Ett basketlag- om gruppsamverkan

1 röster
6964 visningar
uppladdat: 2005-12-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbeteEtt basketlag

Tankar och erfarenheter som medlem i ett basketlag

Inledning
I kursen Grupper och ledarskap fick vi i uppgift att skriva om våra upplevelser av en egen grupp eller lag. Jag bestämde mig för att skriva om mina upplevelser som spelare i ett basketlag. Jag börjar med en sammanfattning av de olika områden som ett basketlag berörs av:

Ledarskap

Livet som chef eller ledare är ensamt. En ledare kan aldrig samtidigt vara kompis varken med sin chef eller med sina medarbetare. Rollen som ledare innebär ett dubbelt representantskap som förutsätter stor integritet hos varje person i en ledande position. Det är oerhört värdefullt för en chef att skaffa sig någon att diskutera med, någon som kan vara ett stöd i det svåra beslutsfattandet och ett bollplank att testa idéer mot. Mentorskap är en underutnyttjad resurs. En mentor kan aldrig fatta besluten åt dig, mentorn har inte heller något ansvar för besluten, men mentorn kan vara till stor nytta för dig i processen. I en grupp finns det formella ledare och informella ledare. Det är värre bli straffad av gruppen och den informella ledaren än av den formella ledaren. Ett annat namn på en förman är ”teamleader”, som är en av teamets medlemmar, det kan även vara en lagkapten i ett basketlag. Ett ”team” arbetar ca 6-12 månader tillsammans. Uppgifterna är likadana som i gamla systemet. Om teamledaren är utvald av företagsledningen har ledaren lägre ”empowerment” d v s han får mindre respekt från övriga gruppmedlemmar.

Team är tillsammans ansvariga då man har en teamledare. ”Empowerment ledare” förekommer oftast inom industrin, man låter gruppen utse ledare eller företagsledning/organisation utser ledaren. Här har ledaren/förman allt ansvar medan gruppen har ansvar då man har en teamledare. Grupp ska vara 5-7 personer, det är max för att få alla att jobba åt samma håll och lösa uppgiften på bästa sättet. Bestraffning av gruppmedlem som är lat: retar personer, pratar inte med honom/henne, ger sanktioner av olika typer. Ledaren har auktoritet och ansvar. I ett basketlag har man betydligt fler personer än 5-7 personer, en baskettrupp består av 12 spelare så det krävs lite mer för att få alla att arbeta åt samma håll. Samtidigt är det lättare att motivera ett basketlag att göra en bra säsong eller vinna guld än en grupp på en arbetsplats. Basketspelare har själva valt att spela basket och i vilket lag de vill spela, till skillnad mot personer på en arbetsplats.

Power management vs informellt ledarskap

Det är inte säkert att en ledare som är utsedd av idrottsföreningen kommer att få spelarna att följa honom/henne och då kommer gruppen att utse en formell ledare. Coachen blir en ”ledare utan efterföljare”.

Balanserade team: manager blir ledare för teamet. Vid diskrepans mellan management och ledarskap får man en informell ledare. Informellt ledarskap består av sociala relationer och bra kontakt mellan ledare och underställda leder till att det inte blir någon konflikt. ”Managers do things right – leaders to the right thing”. T ex Martin Luther King och Mahatma Gandhi var informella ledare som fick andra att följa efter dem.

Ledningens uppgift är att planera, organisera koordinera och kontrollera.

Motivera anställda/spelare
Hitta balans i organisation och i laget/teamet/gruppen
- kommunicera/lösa konflikter
- vi accepterar att managern har makt
- person som har makt kan bli maktgalen och vill ha mer makt för maktens egen skull
- endast få personer i en organisation har makt. Om de inte är maktgalna så lyssnar de på de anställda och man får inflytande på arbetsplatsen, mitt exempel så får spelarna inflytande i laget.

Källor till makt
- bestraffningar. Om spelare bryter mot uppsatta regler så kan bestraffning utdömas. T ex om spelare uppträder på ett dåligt sätt mot motståndare eller publik så att uppträdandet kan skada föreningen. Upprepade förseningar kan även leda till bestraffning i form av böter.
- kontakter - inside information. Det är vanligt med inside info vid nedskärningar, om man t ex inte har tänkt ge spelare nytt kontrakt nästkommande säsong. - Belöningar. Vi är mer benägna att samarbeta om vi får en belöning, Det är större chans att spelare i laget kommer att arbeta mot målet att vinna guld om de blir utlovade en summa pengar eller någon annan typ av ekonomisk ersättning som kan fungera som motivator.

