Projektarbete - Agenter, spioner & kommunism samt Sverige

1 röster
4200 visningar
uppladdat: 2015-10-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

1


Agenter, spioner & kommunism samt Sverige
Historia, Historia2A


Betyg: C-Nivå
2


Innehåll1. Inledning........................................................................................................................................ 3
2. Syfte och frågesställningar............................................................................................................. 3
3. Källor och metod........................................................................................................................... 3
4. Forskningsläge och teori................................................................................................................ 4
5. Undersökningen............................................................................................................................. 4
6. Analys/Diskussion.......................................................................................................................... 8
7. Sammanfattning............................................................................................................................. 9
8. Källförteckning..............................................................................................................................10


3

1. Inledning

Ämnesområdet som jag har valt innefattar spioner och agenter från kommunistiska länder under
kalla kriget samt kommunismens inflytande på Sverige. Eftersom landet Östtyskland ansåg att
Sverige var viktigt för dem och relationerna med Sverige var goda så ingår även denna del av
historien i ämnesområdet. Därefter så ingår i ämnet huruvida svenska politiker var öppna för
inflytande från Östtyskland och vad kontakterna ledde till politiskt samt vilka politiker som det
handlade om. Hur människorna i det kommunistiska landet Östtyskland upplevde situationen före
och efter Berlinmurens fall samt hur kritiker av systemet behandlades i Östtyskland.
Till sist så innefattar ämnesområdet även kommunister, kryptokommunister samt antikommunister i
Sverige. Även media i Sverige som stödde Östtyskland kommer att nämnas och ingå i
ämnesområdet. Jag har valt detta ämne eftersom jag är intresserad av det. Det känns även smart att
studera detta ämne för att förstå hur en del av världen har styrts tidigare och hur det kan vara i
kommunistiska länder fortfarande. Jag såg för inte så länge sedan att någon ny bok kom ut om
kommunism ur ett svenskt perspektiv och hörde även på radio om en till bok. Detta bidrog till att
jag valde detta ämne.

2. Syfte

Syftet med detta projektarbete är att redogöra, förklara samt sammanfatta ämnesområdet. Det ska
finnas tillräckligt med innehåll om ämnet och framföras på ett sådant sätt att läsaren ska få en ökad
förståelse. Jag kommer även att ta med olika dåliga aspekter av kommunismen samt deras agenter
för att även denna del av historien ska blir mer känd. Syftet med att nämna de dåliga aspekterna
med kommunismen är att få läsarna att förstå att kommunismen har orsakat mycket dåliga saker.
Detta syfte är viktigt tycker jag eftersom i samhället verkar kommunism inte behandlas efter vad
den faktiskt har varit under historiens gång. Syftet med att ta upp svensk politik som varit positivt
inställd till Östtyskland är för att förstå hur Sveriges långa historia av vänsterledda regeringar ledde
till vänliga kontakter med en kommuniststat som Östtyskland. Frågorna som jag kommer att
försöka besvara är följande: Hur verkade spionerna och agenterna i Sverige samt i vilken
omfattning? Hur var samhället i Östtyskland samt hur förändrades samhället i Sverige på grund av
kommunismens inflytande?

3. Källor och metod

Materialet är först och främst kapitlet ”Spioner och agenter under kalla kriget” i min lärobok ”Alla
tiders historia 2-3”. Det handlar om bara 20 sidor som är övergripande och tar upp flera saker som
mitt ämne handlar om. Boken är en del av utbildningen i Sverige vilket bör göra detta till en neutral
källa. En artikel i en svensk nättidning är också en del av materialet. Det är material där det står om
utbildning av lärare i DDR från Sverige. Mitt ämne handlar om kommunistiskt inflytande på
Sverige så det är samma ämne vilket passar. Källan är från en tidning som styrs av lärarnas
riksförbund i Sverige vilket leder till att källan kan tänkas ha några DDR utbildade lärare. Alltså
inte en helt neutral källa utan kan vara vänster. Nästa källa är boken ”Inte bara Stasi : relationer
Sverige-DDR 1949-1990” av Birgitta Almgren. Den är från år 2009 vilket innebär att den är
förhållandevis ny vilket kan innebära att ny historia om DDR finns med. Källan verkar ganska
neutral. Sista källan är en bok med titeln: ”Låt mig få städa klart!” av historikern Kjell Albin
Abrahamsson. Denna bok är från förra året och har kritiserats av förmodligen vänster orienterade
personer på grund av att den innehåller ny information om kommunismen som de helst skulle vilja
att ingen visste om. Författaren är kritisk till kommunism och källan är lite höger därför. Innehållet
är bland annat om kommunister i Sverige som ingår i Vänsterpartiet. Författaren till boken har bott i
Östeuropa där det har varit kommunism vilket leder till en verklighetsförankring. Metoderna jag
kommer att använda är först och främst skrivbordsundersökningar. Jag kommer att göra en
textanalys samt en statistisk analys av materialet.


