Tillväxt och styrverktyg - förekomst av formella ekonomiska planerings- och styrverktyg i småföretag i tillväxt

1994 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund och problem: En stor del av den ekonomiska planering och styrning som används i småföretag är förenklade former av traditionella verktyg framställda för stora företag. Det är många småföretag som inte använder någon form av ekonomistyrning alls utan arbetar med intuition och fingertoppskänsla. Avsaknaden av formella styrverktyg i småföretag samt ekonomistyrningens inverkan på företagets tillväxt och vice versa leder oss fram till uppsatsens problem; Hur skiljer sig förekomsten av formella ekonomiska planerings- och styrverktyg åt över tiden, mellan olika småföretag i tillväxt i olika branscher? Syften: Att beskriva formella ekonomiska planerings- och styrverktyg och dess förekomst i småföretag i tillväxt, hur dessa skiljer sig åt mellan småföretag i branscherna tillverkning, handel och tjänster samt hur dessa utvecklats i de aktuella företagen över tid. Syftet är även att utifrån tidigare kunskap förklara eventuella skillnader och orsakerna till dessa. Avgränsningar: Uppsatsen har avgränsats till att undersöka förekomst av formella ekonomiska planerings- och styrverktyg, och i viss mån mindre formella ekonomiska styrverktyg, i småföretag i tillväxt. Företagen innefattas att ha mellan 10 till 30 anställda. Ytterligare avgränsning har gjorts till att enbart uppta Göteborgsregionen. Metod: Uppsatsen har en kvalitativ metod. Valet av småföretag i tillväxt gjordes med hjälp från Business Region Göteborg. Kvalitativa intervjuer har genomförts på nio olika företag. Företagen kategoriseras i branscherna tillverkande-, handels- och tjänsteföretag. Det empiriska materialet har analyserats utifrån den teoretiska referensramen där eventuella samband och skillnader kan urskiljas. Avslutningsvis har de slutsatser som författarna för föreliggande uppsats kunnat dra lagts fram och en diskussion kring dessa förs. Resultat och slutsatser: Studiens resultat och slutsatser visar att förekomsten av formella ekonomiska planerings- och styrverktyg i småföretag i tillväxt varierar efter respektive företags behov och förutsättningar. Det går inte att se ett samband mellan företagets tillväxt och förekomsten av dess styrverktyg. Vad som har större inverkan på styrverktygens förekomst är egenskaper, intressen och ambitioner hos företagets ledare. Förslag till fortsatt forskning: Göra en likartad undersökning men se till företag med liknande verksamhet i samma bransch. Ett annat alternativ är att enbart undersöka tjänstesektorn. Ett t...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tillväxt och styrverktyg - förekomst av formella ekonomiska planerings- och styrverktyg i småföretag i tillväxt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Tillväxt och styrverktyg - förekomst av formella ekonomiska planerings- och styrverktyg i småföretag i tillväxt
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=56016 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×