Folkhälsokunskap

1 röster
5397 visningar
uppladdat: 2009-10-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

1,Folkhälsofrågor Västerås kommun:

Riksdagen solg fast 2008-06-05 om en ny förbättrad folkhälsopolitik,där kommuner och landsting ska vara del aktiga i första hand.Där ingår elva målområden.

Dessa är:

1,delaktighet och inflytande i samhället.

2,Ekonomiska och sociala förutsättningar.

3,Barns och ungas uppväxtvillkor.

4,Hälsa i arbetslivet.

5,Miljöer i arbetslivet.

6,Hälso främjande hälso- och sjukvård.

7,Skydd mott smittspridning.

8,Sexuakitet och reproduktiv hälsa.

9,Fysiska aktivited.

10,Matvanor och livsmedel.

11,Tobak,alkohol,narkotika,doping och spel.

Västerås kommun gör granskningar som avser ändamålsenligheten.Man ut går i från begreppsparen: främjande-förebyggande och strukturorientering-livs-stilsorientering.

Folkhälsoarbetet ska främja och stärka befolkningens hälsa.Som ex. bra kost i skolan-barn och familje frågor-motionsmöjligheter och rökavväjning.

Folkhälsoprogramet för Västerås stad definierar begreppet ''Hälsa'' som:

''Hälsa är en upplevelse av välbefinnande och förmåga till handling''

I Västmaland beskrivs hälsa i två dimensioner som man har i underlagsmatrialet.Må bra i den självupplevda dimensionen -må dåligt, en mer objektiv dimension frisk-sjuk.

Västerås kommuns folkhälsa beskrivs som summan av hälsa och dess fördelning i befolkningen.

Strategi för folkhälsoarbetet i länet 2008 tog Landstinget initiativet till samverkan med länsstyrelsen och Västmalands kommuner.Man vill arbeta fram en regional folkhälso srtategi för Västmaland.Man gjorde förslag till priotering i områdena som psykisk hälsa,sexuell hälsa,sundkost - och motionsvanor,rök,alkohol - och drogfrihet samt våld i nära relationer och skador.Under 2009 har man tagit fram ett utkast till ett grunddokument som nu processas i berednings-grupp och samverkansgrupp.

2009-2011 har man i Landstingsplanen lyft en hälsofrämjande hälso- och sjukvårds plan, för medborgare och patientperspektiv.Landstinget i Västmaland  har ett över gripande mål för en samlad folkhälsopolitik.den är för att skapa förutsättningar för en god hälsa utifrån vars och ens livsvilkor och därigenom förbättra folkhälsan.

I landstings planen har främst följande särskilda prioteringar gjorts:

*Senast 2009 ska det finnas program mot psykisk ohälsa,sexuell ohälsa,övervikt,rökning samt alkohol- och andra drop problem.

*En regional folkhälsostrategi ska utarbetas i samverkan med länsstyrelsen och länets kommuner för att börja tillämpas under 2009.

*Hälsoundersökning för 55- åringar provas i projektet i nordvästra Västmaland.

Västerås kommun har brister i sitt folkhalsoarbete.Jämfört med andra kommuner,det är varken positivt eller negativt.Uppföljning,samordning och lite strategisk styrning.Dessa brister eller utvecklingsoråden har kommit fram.

Västerås stad har fått rekomendationer om att följa upp arbetet utifrån främjande/förebyggande verksamheter och åtgärder kring strukturer/livstil.

Avslutningsvis görs bedömningen att folkhälsofrågorna inte hanteras som ett avskilt spår vid sidan av verksamheten utan frågorna är i hög grad integrerade i verksamheten.

Min information har jag hämtat i från:

www.vasteras.se/ovrigadomument/slutrapportfolkhalsa.pdf.

Datum  090907  jag läste många olika dokument.

2,Tre exempel på hur man arbetar hälsofrämjande inom:

Folkhälsoinstitutet

Här använder man sig av analys-beslut-uppföljning och utverdering,deras metoder som avänds är

-Förebyggande

-Hälsofrämjande

De prioteras mest för att utveckla och stödja användandet av metoderna, för genom förande av konkreta insatser.Som ex drogförebyggande insatser

Deras metoder fins de vetenskapliga stöd för,som man har presenterat som har haft efekt.

Min information har jag hämtat i från

http://www.fhi.se/sv/

datum 090908

Landstinget

*Förebygga sjukdom

*Främja hälsa

T.ex. arbeta förebyggande inom mödra- och barnhälsovården,tandvården och smittskyddet.

Men man bör hälsofrämja och sjukdomsförebygga mer.Göra den tydligare än i dag och byga in den i vårdkedjan.På så sätt blir inte människor patinter i onödan,genom att åtgörda de.Det innebär tex att sjukvården och patiienterna kan fatta mer medvetna beslut i valet mellan icke- medikamentella metoder och förebyggande läkemedel.

Min infromation har jag hämtat i från

htpp://www.skl.se/artikel.asp?C=3136&A=13292

datum 090908 länken går diräkt till informations källan

Kommun

kommunen går sida vid sida med landstinget när det gäller hälsofrämjande arbete.Men kommunen riktar in sig mer på förebyggande som ex. missbruk-barn och ungdom-matvanor-övervikt- och rökning

Kommunen arbetar också med att främja utvecklingen.Så som att söka kunskap och kunna förbättra.