4

4. Forskningsge och teori

Det som har skrivits tidigare om mitt valda ämne finns att läsa i flera böcker. Det är bland annat
böckerna som jag själv har använt och de böckerna är mina källor. Författarinnan Birgitta Almgren
har forskat i ett Stasi arkiv i Östtyskland samt jobbat med ett projekt finansierat av
Östersjöstiftelsen om relationerna mellan Östtyskland och Sverige. Hon har skrivit två böcker som
handlar om samma sak som mitt ämnesområde. Det som står i hennes bok som jag har ägnat
uppmärksamhet åt är bland annat hur politikerna i Östtyskland försökte bli av med obekväma
kritiker och att det fanns uppror i Östtyskland som störde ordningen. Därefter så står det också hur
politikerna i Östtyskland tänkte när de bestämde sig för att ha en kommunistisk kultur som skulle
vara ungefär som den i Sovjetunionen. Att framstå på ett bra och modernt sätt internationellt var
viktigt för Östtyskland. Det står också om makthierarkin i Östtyskland samt Politbyrån och
utbildningen av agenter. Därefter så står det om svenska kontakter med Östtyskland och att vissa i
Sverige var positivt inställda till sådana kontakter trots att Västtyskland protesterade vid flera
tillfällen. Jag har också skrivit om hur utbildningsväsendet i Sverige påverkades av politiker som
var positivt inställda till Östtyskland. Det finns också information om ett vänskapsförbund för
Östtyskland som bildades av kommunister som verkade i Sverige. En annan författare som tagit upp
sådant som ingår i mitt ämnesområde är historikern Kjell Albin Abrahamsson. Han skriver i sin
senaste bok ”Låt mig få städa klart!” om personer i Sverige som var kommunister och vad de höll
på med. Därefter står det information om kryptokommunister samt antikommunister.


5. Undersökningen

Den 2 september år 1945 tog det andra världskriget slut. En stor del av Europa var nu under kontroll
av kommunisterna som skapade sattelitstater som kontrollerades från Sovjetunionen. I både
Östtyskland samt i Folkrepubliken Polen så nedmonterade kommunisterna industrier och utrustning
och sände till Sovjetunionen vilket försämrade möjligheterna för en bra utveckling.
1
Det förekom
falska val för att skapa en illusion av demokrati eller så hölls inga val alls. Satellitstaterna var
diktaturer där befolkningen övervakades av bland annat angivare och organisationer där det fanns
agenter.
Komintern värvade spioner i Sverige redan år 1949 genom bland annat redaktören för Ny dag,
Sixten Rogeby.
2

I Östtyskland hette det styrande partiet SED, Tysklands socialistiska enhetsparti och de viktigaste
politikerna var med i Politbyrån. Därefter så fanns det i Östtyskland ett säkerhetsministerium som
hette Stasi vilket spionerade, fängslade samt använde våld.
3
Kritiker eller personer som var emot
hur landets styrdes kunde censureras, fängslas, utvisas eller dödas. Folk som var med i protester
riskerade att bli skjutna. Befolkningen i satellitstater som Östtyskland hade ofta två identiteter. En
politiskt korrekt då språket liknade det som det kommunistiska partiet använde samt ett vardagligt
språk där de var missnöjda och klagade över situationen i sitt land. När det kommer till kultur och
utbildningsområdet i Sverige så var inflytandet påtagligt. Antagligen var strategin att genom vinklad
utbildning som stödjer vänsterpolitik samt med sin kultur påverka samhället i Sverige åt vänster.
Detta passade nog både de regerande Socialdemokraterna samt Östtysklands intressen. Det finns
mycket korrespondens och information mellan Östtyskland och Sverige som går att hitta i
Bundesarchiv, Auswärtiges Amt i Berlin, Universitetsbiblioteket i Greifswald samt i Stasiarkivet,
BstU. Källmaterialet är viktigt för att forskare och historiker ska förstå och tolka dåtidens politik. I

