Freud och det psykodynamiska perspektivet

12 röster
108674 visningar
uppladdat: 2013-11-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Freud och det psykodynamiska perspektivet
Perspektivet står för ett sätt att se på människan som har fått stort inflytande, inte bara inom
psykologin, utan även inom kultur- och samhällsliv.
Han kom på att aggression och sexualitet styr oss, ibland är de krafterna medvetna ibland
omedvetna. Oftast är det de omedvetna som påverkar oss mest.
Freud betonar hur viktig barndomen är; då grundläggs vår personlighet. Det betyder att
många (men inte alla) problem hos den vuxne kan förstås i ljuset av barndomsupplevelser.

Personlighetens uppbyggnad
Strukturella teorin:
Detet
är den delen av personligheten som formas först. Känner detet lust vill det ha sin
önskad tillfredställd så fort som möjligt, även om situationen inte tillåter det. Detta kallas,
inom det psykodynamiska perspektivet, för
lustprincipen.

För detet existerar inte tid och rum, med andra ord följer detet
primärprocessens lagar
. När
detet får bestämma kan impulser från barndomen dyka upp hos den vuxne individen. Detet
präglas av
önsketänkande
.

Jaget
följer
sekundärprocessen
, det betyder att jaget är
medvetet om de tid, rum
samt
omvärldens krav och förväntningar. Detta kallas för realitetsprincipen. När barnet börjar se
vad denne behöver avstå från och vad som är möjligt att få växer jaget fram i personligheten.
Jaget försöker medvetet överväga
olika sningar
till problem. Jaget kan avstå från

kortsiktiga vinster
för att istället vinna
trygghet och uppskattning
längre fram i tiden. Jaget
påverkas trots detta mycket av sina omedvetna önskningar och impulser.
När barnet börjar jämföra sig med sina föräldrar skapas
överjaget
i personligheten. Överjaget
tar in
föräldrarnas ideal
till en början och fortsätter sedan att skapa nya ideal i takt med att

andra personers idea
l blir tydliga för individen. Överjaget kan liknas vid en
sträng härskare

över jaget där varenda handling kritiseras i förhållande till överjagets ideal.
Både jaget och överjaget innehåller medvetna och omedvetna processer medan detet är helt
omedvetet. Överjaget tränger bort sådant som inte stämmer med dess ideal, vilket gör att
jaget aldrig tar del av detta. Detta kallas för bortträngningsmekanismen och är omedveten,
även om psykodynamikerna menar att man kan förstå detta senare i livet.
Topografiska teorin

Omedvetet
- Den kategori som Freud lägger störst vikt vid. Här finns alla minnen, motiv,
känslor etc som inte är tillgängliga för individen, även om denne anstränger sig. Ändå är det
här drivkrafterna till mänskligt beteende finns. Enligt Freud styrs vi av önskningar,
driftsimpulser och minnen som ligger utanför vår kontroll. Detta omedvetna material kan
dock nå det förmedvetna i förklädd form, t ex genom drömmar och fantasier. I psykoanalytisk
behandling är så kallade fria associationer och tolkningar av drömmar centrala tekniker i
psykoanalytisk behandling.

Förmedvetet-
Här finns all material som individen lätt kan plocka upp och som fyller
medvetandet när individen skärper sin uppmärksamhet eller spontant, till följd av
omgivningens krav.

Medvetet
- Allt som individen för ögonblicket har för sig: tankar, känslor, önskningar, etc som
han vet att han just nu har i fokus för sin uppmärksamhet. Innehållet i medvetandet skiftar
från stund till stund, ty nya känslor och tankar snart dyker upp och ersätter dem som vi nyss
hade.


Barns utveckling i ett psykodynamiskt perspektiv

Objektrelationsteorin betonar tidiga, nära relationers betydelse för vår utveckling, snarare än
utveckling. Hur samspelet med barnets första vårdare blir, anser de lika viktigt som den
psykosexuella utvecklingen. Är det arv eller miljö som formar oss?

Från spädbarn till tjugoåring

Orala 0-1år : upptäcker allt med munnen
Anala 1-3år : mer självständig som individ
Falliska 3-5år : grundlägger könsidentitet
Latent 5-11år : förbereder sig för puberteten, börjar leta efter vem man är
Genitala 12-20år : Puberteten och sedan att bli vuxen och kunna ta hand om sig själv.