Mina upp gifter hittade jag genom att läsa många olika dokument.Jag tycker inte att jag fan något konkret svar på hur dom arbetar hälsofrämjande.En att själv utgå i från vad jag själv uppfattade  av det jag läst om i dokumenten.

Datum 090908

3,WHO's arbete inom folkhälsa:

WHO's uppgift är att med egna iniativ,stödåtgärder och samordning av internationella ansträngningar bidra till att allt flera människor kan leva ett friskt och aktivt liv.

Så som att trygga bästa möjliga hälsa för alla människor.

Min information har jag hämtat i från

www.vardguiden.se/

090908

Några områden som prioteras:

Nu har vi svininfluensan A(H1N1) pga. smittspridningen mellan människor är väldigt stor just nu.Och att det finns riks för en världsomfattande epidemi.Och det menas att den är i fas 4,det fins 6 faser.

Fas4: tillräckligt stor smittspridning mellan människor för att en pandemi ska befaras.

WHO's ramkonvention om tobakskontroll:

Ramkonvention innehåller att man måste åtgärda alla de områden som är centrala för ett begränsat tobakskonsumtion.

Viktiga områden som man ska titta över är reklam-Marknadsföring- och Sponsering och rökfria miljöer som vi faktiskt fått nu.Man får ju ej röka inom resturanger eller olika arbetsområden det måste finnas speciella rök rutor för det nu.

Min information har jag hämtat i från

www.regeringen.se/sb/d/5591/a/44599

och kunskap i från mig själv

090908 länken går diräkt till informations källan

Disability and rehabilitation Team.DAR

Hi har sedan 2004 ett samarbetsavtal med WHO,inom hjälpmedelsrådet.Samarbetet är till för att stärka och man vill kunna förmedla kunskap om hjälpmedel och hjälpmedelsförsörjning i utvecklingsländer.ex rulstolar

Min information har jag hämtat i från

www.hi.se/sv-se/arbetsomraden/internationellt-arbete/samarbete-med-who/

datum 090908 länken går diräkt till informations källan

4,Folkhälsa Barn och ungas hälsa

Att vara barn och ung i dag är väldigt svårt.Man måste passa in i dagens samhälle kring allt så som mobiltelefoner,datorer och bärbara datorer och den största av dom alla KLÄDER.

Och det är svårt just nu då vi är inne i en lågkonjuktur,och vi föräldrar har en mindre ekonomi.Detta gör att vi som föräldrar måste jobba hel tid eller kanske mer,för att klara av ekonomin.Och i och med de måste våra barn klara sig långa stunder själva,vilket är en stor skilnad bara för 20-25 år sedan då mamman i hemmet kunde vara hemma eller bara jobba halv tid.I dag får våra barn och unga vara alldeles för mycket för sig själva utan en vuxen som finns där och vägleder dom på rättsätt.Det är väl inte så konstigt att våra barn gör uppror.

I dag har vi mera barn som lider och mår dåligt av olka själ så som:psykisk ohäls-övervilkt-sexuellt ofredande av barn-vuxna som slår barn-yngre som börjar med alkohol och tobak och mycket mycket mer listan kan bli väldigt lång.

Regeringen har lagt förslag om att kommuner ska få mera pengar,som kommer att främja samverkan om föräldrarstöd.Så som bilda en samverkansgrupp för föräldrarstöd som ska bistå FHI.Med kunskap om universellt förebyggande föräldrastödjande modeller,metoder och program,en av aktörerna i gruppen kan vara SKL.

Att invenstera i barns hälsa är därför något av det mest långsiktiga och förnuftiga som vi kan göra nu.För hälsan som barn har stor betydelse när man blir vuxen.Dålig hälsa underbarndomsåren kan ge sjukdom till och med överdödlighet.Så att investera i barns hälsa gör stor skillnad inte bara nu under hela livet.

I dag har vi många överviktiga barn

1980-talet 10%

1990- talet 15-20%

2000-talet 25%

Av våra barn i dag är överviktiga eller feta.Samband mellan utsatthet och låg självskänsla går hand i hand här hos barn som är överviktiga.

Vad kan orsaka över vikt hos barn:Jag tror man kan peka ut några viktiga orsaker till att barn blir överviktiga eller feta.

*Barn i dag utsätts mycket mer i dag en vad barn gjorde förr om åren.I dag har vi så mycket marknadsföring på TV,där barnen lär sig om den ohälsasamma livsmedel produkterna i affärena.Även föräldrar drar en stor del i det utan att tänka på det,man jobbar länge man orkar inte göra stor kok nu en vad man gjorde förr.Här exponeras barnen väldigt ofta för fet mat och mycket socker..

*Dagens utveckling datorer,playstation,Wii och tv:n och mycket mycket mer,gör stora hot i barnens hälsa i dag.Barnen rör på sig mycket minder pga av dessa saker,man blir mer stilla sittande en att vara ute och röra på sig.

*Barns psykiska ohälsa finns de samband mellan psykisk välbefinande och övervikt,särskilt kraftigt över viktiga.Detta ämne är omtalat

Hur kan man göra f&o...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Folkhälsokunskap

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-10-26]   Folkhälsokunskap
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58346 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×