Energikällor

46 röster
60267 visningar
uppladdat: 2006-05-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Förord 2

2.1 Kärnkraft 2
2.2 Hur fungerar kärnkraften? 2
2.3 Fördelar med kärnkraften 2
2.4 Nackdelar med kärnkraften 2
+ Energiomvandling

3.1 Vattenkraft 3
3.2 Hur fungerar vattenkraften? 3
3.3 Fördelar med vattenkraften 3
3.4 Nackdelar med vattenkraften 3
+ Energiomvandling

4.1 Vindkraft 4
4.2 Hur fungerar vindkraften? 4
4.3 Fördelar med vindkraften 4
4.4 Nackdelar med vindkraften 4
+ Energiomvandling

5. Mina slutsatser 5
+ Källförtäckning
+ Sammanfattning på engelska


Förord
Jag har valt att jämföra vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Kärnkraft och vattenkraft är de två vanligaste energikällorna i Sverige. Jag vill jämföra de med en mindre vanlig energikälla för att se fördelarna/nackdelarna, och för att se varför just de har blivit så stora.


Kärnkraft

Man började bygga kärnkraftverk i Sverige under 1970 och 80 talet. Innan dess var oljan en av de största energikällorna. Idag försörjer kärnkraften oss med hälften av Sveriges energi.
Bränslet man använder i kärnkraft är uran 235. Uran finns i Sverige, men det är mer lönsamt att importera från andra länder, såsom Australien och Ryssland. Efter importering förs uranen till något av våra två kärnkraftsverk vilka är: Oskarshamn och Forsmark.

Hur fungerar kärnkraften?
Bränslet (uran) packas i långa stavar som man sedan kan använda i reaktorerna i fem år. I uranstavarna stöter neutroner ihop med urankärnor som klyvs. När uranen klyvs skapas värme och ytterliga två neutroner frigörs, som i sin tur kan klyva fler urankärnor. Denna kärnklyvning kallas fission. För att få neutronerna att bromsa ner så använder man styrstavar eller kyler uranstavarna med kallt vatten, havsvatten, som i sin tur värms upp. När vattnet värms upp, så omvandlas det till vattenånga. Vattenångan driver en turbin, som i sin tur får en generator att omvandla energin till elektricitet och sedan driva ut ström till elnätet. Vatten ångan kyls sedan ner med hjälp av kallt havsvatten. Det nerkylda vattnet drivs sedan tillbaka till reaktorn för att återigen värmas upp.

Fördelar med kärnkraft
Kärnkraftens största fördel är att den är så vänlig mot miljön och samtidigt är så effektiv. Visst släpper den ut ämnen till både luft och vatten, men mängderna är så små att de knappt påverkar klimatet. De radioaktiva ämnen som släpps ut är ämnen som snabbt sönderfaller till stabila ämnen. Runtom kärnkraftverken finns väldigt känsliga dosimetrar som mäter radioaktiviteten i luften. Utsläppen till en närboende människa är endast en tusendel! Det innebär att det är mindre per år än den dos man får vid en valig tand röntgen. Även de icke-radioaktiva ämnena är få, de är mindre än en tiotusendel av Sveriges totala utsläpp. Även utsläppen i vatten är små. De utsläpp som sker i vattnet påverkar inte klimatet till det sämre. Kärnkraften är ett mycket effektivt och billigt sätt att producera el på. I drift kostar det 10 öre per kilowattimme. Kärnkraften är alltså en av de ”renaste” energikällorna, plus att den försörjer oss med drygt hälften av vår energi i Sverige. Och den är billig.

Nackdelar med kärnkraft
Säkerheten inom kärnkraftverken runtom i Sverige är mycket bra, men man kan aldrig garantera att en olycka inte sker. Skulle någonting gå fel och de radioaktiva ämnena skulle komma ut ur kärnkraftverken så skulle skadorna bli omfattande. Skulle kärnkraften hamna i fel händer skulle den även kunna användas till andra ändamål än energi ”skapande”, uranet innehåller nämligen plutonium som används i kärnvapen. Även slutförvaringen är ett problem, då avfallet kräver en slutförvaring i 10 000 år innan de förlorar sin radioaktivitet.

