Farmakologi instuderings frågor

6 röster
42415 visningar
uppladdat: 2015-11-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


Förklara begreppet Farmakodynamik.

Farmakodynamik är vad läkemedlet gör med kroppen.

Var kan ett läkemedel utöva verkan?

• De allra ?esta läkemedel fungerar genom att på olika sätt påverka proteiner.
Dessa kan vara:?
? Receptorer?
? Bärarproteiner och Jonkanaler?
? Enzymer

Vad är en Ligand?

En ligand är den atom, jon eller molekyl som binder till, i vårat fall en receptor
eller dyligt, någonting annat och utövar en effekt.

Ge exempel på en receptor.

En receptor agerar som cellens känselspröt, eller som cellens signalmottagare,
och reagerar på speci?ka signalmolekyler. Exempel på receptorer:?
? G-Proteinkopplade receptorer?
? Jonkanalkopplade receptorer?
? Tyrosinkinaskopplade receptorer?
? Intracellulära receptorer

Vad menas med att en receptor har en höggradig af?nitet?

Hög af?nitet = Hög dragningskraft/Hög benägenhet att binda till sig en ligand

Hur kan man förklara biverkningar av läkemedel utifrån receptorbegrep-
pet?

Eftersom läkemedel inte bara binder till en speciell receptor, utan till alla recep-
torer som är mottagliga för läkemedlet och att dessa receptorer kan ?nnas lite
var stans i kroppen, så kan dessa receptorer utlösa oönskade biologiska svar.
Denna risk ökar med koncentrationen av läkemedlet i kroppen, då det är större
risk att liganderna fäster vid oönskade receptorer.


Förklara hur begreppen Koncentration - Respons hänger ihop.

Eftersom en receptor kan bilda komplex med många ligander tätt efter varand-
ra så ökar ju responsen med koncentrationen. Så fort en ligand har släppt taget
om en receptor kan en ny ligand ta dennes plats och utlösa ett nytt svar.

Vad menas med Additiv och Potentierande effekt?

• Additiv effekt = Summan av två läkemedels effekt är lika stor som summan av
de två läkemedlens enskilda effekter.?
• Potentierande effekt = Summan av två läkemedels effekt är större än de två
enskilda läkemedlens enskilda effekter.

Vad är skillnaden mellan en Reversibel och en Irreversibel bindning?

En reversibel bindning släpper efter en kort stund och receptorn blir då fri att
binda till en ny ligand. Detta är inte fallet med en irreversibel bindning som är
permanent.

Vad menas med att ett läkemedel har hög potens?

Ett läkemdel med hög potens når vid låg koncentration 50% av dess maximala
effekt.

Förklara skillnaden mellan en rena- och partiella Agonister.

• Rena agonister kan ge maximal respons i en vävnad?
• Partiella agonister kan inte, oavsett koncentration, ge maximal effekt i en väv-
nad.

Vad är en Antagonist och hur delas dessa in?

• En antagonist binder till en receptor men utlöser inget biologiskt svar. Anta-
gonister agerar alltså som en blockad för receptorn. ?
• De delas in i Kompititiv, om de tävlar med agonister om receptorer, och Non-
kompititiv, om de inte tävlar om samma platser.

Vilka två faktorer påverkar hur snabb effekten blir av ett läkemedel?

• Hur snabbt läkemedlet distribueras i tillräckligt hög koncentration till målor-
ganen?
• Vilket sätt receptorerna förmedlar effekten.

Ge exempel på olika lokalisering av receptorer.

• Extracellulära receptorer i interstitiell vätska, enzymer.?
• Membranbundna receptorer?
• Intracellulära receptorer, enbart om liganden kan diffundera in i cellen.

Förklara begreppen ED50, TD50 och LD50.

• ED50 = 50% av populationen får en terapeutisk effekt av läkemedlet.?
• TD50 = 50% av populationen får en toxisk effekt av läkemedlet.?
• LD50 = 50% av populationen avlider till följd av läkemedlet.?
• Det man pratar om här är vid vilka koncentrationer av läkemedlet som dessa
fenomen sker.

Förklara begreppet Terapeutiskt Index.

Förhållandet mellan LD50 och ED50 kallas för TI (LD50/ED50 = Terapeutiskt
Index) Man strävar efter läkemedel med högt TI, då det krävs stora doser för att
patienten ska avlida till följd av läkemedelsanvändning.

Varför vill man att patienten ska ligga inom rekommenderat Terapeutiskt
Område?