1 Almgren, Birgitta. Inte bara Stasi... Relationer Sverige-DDR 1949-1990. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2009,s. 152
2 mig få städa klart. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 2014, s. 45
3 Almgren, Birgitta. Inte bara Stasi... Relationer Sverige-DDR 1949-1990. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2009, s. 28

5
Sverige finns material med liknande innehåll i bland annat Säpos arkiv.
År 1949, 4 år efter 2:a världskrigets slut blev den sovjetiska ockupationszonen i östra Tyskland
konstituerad som den Tyska Demokratiska Republiken. Då började man jämföra Västtyskland
(kapitalism och marknadsekonomi) med Östtyskland (kommunism och planhushållning).
Vid tiden efter att Koreakriget började år 1950 så var man i Sverige orolig för kommunismen i
Sverige.
4

År 1952 avslöjades Enbomligan i Sverige som bestod av 7 personer, varav de flesta kommunister,
vilka hade spionerat för Sovjetunionens räkning i övre Norrland. Samtliga fick fängelsestraff.
5

Det var hundratals protester i Östtyskland den 17 juni år 1953 med nästan 1 miljon protesterande.
6

Stasi hade mycket att göra och i media kallade man det som hände för fascistiska provokationer
med agenter från väst. Motståndet knäcktes med militär samt pansar från Sovjet och resulterade i ett
femtiotal dödsoffer. Nästa gång det var stora demonstrationer med studenter och arbetare var i
Ungern året 1956. Dessa demonstrationer stoppades med Sovjetiska trupper. Fler än 20000 personer
som demonstrerade dödades så att den stalinistiska regimen kunde vara kvar. Eftersom många av
Warszawapaktens soldater som blev beordrade att stoppa upproret i Ungern var från Polen, så
skapade detta en försämrad relation mellan polacker och ungrare.

Samma år, 1956, i Östtyskland så fick Ernst-Moritz-Arndt-universitetet i Greifswald uppdraget att
utbilda Nordenspecialister inom nordiska språk, litteratur, ekonomi, politik, historia samt juridik.
Det krävdes att professorerna utbildade på ett marxist-leninistiskt sätt och eleverna skulle bli
politiska funktionärer i Norden. I Västtyskland så sade man att det var utbildning av spioner som
pågick i detta universitet. Det fanns Stasiagenter i Sverige som rapporterade till Östtyskland varav
en del av dessa DDR medborgare var med i en svensk-tysk förening där de träffades. I Sverige så
fanns det flera föreningar och vänskapsförbund, t.ex. ”Vänskapsförbundet Sverige-DDR”, som
innebar ett kommunistiskt inflytande på landet.
7
Det ingick i Stasiagenternas uppgift att
utlandsrapporteringen skulle innehålla propaganda som kritiserade kapitalistiska Sverige för att
deras överordnade skulle vara nöjda. Deras arbete i Norden var ett direkt resultat av Östtyska
politikers beslut i Rostock ansåg agenterna. Till Sverige kunde spioner skickas från länderna i
Warszawapakten för att utbildas och tränas för arbete i väst. Senare kunde de skickas för att arbeta
till länder som Västtyskland.
8
Östtyska spioner i Sverige verkade också från deras ambassad och de
försökte ta reda på vad det fanns för teknologi i industrierna samt militären som skulle kunna tas till
Östtyskland.
9
En Stasi agent, Dieter Schwarz, spionerade sedan år 1957 på det regerande
Socialdemokratiska partiet och rapporterade även om svensk media samt när tillfället gavs så
rapporterade han också om en militäranläggning i Sverige. Stasi skulle också samla in information
om fredsrörelserna i Sverige.
10
Stasi agenterna skulle också rapportera om rutiner vid resor och
hotellvistelser i Norden förmodligen för att underlätta senare spioners resor.
11

Svenska Säpo övervakade DDR-medborgare, svenskar som hade kontakter med DDR eller som
besökte Östtyska Östersjöfestivalen (dit åkte oftast de som var vänsterorienterade politiskt).
Östtyska Stasi var också på Östersjöfestivalen och de ville först och främst veta vilken politisk
övertygelse de besökande svenskarna hade.
12

