Lungcancer

2 röster
15288 visningar
uppladdat: 2006-05-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund
För den sjukhuspraktik vi kommer att ha under utbildningen var ett av mina val onkologi. Det framgick vid det tillfället inte vilken form av cancer som behandlades på just den avdelning jag valde, och det hade inte heller så stor betydelse för mig. Det väsentliga var att det handlade om någon form av cancer. Vid samtal med representant .från min praktikplats fick jag reda på att de behandlade cancer från halsen ner till lungorna. Jag blev rekommenderad att välja lungcancer för mitt arbete.

Syfte
Varför föll ett av mina val vid praktiken på onkologi? Kan ett arbete inom onkologi ge mig ökade möjligheter till arbete inom vården? Kommer jag under min praktik möta många människor som har ångest inför döden? Kanske är det livskamraten ”den passivt rökande” som fått lungcancer? Hur kommer jag att kunna hantera vårdsituationen när det nu rör sig om yngre människor än dem jag tidigare kommit i kontakt med som också varit obotligt sjuka. Under sommaren har jag arbetat med många patienter vars diagnos varit obotlig cancer, och som fått palliativ vård inom äldreomsorgen. Cancer är idag en av vår tids mest fruktade sjukdomar. Därmed är en allmän kunskap i ämnet givande. Min tro är att där kommer att finnas arbetstillfällen för lång tid framöver. Min uppfattning har varit att för den som fått diagnosen lungcancer har det bara varit en fråga om hur lång tid man har kvar att leva. Jag tar nu tillfället i akt att ta reda på om min uppfattning stämmer.


Metod
Informationen till detta arbete har jag hämtat från litteratur, Internet, tidningsartiklar och samtal/diskussioner med några människor. En del av dessa är yrkesverksamma inom vården och andra med berikad livserfarenhet.

Resultat
Ca 3 000 svenskar per år får diagnosen lungcancer. Somliga söker för att de fått upprepade lunginflammationer, har kraftig hosta med mera. Andra får beskedet vid en allmän hälsokontroll

Orsak:
80-90 % av all lungcancer orsakas av den yttre miljön, den kallas också icke småcellig cancer. De flesta är rökare. I denna grupp ingår också de som blivit utsatta för rök, farliga arbetsmaterial som asbest, diesel med mera. Resterande 10-20 % är till stor del orsakad av metastaser från elakartade cancertumörer från andra ställen i kroppen. Denna kallas småcellig lungcancer. Grundorsaken till all cancer är celler som börjar dela sig på felaktigt sätt, dessa klumpar sedan ihop sig till en tumör.

Symtom: Ofta visar sig symtomen tyvärr först när sjukdomen är långt framskriden.
Upprepade lunginflammationer
Kraftig hosta med blod i saliven
Upprepade luftrörsinfektioner
Heshet, andningssvårigheter, trötthet
Kraftig viktminskning
Smärtor i bröst, axel eller arm

Behandlingsmetoder är beroende av vilket stadium av sjukdomen patienten befinner sig i, ålder, övrigt hälsotillstånd.

Kirurgi (operation), tumören samt en liten del av angränsande vävnad skärs bort av kirurgen. Tre olika kirurgiska ingrepp kan göras beroende på tumörens läge och storlek. Antingen avlägsnas en liten del av lunga, till nästa del då en av lungans tre lober avlägsnas till det sista då en hel lunga plockas bort.

Strålbehandling kan användas före eller efter eventuellt kirurgiskt ingrepp. Före ingreppet kan det användas för att minska storleken på tumören, och efter för att döda eventuellt resterande cancerceller

Cytostatika är medicin som intas för att döda cancerceller.

OMVÅRDNADSMODELL
Omvårdnadsanamnes:
Olle Karlsson, 420111-5050 Knapegården 46, 433 00 Göteborg
Byggnadsarbetare sedan 18 års ålder
Närmast anhörig är fru Katarina Karlsson(undersköterska) tel dagtid 031-505050 kväll 031-404040 kan ringa dygnet runt
Tillsammans har de döttrarna Elin Odelhage 35 år och Elvy Karlsson 32 år.