Rekommenderat terapeutiskt område är det koncentrationsområde då läke-
medlet har önskad effekt. Understiger man den nedre koncentrationsgränsen
avtar effekten av läkemedlet och överstiger man den övre koncentrationsgrän-
sen ökar risken för biverkningar. Detta område ska vara vägledande för den
som ska styra doseringen, men koncentrationen av läkemedlet i blodet som
ger önskad effekt kan variera från person till person, vilket medför att vissa
måste ligga under det rekommenderade terapeutiska området och andra mås-
te ligga över.

Förklara skillnaden mellan begreppen Placebo- och Nocebo effekt.

• Med Placeboeffekt menas att läkemedlet har bättre effekt på patienten än
förväntat utifrån dess farmakologiska egenskaper.?
• Noceboeffekt är det motsatta, alltså när ett läkemedel har sämre effekt än för-
väntat utifrån dess farmakologiska egenskaper.

Vad innebär begreppet:

-
Absorption
: På vilket sätt läkemedlet upptas av kroppen
-
Distribution och Redistribution:
På vilket sätt läkemedlet fördelar sig i
kroppen

-Elimination:
På vilket sätt kroppen gör sig av med läkemedlet.

Vilket är det centrala rummet för alla läkemedel?

Blodet är det centrala rummet för alla läkemedel.

Förklara begreppet T½

T½ är halveringstiden fär en substans. Med detta menas den tid det tar för
kroppen att göra sig av med halva mängden av en substans. ?
? 0 = 100%?
? 1 = 50 %?
? 2 = 25%?
? 3 = 12,5 %

Vilka faktorer påverkar T½?

• Substansens egenskaper ?
• Blodets cirkulation i relation till Lever och Njurar?
• Läkemedlets Fett- och Vattenlöslighet

Beskriv vilken roll levern har i läkemedelsomsättningen.

• I Levern ?nns många olika läkemedelsnedbrytande enzymer som läkemedlet
kommer i kontakt med när det med blodet ?ltreras genom denna. Detta gör att
endast en liten del av läkemedlet tar sig igenom Levern och vidare ut i system-
kretsloppet. Denna process kallas för förstapassagemetabolism.?
• Levern har också till uppgift att omvandla lipidlösliga substanser för att bli
vattenlösliga. Detta sker i två rekationsfaser:?
? Fas 1 - Oxidation, Hydrolys och Reduktion (Omvandlar utgångsämnet till en
reaktiv metabolit)?
? Fas 2 - Konjugering (Sammansmältning av metaboliten med en kemisk före-
ning till ett konjugerat komplex som är vattenlösligt)

Beskriv vilken roll njurarna har i eliminationen av läkemedel.

Läkemedel som be?nner sig i blodet ?ltreras som allt annat genom njurarna
över till nefronet. Dessutom kan läkemedel utsöndras till nefronet genom tubu-
lär sekretion och avlägsnas genom tubulär reabsorption. Om läkemedlet stan-
nar i njurtubuli kommer det till slut utsöndras med urinen.

Vad menas med "Lika Löser Lika" och vad innebär detta för lipidlösliga och
vattenlösliga läkemedel?

•Med detta menas att fettlika substanser löser sig lättare i andra fettlika sub-
stanser, och att vattenlika substanser löser sig lättare i andra vattenlika sub-
stanser. ?
• För lipidlösliga läkemedel innebär detta att de kan ta sig över de lipidhalti-
ga kroppsmembranen, och åter?nns där.?
• För vattenlösliga läkemedel innebär detta att de åter?nns mest i vattenhaltig
vävnad och interstitialvätska.

Vilka faktorer påverkar absorptionen av läkemedel?

• Tillförselställets miljö (Högt blod?öde ger snabb absorption)?
• Olika metoder för transport genom membranen (Passiv diffusion eller aktiv
transport)?
• Läkemedlets lipidlöslighet (Lipidlösliga läkemedel passerar membran lättare
än vattenlösliga)?
• Läkemedelsform (Flytande läkemedel tas upp fortare än tabletter)?
• Administrationsväg (Intravenösa når blodet fortare än perorala)

Beskriv skillanden mellan Aktiv Transport och Passiv Diffusion.