Energiomvandling: Kärnkraft
Kärnenergi -> Värmeenergi -> Rörelseenergi -> Elektrisk Energi

Vattenkraft

Redan på 1200 talet började man använda vattenhjulet i Sverige, och på 1300-talet började de första vattenkraftsanläggningarna byggas i norden. Man har alltså utnyttjat vattnets kraft i nästan 700 år! Den första elgeneratorn började användas i Sverige år 1882, det är vad man kallar det egentliga genombrottet gällande vattenkraften, i Sverige. Idag finns runt 1200 vattenkraftverk i landet, vilka ger runt 50 % av den elektricitet vi använder. Ett vattenkraftverk kan producera upp till 2 Twh/år.

Hur fungerar vattenkraften?
Vattenkraften går ut på att ta tillvara på så mycket av vattnets rörelseenergi som möjligt. Man vill alltså få vattnet att röra sig från en hög plats till en lägre och på så sätt få vattnets kraft att få en turbin i rörelse. Turbinen som sätts i rörelse är kopplad till en generator som ger elektricitet. Genom att bygga dammar och lagra energi så kan man alltid använda det vattenflöde som man behöver just för tillfället. Fallhöjden, vilken är 300 meter, åstadkoms genom att man spränger tunnlar i bergen.

Fördelar med vattenkraften
Vattenkraften är en ”ren” energikälla och kan i vissa fall, genom stabilisering av vattennivån, gynna vatten livet nedanför dammen. Vattenkraften ger inga utsläpp och kan drivas på endast vatten, vilket betyder att den är tillgänglig året om, det är en trygghet för el-konsulterna. Det är även ett billigt sätt att producera el på, då bränslet är förnybart.

Nackdelar med vattenkraft
Samtidigt som det finns fördelar för naturen så finns också nackdelar, vilka enligt mig väger tyngre. Då man gör stora ingrepp i naturen så blötläggs skog kring den ursprungliga älven och områden över älven torrläggs. Detta stör ekosystemet och djurlivet. Laxen är en av de drabbade. Dess livscykel störs, då den inte kan vandra tillbaka till sin lekplats via älven.
Största delen av Sveriges vattenkraft är placerad i Norrland, och majoriteten av elförbrukarna finns i södra delen av Sverige. Det betyder att man måste göra ansträngningar för att få ut energin i landet. Mer än 3 000 kvadratkilometer av Sverige upptas av kraftledningsgator från norr till söder. Vattenkraften kan idag inte byggas ut så mycket mer, så det är ingen framtida lösning.

Energiomvandling: Vattenkraft
Lägesenergin -> Rörelseenergi -> (Rörelseenergi) -> Elektrisk Energi


Vindkraft

Redan under 1300-talet utnyttjade man vindens kraft i form av väderkvarnar. På 1900-talet började man använda vinden för att producera elektricitet. Vindkraften i Sverige underhåller oss med 0,2 % av vår el. Detta är en liten del, men antalet vindkraftverk har fyrdubblats sedan fyra år tillbaka. Detta tyder på att vindraften är på frammarsch. Det tack vare att vindkraftverken idag är större och effektivare än vad det var för några år sedan. Vindstyrkan som behövs för att kunna producera el är 6m/s – 7m/s, vilket överskrids på de flesta ställen på land.

Vindkraftverken producerar ca 14 000 000 000 W/år.

Hur fungerar vindraften?
Ett vindkraftverk är ca 40 meter högt och har en propellerdiameter på ca 40 meter. Vindkraftverket fångar upp rörelseenergin i vinden vilket får propellern att börja snurra. Propellern är kopplad till en generator som sedan ger elektricitet till elnätet.