Boendeform: bor i tvåplans radhus tillsammans med frun.

Aktuell situation 2005-10-10
Är remitterad från företagshälsovård efter hälsokontroll genomgången 2005-03-01. Vid hälsokontrollen var blodtrycket 180/100 dagens mätning visade 185/100. Vikten är idag 85 kg och längden 180 cm. Pulsen i vila är 100. Andningen är ansträngd. Olle är rökare sedan 20-års åldern. Olle är nötallergiker.

Olle uppger att han sedan en tid tillbaka upplever sig vara tröttare, sämre kondition än tidigare och en smärta i armar och axlar som med tiden intensifierats. Frun upplever situationen mycket pressande. Hon är sedan ett år tillbaka friskförklarad från bröstcancer. Vid tiden för Olles hälsokontroll kände de att de äntligen börjat kunna glädja sig åt sin kommande pension om två år tillsammans. Oron är nu mycket stor att de har ytterligare en svår tid framför sig. Den ovisshet familjen levt i under de sju månader som förlöpt mellan hälsoundersökningen fram till dags dato med första undersökningen på onkologen har ökat hela familjens oro. Ett sputumprov påvisade cancerceller På röntgen lokaliserades en misstänkt tumör.

Omvårdnadsstatus (uppdateras vid varje behandlingstillfälle):
Olle önskar få information om de undersökningar och behandlingar som finns tillgängliga, men inte hur prognosen för sjukdomen ser ut. Vidare önskar han ta del av kurser i rökavvänjning samt bli informerad om biverkningar på olika behandlingar. Han känner alltför stor oro för att själv skaffa sig information. Viss information får Olle genom frun som är undersköterska, men med geriatrik som sitt specialområde.

Kommunikationsförmåga: Olle har inga svårigheter att göra sig förstådd eller förstå. Under hela samtalet skakar Olle. Bedömningen av Olle är att han är helt klar.

Rörelseförmåga: Olle haltar med höger ben sedan många år tillbaka, men klarar sig utan hjälpmedel. Orsaken är en kraftig fraktur. Ibland kan Olle vara något yr. Inga svårigheter att klara ADL.

Grundläggande behov och vanor: Andningen är snabb och ytlig. Luftvägarna är irriterade och biverkningarna torrhosta med små spår av blod.

Socialt: Olle har god kontakt med sina döttrar, men vill inte informera dem om sin pågående undersökning. Vid besök på sjukhuset har Olle god hjälp av sin hustru som alltid följer med honom. Familjen har några få, men mycket goda vänner.

Olle arbetar fortfarande heltid, och kommer att göra fram tills han fyller 65 år.

Cigarettkonsumtionen är ca 20 st/dag, alkohol dricker Olle 1-2 ggr/vecka (3-4 öl/gång)

Olle tar dagliga promenerar med sin fru och deras Cockerspaniel . Arbetet på olika byggarbetsplatser är heltid måndag till fredag. Därefter är Olle alltför trött för att kunna utföra annat än promenaderna tillsammans med frun och hunden. Kvällarna spenderas till stor del framför TV:n och helst ser han på någon sport. Rökning sker inne i huset.

Sömn: Normal läggtid är runt 11. Nattsömnen är att betrakta som god. Lediga dagar vilar Olle allt som oftast en gång under dagen.

Medicinska uppgifter: Olle äter inga mediciner och har heller inga allergier mot några.

Omvårdnadsmål:
Vid hemgång skall Olle
- kunna sköta sin egen medicinering
-vara väl införstådd med eventuella biverkningar
-andas tillfredsställande efter operation

Omvårdnadsåtgärder:
-information om, tillgång till personalkategorier, telefonnummer till olika kontakter, hjälpmedel, medicinering med biverkningar
läkemedelshantering

Omvårdnadsresultat:
Som förväntat är Olle fortsatt mycket orolig, men säger sig ändå vara nöjd med den information han fått. Bedömningen är att Olle har lätt för att ta till sig muntlig information.

