Religion

10 röster
23344 visningar
uppladdat: 2011-03-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Religion

Som ungdom i en värld populerad av sex miljarder människor, där alla tänker olika och har olika värderingar, finner jag religion ytterst intressant. Eftersom min mor är Judinna sedan födseln, och min far inte är särskilt religiös av sig, har jag fått chansen att uppleva hur det är att uppfostras av föräldrar som har väldigt olika syn på livet. Detta ska jag dock inte gå in på, i följande text ska jag istället adressera viktiga frågor som berör dem tre största religionerna: judendom, kristendom och islam. Förhoppningsvis kommer du efter att ha läst denna text förstå att det faktiskt inte är så stor skillnad mellan dessa. De ovannämnda religionerna brukar gemensamt kallas för de abrahamitiska religionerna, eftersom de alla härstammar från Abraham. De är alla tre monoteistiska religioner, vilket betyder att de tror på en gud, som har skapat allting. För att lättare kunna jämföra dessa religioner kommer jag att beskriva grunderna i var och en av religionerna, för att sedan peka ut viktiga skillnader och likheter.

Judendom

Med endast 14 miljoner anhängare är judendomen den minsta av världsreligionerna, ändå betraktas den ofta som den viktigaste av de tre. Anledningen till detta är att judendomen gav upphov till både kristendomen och islam, vilket betyder att de alla har mycket gemensamt. Judendomens heliga skrift kallas Tanach, denna skrift finns även med i den kristna Bibeln under namnet Gamla Testamentet (GT). Den heligaste och viktigaste delen av Tanach är Torah, de fem moseböckerna. Torah är skriven utan några vokaler, och är därför oerhört svår att läsa och förstå utan att ha grundläggande kunskaper om det hebreiska alfabetet. Judarna anser att de är Guds utvalda folk, vars uppgift är att tjäna som ett gott föredöme inför världens folk. I de tio budorden beskrivs hur Gud vill att världens judar ska leva. Något som är speciellt med judendomen är att judar inte missionerar, till skillnad från kristna och muslimer. Hanukkah är benämningen på en av de viktigaste högtiderna inom judendomen. Den åtta dagar långa högtiden firas till minnet av tempelinvigningen år 165 år f. Kr.

Kristendom

Kristendomen är, precis som judendomen, baserad på det Gamla Testamentet. Kristna tror dock på Jesus som "Guds son" och Messias, därav Nya Testamentet (NT). I NT står det tydligt om Guds frälsningsplan genom Jesus Kristus. Nya Testamentet skrevs för att människor skulle se och tro på Jesus. Den är uppdelad i tre delar: De fyra evangelierna, Breven och Uppenbarelseboken. Evangelierna berättar om Jesus liv och lära, Breven innehåller tolkningar av Jesu ord, råd och anvisningar till de kristna, och Uppenbarelseboken är en profetisk skrift som handlar om hur djävulen besegras och Guds rike uppstår. Kristendomen skiljer sig från de andra monoteistiska religionerna eftersom den har läran om treenigheten. Med treenigheten menar kristna att Gud är ett väsen, men samtidigt tre "personer" - Fadern, Sonen (Jesus Kristus) och den Helige Ande.

Islam

Islam bygger på de fem pelarna: trosbekännelsen shahadah, bönen salah, allmosan zakah, fastan siyam och vallfärden hajj. Islams trosbekännelse betygar att det bara finns en Gud och att Hans profet är Muhammed. I den framgår också att Gud står över allting, och att ingen är värd att dyrka utom Honom. Syftet med salah, bönen, är att man ska rena själen. Enligt islam ska en muslim be minst fem gånger om dagen inom utsatta tider. Med allmosan zakah menas att en muslim ska skänka 2.5 procent av sin inkomst till välgörenhet. Fastan siyam innebär avhållsamhet från mat och dryck under dagens ljusa timmar i månaden ramadan. I slutet av ramadan firar man med en stor fest där mängder av delikatesser serveras (dock inte griskött eller alkohol). Enligt islam ska en muslim, om möjlighet finns, färdas till Mecka för att genomföra ett antal ritualer, denna vallfärd kallas hajj. Islams heliga skrift kallas Koranen. Enligt islams lära är Koranen Guds direkta ord och en exakt kopia av ett himmelskt original. Ängeln Jibril (även kallad Gabriel) ska ha reciterat Koranen för Muhammed i olika uppenbarelser under 22 års tid.

Skillnader och Likheter

Den mest självklara och förmodligen den viktigaste likheten mellan de tre religionerna är att de alla är monoteistiska religioner som härstammar från Abraham. Något judendomen och kristendomen har gemensamt är att de båda är baserade på Gamla Testamentet, detta är inte islam. En annan liknad mellan de två är att båda religionerna firar påsk, dock av olika anledningar. Inom judendomen firas påsk för att minnas uttåget ur Egypten, och inom kristendomen sörjer man Jesu död samt firar hans återuppståndelse. En tydlig likhet mellan judendomen och islam är att det finns särskilda regler för föda. Muslimer får inte äta griskött och judar får ej äta mat som inte är stämplad som koscher mat (koscher betyder att födan är ren, den kan t.ex. ha renats från blod efter slaktningen). Inom alla de abrahamitiska religionerna finns även en vilodag, inom kristendomen är denna dag söndagen, inom judendomen lördagen (sabbaten) och inom islam firas vilodagen på fredagen.

