studieuppgifter celler och vävnad

2 röster
6819 visningar
uppladdat: 2019-11-12
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

m Vilka är kroppens viktigaste grundämnen? (s.16)

 

Grundämne

Symbol

Procent av kroppsvikt

Syre

O

65%

Kol

C

18,5%

Väte

H

9,5%

Kväve

N

3,3%

 

2. Vilka är kroppens viktigaste makromolekyler?(s.30)

Kolhydrater, lipider, proteiner, nukleinsyror.

 

3. Vad är ett protein? Ge exempel på proteiner uppgifter i kroppen.(s.35-36)

Proteiner består av en eller flera kedjor som är ihop nystade. Det finns 100 000 proteiner i människokroppen. Proteiner har betydelse för cellernas funktioner.

 

DE VIKTIGASTE UPPGIFTERNA:

HORMONER OCH ENZYMER

      Katalysator för kemiska reaktioner: ENZYMER ökar reaktionshastigheten och sänker aktiveringsenergin i en reaktion. Den förbrukas inte själv

      Byggmaterial: Cellernas inre struktur består av proteinfibrer. I hud, senor och ben bildar bindväven starka nätverk av proteinfibrer.

      Motor för rörelse: Stor del av transporten i cellen. Sker via att proteiner förskjuts i förhållande till varandra.

      Försvarar mot infektioner: Speciella proteiner (antikroppar) som binds till virus och bakterier och gör dom oskadliga.

      Signalmolekyler: Många hormoner som förmedlar mellan olika delar av kroppen är proteiner. Många av signalmolekyler i nervsystemet är proteiner.

      Receptormoleykyler: Receptorerna för hormoner, transmittorsubstanser och sinnesstimuli är proteiner.

      Transportsmolekyler: Viktiga ämnen transporteras i kroppen bundna till proteiner. T.ex i blodet är syre bunden till proteiner, hemoglobin.

 

4. Beskriv sambandet mellan aminosyror och proteiner?

Det finns 20 olika aminosyror som ingår i proteiner. Hälften av dessa aminosyror kan produceras i kroppen och de andra tillförs via kosten (essentiella aminosyror). Proteiner består av kedjor av aminosyror. Många proteinmolekyler i kroppen är sammansatta av mer än 2000 aminosyror molekyler. 

 

AMINOSYROR BYGGER PROTEINER!!!!

AMINOSYROR

PEPTIDER (kedjor med aminosyror)

POLYPEPTIDER (långa kedjor med aminosyror)

PROTEINER ( ihop nystade aminosyror)

       Då det kan finnas 20 olika aminosyror i ett protein måste DNA språket bestå av minst 20 ‘’ord’’. Eftersom det finns fyra baser i DNA-alfabetet och varje DNA-ord består av tre baser, kan 64 olika ord bildas. Det genetiska sår¨¨et omfattar därför mer än tillräckligt med ord för att entydigt kunna definiera de 20 aminosyror som används i proteinsyntesen.

 

5..Vad menas med proteiners konfirmation?

 

6.vad är ett enzym ? vilken funktion har de i cellen / kroppen ? beskriv sambandet mellan aktiveringsenergi och en enzymreaktion ?

svar :

§

-        enzymerna är speciella proteiner som katalyserar bestämda kemiska reaktioner i kroppen.

-        verkar enzymerna genom att minska behovet av aktiveringsenergi för reaktionen.

-        enzymerna har hög specificitet . det betyr der att varje enzym kan känna igen sitt speciella substratet, och ofte katalyserad ett enzym endast en bestämd reaktion.

 

de ämnen som påverkat av ett enzym kallas enzymets substrat. substratet binder sig till enzymet med svaga bindnings, och detta underlättar den kemiska reaktion som ger produkten.

 

subtract+enzym____substrat - enzyme ____ prudukt +enzyme

 

 

 

7. Vad är nukleinsyra och vad är nukleotid?

   

      nukleinsyrorna är de största makromolekylerna i cellen, och dessa molekyler har den unika egenskapen att de kan göra kopior av sig själva. det finns två huvudtyper av nukleinsyror, nämligt

- DNA (Deoxiribonukleinsyra): varje DNA molekyler består av två långa kedjor som är upprullade intill varandra så att de bildar en upprullade intill varandra så att de bildar en dubbelspiral, en dubbelhelix.