Tidig påverkan

Många av de psykologiska svårigheter en vuxen möter har sin rot i barndomen, även om
personen själv inte är medveten om det.
Varje fas i barnets utveckling är på något sätt kopplat till lustkänslor (och därigenom
sexualitet) och har på så vis en inbyggd konflikt. Termen psykosexuell utveckling används.
Konflikter som förblir olösta eller får dåliga lösningar gör att individen fastnar. Det i sin tur
skapar senare i livet störningar (neuroser) hos den vuxna.
För Freud är relationen till föräldern av samma kön och den av motsatta kön, viktiga för
barnets utveckling. T ex känner sig barnet avvisat eller nedvärderat (av kärleksobjektet) när
dess kärlek inte besvaras av mamman eller pappan. Barnet kan dessutom vara rädd för att
bestraffas för tävlingen om förälderns gunst eller de hatfyllda känslorna mot rivalen.
En psykodynamisk terapi ägnar dock inte alls sin tid åt att ”gräva i barndomen”. Samtalen
handlar lika ofta om det som händer idag. En skillnad jämfört med kognitiv beteendeterapi är
att den psykodynamiske terapeuten mer aktivt söker kopplingar mellan det som händer idag
och det som hände i barndomen. Relationen mellan terapeut och klient används för att förstå
det som tidigt fanns runt barnet. Det omedvetna görs synligt i nu upplevda känslor och
konflikter, som det är viktigt att sätta ord på och förstå.

Jagets försvarsmekanismer

Försvarsmekanismer utvecklar jaget omedvetet för att hjälpa oss klara av livet.
De försvarar jaget mot ångest och obehagskänslor som annars skulle drabba oss, de hjälper
oss att anpassa oss. Försvarsmekanismer är mer eller mindre flexibla men får inte gå till
överdrift, för då kan de istället hämma utvecklingen och leda till psykisk ohälsa och
svårigheter i relationer.
Bortträngning och Förnekande
Vid bortträngning tränger man undan impulser och minnen som är obehagliga. Grundtanken
är att om vi inte känner till det så kan det inte skada oss.
Vid förnekande blundar vi för information, låtsas inte om verkligheten. Du ljuger inför dig
själv, inte för andra.
Reaktionsbildning och Rationalisering
När en känsla eller en impuls vänds till sin motsatta kallas det reaktionsbildning.
Förvandlingen är omedveten, så det handlar inte om att hyckla eller att låtsas.
Rationalisering innebär att vi tolkar verkligheten, och oss själva, så att allt framstår så
tilltalande som möjligt. Ångest kan vi känna om vi vårt ego fått sig en törn eller om vi gjort
något som inte riktigt matchar bilden av den vi önskar att vi vore. För att då behålla sin
självkänsla och undvika ångesten kommer vi på bortförklaringar som får oss att må bättre.

Projektion och Identifikation
Ibland finns det impulser och önskningar inom oss som inte går ihop med våra egna normer
och krav, egenskaper som vi bara inte kan acceptera hos oss själva. Vanligt är då att vi
tillskriver andra människor just dessa egenskaper. Personer som själva är rädda kallar andra
för fegisar eftersom de kan identifiera känslan men medvetet inte kan acceptera att den finns
inom dem själva.
Identifikation är motsatsen till projektion. Då tar vi känslor eller egenskaper som finns hos
någon annan och införlivar hos oss själva.
Förskjutning och Självbestraffning
Förskjutning är när en känsla förskjuts från den personen de egentligen är avsedd för till
någon annan.
Motsatt till förskjutning är självbestraffning. Man vänder in känslorna och de förstärks
inombords och man straffar sig själv.
Regression och Splitting
Med regression innebär det att återvända till ett tidigare stadium. Om nånting hemskt händer
kan vi få en stark önskan att bli omhändertagen och slippa verklighetens hårda krav. Ofta är
det tillfälligt och kan ses som ett naturligt sätt för jaget att skaffa sig lite andrum.
Splitting innebär att man skyddar jaget från en hotande konflikt genom att hålla isär två
motstridiga tendenser hos sig själv. (Tänk på Leonards mamma).

Psykodynamisk teori

De psykodynamiska teorierna lägger stor vikt vid den omedvetna människan som styrs av
motstridiga krafter i psyket. Redan tidigt i livet uppstår dessa konflikter där det lilla barnet vill
uppfylla sina medfödda behov, ge sig hän åt sina drifter, medan det omgivande samhället
ställer krav på henne att ställa dem åt sidan för gemenskapens bästa. Barndomen är det som
formar människans personlighet och det som avgör hur hon senare kommer att agera i livet.
Enligt Freud finns det alltid orsaker till människors beteenden men de är mycket sällan
medvetna om dem, perspektivet undersöker därför människors omedvetna processer för att
få dem att inse varför de agerar som de gör.