- Relationer: personer vi gillar har makt över oss eftersom vi är beroende av att de gillar oss. Om vi ser upp till coachen kommer vi göra uppgifter som vi tror han skulle ha utfört dem. Managers väljer folk som de gillar och vi gillar folk som har egenskaper där vi känner igen oss själva.
- Spelare ser ut och agerar likadant som sin coach…
- Information:
o Selektiv info: vi behåller info från coach för oss själva. Bra för oss själva/dåligt för organisationen.
o Experter: Manager, tandläkare, doktor, advokat. Vi människor litar på s.k. exporter. Vi antar att läkaren vet vad han pratar om när hon säger att detta är bäst för oss.

Relationer är viktigaste sättet för en ledare att få makt.
Vanliga egenskaper
• integritet: hög nivå av integritet
• roll: vara nära spelarna som man är ledare för, inte låsa in sig på sitt rum utan delta på träningar och matcher osv.
• säg nej- besluta
• agera genom andra människor
• förstå sig själv: om man förstår sig själv förstår man andra, kunna kommunicera och lösa konflikter
• ”lösa problem och konflikter”
• Hitta balans

Management teams
Det är lätt för en coach att bli ensam, det är svårt att vara vän med spelarna i laget, därför är det väldigt viktigt att det finns s.k. ”management teams” som ledaren kan prata med när han behöver någon att prata med.

Management stilar
• relaterad till uppgiften
• personliga egenskaper
• processer, händelser
Det finns några författare som har skrivit om Managementstilar. ”Mccoby” har skrivit om olika sätt att vara ledare/manager på, ”Adizes” har skrivit om organisationens livscykel och ”Blake and Mouton” har skrivit om hur chefen får sina anställda att utföra uppgifterna på bästa tänkbara sätt.

Vidare kan sägas att ett bra ledarskap beror mycket på vilken situation det är. Ett effektivt ledarskap innebär att ta risker och att vara flexibel. Ledaren bör ha självförtroende, vara uppgiftskompetent, intelligent, beslutsam, förstå de underställda och ledaren bör även ha mod att t ex kunna ta obekväma beslut. Ett obekvämt beslut för en manager kan vara att behöva säga till en spelare som inte anses tillräckligt bra, att han inte får fortsätta spela för klubben, trots att de andra spelarna tycker bra om spelaren ifråga. Detta beslut kan få till följd att spelaren tycker illa om managern som person trots att beslutet är helt affärsmässigt och att han inte tycker illa om spelaren som person.

Gruppens olika roller

Vad är en grupp? Vad händer med de olika personerna när de går in i ett gruppsamarbete, t ex i ett basketlag? Genom kunskaper om och förståelse för de olika roller som olika individer intar vid inträdet i gruppen, kan gruppens ledare smidigt styra och hålla ihop gruppen samt förbättra samarbetet. Efter hand som gruppen mognar lär sig deltagarna att värdera positiva och negativa egenskaper samt analysera hur olika egenskaper kan tas tillvara för att berika gruppens gemensamma arbete. Gruppens olika roller beror på sammanhang, individers behov och behov från människor runt omkring. Rollerna beror även på förväntningar från anställda, användare, gruppmedlemmar och individer.

Divergent beteende
Interaktion:
• Individ-samhälle
• Individ-organisation
• Individ-grupp

Rätt/fel beteende i samhället
T ex häxor brändes förut på bål men inte nu längre. Samhället avgör vilket beteende som är bra eller dåligt, de som har inflytande i samhället bestämmer vad som är bra och dåligt beteende. Handlingar är a l d r i g diverging eller abnormala - det är andra människor i samhället som bestämmer vad som är tillåtet i samhället. Samhället beslutar vad som är diverging/onormala handlingar vilket leder till sociala konstruktioner. I ett basketlag kan beteende variera beroende på vilket lag man spelar i, vilka ambitioner laget har. I ett lag med höga ambitioner förväntas spelarna ha en professionell inställning medan spelare i ett lag i en lägre division anses som konstiga om de har en professionell inställning när ingen annan i laget har det, p.g.a. att de endast spelar för att det är roligt. De vill gärna vinna matcherna när de väl är på planen men är inte beredda att lägga tid och energi på förberedelser som kommer att förbättra deras chanser att vinna matcherna. Spelarna i ett lag med uttalat mål att vinna serien, som har en oseriös inställning ses som abnormala och deras handling är divergent eftersom den oseriösa inställningen är negativ för de spelare som vill komma väl förberedda till matcherna för att vinna dem.


