Alternativa Medecin- vad är det ?

5407 visningar
uppladdat: 2005-12-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
När man talar om folkhälsa menas det allmänna hälsoläget för hela eller
delar utav befolkningen. Genom att se hälsosituationen i en hel befolkning
förstår man mer än genom att mäta varje individs hälsa. Det enskilda
landets folkhälsa beskriver hur dess invånares livsvillkor ser ut och vilka
möjligheter de har. Folkhälsa beskriver även vilka förbättringar som kan
och som ska göras.
Ett par grundförutsättningar för att den personliga hälsan skall vara så bra som möjligt är bl.a. tillgång till livsmedel utav bra kvalitet, ren
luft och rent vatten. Rätt till utbildning och goda sociala förhållanden
påverkar också folkhälsan positivt.
Vill man hålla sig ordentligt frisk och kry rent fysiskt skall man försöka
se till att:* Ej Bruka tobak.
* Ej inta en riskkonsumtion utav alkohol.
* Ej vara överviktig.
* Motionera regelbundet.
* Äta ordentligt med frukt och grönsaker.Min egen uppfattning om vad som är friskt är att så länge man själv mår bra
och känner sig frisk och kry, oavsett om man är t.ex. överviktig eller
inte, så är man det.
Sverige har en lång tradition utav folkhälsopolitik i jämförelse med andra
länder. Redan vid början av 1700-talet märks de första indikationerna på
medvetenheten och viljan att försöka förebygga och bota sjukdomar, istället för att isolera de sjuka. Stor vikt lades vid att öka befolkningen i
Sverige.
Bland annat infördes regler angående krav på utbildade barnmorskor
och Tabellverket[1] inrättades[2].Under 1800-talet utvecklades den medicinska kunskapen. Vaccinationer mot
bl.a. smittkoppor infördes och när koleran kom till Sverige blev även
hygienfrågor en viktig del i folkhälsoarbetet. Under 1800-talets första
hälft var det vanligaste folkhälsoproblemet den lättillgängliga spriten.
Det bidrog till att dödligheten bland männen ökade kraftigt. Med hjälp utav
regleringar, aktiva nykterhetsrörelser och ett stabilare samhälle minskade
dessa problem under 1800-talets senare år2.Industrialiseringen hade en stor del i Sveriges växande välstånd under 1900-
talet. Den skapade arbetarklassen och medelklassen, vilka var till stor
grund för demokratiseringen. Lika rösträtt, demokrati och kollektiva
trygghetslösningar, i kombination med stora vetenskapliga och tekniska
framsteg, både nationellt och internationellt, bidrog till bättre
levnadsförhållanden2.Samtidigt som folkhälsan i Sverige har förbättrats i de flesta aspekter, så finns det tecken på att den enskilda individen mår sämre psykiskt.
Endast 72 % utav Sveriges kvinnor anser att deras hälsotillstånd är i gott skick.

