Vad är Asperger Syndrom

25035 visningar
uppladdat: 2005-12-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbeteUpptäckten av Asperger Syndrom

Den Österrikiska barnläkaren Hans Asperger berättade om barn med sociala-och kommunikativa anpassningsproblem som också hade speciella intressemönster redan 1944. Hans arbete uppmärksammades på 1980-talet av en engelsk barnpsykolog vid namn Lorna Wing som myntade begreppet Asperger Syndrom också kallad AS. Hon betraktade AS som en lindrig variant av autism, eller som en autism hos normala eller välbegåvade personer.

Orsaken till Asperger Syndrom är inte riktigt känd, men man tror att ärftliga faktorer är betydelsefulla. Däremot råder det stor enighet bland de som forskat om den, att det inte finns samband mellan psykosociala eller andra speciella avvikelser i barndomen som orsakar Asperger Symdrom.
Teorierna om ärftighet i Asperger Syndrom däremot framkommer ofta, men även en del forskning som är gjord inom medicinering under graviditet och förlossning, samt förlossning med hjälp av sugklocka så att skada eventuellt uppkommit i yttre hjärnbalken. Även forskning inom eventuella insektsbett (Borelia), massvaccinationer (MPR). Något som också diskuterats livligt är kostvanorna som förändrats tex syntetiska tillsatser i livsmedel som aspartam.


Symtom

Redan i spädbarnsåldern visar många barn med Asperger Syndrom en sömnrytm som är störd, samt en bristande uppmärksamhet och att de är överaktiva. En del barn är tvärtom, att de är anmärkningsvärt stillsamma och har en dålig följsamhet i kroppen samt en intensivt stirrande blick. Många av dessa senast nämnda barnen uppfattar föräldrarna som ovanligt lättskötta spädbarn. Det kan vara så att barnen har varit ovanligt nöjda med att bli lämnade ifred. Barnen som tillhör den lugna och stillsamma gruppen gör inte så mycket väsen av sig om man bara håller sig till barnens invanda rutiner.

Något som man tidigt lägger märke till hos barn med Asperger Syndrom är att de utvecklar ett abnormt detaljminne och detaljsinne. Vanligt är också att de utvecklar ett specialintresse, detta behöver inte vara bestående, utan kan skifta under åren. Många av barnen kan också framstå som enormt envisa och med en bristande förmåga till att anpassa sig till rutinförändringar. Barnen har också mycket svårt att följa andras initiativ,samt visar ett tydligt motstånd mot förändringar.

Det finns dessutom en grupp som tidigt är mycket aktiva och som kan tyckas höra hemma under diagnosen ADHD. Just dessa barn verkar vara orädda, distanslösa och närgångna samtidigt som de verkar helt ointresserade av andra människor. När man däremot går utanför deras invanda ramar och rutiner kan de bli rasande. Sannolikt finns det ytterligare en grupp som har Asperger Syndrom som tidigt skärmar av sig och är mer självförsjunkna. Gemensamt för alla dessa grupper är: svårighet att rikta uppmärksamhet mot andra individer. Just detta är viktigt i vårt samhälle då det annars är svårt att kunna delta i det sociala samspelet människor emellan.

En del barn som har diagnosen Asperger Syndrom kan verka ”lillgamla” i sitt sätt. Människor i dess närhet märker oftast inte att barnet ifråga är kontaktlöst eller kontaktstört på något sätt. Vissa av barnen tycker mycket om kroppskontakt,och kan vara mycket beroenda av sina nämaste. Endast några få av barnen tycker intensivt illa om kroppskontakt. Att barnen ska anpassa sig socialt ökar ju äldre de blir och för en del av dessa barnen medför det svårigheter, och de blir mer iögonfallande för omgivningen.
Barn med Asperger Syndrom har för det mesta ett beteende som är socialt och känslomässigt opassande. De beter sig brådmoget eller provocerande samtidigt som de inte förstår de sociala reglerna. De vägrar ofta att acceptera omgivningens krav. Många föräldrar har ofta funderingar på vad det kan vara för fel, men har svårt att sätta fingret på problemet. Barnen med AS har svårt att tolka föräldrarnas mimik (ansikts- och kroppsuttryck) samt kan ha svårt att känna igen människor de sett ofta.
Eftersom handikappet gör att även personen med AS saknar förmågan att ta in andras åsikter, sker det mesta personen gör på egna villkor. När detta gäller barn med diagnosen så få den det svårt med kamratrelationer vilket ofta följer med upp i vuxen ålder. En del kan vara med andra, men inte på ett ömsesidigt sätt.