En av de viktigaste skillnaderna mellan de tre religionerna är deras syn på Jesus. Kristna säger att Jesus Kristus var Guds son, den utlovade Messias, men även Gud i mänsklig form. Dessutom menar man inom kristendomen att Jesus återuppstod efter korsfästelsen. Judarna erkänner dock inte Jesus som Messias och han fyller inte heller någon funktion inom judendomen. Inte heller inom islam ses Jesus som Guds son. Muslimsk tro menar att Gud inte har några söner och att Jesus därför inte var Guds barn. Istället tror muslimer att Jesus var en mycket vis och god man som var en av Guds profeter.

Något som ytterligare skiljer kristendomen från islam och judendomen är läran om treenigheten, som jag har tagit upp tidigare i texten.

Varför har Bibeln och Koranen stora likheter?

Både islam och kristendomen är i grund och botten fredliga religioner. I både Koranen och Bibeln framgår det att Gud vill att människor ska visa respekt gentemot varandra. Dessutom strävar båda religionerna efter att uppnå kärlek, fred och harmoni på jorden, vilket är vad mänskligheten alltid har strävat efter. Detta tror jag är en av anledningarna till varför de generella budskapen i båda skrifterna är snarlika. Anledningen till varför berättelserna och vissa detaljer i de två skrifterna är lika har nog att göra med faktumet att både islam och kristendom härstammar från moderreligionen, d.v.s. judendomen. De har alltså en gemensam bakgrund. Många muslimer hävdar att Gud, för länge sedan, uppenbarade "sanningen" för Mose och ett antal andra profeter. Guds sanna budskap skrevs därefter ner och blev det Gamla Testamentet, judarnas heliga skrift. Men texterna förändrades, så att dem ibland blev felaktiga. Något senare fick Jesus uppenbarelserna, som skrevs ner och bildade det Nya Testamentet. Även då förändrades texterna, så att de blev mindre och mindre lika Guds sanna budskap. Slutligen fick Muhammed de fullständiga och slutgiltiga uppenbarelserna från Gud, genom ängeln Jibril. Dessa skrevs ner och kom gemensamt att kallas Koranen. Muslimer menar att Koranen är Guds direkta ord eftersom texterna aldrig har förändrats genom översättning.

Varför har Jerusalem stor betydelse för Judar, Muslimer och Kristna?

Jerusalem är utan tvekan den heligaste staden inom judisk tro. Enligt GT intog Kung David staden ungefär 1000 år f.Kr. och regerade där i ett tiotal år. Kung Davids son Salomo uppförde sedan Templet på Moria Berg i Jerusalem. Än idag vänder sig judar världen över hit när de ber. När Salomo dog erövrade det babyloniska folket Jerusalem, förstörde templet och förvisade judarna. När Babylonien sedan erövrades räddades judarna från fångenskapen. Dem flesta bosatte sig åter igen i Jerusalem och ett nytt tempel byggdes på platsen där det förra hade stått. Det som återstår av templet idag är den västra muren (klagomuren), där samlas judar fortfarande för att be.

Egentligen så har Jerusalem inte så stor religiös betydelse för muslimer i jämförelse med stadens betydelse för kristendomen och judendomen. En av anledningarna till att staden anses helig inom islam är på grund av Muhammeds himmelsfärd. Himmelsfärden började i Mecka där Muhammed med Jibrils hjälp färdades till Jerusalem, sedan till himlen och sedan tillbaka till Mecka. Dessutom är Jerusalem platsen där Abraham skulle offra sin son Ismael.

Inom kristendomen är Jerusalem staden där Jesus dog genom korsfästning, för att sedan återuppstå. Dessutom är det platsen där den första församlingen och den kristna kyrkan uppstod. Eftersom kristendomen har GT gemensamt med judendomen så finns där ytterligare en koppling till Jerusalem

Varför har Judar och Kristna svårt att samarbeta?

Så som jag ser det har konflikterna alltid varit mer eller mindre ensidiga.  I hundratals år har judar förföljts och mördats "i Herrens namn" av kristna. Judarna har aldrig haft problem med att kristna tror på Jesus som Messias, eftersom de anser att man inte måste vara jude för att komma till paradiset. Problem har dock uppstått när kristna missionärer försökt konvertera judar till kristendomen. Eftersom kristna menar att Jesus är den enda vägen till evigt liv, anser de att alla som inte tror på Jesus kommer att gå förlorade. Denna inställning har inte judarna inom sin religion. För att kunna lösa konflikterna måste vi inse att alla har rätt till att tro på vad dem vill, därför måste vi visa respekt mot andra religioner.

...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Religion

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2011-03-08]   Religion
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58884 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×