Andelen utav män som bedömer sitt hälsotillstånd som gott är 77 %. Det
betyder alltså att mer än var fjärde kvinna och nästan var fjärde man
betraktar sitt hälsotillstånd som mindre bra
(http://www.scb.se/templates/tableOrChart____48609.asp) I en internationell jämförelse i antal själmordsfall hamnar Sverige i
mitten med ca tjugo stycken själmordsfall per 100 000 invånare[3].Sveriges spädbarnsdödlighet är en utav de lägsta i hela världen. På 1000
födda barn dör endast 3,4 stycken. Det kan jämföras med Danmark (5,3), och Storbritannien (5,6). Medellivs- längden fortsätter sedan länge att öka, och för tillfället finns det ännu inte några tecken på ett avstannande.
Samtidigt ökar antalet sjukskrivningar och människor med psykiska symptom,
till exempel trötthet, sömnsvårigheter och nervositet. Detta påstås vara en
följd utav globaliseringen och den ökade användningen utav tillfälliga
projektanställningar och behovs- anställningar[4].Med hjälp utav åtgärder som t.ex. rökavvänjning, skärpt lagstiftning och
informationsinsatser har rökningen minskat i Sverige de senaste tjugo åren.
Svenska folkets matvanor har på senare tid blivit mycket bättre ur
folkhälsosynpunkt. Vi har börjat äta en kost som innehåller mer grönsaker,
ris och pasta och mindre fett- och sockerrika produkter. Ändå har fetman
ökat kraftigt och anses nuförtiden vara en utav våra vanligaste
folksjukdomar. Sedan 1980 har antalet överviktiga nästan fördubblats, och
är nu uppe i ca 500 000 människor. Åtta procent utav den vuxna befolkningen
är överviktiga. Detta tros bero på en allt mindre vardagsmotion. Även den
höga alkoholkonsumtionen i Sverige antas bidra till en sämre folkhälsa i
framtiden[5].Medellivslängden i Sverige har ökat stadigt under en längre period. För
tillfället finns det ingenting som pekar på att ökningen kommer att
stagnera. Däremot tror jag att fetman kommer att fortsätta vara den
vanligaste folkhälsosjukdomen i Sverige. Dagens barn och ungdomar sitter
stilla alldeles för mycket, samtidigt som samhället vi lever i blir allt
stressigare med högre krav på den enskilda individen.Jag tror även att arbetsklimatet kommer att bli hårdare för
industritjänstemän. Globaliseringen medför att det ställs hårdare krav på
effektivitet och produktion hos de anställda. Många stora företag flyttar
sina huvudkontor och fabriker utomlands till ekonomiska frizoner med
billigare arbetskraft. Där behöver de inte tänka på miljökrav, skatte- och
arbetsrättslagar. Detta kan i sin tur leda till uppsägningar och
depressioner.
I Europeiska unionen är alla medlemsstater skyldiga att se till så att
folkhälsopolitiska frågor reflekteras i deras politik. Sedan den 1 januari
2003 pågår ett folkhälsoprogram inom EU som har tre stycken prioriterade
mål. Dessa är:1: Att förbättra information och kunskaperna för att utveckla folkhälsan.
2: Att förbättra möjligheterna att snabbt och samordnat reagera när
hälsorisker uppstår.
3: Att främja hälsa och förebygga sjukdomar genom att ta hänsyn till
faktorer som påverkar hälsan när EU: s politik och verksamhet utformas[6].Den svenska folkhälsopolitiken utgår idag från elva målområden. Detta
grundar sig på att alla skall på villkor ha rätt till en god hälsa. De elva
svenska målområdena är att varje medborgare skall ha:1: Delaktighet och inflytande i samhället
2: Ekonomisk och social trygghet
3: Trygga och goda uppväxtvillkor
4: Ökad hälsa i arbetslivet
5: Sunda och säkra miljöer och produkter
6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7: Gott skydd mot smittspridning
8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
9: Ökad fysisk aktivitet
10: Goda matvanor och säkra livsmedel
11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika
och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande[7].Några utav de viktigaste lagarna som faller in under folkhälsoarbetet är
bland annat:Alkohollagen; Förbjuder minderåriga att handla alkoholhaltiga drycker, samt
servering utav onyktra personer (SFS 1994:1738).
Tobakslagen; Omfattar bestämmelse om begränsning utav rökning i vissa
lokaler och utrymmen. Tobaksvaror får inte säljas till den som inte har
fyllt 18 år. Varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till
tobaksvaror (SFS 1993:581).
Arbetsmiljölagen; Strävar efter att uppnå goda arbetsmiljöer samt att
förebygga olyckor på arbetet (SFS 1977:433).
Jämställdhetslagen; Ändamålet är att främja kvinnors och mäns lika rätt i
arbetsfrågor (SFS 1991:433).
Hälso- och sjukvårdslagen; Målet är en god hälsa och en vård på lika
villkor för hela befolkningen (SFS 1982:763)

Örebro kommuns hemsida - folkhälsa
http://www.orebro.se/visintra_2932.htm
Statens folkhälsoinstitut
http://www.fhi.se
Statistiska centralbyrån
http://www.scb.se
Europeiska kommissionen - Hälsa
http://europa.eu.int/comm/health/
Socialstyrelsens folkhälsorapport
www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2005/8707/Sammanf...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Alternativa Medecin- vad är det ?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-19]   Alternativa Medecin- vad är det ?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5418 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×