När barnet med AS kommer upp i 6-7 års åldern märker man speciellt av problemet med att skaffa sig kamrater. Barnet känner inte igen de sociala signalerna, tex att de står för nära den de pratar med, då det kan vara svårt för personer med AS att vet hur nära de ska stå en människa de samtalar med, eller hur högt de ska tala, att tolka var de kan avbryta ett samtal för att prata själv brukar också vara ett problem. Under leken kan det bli problematiskt, istället för att leka tillsammans med de andra, så kan barnet med AS tex ta bollen själv och springa iväg med. Ofta har dessa barnen lättare att umgås med yngre barn då dessa ännu inte lärt sig de sociala koderna. Ett problem som är uttalat bland barn med diagnosen är att de har väldigt svårt att förstå att de andra människorna inte vet vad de själva kan.Samanfattning av symtom vid Asperger Syndrom


· Begränsad förmåga till socialt umgänge

· Speciella begränsade intresse

· Tvångsmässighet samt speciella rutiner

· Tal-och språk kommunikationssvårigheter

· Störd sömnrytm

· Motoriska problem

· Skiljer sin inte utseendemässigt, alltså svårt för omgivningen att förstå ett avvikande beteende. Ofta missförstådda och uppfattas som ohyffsade eller ouppfostrade

· Stora svårigheter att förstå avsikten bakom andra männsikors beteende, alltså deras kroppspråk och underförstådda signaler.

· Svårigheter att få sammanhang och mening i sina upplevelser

· Oförmåga att organisera sin egen tillvaro. Fungerar bättre om de får hjälp att strukturera dagen i fasta rutiner elle åtminstonde förutsägbara händelser
Begränsad förmåga till socialt umgänge

En människa med Asperger Syndrom har väldigt svårt att förstå avsikten bakom männsikors beteende. De har också svårt att förstå innebörden i verbala budskap om de inte är väldigt konkreta. Svårigheten att avläsa mimik, alltså andra människors kroppspråk samt har oftast ingen utvecklad självbild.

Ex. En flicka med handikappet har väldigt svårt att uppfatta vad som ska hända efter skolan. Föräldrarna försöker upprepade gånger att få henne att förstå vad de ville. Efter att de tillsammans fått hjälp av en psykoterapeut kom de fram till en bra lösning som flickan tog åt sig med en gång. Tillsammans med papper och penna samtidigt som de berättade vad hon skulle göra ritade de ner allt. På detta sätt kunde nu flickan ta åt sig och utföra uppgiften.

Något som är mycket använbart inom arbetet med AS barn är Pictogrambilder. Man kan förklara det med att man använder bilder istället för det skrivna ordet, ett sorts bildspråk.


Specialintresse

Personer som har AS utvecklar ofta redan tidigt ett specialintresse, som kan vara precis vad som helst: dörrhandtag, tv-apparater, knappar på maskiner, rymden, bilar, nummerplåtar på bilar osv. Detta kan många gånger bli tröttsamt för omgivningen, att hela tiden behöva lyssna och se på detta specialintresse. Men man kan också använda det som en inkörsport i lärandet.

Ex. En pojke med diagnosen AS har tv-apparater som specialintresse, kan man använda handboken till tv-apparaten för att få pojken att intressera sig för bokstäver och siffror och därigenom få honom till att lära sig läsa och räkna. Just denna strävan pojken har om att lära sig allt om sitt specialintresse gör att han måste ta till sig läsandet för att kunna förstå allt.

