Demokrati och statsskick instuderingsfrågor

4 röster
18028 visningar
uppladdat: 2014-09-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Svar på instuderingsfrågor i Samhällskunskap 1 i Demokrati och Statsskick.

1. Vad är demokrati?

Demokrati är folkstyre, det innebär att folket ska besluta, alltså folkviljan som är avgörande.

2. Ge exempel på faktorer som gör Sverige till ett demokratiskt land.

Sverige har tros-, åsikts-, yttrande-, mötes och pressfrihet. Allmän och lika rösträtt i fria, hemliga och regelbundna val till en folkreprentanter. Flerpartisystem med frihet att bilda nya partier. Majoritetsprincip i någon form, vid val om riksdagsomröstningar. Rättsäkerhet.

3. Hur fungerar dessa? T.ex. tryckfrihet, yttrandefrihet, flera politiska partier m.m.

Tryckfrihet innebär rätt att trycka och sprida information och uppfattningar fritt i text, till exempel via böcker, internet, tidningar eller flygblad. Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning.

4. Ge exempel och förklara hur Sverige har utvecklats till en demokrati.

År 1809 kom en ny grundlag i Sverige som delade upp makten. Kungen fick inte längre ensam ha makten. Under samma tid fick medborgarna i Sverige också fler rättigheter, till exempel tryck- och yttrandefrihet. År 1866 delades riksdagen i två jämlika delar som kallades kamrar. Så lades grunden för ett modernt och demokratiskt Sverige.

5. Alla länder har en författning/konstitution. Vad innebär det?

Grundlag

6. I Sverige kallas författningen för grundlagen. 7. vilka är de fyra grundlagarna? Vilka områden styr de?

Regeringsform Här finns regler för hur regeringen ska arbeta, och hur valen till riksdagen ska gå till.Här står också vilka rättigheter svenskarna har och vad de är skyldiga att göra.

Successionsförordning Här finns regler för vem som får vara kung eller drottning i Sverige, det vill säga vem som får vara statschef. Nuförtiden blir kungens äldsta barn ny kung eller drottning. Tryckfrihetsförordning Denna lag har regler för vad man får skriva i tidningar och i böcker. I Sverige får man skriva vad man villså länge det inte är en brottslig text.

Tryckfrihetsförordningen säger också att svenskarna har rätt att få veta hur myndigheterna arbetar. Det betyder att alla ska få läsa alla brev som kommer till en myndighet och alla brev som myndigheten skriver till andra.

Yttrandefrihetsgrundlag Denna lag har regler för vad man får säga i radio, tv, film och på datorskärmen. Man får säga och tycka vad man vill.

8. Vad heter Sveriges statschef? Vilken politisk makt har statschefen?

Kungen är statschef och ska visa vad Sverige är och gör.Han ska leda det möte man har när man ska byta regering. Han leder också möten med regeringen, då man informerar varandra. Han öppnar varje år riksdagen och är ordförande på möten med Utrikesnämnden, som består av riksdagsmän som diskuterar med regeringen om hur Sverige samarbetar med andra länder. Han är försvarets ledare. Han tar emot och godkänner ambassadörer från andra länder. Han gör statsbesök i andra länder och tar emot statschefer som besöker Sverige.

9. Vad betyder monarki?

Monarki är ett statsskick som olika länder har, alltså landets statschef är monark (Kungen drottning osv). Det menas att vi har en kung men han har begränsade möjlighet att bestämma

10. Vad betyder republik?

Republik är ett styrelsesätt där den person som har den högsta makten väljs av folket och inte ärver sin position (som i en monarki). Ofta är det en president.

11. Vilka politiska val har vi i Sverige?

Riksdagsval, Landstingsval, Kummunval, EU val, Kyrkoval

12. När har man en folkomröstning?

En folkomröstning innebär att man låter folket (dvs. de röstberättiga) ta ställning till en enskild fråga i ett direkt val. Det kan ske på både lokal och nationell nivå

13. En folkomröstning kan vara beslutande eller rådgivande. Vilket har vi i Sverige och vad innebär det?

rådgivande, vilket betyder att resultatet inte är bindande och makthavarna har rätt att gå emot resultatet, eller beslutande vilket innebär att resultatet direkt blir bindande

I Sverige har vi proportionella val. Vad innebär det i praktiken vid tillsättningen av mandat (platser)?