Allmän och specifik omvårdnad att tänka på:
Rekommendera alltid patienten att ha en nära vän/anhörig med sig vid alla undersökningar eller läkarbesök. Det som sägs och görs är av stor vikt och två personer hör och ser mer än en person. Vid de tillfällen när inte personalen kan vara nära ger vännen trygghet. När personalen inte är närvarande är det viktigt för patienten att veta när de kommer tillbaka, och vad som då kommer att ske. Det är viktigt att den anhörige som följer med är lugn. Informera patienten om var han/hon kan hitta information på egen hand, men upplys dem även om att cancer är en så specifik sjukdom att just deras diagnos med behandlingar bäst lämnas av deras vårdpersonal. Lämna all information såväl skriftligt som muntligt. Upprepa gärna den information som lämnats av patienten för att korrigera eventuella missuppfattningar. Det är också bra om patienten kan återge vilken information som lämnats av doktorn, för att kunna ge eventuella kompletteringar. Lämna aldrig den patient som nyligen fått diagnosen cancer ensam, om inte patienten insisterar på detta själv. Önskar patienten vara ensam skall en anhörig informeras, men med patientens godkännande. Det är alltid patientens vilja som styr i slutändan. Som vårdare kan jag via information försöka påverka patienten om så behövs men aldrig genomföra något emot patientens vilja. Se till att patienten vet vart den skall höra av sig med eventuella frågor och informera om att detta kan göras dygnet runt. Dokumentera alltid vad som sagts efteråt, för att ingen information skall missas. Informera patienten om diverse olika föreningar som t ex Cancer och Trafikskadades förbund, rökavvänjningskurser (om patienten är rökare). För den patient som inte slutat röka under sin sjukdom skall under den palliativa vård behovet av att röka tillgodoses om vården skall bedömas som god. Tänk dock på att inte utsätta andra för röken. Upplys patienten och anhöriga vilka resurser som finns knutna till avdelningen i form av kuratorer, sjukhuspräster, dietister, psykologer med mera. Dessa personer är även till för den anhöriga. Även den som är atteist har rätt och kan känna behov av att träffa sjukhusprästen. Påpeka gärna att sjukhusprästen inte finns där för att just visa fram till den kristna tron. På större sjukhus finns ofta flera religioner representerade. Sjukhusprästens uppgift kan vara att förmedla kontakt med inom sjukhuset ej representerad religion. Det skall finnas möjlighet för den anhöriga att få enskilda samtal för att få en möjlighet att säga sådant som den inte kan säga tillsammans med patienten, eller visa känslor som den inte kan göra annars. Följ sedan upp att den patient som behöver dessa personer verkligen också kommer dit. För den som är i en krissituation kan det vara svårt att själv vara uppsökande. Lungcancerpatienter har i dag en mycket mera dräglig tillvaro än vad de haft för bara ett par år sedan, men överlevnaden är ändå liten. När någon frågar om detta var då ärlig. Det är viktigt att svaret inte lindas in eller att man låtsas att man inte hör eller något liknande.

Antingen en patient är inskriven på en avdelning eller endast där för kortare undersökningar är det viktigt att de känner till avdelningens rutiner. Dokumentera när denna information getts, för att undvika både dubbel information eller vad som är värre att information missas. Alla tror att ”någon annan” säkert har gjort det.

Cancerpatienter som behandlas med strålning tappar ofta håret. Om patienten önskar skall remiss skickas för peruk. Kontakt med frisör och sminkös förmedlas. Det kan ge en god självkänsla att veta hur man kan sminka sig för att dölja förlust av ögonbryn och ögonfransar. Det är också viktigt att patienten känner till att håret växer ut igen efter avslutad strålbehandling.

Många av de behandlingar som ges till cancerpatienter har starka biverkningar. Det är av största vikt att patienten känner till dessa. Som mest mottaglig för denna information är patienten före påbörjad behandling. Patienten skall känna till vilka biverkningarna kan vara samt i vilken omfattning de är normala. Vid biverkningar utanför detta mönster eller när patienten finner dem outhärdliga är det viktigt att han/hon vet vart dom skall vända sig. Telefonnummer skall alltid lämnas skriftligt. Patienten skall uppmuntras att påpeka alla kännbara biverkningar så att om möjligt annan behandling kan provas.