Den omdiskuterade Freud

Sigmund Freud (1856-1939) Var egentligen läkare men blev sedan psykolog. Han utvecklade
omfattande psykologiska teorier och en egen behandlingsmetod, psykoanalys.
Till att börja med behandlade Freud sina patienter på ett för den tiden vanligt sätt: kalla och
varma bad, svaga elektriska strömmar och lite hypnos. Upptäckten att bortträngda minnen
kan ge symtom blev en viktig utgångspunkt för Freud.
Trauman och ångest
Stark obehagliga upplevelser kan enligt Freud ge skador på själen, så kallade trauman.
Traumatiska minnen trängs ofta bort och väcker då ångest. Ångesten (enligt Freud ett slags
fixerad energi) kan ta sig kroppsliga uttryck: hysteriska anfall, tillfälliga förlamningar osv.
Ibland lyckas jaget, genom en omedveten mekanism kontrollera ångesten med hjälp av
neurotiska tvångshandlingar. Det kan handla om att tvångsmässigt genomföra vissa ritualer
vis sänggående eller om ett överdrivet renlighetsbehov. Ångesten binds på detta sätt vid något
annat än det ursprungliga minnet, och kan kontrolleras och undvikas via tvångshandlingar.

En del fobier kan enligt Freud förklaras på liknande sätt. (med fobi menas en mycket
överdriven rädsla för något. Vissa minnen eller driftsimpulser väcker ångest när jaget gör
motstånd. En lösning blir då att knyta ångesten till något annat istället. Till något som faktiskt
går att undvika.
Enligt Freud är fobierna symboliska; det vi är rädda för symboliserar en djupare och
omedveten rädsla. Om vi blir medvetna om varför vi egentligen är rädda kan problemet
försvinna.
Det omedvetnas betydelse
En grundpelare i Freuds teorier är att vårt själsliv är omedvetet. Vi har alltså mycket mer i vårt
psyke än vad vi känner till och det omedvetna påverkar oss ofta. Allt vi gör har en orsak, även
det mest banala händelserna är meningsfulla – de säger något viktigt om personen.
Libidon och sublimering
Freud hävdade att barn även spädbarn, har en sexualitet. Han menade dessutom att
sexualitetens utveckling genom olika stadier eller faser var den viktigaste faktorn i
personlighetens framväxt. Med sexualitet menar inte Freud det som vi uppfattar order idag.
Han menade det mer som att kunna känna lustkänslor.
Libido - en slaglivskraft eller livsdrift.
All den driftsenergi som finns i detet omöjligt kan få sitt utlopp i aggression och sexualitet.
Istället ovandlas, sublimeras, en del av driftsenergin till annan verksamhet.
Odipus och Elektra, penisavund och kastraktionskomplex
Odipuskomplexet – små pojkars förälskelse i sina mödrar under den oidipala fasen.
Elektrakomplexet – små flickors förälskelse i sina fadrar under den oidipala fasen.
Kastraktionsrädslan är en del av den oidipala konflikten, små pojkar är rädda att bli
kastrerade för att de tävlar med fadern om moderns kärlek. Penis – fallos
Flickors tänkta penisavund bygger på Freuds åsikt att det kvinnliga könsorganet inte är lika
synligt som en penis. För att komma över sin avund bör flickor, enligt Freud, ge upp sin önskan
om en penis och istället koncentrera sina tankar på barn som en symbolisk ersättning för den
fallos hon saknar.
Psykoanalys
Psykoanalys är både en teori om människans känslo- och tankeliv och en behandlingsmetod.
Behandlingsmetoden pågår 3-4ggr i veckan, i flera års tid. Analysanden (patienten) ska känna
sig så trygg och avslappnad som möjligt och brukar därför ligga ner. Personen berättar om de
tankar och fria associationer som kommer för henne. Meningen är att hon ska känna sig så
accepterad av psykoanalytikern att hon inte ”censuerar” uatn kan berätta om sina tankar, vare
sig det handlar om vardagliga ting, sexuella fantasier eller aggressiva impulser. Ofta var
drömmar ett viktigt material för Freud.
Enligt den psykoanalytiska teorin inträffar något som kallas överföring. Det innebär att
gamla reaktionmönster förs över till nya relationer,...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Freud och det psykodynamiska perspektivet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2017-12-28

    kan ni hjälpa mig att ger exempel på detta ordet ? klassisk betingning, operant betingning, obetingad/betingad stimulus, obetingad /betingad respons, generalisering, utsläckning, förstärkning/ bestraffning etc.....

Källhänvisning

Inactive member [2013-11-30]   Freud och det psykodynamiska perspektivet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59327 [2023-12-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×