Tvångsmässighet och speciella rutinerBundenheten vid rutiner är väldigt svårt att bryta hos barn med Asperger Syndrom. Det kan vara olika saker som omgivningen har svårt att förstå. Här följer några exempel på hur det kan vara: att barnet alltid stått som nummer3 i kön till matbespisningen och nu hamnat på nummer 4 kan orsaka stora raseriutbrott hos barnet. Om man är van att borsta tänderna innan man kissar kan vara väldigt förödande om man är mycket kissnödig, eller inte har med sig tandborsten till dagis och skola. Under måltiderna kanske man är van att få ett helt glas mjölk men på dagis häller de bara upp ett halvt, vilket gör att barnet inte klarar av att äta. När detta händer får barnen med AS oftast stora raseriutbrott.
Många av barnen lider också av tics, en del så svåra att man kan förväxla dem med Tourettes Syndrom. Huvudskakningar eller dunkningar. Ryckningar i armar och ben samt vridning av händer och fingrar är mycket vanliga.
Tal-och språkkommunikationssvårigheter

När det gäller kommunikation så är det nästan alltid på personen med AS villkor. Oftast är det så att de säger vad det tänker och inte förstår vad det får för effekt hos motparten. Detta kan få omgivningen att uppfatta personen som helt empatilös. Personer med handikappet kan oftast inte förstå skämt och ironi.
De har ofta en entonig röst som kan vara för stark eller svag. Många står alldeles för nära den person de samtalar med, andra står långt ifrån. Vissa har en oerhört fixerande blick som kan upplevas som ovanligt hård och granskande eller bara stirrande. Det kan vara direkt förödande för personer med AS att tolka uttryck som ”kasta ett öga på äggen” eller ”se upp” vilket kan få speciellt barnen med AS diagnos att bli alldeles förtvivlade då de tolkar orden bokstavligen och inte det bakomliggande budskapet.Motoriska problem

Redan som små har barn med Asperger Symtom dålig kroppslig följsamhet och stirrande blick. De kan ha svårt att lära sig nya rörelser och gången är ofta rytmisk vaggande eller med total avsaknad av medrörelser. I tidig barndom har måna stereotypiska (enformiga) rörelse som till viss del är kvar i vuxen ålder, såsom hostningar,harklingar, knäppande med fingrar och ryckningar i händer och armar.

Övrigt

En regel vid Asperger Syndrom är tvångstankar, tvångshandlingar och rutinbundenhet. Tvången och ritualerna kan vara bundna till specialintresset, men kan också drabba ritualen vid måltiden, toalettbesök och turordningen. Personer med denna diagnosen blir ofta mobbade som barn. Från 10-års ålder är det många av dessa barnen som själv förstår att de är annorlunda och är i ett utanförskap och en del av dess blir deprimerade.
Människor med AS kan ge ett intryck av att vara karakteristiskt individualistiska. De visar intresse för andra och deras omgivning men detta intresse är oftast begränsat till vissa detaljer och företeeler som kan verka konstigt för andra. Repetativa aktiviteter som man kan finna hos andra handikappade autistiska ägnar sig i regel inte AS personer med även om förändringar ofta gör dem upprörda och att de vanligtvis håller fast vid invanda rutiner. Genom att vårt samhälle utvecklats har människor med detta handikappet både fått det svårare och lättare. I yrkeslivet behöver de ofta en arbetsuppgift där de kan jobba självständigt, alltså inte större krav på social kompetens. Många med AS har funnit sig en plats inom den nya IT-sektorn.


Diagnos

Diagnos ställs ofta inte förrän barnet nått skolåldern. Tre till fyra barn på tusen födda har symtomen före eller i skolåldern. Ungefär lika många har störningen, eller på gränsen till AS. Asperger Syndrom är vanligare bland pojkar bara vart 5 fall är en flicka. Det är vanligt att barn som får Asperger Syndrom diagnosen först har en utveckling som påminner om DAMP eller ADHD.Det är ofta mycket vanligt med överlappningar mellan DAMP och Asperger Syndrom och diagnoserna övergår ofta i varandra. I grunden liknar de varandra men symtomen varierar i de olika åldrarna. AS är i allmänhet mest uttalad i 7-12 års åldern.