En politiker i östtyska Politbyrån, Karl Mewis, blev inbjuden till en audiens hos den svenska
socialdemokratiske statsministern Tage Erlander år 1959. Just denna politiker jobbade för bra
relationer mellan Östtyskland och Sverige. Västtyskland klagade över detta möte till Tage Erlander

4 Låt mig få städa klart. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 2014, s. 64-65
5 Ibid, s. 68
6 Ibid, s. 75
7 Almgren, Birgitta. Inte bara Stasi... Relationer Sverige-DDR 1949-1990. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2009, s.33
8 Alla tiders Historia 2-3. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012, s. 196
9 Almgren, Birgitta. Inte bara Stasi... Relationer Sverige-DDR 1949-1990. Stockholm: Carlsson Bokförlag 2009,s.126
10 Ibid, s. 136
11 Ibid, s. 127-130
12 Ibid, s. 138-140

6
samt till Utrikesdepartamentet. Östtyskland försökte få detta möte att framstå som ett officiellt möte
så att de kunde stärka sin politiska legitimitet.
13
Östtyskland/DDR var inte erkänt som ett eget land i
många länder i väst. Östtyskland försökte att bli erkänt internationellt med motstånd från bland
annat Västtyskland. Ett av argumentet mot att erkänna DDR var att det inte hållits några fria val där
och därför visste man inte om folket där ville att landet skulle bli erkänt.
När Berlinmuren började byggas år 1961 så kunde man i flera svenska tidningar läsa kritiska
artiklar, förutom i de kommunistiska som Norrskensflamman och Ny dag som istället skrev positivt
på ett sätt som liknade det i Östtyskland. Östtyska politiker kände behovet av en mur eftersom
många personer, ofta högutbildade, flydde till Västtyskland.
14
Det kommunistiska systemet har jagat
iväg miljontals människor som flyktingar.
15
Det fanns i Östtyskland en östtysk politik som gick ut
på att påminna i media om att Östtyskland var antifascistiskt. Berlinmuren kallades för antifascistisk
skyddsvall.
På 1960-talet så kom det ut flera skrifter i Östtyskland varav en del var menade att vara
internationella där man försökte visa att Nazisternas diktatur fortsatte att existera i Västtyskland.
16

År 1967 öppnade DDR sitt Kulturcentrum i Stockholm vilket var deras största satsning på sin kultur
utomlands.
17
De östtyska medborgarna som bodde i Sverige, t.ex. anställda vid ambassaden hade
strikta regler där de t.ex. inte fick umgås med svenskar på fritiden eller vara utomhus mer än 2
timmar. De kontrollerades hela tiden och kunde kallas tillbaka. I mötesprotokoll kan man hitta att de
var missnöjda med sin situation och klagade.
18
År 1969, två år senare, så bildades en svensk
erkännandekommitté för DDR som försökte hjälpa Östtyskland att bli erkänt som ett eget land.
19

Efter protesterna i Tjeckoslovakien år 1968 så fick folket där förbättrade villkor att resa till väst
samt kritisera och hålla debatter. Sovjetunionen tolererade inte detta och skickade in sina soldater. I
Sverige kritiserade många att soldater hade skickats in till Tjeckoslovakien, även de i
kommunistvänliga organisationer. Svensken Peter Weiss i en vänsterorganisation blev dock
kontaktad från DDR och tillrättavisad vilket fick honom att sluta med sin kritik. En övertygad
kommunist och politiker i Östtyskland blev kritiserad av överordnade efter att ha tagit ett eget
beslut. Detta drev honom till självmord vilket visar på hur toppstyrt Östtyskland var. Hans son,
Hans Wachholz var en östtysk radiokorrespondent i Stockholm. Även han fick problem med
överordnade i DDR då han avvek från partilinjen, likt många andra i Sverige, angående protesterna
i Tjeckoslovakien år 1968 som han stödde. Han riskerade fängelsestraff i Östtyskland, blev kallad
förrädare och hans svärmor fick utreseförbud till Sverige. Hans Wachholz bestämde sig för att
stanna kvar i Sverige och han fick jobb i Sveriges Radio.
20

En östtysk rapport från år 1970 handlade om kulturen i Sverige och skickades till Östtyskland där
det konstaterades att Stadsteatern i Sverige verkar ha vänsterpolitiska budskap i sina pjäser vilket
liknar teatern i Östtyskland.
21

