet vid den sista måltiden. Det är nog därför 13 är ett ”otursnummer”.
40. Nummer för prövning eller test. Syndafloden varade 40 dagar och 40 nätter, Israel vandrade i vildmarken i 40 år, Moses stannade uppe på berget Sinai i 40 dagar.


Korset

Ett kors blir rätt oförståeligt om man bara tittar på det. Ett kryss med för långt underben. Om man ser det för vad det var i allmänhet på Jesu tid ser man ett tortyrredskap och ett avrättningsredskap av det grymmare slaget. Att dö på korset var inte någon lek och inget av de avrättningsredskap som finns idag kommer ens i närheten av det lidande som att avrättas på ett kors innebar.

Om man sedan då adderar att Jesus dog på korset betyder det mer - då handlar korset om många saker och om symbolik för vitt skilda saker: att människan dödade Guds son, egentligen Gud. Men också att Jesus uppstod (det tomma korset symboliserar detta) och i detta vann en seger över döden, det slutliga onda. Detta ger oss också att korset symboliserar seger och liv - att vi får leva och får förlåtelse för det vi gör. Korset blir rena segertecknet. Men det kan också symbolisera trygghet men likaväl avsky om man mött kristna som man tyckt illa om. Det symboliserar även döden för många eftersom kors var det vanliga att ha överst i dödsannonser liksom att det bär symbolen för kyrkan som byggnad.

Av detta kan man dra slutsatsen att saker så att säga "laddas" med betydelser och mening genom vad vi upplevt i samband med att ha sett, fått eller hört om dessa. Symboler bygger på att vi skapar relationer mellan våra erfarenheter, känslor och tankar likväl som tro och vissa saker. Symbolen betyder alltid olika saker för oss och symbolen i sig kan aldrig vara helig, däremot det den symboliserar. Detta innebär inte att man som kristen tillber en symbol - man tillber aldrig ett kors - utan symbolen ger hjälp att fokusera på vad den symboliserar: Gud.


Duvan

Symboliserar den heliga Anden, den Hjälpare som Jesus sa åt sina lärjungar skulle komma och som kom över lärjungarna på det som sedan kom att kallas pingstdagen. Denna symbol bär tillbaka till Jesus dop då en duva steg ned över Jesus huvud och Gud talade till dem som stod nära.
Men duvan finns också med redan i Gamla testamentet som en symbol för tro och hopp. Under syndafloden släppte Noa iväg en vit duva för att se när floden drog sig bort och land kom i dagen - en troshandling, livet skulle återvända trots katastrofen. Första gången kom duvan tillbaka: Noa förstod att allt land fortfarande stod under vatten, andra gången kom duvan tillbaka med en olivkvist i näbben - träd hade kommit över ytan alltså fanns det hopp (duvan med olivkvist i näbben är också en vanlig symbol för fred - fredsduvan). Den sista duvan kom inte tillbaka och då förstod Noa att det fanns nog med land och föda för den att klara sig. Livet hade återvänt.


Treenigheten

En av de mest invecklade tankarna inom kristendomen men också viktigaste är den om Gud som treenig. Trosbekännelsen är i tre led och innebär att man bekänner varje "del" av Gud. Fadern som skapat världen, Sonen (Jesus) som räddat den och den heliga Ande som hjälper oss i livet.
Som symbol för det använder man antingen en triangel (Gud är en men har tre sidor) eller denna. Man kan använda olika bilder för att förklara treenigheten: antingen kan man ta en person som exempel - en person kan vara både pappa, äkta man och präst. Det är inte separata roller som aldrig går i varandra men de är samtidigt olika delar av mig som människa.
Eller ta vatten som exempel: vatten är vatten men består av två vätemolekyler (H2) och en syremolekyl (O) - tillsammans blir de H2O.


Tro, hopp och kärlek

Detta är en vanlig och av många människor älskad symbol. Den bygger på texten kärlekens lov i 1 Kor 13.
-Korset symboliserar tron.
-Ankaret symboliserar hoppet - att man ska finna en säker hamn.
-Det brinnande hjärtat är en klassisk symbol för kärleken.
Och alla de tre är ett. Man kan säga att det kanske är en symbol för livet - utan dessa tre är livet inte fullständigt.


Skeppet

Skeppet fungerar ofta som en symbol för kyrkan. Genom alla tider har vatten varit något som både varit nödvändigt men samtidigt farligt - i religionshistoria talar man om kaosvatten.

Ett skepp är någ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kristendomen och dess symboler

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-04-02

    Lite symboler hade hjälpt...:D

  • Inactive member 2010-04-09

    Suveränt skrivet! Tack!

Källhänvisning

Inactive member [2005-06-29]   Kristendomen och dess symboler
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4506 [2023-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×