• Passiv Diffusion är beroende av koncentrationsskilladen mellan membranets
två sidor. Läkemedel diffunderar från den sida med högst koncentration till den
med lägst koncentration. De ?esta läkemedel transporteras på detta sätt, och
hastigheten beror på läkemedlets lipidlöslighet, ju mer lipidlöslig desto snab-
bare transport.?
• Aktiv transport sker då en substans ska transporteras från ett område med låg
koncentration till ett område med hög koncentration. Detta sker med hjälp av
transportproteiner och kräver energi i form av ATP.

Vilka faktorer är viktiga vid Distributionen av läkemedel?

• Blod?öde?
• Förekomst av Distributionsbarriärer?
• Läkemedlets och vävnadens fettlöslighet/fetthalt?
• Graden av protein- och vävnadsbindning?
• Graden av pH-beroende transport genom membranen?
• Förekomst av särskilda transportvägar


Beskriv vilka barriärer som ?nns i kroppen, samt hur dessa kan förhindra -
kemedel att distribueras överallt.

• Den största, och säkerligen viktigaste, barrären vi har i kroppen är den så kal-
lade "Blod-Hjärnbarriären" i det centrala nervsystemet. Denna barriär består av
de gliacellsbeklädda blodkärl som ?nns där, vilket gör dem mer svårgenom-
trängliga än vanliga blodkärl. Denna barriär släppen endas igenom lipidlösliga
läkemedel. Vattenlösliga ämnen måste använda sig av speciella transportsy-
stem för att passera.?
• Vi har även en mindre hindrande barriär i alla kapillärer, den så kallade "Blod-
Vävnadsbarriären". Denna består enbart av ett lager med endotelceller samt
ett basalmembran i kapillärerna, och hindrar endast läkemedelspassage i myc-
ket liten skala.

Förklara vad som menas med Fritt och Bundet läkemedel samt hur detta
påverkar distributionen.

Eftersom kroppen till stor del består av proteiner, är det ju lätt hänt att läkeme-
del, och även andra substanser, binder till dessa. Läkemedlet blir då bundet
och kan inte utöva någon effekt. Molekylerna blir helt enkelt för stora för att
passera barriärer samt för att koppla samman till någon receptor. Endast fritt
läkemedel som inte bundit till något protein kan utöva någon effekt. I blodba-
nan binder läkemedel till plasmaproteiner och i vävnader till vävnadsproteiner.
Läkemedel som binds till särskilda proteiner kommer att lagras i särskilt höga
halter i dessa organ, t.ex. Digoxin som använder tvärstrimmig muskulatur som
depå.

På vilket sätt kan pH-värdet påverka distribution av läkemedel?

Under vissa sjukdomstillstånd kan kroppens pH sjunka vilket kan påverka dis-
tribution av somliga läkemedel. Det handlar då främst om läkemdel som skiftar
mellan sin polära och opolära form precis i runt det fysiologiska pH-värdet.
Konsekvenserna kan vara att vissa läkemedel i större utsträckning tar sig ige-
nom Blod-Hjärnbarriären ut i centrala nervsystemet vilket ökar effekten av des-
sa läkemedel. När pH-balansen i kroppen ändras, kan läkemedelsmolekylerna
bli mer eller mindre joniserade. En joniserad molekyl, som är mer polär, är mer
vattenlöslig än en icke-joniserad molekyl, vilket gör det svårare för denna att ta

sig igenom kroppens olika membran. Molekylerna blir joniserade i en sur miljö,
och icke-joniserade i en basisk miljö.

Beskriv hur distributionsvolymen kan påverka T½.

Ju större Distributionsvolym ett läkemedel har, desto längre halveringstid har
detta. Detta beror på att kroppen kontinueligt frisätter läkemedel som lagrats i
de perifera vävnaderna till blodet under tiden blodet renas från läkemedlet
som redan ?nns där. Finns läkemedlet enbart i blodet, Ca 5 liter, kommer blo-
det succesivt renas och läkemedlet har en förhållandevis kort halveringstid.
Finns läkemedlet dessutom i den totala kroppsvätskan, Ca 40 liter, kommer
halveringstiden att öka anmärkningsvärt eftersom all denna vätska måste frisät-
ta sitt lagrade läkemedel ut till blodet innan det kan elimineras.

Hur många T½ tar det från det att man slutat tagit ett läkemdel innan det
anses vara eliminerat?

Man brukar räkna med 5T½. Dock ?nns även här Ca 3,13% av läkemedlet kvar i
blodet vid denna tidpunkt, men den är så liten att man räknar den som obetyd-
lig

Vilket organ ansvarar för elimination genom metabolism?