Östtyskland klagade till Sverige på att Sverige hade kontakter och samarbete med länder i väst samt
Nato.
När Socialdemokraterna styrde i Sverige år 1972 så erkände Sverige Östtyskland som ett eget land
vilket möjliggjorde officiella besök, möten och avtal. Nästa år, 1973, så sade statsminister Olof
Palme att Sverige kommer att erkänna Nordkorea vilket de sedan gjorde.
22

År 1973 så avslöjades i Sverige ett hemligt nätverk för inrikesspionage som verkade utan

13 Ibid, s.46
14 Ibid, s. 49-51
15 Låt mig få städa klart. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 2014, s. 174
16 Almgren, Birgitta. Inte bara Stasi...Relationer Sverige-DDR 1949-1990. Stockholm: Carlsson Bokförlag 2009, s.163
17 Ibid, s. 153
18 Ibid, s. 199
19 Ibid, s. 153-155
20 Ibid, s. 68-69
21 Ibid, s. 169
22 Låt mig få städa klart. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 2014, s. 31-32

7
riksdagens godkännande som kom att kallas för IB-affären.
23
Personer med en politisk åskådning åt
vänster var bland de som man spionerade på.
Under det tidiga 1970-talet (1971-74)så var bland annat de svenska vänsterorienterade
organisationerna ABF och Folkets hus behjälpliga för DDR-Kulturcentrums verksamhet.
24
DDR-
Kulturcentrums verksamhet skulle officiellt informera om kulturen i DDR fast de hade en inofficiell
agenda med direktiv från partiet SED i Östtyskland om att sprida kommunistisk propaganda.
25

År 1974 öppnade Kulturhuset i Sveriges huvudstad Stockholm vilket alltså blev till under
Socialdemokratiska regeringar. Det året firade DDR sitt 25 års jubileum. På 1970-talet så
uppmanade direktören för DDR-Kulturcentrumet i Stockholm för en ideologisk offensiv för
socialismen i Sverige. DDR-Kulturcentrumet anordnade DDR-dagar samt festivaler i Sverige med
stöd av svenska vänsterorganisationer som LO. Tidningar i Sverige skrev positivt om dessa
evenemang, bland annat tidningen VLT. Det publicerades därefter några insända kommentarer med
kritik mot de socialdemokratiska politikerna som hjälpte DDR att sprida sin propaganda i Sverige.
26

Under 1970-talet så importerade Sveriges Television mycket östtyska filmer och barnfilmer som
senare sändes i Sverige.
27

Politikerna i Sverige ordnade även på 1970-talet att tusentals svenska lärare, rektorer samt
skolpersonal åkte till Östtyskland för utbildning.
28

Författare i Östtyskland var menade att skriva på ett sådant sätt som stöttade systemet och ifall de
inte gjorde det eller var kritiska så kunde de bli censurerade eller tvungna att ändra sina texter. Det
hände att musiker eller författare som uttryckt någon kritik mot politiken i landet blev utvisade till
Västtyskland. Detta hände bland annat Wolf Biermann (1976) samt andra östtyskar. Sådana
händelser bidrog till protester samt att folket blev mer missnöjda.
29

Året 1978 så blev Östtysklands chef för utlandsspionaget, Markus Wolf, identifierad av Svenska
Säpo vid en agentträff och detta var ett stort misslyckande för Stasi. Detta skrevs det därefter om i
västlig media.
30
Organisationen Stasi i Östtyskland var enorm och hade mer än 620 000 inofficiella
medarbetare kallade IM.
31

Det användes mycket olika föremål för båda sidors spionverksamhet under det kalla kriget. Saker
som hemlig skrift, osynligt bläck, bandspelare, dolda kameror som kunde vara mycket små, kodade
radiomeddelanden samt nedgrävda säckar med pengar samt hemliga brev i döda brevlådor.
32

När det blev ett undantagstillstånd i Polen på 1980-talet efter Jaruzelskis kupp så var Sveriges stöd
stort till Polen.
33