- RNA(Ribonukleinsyra): är precis som DNA, uppbyggda av nukleotider, som är sammankopplade till långa kedjorna.

nukleinsyrorna är polymerer sammansatta av monomerer som kallas nukleotider. liksom övriga makromolekyler i kroppen byggs nukleinsyror upp genom kondensationsreaktioner. nukleotiderna är monomerer som är sammansatta av tre olika molekyler : en monosackarid med fem kolatomer, en fosfatgrupp och en bas som innehåller kväveatomer. Nukleotiderna i DNA innehåller monosackariden deoxiribos, medan RNA innehåller ribos. De olika kvävebaserna i nukleotiderna kan delas in i två grupper, pyrimidiner och puriner. molekyl skelettet i pyramiderna bilder en ringstruktur, medan purinerna har två ringar.

 

NUKLEOTID

Nukleinsyror är polymerer sammansatta av monomerer som kallas nukleotider. Nukleotiderna är monomerer som är sammansatta av tre olika molekyler: monosackarider med fem kolatomer, en fosfatgrupp och en bas som innehåller kväveatomer.

uppbyggnaden av DNA och RNA molekylerna.

 

 

 

8. Vilka huvudtyper av nukleinsyror finns det i våra celler? vad är skillnaden?

 TVÅ HUVUDTYPER:

DNA: Deoxiribonukleinsyra ( den genetiska informationen är lagrad i DNA)

RNA: Ribonukleinsyra

 

Det finns tre typer av RNA:

1.mRNA ( messenger) budbärar- överför information om aminosyrasekvensen i ett protein från arvsmassan DNA.

2.rRNA- Ribosom RNA en typ av RNA-molekyler som tillsammans med proteiner bygger upp ribosomer

3.tRNA- transporterar aminosyror till ribosomerna för uppbyggnad av proteiner.

 

      Både mRNA och rRNA är högmolekylära föreningar som innehåller några hundra upp till flera tusen nukleotider, medan tRNA har endast omkring 80 nukleotider i kedjan.

 

 

 

 

9. Beskriv sambandet mellan proteiner och nukleinsyrorna.

10. hur är kolhydrater uppbyggda ? vilka olika typer av kolhydrater finns det ?

svar:

kolhydraterna består av kol, väte och syra. de  enklaste kolhydraterna kallas monosackarider, det är dessa monomerer som genom kondensation bygger upp disackarider (två sackarider) eller polysackarider ( många sackarider),  små kolhydrater kallas ofta socker.

-        monosackarider : de vanligaste monosackariderna innehåll tre, fem eller sex kolatomer i kolskelettet. molekyler innehåller en karbonylgrupp och flera hydroxylgrupper.

Glukos, fruktos och galaktos är exempel på andra monosackarider med sex kolatomer i kolskelettet

-        Disackarider: i daglig tal är det disackariden sackaros som kallas socker.

sackaros bildas genom kondensation av en glukosmolekyl och en glukosmolekyl och en glukosmolekyl.

-        polysaccharide: glukosmolekyler kan kondenseras och lagras som 

polysackarider i cellerna. i växter är det polysackariden, medan djur klarar glukos i form av glykogen. stärkelse molekylerna består av raka eller svagt förgrenade kedjor av glukosmolekyler , medan glykogen molekylerna är starkt förgrenade.

 

 

 

 

11. Ge exempel på kolhydraters uppgifter i cellen/kroppen?

Kolhydrater är människans viktigaste energikälla (hela kroppen). Kolhydrater som bildas till glukos används som energi till cellerna och till hjärnan.

 

 

 

12.  Beskriv förenklat hur ett fett är uppbyggt?

Det är en av fyra makromolekyler i cellen!!!!

 

Uppbyggt av fettsyror som består av molekylkedjor av kol C och väte H. och den ena änden av kedjan en extra molekyl grupp med kol, syre och väte.  och det är detta som gör fettet till en fettsyra.

 

Fettsyror grupperas i olika storlekar:

1.långkedjiga fettsyror (vanligast-12 eller flera kolatomer.

2.mellan långa kedjor av fettsyror

3. korta kedjor av fettsyror

 

Delas in i tre huvudgrupper:

Triglycerider- består av glycerolmolekyl och tre fettsyror.