Diagnoskriterier för Aspergers syndrom
A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt:
1. Påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala beteenden såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala interaktionen
2. Oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån
3. Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t.ex. visar inte, tar inte med sig, eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse
4. Brist på social eller emotionell ömsesidighet
B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket tar sig minst ett av följande uttryck:
1. Omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering
2. Oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner och ritualer
3. Stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen)
4. Enträgen fascination inför delar av saker
C. Störningen orsakar klinisk signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.
D. Ingen klinisk signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t ex enstaka ord vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder).
E. Ingen klinisk signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen av åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) och nyfikenhet på omgivningen i barndomen.
F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för schizofreni är inte uppfyllda.
Källa http://user.tninet.se/~fxg297r/diagnos_asperger.htm

Nu är det modernt att lägga diagnosen vid sidan och titta på personens egen förmåga, men det är inte bra vid Asperger Syndrom då de inte förstår att människor omkring dem har egna tankar och känslor samt att de har ett eget inre liv.

Hur kan man göra för att underlätta för barn som har
Asperger Syndrom?

Barn med AS har ju oftast inte de förutsättningar som krävs för att följa med i den vanliga undervisningen i skolan. De behöver mer stöd och ofta en personlig planering, och enligt läroplanen har de rätt till det. Föräldrarnas inblandning är en viktig del i barnets utveckling när man tänker på den expertis de innehar av sitt eget barn. Där kan läraren få mycker information om barnet att använda i skolarbetet. Dessa barnen måste få stå i centrum för arbetet och undervisningen, och inte tvärtom. Läraren ska tänka på att vara noga med planeringen så att alla inblandade vet vad de ska göra, och med vem de ska göra det. Att dela av klassrummet med hjälp av tyg till små oaser kan vara till stor hjälp. En viktig sak är också att personalen kring barnet är noga med att förklara för barnet vad de olika lokaler och rum har för syften. På biblioteket lånar man böcker och i matsalen äter man etc.

Behandling

· Individuell psykoterapi för att hjälpa personen att inte vara socialt handikappad.
· Föräldrarutbildning och träning
· Beteende ändring genom kognitiv terapi

Man kan också använda sig av vissa läkemedelsom kan hjälpa mot:

· Hyperaktivitet
· Onåbarhet
· Impulsivitet
· Irritation
· Aggressivitet
· Brytande av intresseritualer
· Oro


Tänkvärt

Om du möter en person som du vet har Asperger Syndrom
SVARA ALDRIG

Nja
Kanske
Ibland
Ofta
Sedan
Eventuellt
Få se

Då blir det KAOS inom dem.

Många människor som har diagnosen Asperger Syndrom är nytänkare och estetiskt begåvade samt understryker att de absolut inte skull vilja vara som
“de andra” alltså de som inte har Asperger Syndrom. De säger att de föredrar att vara “Aspergianer”.

.
Citat från http://susning.nu/Asperger_syndrom

Aspergare är som bilar utan rattar, eller datorer utan tangentbord. Man vet inte riktigt var man ska börja. Man misstänker att kung Karl XII led av Asperger syndrom, och Bill Gates visar många av de vanliga dragen, såsom nervöst gungande medan han pratar med främlingar. Albert Einstein och Leonardo DaVinci är andra vanliga namn i sammanhanget.


Bokstavssjukdomar

Då Asperger Syndrom har liknelser med andra symtom, syndrom och sjukdomar följer här en lista över likheter och olikheter som man gärna meddiagnostiserar AS med

Autism, autistiska störningar, ADD; ADHD; MBD; hyperaktiva barn, hyperaktivitet, DAMP, och eventu...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad är Asperger Syndrom

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-14]   Vad är Asperger Syndrom
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5299 [2022-01-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×