Fördelar med vindkraften
Vindkraften är, billig på så sätt att inget bränsle behövs importeras eller tas fram. Det enda som behövs är vinden, vilken är en oändlig energikälla. Vindkraften kan användas på vattnet, där störs ingen av ljudet och de tar inte upp plats. Den är även miljövänlig och sköter praktiskt taget sig själv. Den lämnar inte heller några föroreningar i luften.

Nackdelar med vindkraft
Att bygga vindkraftverk till havs räknade jag som en fördel, men med detta finns även en nackdel: det är dyrare att bygga på vattnet än på land och de är dyrare i drift.

Landskapen blir sämre och det har pratats om att bullret från vindkraftverken skulle påverka djur och fågellivet, men det har inte bevisats. Det kan även ha påverkan på turism, då vindkraftverken förändrar landskapsbilden negativt. För att vindkraften ska ha någon som helst betydelse för elproduktionen krävs många vindkraftverk. Idag har vi ca 400 vindkraftverk i Sverige, för att nå effekten vi får från ett kärnkraftverk skulle vi behöva ca 3000 vindkraftverk. Vindkraften är även dyrare att producera än T.ex., Vatten och kärnkraft, vilket gör att det knappast är en lösning för framtiden.

Energiomvandling: Vindkraft
Rörelseenergi -> (Rörelseenergi) -> Elektriskenergi


Mina slutsatser

Innan jag satte igång var jag väldigt okunnig inom ämnet "energikällor". Jag skulle bestämt ha sagt "ner med kärnkraft och upp med vindkraft" men om jag idag skulle ha fått vara med och rösta om kärnkraften så skulle jag ha röstat för kärnkraften. Den ger mycket energi och är billig. Utsläppen är få och det skadar inte naturen. Den "förfular" heller inte naturen såsom vatten och vindkraft kan göra. Svenska kärnkraftverk är dessutom några av de säkraste i världen, det är synd att man inte längre får forska vidare om det. Men eftersom vi idag håller på att avskaffa kärnkraften, så är det självklart att man ska fortsätta att utveckla och forska vidare på andra tänkbara energikällor. Jag tror att om man idag hade en ny folkomröstning om kärnkraft, skulle resultatet bli ett annat. JAG TROR att folket då var för okunniga för att fatta ett sådant stort beslut.
– Vindkraften då?
Jag förvånades över alla dess nackdelar, och de få fördelar som fanns var inte alls övertygande, nu ser jag att det finns en anledning till varför vindkraften inte är större än vad den är. Till skillnad från kärn- och vattenkraften är den inte heller speciellt effektiv. Den kan bara utnyttjas när det blåser, och det är en av de energikällor som jag tycker gör mest skada i naturen, förutom vattenkraften. Visst växer vindkraften, men jag tror inte att det är en lösning på frågan om vad vi ska ersätta kärnkraften med. Det är ju inte vattenkraften heller, då den inte går att bygga ut mer. men vattenkraften har även fördelar! Det är en förnyelsebar källa och den ger inga utsläpp.
Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga: Hurra för kärnkraft!

Källförteckning

Bilder:
http://hem.passagen.se/vattenfallen/14A.jpeg
http://hem.passagen.se/k25/Langfard/Resan/etapp6/bildstor/karnkr.jpg
http://www.el.angstrom.uu.se/bilder/vattenkraftverk.jpg

Information:
http://www.ringhals.se/index.asp?ItemID=1290 Ringhals – Sveriges största elfabrik
http://web.telia.com/~u46710954/index.html Kärnkraft (två grundlärares hemsida)
http://user.tninet.se/~alc249j/energi.html#karn Energikällor (Av: Anders Boström)
http://www.howstuffworks.com
http://www.wikpedia.seSummary

I have done a comparison between nuclear power plant, hydropower and wind power. I have written about their advantages/disadvantages and how they work. In Sweden, most of the electricity is provided by nuclear power plant and hydropower. Wind power only gives 0,2 % of the total electricity. Wind power’s and hydropower’s disadvantages are that they destroy the environment, windmills are expensive and the...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Energikällor

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-05-25]   Energikällor
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6407 [2022-08-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×