Schizofreni

3415 visningar
uppladdat: 2013-06-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Malin Rundström den 17 april 2013
Birger Sjöbergsgymnasiet

1
Schizofreni

Teorier om hur tillståndet uppstår (minst 2 olika teorier skall du hitta och förklara).

Det finns många olika teorier om hur schizofreni uppstår men det är oklart hur mycket de
olika teorierna spelar in vid insjuknande. (Flyckt 2012)
Teori 1. Genetik (AZoM.com 2009)
Man har kunnat påvisa viss ärftlighet och genetiska orsaker till schizofreni. Flera
tvillingstudier har genomförts som visar att chansen att du ärver sjukdomen är cirka 80 %.
Detta är när sjukdomen redan finns i släkten. Tvillingstudier där de uppfostrats på skilda håll
visar även att ifall en förälder har schizofreni fungerar det som en bidragande faktor oavsett
om personen växt upp med föräldern med sjukdomen.

Vid studier har man påträffat gener som kan ha inverkan på ett sjukdomsutbrott men
variationerna befinner sig inom det normala och därför kan man inte bevisa att dessa
variationer har en direkt koppling till sjukdomen. Stora delar av de genetiska orsakerna till
schizofreni är okända men det medicinska samhället verkar ha kommit överens om att det
finns en genetisk faktor. Men samtidigt kan man inte påvisa att sjukdomen kan utlösas av bara
genetiska faktorer utan man arbetar under teorin att den genetiska faktorn måste stämma men
även miljön och den sociala situationen spelar en stor roll i om det blir ett utbrott.

De senaste åren har man mestadels fokuserat på molekylära genetiska studier i försök att
identifiera specifika gener. 2003 genomför man en studie där man kan peka ut sju gener som
kan öka chansen för att få diagnosen och 2005 kom man att kunna urskilja två stycken som
mest troligt kan vara en bidragande faktor. Och de var NRG1 och DTNBP1, men även andra
gener kan komma att kunna bevisas vara bidragande. Men under 2008 kunde den hittills
största genetiska studien inom schizofreni rapportera att det inte finns någon stadig grund till
att någon av de tidigare misstänkta generna kan vara någon betydande faktor.

Även om man idag inte kunnat påvisa några specifika gener som orsakar schizofreni är man
övertygad om att det finns bidragande faktorer i en persons gener. Men samtidigt kan
medicinska experter inte bevisa att det kan vara det enda anledningen utan att miljön måste
spela in i form av en ostabil uppväxt, traumatiska händelser plus andra faktorer som kan
fungera som en utlösare då man inte kunnat hitta någon i det genetiska materialet.

Teori 2. Obstetriska komplikationer. (AZoM.com 2009)
En komplikation vid födseln som hypotetiskt varit en faktor för mottaglighet för schizofreni är
fetal hypoxi, syrebrist vid födseln. Detta kan orsaka små skador på hjärnvävnaden och den
neurologiska utvecklingen påverkas såväl som det i vissa fall kan bevisas att påverka
faktorerna som orsakar schizofreni. Men bara i svårare fall då syrebristen var långvarig.

Ett återkommande faktum som återkommit under studier är att de som diagnotiserats med

Malin Rundström den 17 april 2013
Birger Sjöbergsgymnasiet

2
schizofreni har visat sig ha en låg födelsevikt. Detta har undersökts ett flertals gånger och man
har hittills inte lyckats hitta någon gemensam nämnare men man misstänker att det påverkats
redan i livmodern. Det man har kunnat påvisa är att på norra halvklotet är det större chans att
någon som är diagnositerad är född på vintern eller våren.

Anledningen att schizofreni är vanligare hos personer födda på våren eller vinters förklaras
med att vissa virala infektioner är vanligare vid denna tid och att det finns en risk för vitamin
D brist.

Man har gjort undersökningar om kvinnorna under vinterkriget i Finland som fick reda på
makens död under graviditeten såväl de som fick reda på makens död efter födseln och man
har kunnat visa att kvinnorna som fick reda på dödsfallet under graviditeten fick barn som
senare utvecklade schizofreni i högre grad än de som fick reda på dödsfallet efter födseln.
Liknande undersökning har gjorts gällande den nederländska hungersnöden 1944 där
majoriteten led av undernäring. Här kan man se att kvinnorna som var gravida under denna
period hade större chans att få ett barn som senare skulle få schizofreni än de som var gravida
före eller efter. Med hjälp av denna information har man utvecklat en teori om att moderns
stress under graviditeten kan vara en faktor.


Hur tillståndet yttrar sig vilka symtom, kan det vara ett symtom på någon annan
psykisk ohälsa?