För att få vara med i mandatfördelningen till riksdagen måste ett parti ha fått minst 4 procent av rösterna i hela landet eller 12 procent av rösterna i en av valkretsarna. Först räknar man fram ett jämförelsetal för alla som får vara med i mandatfördelningen. Det första jämförelsetalet får man genom att dividera varje partis antal röster (röstetal) med 1,4. Det parti som då har det högsta jämförelsetalet får det första mandatet. Därefter delas det partiets röstetal med 3 och nästa gång partiet får ett mandat delas röstetalet med 5, gångerna därpå med 7, 9 osv. Processen fortsätter tills alla mandat är fördelade.

14 Vad innebär 4%-spärren i riksdagsvalet?

För att ett parti ska komma in i riksdagen måste de få minst 4 % av rösterna.

15 Redogör kortfattat för de politiska ideologierna liberalism, konservatism och socialismen

*Socialismen*s huvuddrag är jämlikhet att alla ska ha det lika bra och att man ska minska de ekonomiska klyftorna i samhället. De vill att staten ska äga mer vilket leder till att det är lättare att justera klyftorna i samhället vilket leder till att de är negativa till privata företag. Karl Marx startade på 1800-talet socialismen eftersom han tyckte liberalernas kapitalism utnyttjade arbetarna. Arbetarna blev fattigare, kapitalisterna blev rikare därför grundade han socialismen så alla skulle få det lika bra (jämlikhet). Så var det i alla fall tänkt.

Liberalismen lägger sin tyngd på frihet för människor (individen) och företag. Man vill att alla ska tala fritt om vad de tycker och tänker och att alla ska vara med och påverka samhället. Liberalismen bildades på 1700-talet av Adam Smith utifrån hans tankar och idéer.

Konservatismen vill bevara Sverige och dess traditioner som de är, man skall bevara vad ens förfädrar gett en. De viktigaste punkterna i konservatism är tradition, monarki, familj, kultur och religion. Om nu man ska förändra något ska förändringen ske långsamt så man inte förhastar sig.

16 Vilka politiska partier finns representerade i riksdagen?

Socialdemokraterna, Steffan Löfven, Moderaterna Fredrik Reinfeldt, Miljöpartiet Gustav Fridolin Åsa romson, Folkpartiet Jan björklund, Centerpartiet annie lööf, Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson Vänsterpartiet Jonas sjöstedt, Kristdemokraterna Göran Hägglund.

17 Vad är riksdagens uppgifter?

Beslutar om lagar, Beslutar om statsbudgeten, Kontrollerar regeringen, Arbetar med EU-frågor

18 Hur ofta är det val till riksdagen? Vem får rösta i de olika valen?

Vart 4:e år. Svenska medborgare som fyllt 18 får delta i riskdagsval. Invandrare som är 18 år och bott i Sverige minst 3 år får delta i vid val till kommun eller landsting.

19 Vad är talmannens uppgifter?

Att delta i bildandet av en ny regering, att leda riksdagens (särskilt kammarens) arbete, att representera Sveriges riksdag.

20 Vad är en motion och en proposition?

Motion ett förslag från någon i riksdagen. Oftast är en motion ett nytt förslag till en proposition. Propositionen är ett förslag från regeringen.

22 Vad är ett utskott och vad är deras uppgift?

Ett utskott är en grupp människor som ansvarar under regeringen för olika områden.. De utreder olika scenarion som sedan slås igenom av regeringen.

22. Hur tar riksdagen beslut i en lagfråga?

De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagsledamöterna kan också lämna förslag till riksdagen, så kallade motioner. Motionerna är ofta motförslag till regeringens propositioner. När förslagen har kommit till riksdagen meddelar talmannen det i kammaren. Förslagen skickas sedan till ett utskott. Utskotten behandlar propositioner och motioner. Utskotten fördjupar sig i förslagen och lämnar ett underlag till riksdagsbeslut som kallas för utskottsbetänkande. Det innehåller ett förslag till riksdagsbeslut som majoriteten i utskottet står bakom. Oppositionspartierna ger sina synpunkter i reservationer. Alla ledamöter röstar. Riksdagens 349 ledamöter samlas i kammaren för att ta ställning till utskottets förslag till beslut. Ledamöterna kan rösta ja eller nej eller avstå. För att kammaren ska godkänna ett förslag krävs att en majoritet av de som röstar säger ja till förslaget.

