Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Norrköpings brandförsvar: nuläge och utvecklingsförslag

2023 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med examensarbetet var att kartlägga och analysera det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Norrköpings brandförsvar. Det övergripande målet var att identifiera behov och förutsättningar vid brandförsvaret och utifrån dessa arbeta fram förslag på åtgärder för utveckling. Ett mål var också att särskilt beakta brandförsvarets arbete med frågor av psykosocial karaktär. Arbetet inleddes med att upprätta en teoretisk referensram över regelverk, forskning och erfarenheter inom arbetsmiljöområdet. Parallellt genomfördes en förstudie vid Norrköpings brandförsvar där information om verksamheten samlades in. Den teoretiska referensramen och förstudien utgjorde sedan grunden för vidare kartläggning. Kvalitativa intervjuer genomfördes med 11 chefer/arbetsledare och 11 anställda vid brandförsvaret. Valet av metod syftade till att erhålla fakta, synpunkter och uppfattningar kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Målet var att därigenom hitta brandförsvarets behov och förutsättningar ifråga om att bedriva ett väl fungerande och gynnsamt arbetsmiljöarbete. En avgränsning gjordes till brandförsvarets heltidsanställda och urvalet av intervjupersoner grundade sig på en strävan efter att få med representanter med olika befattningar och från en så stor del av verksamheten som möjligt. Resultatet visade att en samstämmig uppfattning saknas gällande vad arbetsmiljö är och vad arbetsmiljöarbetet innebär vid Norrköpings brandförsvar. Flera av de anställda saknade vetskap i vilka rutiner och tillvägagångssätt som finns upprättade för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom verksamheten. På chefsnivå var medvetenheten större men även där förekom viss oklarhet. Arbetsmiljöfrågorna sågs av många som uppgifter för specifika grupper och enskilda personer vid brandförsvaret. Uppfattningen om den egna rollen i sammanhanget var i många fall begränsad. Endast ett fåtal bland både chefer och anställda kände till den uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet som finns fastställd vid brandförsvaret. Vetskap om rutiner och de egna uppgifterna saknades i synnerhet gällande den psykosociala arbetsmiljön och några uppgav att de inte alls reflekterat kring de frågorna. Ifråga om den psykosociala arbetsmiljön var en återkommande uppfattning att reaktionen kommer och åtgärder sätts in när någon mår påtagligt dåligt. I analysen uppgavs omedvetenheten skapa svårigheter i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid brandförsvaret. När vetskap om rutiner och de egna uppgifterna saknas är det svårt göra arbetsmiljöarbetet till en naturlig del av verksamheten. En slutsats ifråga om det psykosociala arbetet var att Norrköpings brandförsvar är en reagerande organisation där åtgärder tar vid när någon drabbas av ohälsa. Den psykosociala arbetsmiljön behöver inte vara dålig för att ett förebyggande arbete ska vara motiverat. Det är enklare att göra rätt från början och då minskar också risken för att medarbetare ska drabbas av ohälsa. Åtgärdsförslag presenterades och ett grundläggande sådant innebär att definiera begreppet arbetsmiljö utifrån brandförsvarets verksamhet. Medvetenheten behöver stärkas gällande begreppets innehåll och allt som ingår i detta. Vidare bör en tydlig uppgiftsfördelning upprättas som alla medarbetare känner till och handlar i enlighet med. En av de viktigaste åtgärderna som presenterade...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Norrköpings brandförsvar: nuläge och utvecklingsförslag

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Norrköpings brandförsvar: nuläge och utvecklingsförslag
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=53032 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×