Östtysklands dissidenter reagerade när Sveriges kände statsminister, Olof Palme, höll ett tal i
östtyska Stralsund år 1984. De tyckte att talet var ett hån och hyckleri från hans sida eftersom han
talat positivt om Östtyskland. Olofs Palmes inställning beror förmodligen på att Socialdemokraterna
är på vänsterskalan politiskt vilket även Östtysklands kommunister är. Ordet socialism förekom
även i kommuniststater fast kommunism är inte samma sak. En Stasi rapport skickades år 1985 från
Sverige till Östtyskland som nämnde de östtyska kulturprogrammen som sändes i Sverige samt att
svenska socialdemokrater kallat USAs president för en bandit. Därefter nämndes det att

23 Ibid, s. 141
24 Ibid, s. 155
25 Ibid, s. 158-160
26 Ibid, s. 193-195
27 Ibid, s. 172-173
28 Bergling, Mikael & Nejman, Fredrik. Den svenska DDR-skolan. Skolvärlden. 2010-12-10.
http://skolvarlden.se/artiklar/den-svenska-ddr-skolan (Hämtad 2015-03-02).
29 Almgren, Birgitta. Inte bara Stasi... Relationer Sverige-DDR 1949-1990. Stockholm: Carlsson Bokförlag 2009, s.
54-56
30 Alla tiders historia 2-3. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012, s. 196
31 Ibid, s. 199
32 Ibid, s. 204
33 Låt mig få städa klart. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 2014, s. 52

8
Socialdemokraterna såg fram emot besöket av DDRs ledare Hoenecker för ett ”handelssamarbete
med de socialistiska länderna för samverkan mot USA:s imperialistiska supermakt”.
34
I kommunistiska sattelitstaten Östtyskland så var det eftersatt, grått och fattigt vilket bland annat en
journalist och forskare, Arne Järtelius, som var där år 1987 bekräftade.
35
Även andra sattelitstater
var fattiga och eftersatta.
År 1988 var en svensk delegat i Östtyskland på en fredkonferens och han blev tystad och fick inte
hålla sitt tal eftersom han ville säga att Berlinmuren borde avskaffas.
36

Efter att Tyskland hade förenats så förekom det mycket kritik i media mot missförhållandena och
förtrycket i det forna Östtyskland. Det var också stor arbetslöshet i Östtyskland samt ekonomiska
problem efter förenandet med Västtyskland. Vissa i Östtyskland var nostalgiska om att det var bättre
under kommunismen samt så kände de sig ibland kränkta av kritiken då de levt hela sitt liv med
kommunism. Efter det kalla krigets slut så insåg CIA (USA) att Östtysklands hade den mest
effektiva underrättelsetjänsten bland öststaterna och var Sovjetiska KGB's frontlinje mot väst.
37

År 1989 stormades Stasihögkvarteret i Berlin av uppretade östtyska medborgare och övervakningen
var slut. Stasirapporterna blev tillgängliga år 1992 för allmänheten efter en del demonstrationer,
namninsamlingar med mera. Detta innebar i vissa fall att det uppstod konfrontationer, att folk
slutade att vara vänner med vissa angivare eller tog skilsmässor efter att rapporterna hade lästs.
38

Det har gjorts filmer i Tyskland där det kommunistiska förtycket av befolkningen i DDR blivit
belyst med filmer som Das Leben der Anderen och Good Bye, Lenin.
39
Vid millennieskiftet hade 33% av journalisterna på Sveriges Radio stöd för Vänsterpartiet vilket är
långt större än allmänheten. Därefter cirka 7% som stöder Miljöpartiet vilket gör SR till en väldigt
röd arbetsplats.
40

I dagsläget finns det många kommunistiska partier samt föreningar i Sverige.
41
Det händer att
föreningsaktiva socialister försöker censurera historien i utbildningsväsendet i Sverige. Bland annat
historieforskning som tar upp kommunismens brott har blivit censurerad.
42
Forskaren Rudolph J.
Rummel har kommit fram till att kommunismen har lett till 110 miljoner dödsfall fram till murens
fall.
43
Det är fler än 3 gånger fler än vad som dött under samtliga krig under denna period.
446. Analys/Diskussion

Det kommunistiska systemet har skickat in spioner och agenter till Sverige. I Sverige har det varit
många politiker, främst inom socialdemokratin, som varit vänligt inställda till kommuniststater. Det
har resulterat i att man bjudit in och umgåtts med östtyskar som varit kommunistiska agenter, stött
kommunistiska organisationer på svensk mark som DDR-Kulturcentrum vilket spred kommunistisk
propaganda. Därefter så har sänt många filmer från kommunistiska Östtyskland i Sveriges
television samt att man erkänt två områden som var kommunistiska diktaturer som egna länder.
Socialdemokratiska politiker ordnade också att tusentals svenska lärare, rektorer och skolpersonal
åkte till Östtyskland för att utbildas. Där skulle de med största sannolikhet få höra vinklad
vänsterpolitisk syn på världen. Alltså har Sverige på sitt egna sätt stött kommunismen.