23. Vem har riksdagen till uppgift att kontrollera, varför samt med vilka medel sker kontrollen?

Riksdagen kontrollerar regeringen genom konstitutionsutskottet. KU. De kontrollerar att re-geringen skött sitt arbete och inte brutit mot några lagar.

24. Förklara majoritets-, minoritets- och koalitionsregering.

Majoritetsregering = Partiet/partierna som bildar regering har en egen majoritet i folkrepresentationen och har lätt att få sina förslag godkända. Minoritetsregering = Partiet/Partierna har en minoritet av ledamöterna i folkrepresentationer. Regeringen måste ha stöd från mist ett parti som inte är med i regeringen för att få igenom sina förslag. Koalitionsregering = Består av företrädare från minst två partier. Tillsammans kan de ha majoritet (eller minoritet) i folk representationen.

25. Vilka partier är i opposition?

M, KD, C, FP och SD (2014,09,17)

26. Hur utses regeringen och vad är ett statsråd?

Regeringen utses genom folkval vart fjärde år. Ett statsråd är den officiella titeln för en person som är ledamot av regeringen, det vill säga en formell term för minister

27. Vad är regeringens uppgifter?

lägger fram lagförslag till riksdagen, verkställer riksdagsbesluten, bestämmer över de medel som riksdagen anslår i budgeten för olika ändamål, företräder Sverige i EU, träffar avtal med andra stater, styr den statliga verksamheten, beslutar i vissa förvaltningsärenden, som inte någon annan myndighet ansvarar för.

28. Vad är parlamentarism?

Innebär att ett land styrs genom en regering som stöds av parlamentet (folkrepresentation)

29. Vad är ett departement och vad är deras uppgift?

Ett departement är i Sverige en del av Regeringskansliet som består av elva departement för olika ämnesområden, med uppgift att bereda och expediera ärenden som avgörs av regeringen

30. Vad är en statlig myndighet/ämbetsverk?

Det är dem som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

31. Ta reda på tre statliga myndigheter och beskriv kortfattat vilket område de arbetar med.

Polisens uppgift är att sköta allmän ordning och säkerhet, förebygga och undersöka brott och se till att brott blir föremål för åtalsprövning. Migrationsverket behandlar frågor som rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, mottagande av asylsökande, återvändande, medborgarskap och återvandring osv Skatteverket förvaltar Sveriges skatter, som är av olika slag.

32. Vad innebär offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet.

33. Ge kortfattat exempel på länsstyrelsens uppgifter.

uppgifter i fråga om trafikföreskrifter, livsmedelskontroll, hållbar samhällsplanering och boende, energi och klimat, kulturmiljö, skydd mot olyckor, civilt försvar, fiske, folkhälsa, jämställdhet, ochintegration.

34. Ge exempel på region Skånes uppgifter.

Region Skånes uppgift bland annat att underlätta för Skånes kommuner i deras planeringsarbete och att, som formell remissinstans, granska deras översiktsplaner.

35. Ge exempel på landstingens uppgifter?

• Hälso- och sjukvård • Tandvård för barn och ungdomar upp till 20 års ålder

36. Vilka ansvarsområden har kommunerna?

• Socialtjänsten med bland annat äldreomsorgen och socialbidragen Barnomsorgen, förskolan, grundskolan och gymnasieskolan • Plan och byggfrågor, t.ex., hur kommunen ska använda marken • Hälso- och miljöskydd, t.ex. kontroll av livsmedelshanteringen i kommunens affärer • Renhållning och anfallshantering • Räddningstjänst, • Vatten och avlopp • Civilt försvar • Biblioteksverksamhet • B...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Samhällskunskap Forum 123, Reflex 123 och Zigma 123.

Kommentera arbetet: Demokrati och statsskick instuderingsfrågor

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • سماء الدين 2019-10-18

    Hej! tack för dina svar,, kan du hjälpa mig med dessa frågor 1-Vem har riksdagen till uppgift att kontrollera, varför samt med vilka medel sker kontrollen? 2-Vilka skillnader kan det finnas vad gäller maktfördelning i olika monarkier och republiker 3-Vad innebär begreppen höger och vänsterpartier? Mittenpartier? Vågmästarparti?

Källhänvisning

Inactive member [2014-09-17]   Demokrati och statsskick instuderingsfrågor
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59431 [2022-08-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×