Under stor del av sin sjukdomstid kan patienten ofta vara hemma. Han/hon skall då vara väl förtrogen med hur de skall sköta sin medicinering eftersom de själva är ansvariga för denna. I svårare fall kan det vara hemsjukvården. För bästa möjliga vård skall kommunikationen mellan hemsjukvården och avdelningen vara av en god tvåvägskommunikation.

Lungcancerpatienter kan få dyspné vid samtal. För dessa patienter är det av extra vikt att i förväg ha skrivit ner eventuella frågor. Det är viktigt att ge dessa patienter gott om tid för samtal. Sjukgymnast utövar speciell andningsgymnastik och hjälper till att få slem och annat speciella rörelser som vanligtvis är till nytta för avdelningens patienter.
Exempel på omvårdnadsåtgärder som bör tas i beaktande vid all vård:
Från det att en patient sätter sin fot inom vården har han/hon behov av att bli sedd, tagen på allvar och bekräftad. Det finns inget möte som görs med patienten som inte innehåller omvårdnad. Detta gäller från det att de anmäler sig i en eventuell reception.

Vid de måltider patienten blir serverad skall han/hon få dem på det vis patienten själv önskar i möjligaste mån. Maten skall vara varm, lagom stora portioner, påfyllning om så önskas. Platsen där maten intas skall vara lugn, harmonisk, ren, avstressande genom t ex trevlig dukning, servetter, ej allergiframkallande blommor med mera. Många patienter kan vara mer beroende av dricka när de är sjuka än när de är friska. Troligen är de själva inte medvetna om detta då de inte känner någon ökad törst. Många blir mindre rörliga under sjukhusvistelsen än annars och detta kan leda till trög mage, som i sin tur kan förebyggas genom ökat vätsekintag. Kroppsställningen vi har när vi skall dricka och äta är viktig. Sätt patienten ordentligt, se till att använda eventuella hjälpmedel som sugrör, pipmuggar eller annat om situationen kräver.

Tänk på att vid varje möte med patienten vara närvarande. Tänk på hur du står och pratar med någon som t ex ligger ner i en säng. Sätt dig hellre ner (inte på patientens säng) eller böj knäna. Behandla den som är naken med respekt. Ingen vill blottas för hela korridoren och alla som där kan passera förbi. Använd handskar där det behövs, inte på frisk hud förutom i underlivet. Skynda dig när du arbetar i sköljen, men inte hos patienten. Ge patienten tid, vädra, lyssna till vad patienten har att säga, ge kroppskontakt, kanske lite taktil massage eller annan beröring. Agera uppmuntrande gentemot patienten.

Ha alltid i minnet att den som är vårdare är i en maktposition som under inga omständigheter får utnyttjas, den skall genom förtroende och ödmjukhet försvinna. Målet för all omvårdnad är hälsa.

Diskussion:
Om förlossningar brukar man säga att ingen är den andra lik, så verkar det även vara med lungcancer. För att personalen på en avdelning för lungcancer skall kunna prestera all den inspiration och uppmuntran deras vårdtagare har rätt till är det viktigt att även de har någon som lyssnar på dem. Kanske har de grupper inom personalen där de får tala med varandra, eller att de själva får en stund med kurator, psykolog, sjukhuspräst eller vad som kan behövas. Vårdare är säkert som alla andra olika rustade för hur de klarar att möta mycket sjuka och döende personer.

När jag nu befinner mig i detta arbetes slutskede känner jag mig fortfarande nervös inför arbetet med döende människor, men jag känner mig bättre rustad för uppgiften än tidigare. En fråga som engagerat mig under arbetets gång är hur möjligheterna till fler kontroller för dem som befinner sig i riskgrupperna skulle kunna erbjudas. Som alltid är detta en kostnadsfråga. Skall den som själv är vållande (rökning) till sin sjukdom ha rätt till kostsamma undersök-ningar? Är det många som skulle sluta om de hade tillgång till dessa undersökningar? Själv har jag mina tvivel till de...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Lungcancer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-16]   Lungcancer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6210 [2022-08-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×