Ur klinisk synpunkt är det Levern som är det huvudsakliga metaboliserande or-
ganet, även om läkemedel kan mataboliseras mer eller mindre även i tarmar,
hud, lungor och njurar.

Förklara begreppet biologisk tillgänglighet.

Detta är ett begrepp som anger hur stor mängd av det intagna läkemedlet som
når systemkretsloppet i oförändrad form. Hela intaget av läkemdel når ju inte
systemkretsloppet, eftersom en del metaboliseras i lever och andra organ.

Förklara hur läkemedel tar sig från magsäck till lever för metabolism

Läkemedlet tar sig till magsäcken och vidare ut i tarmarna, där det absorberas
ut i portvenen, vena portae. Härifrån ?lteras det genom levern och kommer

även här i kontakt med enzymer som kan bryta ned läkemedel och då även för-
ändra deras egenskaper. Väl ?ltrerat töms blodet och de läkemedelsmolekyler
som klarade sig oförändrade ut i vena cava inferior och kan sedan utöva sin ef-
fekt någonstans i kroppen.

Förklara Fas 1 och 2 av lipidlösliga läkemedels utsöndring.

• Fas 1 = Oxidation, Hydrolys och Reduktion. Resultatet är en reaktiv metabolit.?
• Fas 2 = Konjugation. Metaboliten sammanfogas med en kemisk förening som
gör den vattenlöslig.?
• Efter detta kan slutprodukten utsöndras med galla eller via njurarna/urinen.
Dock kan vissa substanser gå direkt till Fas 2 och vissa kan helt hoppa över Fas
2 då de blir vattenlösliga redan i Fas 1.

Förklara vad som sker vid enzyminduktion.

Vissa substanser kan öka produktionen av metaboliserande enzymer, något
som kan vara negativt för läkemedlets effekt. Detta kallas för Enzyminduktion.
Förmågan att metabolisera just detta läkemedel kan då öka, och effekten av
detta läkemedel kan då helt utebli. Vissa läkemdel är kan dessutom öka pro-
duktionen av enzymer som bryter ned sig själva. Detta kallas för Autoinduktion
eller Självinduktion. Läkemedlet hjälper då själv till med att bryta ned sig självt.

Förklara begreppet enzyminhibitation.

Läkemedel kan även reducera aktiviteten hos de enzymer som metaboliserar.
Detta kallas för enzyminhibitation. På samma sätt som vid autoinduktion, före-
kommer även autoinhibitation.

Varför tar enzyminduktion längre tid än enzyminhibitation?

Därför att det tar tid för kroppen att producera enzymer. Det går självklart
snabbare att hämma redan be?ntliga enzymer.

Beskriv första ordningens Kinetik.

1:a ordningens kinetik beskriver att koncentrationen hålls konstant vid konstant
dosering och att utsöndringshastigheten stiger eller sjunker med stigande re-
spektive sjunkande koncentration. Med detta menas att läkemedel används i
doser som vanligen ger koncentrationer som inte överskrider leverns förmåga
att metabolisera läkemedlet.

Vad är det för speciellt med 0:e ordningens Kinetik?

Nollte ordningens kinetik kallas även för "Undantaget", "Koncentrationsbero-
ende" eller "Dosberoende" Kinetik. Denna beskriver att vid höga doser av ett
läkemedel, blir koncentrationen i blodet så hög att utsöndringsorganen inte
hinner med att metabolisera dessa. Organen kan då inte anpassa sin utsönd-
ringshastighet som vid första ordningens kinetik, och ingen konstant halve-
ringstid kan mätas. Sjunker koncentrationen av läkemedelset i blodet kan dock
den första ordningens kinetik åter uppnås.

Hur kan man påverka hastigheten av utsöndring genom njurarna genom att
ge patienten dryck som försurar eller alkaliserar urinen?

Det man söker göra när en patient har ett överskott av svaga syror eller svaga
baser, är att alkalisera, vid sura molekyler, respektive försura, vid basiska mole-
kyler, urinen. När detta sker joniseras läkemedelsmolekylerna och dessa stan-
nar då i tubuluslumen, och utsöndras sedan med urinen.

Vilket tt kan användas för att ta njurarnas förmåga att rena blodet från
läkemedel?

Det man använder sig av då är Kreatininclearence, vilket visar på hur effektivt
njurarna renar blodet på avfallsprodukten Kreatinin.

