Verksamhetssystemet - Processkartläggning och strategiimplentering i mindre till medelstora företag

3205 visningar
uppladdat: 2004-11-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Titel: Verksamhetssystemet - Processkartläggning och strategiimplemente-ring i mindre till medelstora företag Författare: Carl-Fredrik Bredberg Anna Daun Wester Christina Hansson Handledare: Everth Larsson, Institutionen för Teknisk Logistik Carl-Henric Nilsson, Företagsekonomiska Institutionen Problemformulering: Problemformuleringen är uppdelad i tre fokusområden som löper genom hela examensarbetet. Fokusområde 1 ?? Utveckling av Verksamhetssystemet. För att säker-ställa att alla i företaget arbetar på ett samordnat sätt och levererar med samma höga kvalitet, även om företaget expanderar ytterligare, vill fö-retaget införa en ny form av struktur och styrning. Fallföretaget vill skapa ett interaktivt, webbaserat verktyg som baseras på företagets processer. Hur ska systemet byggas upp och utformas utifrån företa-gets processer? Fokusområde 2 ?? Strategiimplementering med hjälp av Verksamhets-systemet. Kan kopplingarna mellan ledningsprocessen och övriga pro-cesser lyftas fram och underlätta implementering av strategi på en ope-rativ niå? Fokusområde 3 ?? Effekter av Verksamhetssystemet. Vad kan effekter-na bli av att utveckla och implementera Verksamhetssystemet? Kan Verksamhetssystemet underlätta Fallföretagets expansion? Syfte: Huvudsyftet är att medverka i utvecklingen av Verksamhetssystemet baserat på Fallföretagets processer. Det första delsyftet innefattar att analysera och peka på hur Verksamhetssystemet bör byggas upp och utformas utifrån Fallföretagets processer. Vidare kommer hanteringen av utvecklingen och implementeringen av Verksamhetssystemet att diskuteras. Det andra delsyftet består av att visa hur Verksamhetssy-stemet kan underlätta implementering av strategi på operativ niå med hjälp av kopplingar mellan ledningsprocessen och övriga processer. Det sista delsyftet är att utreda vilka effekter utvecklingen och imple-menteringen av Verksamhetssystemet genererar. Metod: Examensarbetet tar sin utgångspunkt i systemsynsättet. Empiriskt ma-terial är till största del inhämtat med kvalitativa intervjuer och genom observationer. Det teoretiska ramverket grundas främst på strategi, struktur och styrning. Slutsatser: Vi har tillsammans med Fallföretaget utvecklat Verksamhetssystemet som kan integrera strategi, struktur, styrning och kontroll, se figur ned-an. Genom att sammanföra och anpassa dessa områden till varandra kan ett antal effekter på kvalitet, samordning, trygghet, effektivitet oc...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Verksamhetssystemet - Processkartläggning och strategiimplentering i mindre till medelstora företag

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-11-09]   Verksamhetssystemet - Processkartläggning och strategiimplentering i mindre till medelstora företag
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=50953 [2024-05-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×