Fosfolipider- liknar fett men har bara två fettsyror bundna till glycerol. Lämpliga skiljeväggar mellan vattenlösningar. ( både hydrofila och hydrofoba som fosfolipider i cellmembranet)

Steroider- Har många olika funktioner i kroppen.

       dom har ett kolskelett som bildar fyra sammanhängande ringar. Har olika kolvätekedjor och grupper bundna till kolskelettet. 

       Har få polära bindningar vilket gör dom mycket svårlösliga i vatten.

       Många hormoner är steroider och fungerar som signalmolekyler i kroppen.

 

 

13.vad innebär det att ett ämne är vattenlösligt (polärt) respektive fettlösligt (opolärt)?

(s.24)

       Vattenlösliga(POLÄRA) ämnen innehåller          molekyler (gillar vatten). Polära grupper innehåller

       atomer med stora olikheter när det gäller elektronegativitet.

 

       Fettlösliga (OPOLÄRA)ämnen innehåller hydrofoba molekyler( ogillar vatten). Bindningar mellan kolatomer eller mellan kolatomer och väteatomer är opolära. Opolära bindningar löses i opolära lösningsmedel.

 

-        Bra att vatten inte är ett bra lösningsmedel för alla ämnen i kroppen. Annars hade vi varit formlösa vattenpölar.

 

 

 14.vilka av följande ämnen löser sig i vatten:koksalt ,olivolja ,glukos ,triglycerider smör och fosfolipider?varför är det så?

glukos, koksalt och triglycerider löser sig i vatten. vatten är det enda ämnet i naturen som exempel existerar i fast form, flytande form och gasform vid de temperaturer och tryck som finns på jordytan. Andra ämnen med lika små molekyler är gasformiga under dessa betingelser. därför kan vatten ta upp, eller avge, stora mängder värmeenergi utan att vattentemperaturen förändras särskilt mycket

olja och smör löser inte sig i vatten är polärt men olja är opolära molekylerna svaga. men det är helt enkelt så att de blir över när vattenmolekylerna håller ihop. bildningen av faser bygger på att polära och opolära ämnen inte blandar sig med varandra.

Sida 24

 

15.vad är ett salt? Elektrolyter?

Salt är en jonbunden kemisk förening. Koksalt är saltet natriumklorid med formeln NaCl. Olika koksaltlösningar kallas för ISOTON.

En vätskelösning som innehåller joner kan leda elektrisk ström och denna jonlösning kallas elektrolyter.

 

16. Vatten är ju en förutsättning för att allt ska fungera i kroppen, ungefär hur mycket vatten innehåller vi och hur är det fördelat?

vatten utgör cirka 70% av vår kroppsvikt och 99% av alla molekyler i kroppen är vattenmolekyler.

Till exempel om man är 70 kg det betyder att man innehåller 42 liter. Finns i alla delar av kroppen.

 sida 24, och föreläsningar celler och vävnad del 1

 

CELLEN

1.1.     Hur många celltyper finns det i kroppen, på ett ungefär? och hur många celler totalt, på ett ungefär?

kroppen hos en vuxen person innehåller ungefär 100 000 miljarder celler. Alla celler är inte helt lika, utan har olika upgifter.

Människa har över 200 olika celltyper .

1.2.Vad är en cell Rita en enkel skiss av en cell och  stoppa i begreppen: cellmembran,cellkärna,cytosol,ribosom ,mitokondrie… nämn fler.

Cell är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer, den kallas ibland för kroppens byggsten.

föreläsning cell och vävnaden del 1

sidan 6

 

 

1.3 Beskriv tre cellorganeller och deras uppgifter

Lysosom- bryter ned transport vesiklar från Golgiapparaten och endocyterade vesiklar utifrån. uppgift: står för den intracellulära nedbrytningen!!!! Oönskade ämnen transporteras ur exocyntos!

Mitokondrier- cellens kraftverk där kroppens energivaluta ATP syntetiseras (betyder framställs/skapas) AEROBA METABOLISMEN! Mitokondrierna har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP)!!!

Cellkärnan Nukleos- De flesta celler i människokroppen har en cellkärna, men vissa celler (såsom skelett muskelceller) har flera kärnor, och mogna röda blodkroppar har inga cellkärnor. Insidan innehåller vätska.