Diverging beteende kan vara positivt för en grupp

Genom att stärka normer och regler klargörs också befintliga regler, rätt/felaktiga idéer, tankar, vad vi tillåts säga eller göra. För en person som divergerar är det väldigt negativt men positivt för en grupp, t ex vid mobbing. Det är positivt för ett basketlag om någon spelare har ett, för det aktuella laget, felaktigt beteende. Det visar de andra spelarna hur ett korrekt uppträdande är, vad som accepteras och vad som inte accepteras i den aktuella gruppen.

Självuppfyllande profetia.

Om andra ser en på ett visst sätt så uppfyller man det uppträdandet, t ex i kriminella grupper. Divergent beteende kan ses som positivt inom vissa grupper, ju mer divergent beteende desto starkare position i gruppen. Ledaren är ”The badest guy”. I en idrottsförening försöker man uppmärksamma gamla spelare som varit duktiga, ge dem rollen som hjältar för få att de nuvarande spelarna att försöka nå upp till deras stjärnstatus.

Stigmations teorin
• medicinsk
• arbetslös
• straffad
• handikappad
• alkoholism
• mentalsjuk
Osynliga stigman gör att vi uppträder på ett konstigt sätt gentemot dem som har de osynliga stigman, t ex en som är handikappad. Vi tenderar försöka koppla handlingar som en person gör till stigman som personen har, vi vet inte om beteendet är avvikande från ”normalt beteende” men i och med att personen är t ex alkoholist så är säkert hans beteende divergent också. I ett basketlag så kan folk i allmänhet dra slutsatsen att basketspelare är dummare än folk i allmänhet. Det stämmer till viss del att en basketspelare som har basket som yrke och inte gjort något annat i sitt liv än spelat basket, inte har samma kunskaper om t ex politik som en politiker. Dock så är det sällan som folk ifrågasätter t ex politikers basketkunnande för att de är duktiga politiker.

Gruppens olika faser.

Som enskilda individer har vi stora möjligheter att påverka ett handlingsförlopp. I en grupp är det svårare. Gruppen lever på ett sätt sitt eget liv och genomgår ett antal olika faser. På så sätt är gruppens liv förutsägbart. Genom att lära sig att förutse och identifiera de olika faserna i gruppens livscykel kan ledaren för gruppen tillsammans med medlemmarna påverka och styra hur effektiv gruppen blir.

Konflikter

Konflikter uppstår under olika faser i alla grupper. Men konflikt kan innebära kreativa och lärorika diskussioner. Konflikter kan, rätt hanterade, sammanfoga och berika gruppen samt öka medvetenheten och kunskaperna hos gruppens medlemmar. Det finns olika typer av konflikter, konflikter kan uppkomma på olika sätt, det är bra att veta hur de kan förutses, hur beredskapen kan höjas och slutligen hur konflikter kan hanteras så att energi och erfarenheter tas tillvara.

• Olika kunskaper, förmågor, erfarenheter, behov. Det finns konflikter där det existerar olikheter. En liten konflikt kan växa till en stor konflikt, fler orsaker adderas till den ursprungliga konflikten. En spelare och coachen kanske börjar med att vara oense om vilken taktik och strategi som laget ska använda sig av under matcherna, olika saker läggs till konflikter, t ex ”du sa” är bränsle till en konflikt och slutar allt som oftast med att man får en jättestor konflikt fast den var liten från början. Det är viktigt att veta vad som var ursprungliga problemet, vad som orsakade konflikten. Olika typer av konflikt kan vara sakkonflikt, rollkonflikt och psudokonflikt. Det kan handla om vem som ska fylla vattenflaskorna eller tvätta tröjorna. I stället för att prata om personliga problem eller psykosociala problem som finns så pratas det om problem med golvet i sporthallen eller vilka nya spelare som behöver köpas in.