Förklara begreppet Clearence

Detta begrepp används för att beskriva hur effektivt en substans elimineras från
en organism. Mäts i l/h eller ml/min, men man kan även räkna med kg kropps-
vikt (l/h/kg eller ml/min/kg). Clearence anger hur stor blodvolym som renas per
tidsenhet, så länge läkemedlet följer första ordningens kinetik. Clearence är all-
tid konstant, och varierar därför inte med koncentrationen i blodet.

Vad innebär begreppet steady state?

Steady state är när tillförseln av ett läkemedel är i jämnvikt med eliminationen.
För att uppnå detta måste en ny dos läkemedel ges innan hela den föregående
dosen har eliminerats.
Del 2

Hur de?nieras en biverkan?

En skadlig och oavsiktlig reaktion på ett läkemedel som används vid profylax,
diagnos av sjukdomar eller för att påverka fysiologiska funktioner.

Vad innebär en Typ A-Biverkning?

En typ A-biverkning är en i princip förutsägbar biverkning som uppträder när
läkemedlet används vid terapeutiska doser. Dessa biverkningar är knutna till
läkemedlets kända farmakologiska effekter.

Beskriv några läkemedelgruppers Typ A-Biverkan
när -?
Avsedd effekt kan bli alltför stark.
? Antikoagulatina läkemedel kan orsaka blödningar?
? Insulin kan orsaka hypoglykemi?
? Blodtryckssänkande läkemedel kan orsaka blodtrycksfall, och i vissa fall även
angina pectoris.

Beskriv några läkemedelgruppers Typ A-Biverkan när
- Effekter från andra
organ än målorganet
? Beta-2-receptorstimulerare kan påverka Beta-1-receptorer och kan orsaka
hjärtklappning och ökad pulsfrekvens?
? Cellgifter kan orsaka håravfall, illamående och en nedsatt blodkroppsproduk-
tion i benmärgen.?
? Antibiotika kan orsaka njurskada.


Beskriv några läkemedelgruppers Typ A-Biverkan när
- Läkemedel kan på-
verka utsöndringen av hormoner som påverkar fysiologiska processer
Läkemedel som ersätter ett hormon kan minska kroppens egna produktion av
detta hormon vilket kan orsaka en funktionsförlust i kroppen.

Beskriv några läkemedelgruppers Typ A-Biverkan när
- Biverkningar som
uppstår sekundärt till läkemedlets avsedda verkan
Antibiotika som är avsedda att avdöda en mikroorganism kan orsaka bättre till-
växtvillkor hos en annan. Detta är förklaringen varför svampinfektioner ofta
blossar upp under pågående antibakteriell behandling.

Vad innebär en Typ B-Biverkan?

En typ B-biverkan är en oförutsedd biverkan. Dessa biverkningar har ofta en
immunologisk eller idiosynkratisk orsak och avviker från kända farmakologiska
fakta.

Förklara begreppet korsallergi

Korsallergi är när ett läkemedel orsakar allergier mot ett annat läkemedel. Det-
ta kan bero på snarlika strukturer hos läkemedlen och kan bli så allvarliga att de
leder till anafylaktisk chock.

Beskriv distributionsvolymen hos barn

Distributionsvolymen hos barn är ökad för vattenlösliga läkemedel, eftersom
de består av en större andel vatten än fett.

Vad kan påverka absorptionen av läkemedel hos små barn?

• Fördröjd ventrikeltömning ger fördröjd absorption i tarmen?
• Tunn hud gör att läkemedel absoberas lättare genom huden?
• Rektal administrering är att föredra, speciellt om barnet kräks eller krampar.

Hur påverkas eliminationen hos barn?

Eftersom njurar och lever inte är fullt utvecklade, och då ej har full nedbryt-
ningskapacitet, förlängs halveringstiden hos läkemedel som givits barn. Det tar
dessutom längre tid innan stabil jämvikt uppnås då man påbörjar fast dosering.
Detta är extra viktigt när man bedömmer mättnadsdoser.

Vilken är den enskilt viktigaste fysiologiska förändringen hos äldre?

Den viktigaste fysiologiska förändringen hos äldre är nedsatt njurfunktion, vil-
ket påverkar eliminationen av vattenlösliga läkemedel.

Förklara vad som händer med absorptionen hos äldre och vad som kan -
verka den.

? Lätt ökning av pH i ventrikeln?
...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Farmakologi instuderings frågor

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2018-04-27

    Toppenbra svar!

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2015-11-15]   Farmakologi instuderings frågor
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59681 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×