 

Kärnan är den största organellen i djurceller. Huvuddelen av cellens arvsmassa! Kärnan har ett nätverk av kromatin trådar, som består av DNA och proteiner. Vid celldelning drar sig kromatin trådarna ihop sig till tjockare trådar, som kallas för kromosomer.

 

1.4   För att cellens kraftverk, mitokondrierna, ska få ut så mycket energi som möjligt krävs två huvudsakliga faktorer. Vilka?

 

Glukos(C6H12O6) och O2

ATP- ADENOSIN-TRI-FOSFAT ENERGIFRISÄTTNING

ADP- ADENOSIN-DI-FOSFAT ENERGILAGRING

 

ATP→ADP+ENERGI+P

ATP+ENERGI+P→ATP

1.5      När energiomsättningen i ”kraftverken” fungerar optimalt bildas, förutom själva energin, två typer av molekyler. Vilka?

bildas H2O (vatten) och CO2(koldioxid) bildas! ( detta är en del av cellandningen)

 

1.6 vart tar dessa molekyler vägen?

CO2 GÅ UT NÄR MAN ANDAS H2O GÅR TILL ORGAN ATP GÅ TILL MUSKLER

ORGANER

 

1.7 VAD ÄR CELLMEMBRAN HUR ÄR DET UPPBYGGT?Består av dubbelt lager av ett slags fett, lipider(framför allt fosfolipider), proteiner och kolesterol. Vattenlösligt på

tsida/insida (hydrofil) och fettlösligt i mitten (hydrofobt).

 

 

1.8.    Hur tar celler upp respektive avger ämnen genom cellmembranet?

det proteiner som transporterar ämne vattenlösningar ämne in i och ut ur cellerna.

proteiner fungerar som mottagare receptorer som gör det möjligt för celler att ta

 emot  information från andra celler med hjälp av kemiska budbärare.

 

1.9.    Förklara de olika transportmekanismerna genom cellmembranen, diffusion,

osmos, aktiv

transport, endocytos, exocytos och filtration, gärna med skisser.

 

Exocytos(ut ur cellen) &  Endocytos (in i cellen)

-Dessa transportmekanismer kan ej diffusera (tänk sockerbit i kaffe)

-Cellmembranet omsluter och binder proteinet

 

 

ENDOCYTOS

1.    proteinet bind till en receptor på cellmembranets yta.

2.    cellmembranet omsluter det bundna proteinet

3.    en pinocytos blåsa bildas av cellmembran och för in proteinet i cellen

4.    sista bilden visar en sekretblåsa...

 

EXOCYTOS är omvänt!

 

Diffusion

      Förflyttning av ett ämne från ett område med hög koncentration till ett område med låg

koncentration.

      Tänk en sockerbit i en kaffekopp, molekylerna fördelas jämt i koppen efter några minuter

Diffusionen har avstannat.

 

ISV- vätskan i det lilla utrymme som bildas mellan cellerna.

ICV-  vätskan i cellerna

 

Molekylerna går via transport- och kanalproteiner i fettskiktet från ICV-ISV ISV-ICV

Diffusion sker extracellulärt vid överskott av Kalium

Diffusion sker intracellulärt vid överskott av Natriumklorid

 

Filtration

       filtration är när en vätska passerar genom ett membran och det sker med ett högt hydrostatiskt tryck. ett exempel är filtrationen i njuren

 glomerulus.

        Detta sker genom ett semipermeabelt membran ( ett membran där osmos kan fungera- som kan ta igenom

 vatten och vissa joner(atom eller molekyl som har en elektrisk laddning. Det vill säga att den inte

har lika många elektroner som protoner.)  ).

 

Osmos

Osmos är ‘’diffusion’’ av vatten. Svårt att märka eftersom det pågår hela tiden. Det är en strävan efter koncentration.

Från låg koncentration av kolloider till hög koncentration.

 

Aktiv & Passiv transport

aktiv- ut till cellen

här behövs energi för transport

ATP är energivalutan. Den binder och släpper ifrån sig fosfat

 

Passiv transport behöver inte energi.

 

1.10.  Vad är och hur uppstår membranpotential?

Det spänningsskillnad  mellan cytosolen och den extracellulära vätska 

membranpotential definieras som potentialskillnaden mellan inre och yttre membran. Denna uppstår som till följd att laddade partiklar som till ex joner separeras av membranet och därmed attraherar partiklar av motsatt laddning på andra sidan.