Intressekonflikt

Positiva konflikter:
• Värderelaterade konflikter. Värderingar och normer leder till olika åsikter. De är svåra att lösa men likaväl är det väldigt viktigt att prata om väletablerade konflikter.

• Relationskonflikter är baserade på känslor till andra personer, t ex misstänksamhet, ilska och osäkerhet.


Nästan alla konflikter kan ge försvarsmekanismer som t ex projektion. En person vi inte gillar har egenskaper som vi inte tycker om hos oss själva. ”Du ljuger alltid” är en projektion; vi ljuger själva, och det är lättare skylla på andra personer/omständigheter än på egna svagheter.

Systemkonflikter

Innebär att hantera konsekvenserna av en konflikt och ställa frågan ”vad orsaker konflikten”?
Vid en kompromiss förlorar båda parter.
Det är det bästa och enda sättet att lösa en konflikt på:
1. få info från gruppen
2. börja kommunicera i gruppen
3. Genom att undvika en konflikt låter man en konflikt växa, man ger bränsle till konflikten genom att undvika den. Ju fler personer som är i en grupp desto svårare är det att lösa en konflikt. Flera sidor i en grupp representerar olika åsikter. Medlemmar i en grupp ska kunna ge feedback och kommunicera. Meningen ”varför gör du alltid så här?” är ingen fråga utan en anklagelse.

Diskussion
Som spelare i ett basketlag är man även med i en grupp och därigenom får man ta del av olika företeelser som en grupp får vara med om, det kan vara konflikter, hur man ska kommunicera i gruppen och vilken typ av ledarskap som bedrivs.

Det finns olika sätt att bedriva ledarskap på. En coach kan vara auktoritär, han kan vara demokratisk och en som inte bryr sig så mycket. I mitt lag hade vi en demokratisk ledare och det fungerade bra tycker jag. Han hade det övergripande ansvaret för träningar och taktik i stort men lät oss spelare bestämma rätt så mycket, framför allt i slutet av matcherna fick vi bestämma vilken taktik vi ville använda oss av. Det är bättre att ha en demokratisk ledare när man har att göra med rutinerade spelare som har varit med förr och vet vad som gäller men om det är ett ungt och orutinerat lag är det nog bättre att ha en auktoritär ledare, ett exempel på detta är Pär Bäckman som var tränare för Modo hockey för några år sedan.

Det uppstår ibland konflikter i ett lag, och det bästa sättet att lösa dem är genom att få information från gruppen och genom att börja kommunicera i gruppen. En konflikt som kan uppstå är att vissa spelare får spela mer än andra. Då är det bra om coachen berättar innan säsongen vilka han har tänkt ska vara ”starting five”, dvs. de spelare som kommer att få starta matcherna och som coachen kommer att bygga laget på, och de kommer således att få mest speltid. Det är lätt för en coach att motivera de s.k. stjärnspelarna för de får ju mycket uppmärksamhet från media osv. Konsten ligger i stället att motivera de som inte spelar så mycket, de s.k. bänkspelarna. Vår coach var bra på att detta. Han berättade att alla 12 spelarna är lika viktiga i ett lag och han kommer inte att sätta in Lars i slutet av matchen för att han tycker synd om honom utan för att han har en uppgift att fylla i detta läge. Ett basketlag består av spelare som har olika roller, så kallade ”rollspelare”. Det finns guarder som ska dribbla upp bollen och vara playmaker. Centrarna är de som är längst och ska göra poäng under korgen och ta returer på skott som skjuts av guarder och forwards. De 7 spelarna som inte är med i startfemman motiverades med att utan dem så är det omöjligt att genomföra kvalitativa träningar till att börja med, sedan behövs det 2 spelare på varje position ifall någon är ur form eller bli utfoulad. Unga spelare motiveras genom att de genom att tillhöra ett elitlag på hög nivå kommer att lära sig mycket genom att träna mot duktiga motståndare, så även om de inte får mycket speltid på matcherna så är de beredda på det och protesterar inte. De vet att deras tid kommer senare i karriären och sedan...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ett basketlag- om gruppsamverkan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-21]   Ett basketlag- om gruppsamverkan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5460 [2022-07-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×