Symtom.
?
Hallucinationer
. (1. Ottoson 2013)
? Visar sig i form av att individen hör en eller flera röster som pratar om individen eller
om dess handlingar. Det kan också vara känselhallucinationer som är när man upplever
som yttre strålar. I vissa fall kan individen även se personer eller saker som inte är där.
? Hallucinationer kan även vara tecken på djup melankoli men även epilepsi och
vanlig förvirring.
?
Vanföreställningar
.( 2. Nationalencyklopedin 2013)
? Föreställningar som är ologiska och som inte kan korrigeras logiskt. Det är huvuddelen
i paranoida symtom.
? Visas vid sjukdomar så som paranoia.
? Konsekvenser av vanföreställningar kan bli ett paranoid beteende. Misstro för
människor och situationer, även lättare förföljelsemani. Kan känna ett behov
av att ständigt flytta och ändra utseende.
?
Tankestörningar.
( 2. Ottoson 2013)
? Visar sig genom problem att prata och hålla en logisk tankegång
?
Jagstörning
. ( 2. Ottoson 2013)
? Individen upplever att andra styr ens tankar och handlingar. Känner sig påtryckt. Kan
även inbilla sig att individen själv kan påverka andra människors tankar och
handlingar.
? Ett karaktäristik symtom för schizofreni.

Malin Rundström den 17 april 2013
Birger Sjöbergsgymnasiet

3
?
Ingen sjukdomsinsikt
. ( 2. Ottoson 2013)


? Man inser inte, eller vägrar erkänna, att man är sjuk. Istället skylls symtom på saker
som religion, hypnos och telepati. Ofta används övernaturliga förklaringar. Kan även
kantas av paranoia.


? Ett vanligt symtom i många psykiska sjukdomar men förekommer även relativt
ofta i alvarligare fysiska sjukdomar.


?
Stumhet
. ( 2. Ottoson 2013)


? Förekommer i flera psykiska sjukdomar men är inte ett tecken på något speciellt.
?
Apati
. ( 2. Ottoson 2013)


? Man tycker inte längre att något är roligt.


? Kan vara tecken på depression.


?
Anhedoni
. (1. Nationalencyklopedin 2013)


? Man är likgiltig och känner inte längre glädje, njutning och nöje. Likgiltigheten i sig
upplevs som plågsam.


? Tecken på melankoli.


? Symtomen apati och anhedoni kan orsaka en likgiltighet inför allt och i långa
loppet orsaka självmordstankar.
?
Schizoida personlighetsdrag
. ( 2. Ottoson 2013)


? Kontaktsvårigheter, inåtvändhet, kylighet, kantighet.
? Kan vara tecken på personlighetsstörning.


Olika sätt man behandlar tillståndet.


Behandlingen av schizofreni är alltid en blandning av medicinering och psykologisk vård.
(Flyckt 2012)

I början av utbrottet har det visat sig att ett hembesök av ett team av vårdpersonal som kan
utvärdera situationen är väldigt effektivt då de får en bättre bild av hur situationen är och vilka
resurser som finns till hands. Tillsammans med en familjevän eller vän söker man efter den
utlösande faktorn. (Flyckt 2012)

Teamet tillsammans med patienten och familjen sätter ut en vårdplan som omfattar
kortsiktiga mål och rehabilitering. Detta ska helst göras i sammarbete med socialtjänsten då
patienten kan behöva hjälp med saker så som boende. (Rindforth Gillgren 2011)

Läkemedel används i både behandlande syfte och förebyggande syfte. När psykosen
uppkommer används antipsykotiska läkemedel och ifall psykosen kommer plötsligt kan även
ångestlindrande och sömnmedel användas. I behandlande syfte får man låga doser
antipsykotiska läkemedel som lindrar och förebygger symtom som kan uppkomma.
Läkemedlen är många olika och ger samma effekt men olika människor får olika biverkningar
så vilken medicinering som ges beror på vilka biverkningar patienten får.
(Rindforth Gillgren 2011)

Malin Rundström den 17 april 2013
Birger Sjöbergsgymnasiet

4

I samband med medicinering erbjuds patienten psykosociala insatser så som social träning
och mycket mer för att kunna fungera i samhället. Det rek...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

AZoM.com. (©2009): News Medical: Schizophrenia Causes. Hämtad 2013-04-10 från: http://www.news-medical.net/health/Schizophrenia-Causes.aspx Flyckt, Lena (psykiater). (©2012): 1177: Schizofreni. Hämtad 2013-04-14 från: http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Schizofreni/?ar=True (1)Nationalencyklopedin. (2013): Nationalencyklopedin: anhedoni. Hämtad 2013-04-15 från http://www.ne.se/anhedoni (2)Nationalencyklopedin. (2013): Nationalencyklopedin:vanföreställningar. Hämtad 2013-04-15 från: http://www.ne.se/lang/vanf%C3%B6rest%C3%A4llning?i_h_word=vanf%C3%B6rest%C3%A4llningar (1)Ottosson, Jan-Otto. (2013): Nationalencyklopedin: hallucination. Hämtad 2013-04-15 från: http://www.ne.se/lang/hallucination (2)Ottosson, Jan-Otto. (2013): Nationalencyklopedin: Schizofreni. Hämtad 2013-04-15 från: http://www.ne.se/lang/schizofreni Rindforth Gillgren, Margareta. (2011): Vårdguiden: Schizofreni. Hämtad 2013-04-16 från: http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Schizofreni/

Kommentera arbetet: Schizofreni

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2013-06-04]   Schizofreni
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59283 [2023-04-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×