 

 

CELLKOMMUNIKATION

 

2.1.Vad betyder homeostas?

Homeostas är kroppens förmåga att hålla sig stabilt omkring ett visst tillstånd trots förändringar i miljön till ex: temperatur,salthalt,vattenhalt,PH,blodsocker hal

2.2-Nämn de två två viktiga system för kommunikation mellan cellerna i kroppen

endokrina system och nervsystem

 

2.3.    Vad kallas de olika systemens signalsubstanser?

en första kallas endokrina systemet och nervslystem både systemer använda sig av signal

 molekler

2.4.    Förklara begreppen receptor, målcell, primär- och sekundär budbärare.

receptor: och den är en del av cell som har till funktion att fånga  och skicka vidare

 signaler. den är proteinmolekyler som kan binda en mindre molekyl

målcell: De celler som påverkas av ett hormon kallas målceller har mottagning molekyler ‘

(receptor) för hermon. Det innebära att signal molekyler kan känna igen och binda sig till

rätt receptorer så information levererar till rätt adress.

 primär- och sekundär budbärare: primär budbära ser till att rätt information

når till rätt målceller.

sekundär budbärare:informationen ska överföras till målcellen. vattenlösliga hormoner binds till membranreceptorer och bindningen

aktiverar ett signalöverföringssystem i membranen, detta kallas då sekundär budbärare.

det kallas även intracellulära signalmolekyler.  

2.5.    Vad menas med en membranreceptor? Rita gärna och beskriv.

Receptorerna kan fånga upp och vidarebefordra signaler. Det är dom som tar emot ämnen

fråncellens omgivning.

SE BILD

 

 

FRÅN CELL TILL VÄVNAD

6.    Hur går celldelning till?

Cellerna måste delas för att kroppen ska växa och för att ersätta dom döda cellerna.

Det finns två olika celldelningar: Mitos och Meios.

 

      Före en celldelning kopieras kärnans DNA-innehåll. Vid vanlig celldelning (mitos) överförs

en komplett DNA-uppsättning till varje dottercell. Könscellerna delar sig genom MEIOS,

som leder till att det bildas dottercell. Som endast har hälften av modercellens DNA-

innehåll.

 

7.    Vad är det för skillnad på mitos och meios?

Mitos är ett annat namn för en vanlig celldelning (46 kromosomer)

Meios är bildning av könsceller (23 kromosomer) ( i könceller finns bara 23 kromosomer

 för att annars hade kromsomerna fördubblats i generationerna- i

 övriga celler finns 46 kromosomer).

 

Exempel: har man för många kromosomer kan man få downsyndrome

Har man för lite kromosomer kan man få turner syndrom(kortvuxenhet och

När man skaffar barn så är 23 kromosomer från mamma 23 kromosomer från pappa.

 

 

8.    Vad menas med celldifferentering?

Celldifferentiering är den process som gör att celler blir olika, trots att de har samma genetiska

utgångsmaterial och tillhör samma organism. När äggcellen befruktas sker celldelning och

celldifferentiering som leder till olika celltyper. Celldelning och celldifferentering.

De olika celltyperna kan va exempel: muskel celler,lipida celler,spermie celler.

 

 

 

 

9.    Beskriv de tre huvudtyperna av sammankopplingar av celler.

10.  Nämn de fem huvudgrupperna av vävnad i kroppen. Beskriv kort någon/några

egenskaper hos varje grupp.

Celler som utvecklas till att utföra samma funktioner skapar förbindelser med

 varandra under fosterutveckling och bildar tillsammans vävnad. (CELLER SOM HAR

 SAMMA FUNKTION)

EPITELVÄVNAD

      Fysiska skydd för kroppens vävnader och organ (skyddar hud och slemhinnor osv)

      reglerar transporten av ämnen mellan den yttre omgivning och kroppens inre miljö

      Registrerar känselsimuli

-finns olika former (kubformat, enskiktigt, flerskiktigt- int viktigt att kunna exakt formerna

men att det finns olika).

 

STÖDJEVÄVNAD

-finns i olika former.

- Delas in i 4 grupper: fibrös bindväv, fettväv, benvävnad och brosk

     

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: studieuppgifter celler och vävnad

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

David Gustafss [2019-11-12]   studieuppgifter celler och vävnad
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60583 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×