34 Almgren, Birgitta. Inte bara Stasi... Relationer Sverige-DDR 1949-1990. Stockholm: Carlsson Bokförlag 2009,s.131
35 Alla tiders historia 2-3. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012, s.28
36 Almgren, Birgitta. Inte bara Stasi... Relationer Sverige-DDR 1949-1990. Stockholm: Carlsson Bokförlag 2009,s.134
37 Alla tiders historia 2-3. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012, s. 195
38 Almgren, Birgitta. Inte bara Stasi... Relationer Sverige-DDR 1949-1990. Stockholm: Carlsson Bokförlag 2009,s.101-
102
39 Alla tiders historia 2-3. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012, s. 192-193
40 Låt mig få städa klart. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 2014, s. 188
41 Ibid, s. 9
42 Ibid, s. 12
43 Ibid, s. 12
44 Ibid, s. 179

9
År 1966 ritades det nya Kulturhuset för Stockholm och året därpå öppnade DDR-Kulturcentrum i
Stockholm. Kulturhuset öppnade i Stockholm år 1974 vilket var samma år som Östtyskland hade
sitt 25 årsjubileum. Ytterligare ett sammanträffande är att Kulturhuset i Stockholm användes som
Sveriges riksdagshus åren 1974-1986 vilket påminner om när det styrande kommunistiska partiet
SED i Östtyskland använde sitt Kulturpalats i Berlin till sina partikongresser. Byggnaderna är också
lika varandra ur en arkitektonisk synvinkel.
Eftersom folket som bodde i kommunistiska stater riskerade sina liv och protesterade flera gånger
varav tusentals blev dödade så tänker jag att ett fritt demokratiskt land som Sverige borde ha
minskat eller slutat med sitt stöd till kommunistiska regimer.
Trots att svenska politiker har stött kommunismen på olika sätt så verkar det dock som att
polisväsendet i Sverige har behållit en skepsis till vänstern som påminner om hur det var innan
1950-talet. Detta eftersom de har registrerat och hållit koll på många svenskar som varit
vänsterorienterade politiskt.
Förutom att politiker i partiet Socialdemokraterna har stött kommunismen så finns det flera
organisationer som LO samt ABF-huset som också gjort det. Det framgår ju att de stött DDR-
Kulturcentrum i Stockholm. Fast det är nog så att inom dessa organisationer finns det
socialdemokrater samt andra vänsterorienterade partimedlemmar. Därefter har det visat sig att
personer aktiva i en socialdemokratisk förening för biblioteksanställda har censurerat
kommunismens brott.
I dagsläget kan man se att cirka 33% av journalisterna i Sveriges Radio stödjer Vänsterpartiet.
Vänsterpartiets förra ledare, Lars Ohly, har kallat sig själv för kommunist. Därefter om man räknar
med de som stödjer Miljöpartiet så är det cirka 40% av journalisterna i SR med stöd för vänstern.
Om man tar allt detta i beaktning, att Socialdemokrater regerat så länge, att det finns många
vänsterorganisationer samt att Sveriges Radio verkar ha oproportionerligt många vänsterorienterade
journalister så verkar det som ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Almgren, Birgitta. Inte bara Stasi... Relationer Sverige-DDR 1949-1990. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2009 Låt mig få städa klart. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 2014 Alla tiders historia 2-3. Malmö: Prepress Punkt & Pixel, 2012 Bergling, Mikael & Nejman, Fredrik. Den svenska DDR-skolan. Skolvärlden. 2010-12-10. http://skolvarlden.se/artiklar/den-svenska-ddr-skolan (Hämtad 2015).

Kommentera arbetet: Projektarbete - Agenter, spioner & kommunism samt Sverige

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2015-10-10]   Projektarbete - Agenter, spioner & kommunism samt Sverige
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59647 [2023-12-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×