Dödsstraff

11 röster
37325 visningar
uppladdat: 2006-06-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1
Sammanfattning 2
1. Inledning 3
1.1 Syfte: 3
1.2 Frågeställning: 3
1.3 Ämnesmotivering: 3
1.4 Bakgrund: 3
1.5 Material och metod 4
2. Avhandling 4
2.1 Var praktiseras det? 4
2.2 Hur många avrättningar genomförs? 4
2.3 Vilka avrättningsmetoder används/har används? 5
2.4 Vad finns det för argument för/emot? 6
Dödsstraffet kränker rätten till liv 6
Dödsstraffets grymhet 7
Godtyckligt och diskriminerande 7
Oskyldiga avrättas 8
2.5 Begås det mindre brott i delstater(USA) med dödsstraff? 8
3. Avslutning 9
4. Källförteckning 11
Bok 11
Internet 11

Sammanfattning

Det har aldrig riktigt funnits en stark opinion mot dödsstraff.
I mer än 120 länder har man nu tagit bort dödsstraffet ur lagstiftningen eller i praktiken. I vissa länder har man så att man kan dömas till dödsstraff för alla brott och i en del länder bara vid krigstider.
Idag utövas i huvudsak sju stycken olika avrättningsmetoder, av dem är hängning och Arkebusering de mest förekommande.
”Rätten till liv och rätten att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som föreskrivs i artikel 5 i den allmänna förklaringen, för det mänskliga rättigheterna utgör grunden för arbetet mot dödsstraffet.”

Ett straff har som syfte att göra "ont".

Det är ofta personer som på ett eller annat sätt har svårt att försvara sig som löper störst risk att dömas till döden och sedan avrättas.

I ett rättssystem med dödsstraff finns det alltid en risk att oskyldiga kan komma att avrättas.

Det finns inga säkra undersökningar, men man kan hitta både sådan som pekar på att dödsstraffet hjälper mot brott och sådan som visar det motsatta.


2005 meddelade Amnesty att mer än 90 procent av världens dödsstraff sker i Kina.
1. Inledning

1.1 Syfte:
Syftet med arbetet var att ta reda på varför dödstraff används, men
också för att undersöka om det fungerar i praktiken. (begås det mindre brott där dödsstraff finns).

1.2 Frågeställning:
Huvudfråga:
– Varför används dödsstraff?

Delfrågor:

– Var praktiseras dödsstraffet?

– Hur många avrättningar genomförs?

– Vilka avrättningsmetoder används/har använts?

– Vilka argument finns det för/emot dödsstraff?

– Begås det mindre brott i delstater(USA) som har dödsstraff?

1.3 Ämnesmotivering:
Jag valde att arbeta om dödsstraff dels för mitt eget intresse av att veta hur det fungerar och var det finns, men också för att se om samhället ”tjänar” på det (minskad brottslighet), eller om man bara dödar människor i onödan.

1.4 Bakgrund:
Dödsstraffet har funnits i alla tider, människor har blivit hängda, skjutna och torterade till döds, i både kungar och gudars namn. Det har blivit en naturlig del i det mänskliga samhället, och inte ens i dagens såkallade ”civiliserade samhälle” är dödsstraff ett okänt begrepp. Människan har sett det som sin rättighet att straffa andra ofta för att behålla samhällets ordning.
I norden genomfördes inte många avrättningar innan den kristna tron kom, kyrkan ville reglera allt medborgarna i landet gjorde. Under medeltiden så använde man sig av det bibliska uttrycket ”öga för öga, tand för tand” som rättssnöre.
På 1700-talet man började debattera om det var rätt eller fel med dödsstraff.

Det har aldrig riktigt funnits någon stark opinion mot dödsstraff. Så klart har det funnits enskilda människor som var emot det, och vissa länders regeringar har under vissa tider tagit bort det. Dessutom har rättsprocessen, rättssäkerheten och straffrätten ofta varit outvecklad, det har alltså funnits anledningar att vara emot dödsstraff under historiens gång. Trots detta har det inte varit någon märkbar förändring av antalet länder som avskaffat dödsstraff, förens under andra hälften av 1900-talet då flera länders regeringar valde att avskaffa dödsstraffet. Detta gäller främst Europa.

1.5 Material och metod
I detta arbete så har jag använt en bok och några sidor på Internet. Framförallt var sidan
www2.amnesty.se, och boken ”Att dömas till döden” av Jonny Ambrius. Metoden var att jämföra fakta och kompensera ifall det saknades i ena källan.

2. Avhandling
2.1 Var praktiseras dödsstraffet?
Nu är det 76 länder som har kvar dödsstraffet, men det är en betydligt mindre del som verkställer dödsdomarna. År 2004 genomfördes 97 % av alla kända avrättningar i fyra länder i Iran, Kina, USA och i Vietnam. Mer än 120 länder har nu tagit bort dödsstraffet ur lagstiftningen eller i praktiken. I vissa länder har dem så man kan dömas till dödsstraff för alla brott och i en del bara vid vissa tider så som vid krig. Statistik visar följande; 84 länder har avskaffat dödsstraff för alla brott, 12 stycken har kvar det för extrema brott vid krigstid, och antalet länder som har avskaffat dödsstraff i praktiken, dvs. inga avrättningar har verkställds de senaste tio åren är 24 stycken.
2.2 Hur många avrättningar genomförs?
Enligt Amnesty International avrättades 1 146 personer under 2003, 84 procent av dem i något av fyra länder: 726 i Kina, 108 i Iran, 65 i USA och 64 i Vietnam. 2005 meddelade Amnesty att mer än 90 procent av världens dödsstraff sker i Kina. Den officiella siffran är 3 400 avrättningar 2004 men Amnesty menar att det förmodligen är ett stort mörkertal och att det korrekta antalet ligger omkring 10 000. Trots det minskar antalet dödsdomar totalt sett i världen.

2.3 Vilka avrättningsmetoder används/har används?
Idag utövas i huvudsak sju stycken olika avrättningsmetoder, av dem så är hängning och Arkebusering de mest förekommande. 2
– Hängning - Är en metod som förekommer i alla kulturer, man kan dokumentera att den har använts allt sedan romartiden. Det är egentligen ingen som vet hur gammal metoden är. Hängningen ”går ut på” att den dömde hängs upp i ett rep som lagts runt halsen och döden inträffar när repet dras åt då kroppen på grund av tyngdkraften faller ner. Medvetslöshet och död förorsakas på grund av att ryggraden skadas när nacken knäcks, eller på grund av kvävning när luftstrupen snörs åt. Den äldre formen av hängning innebar att fången kvävdes till döds genom långsam strypning. Denna metod används fortfarande i bland annat Iran och Libyen. En nyare metod utvecklades av en brittisk kommitté år 1888, och går ut på att fången placeras ovanpå en fallucka. Repets längd anpassas efter fångens vikt och längd, och när falluckan öppnas faller kroppen nedåt och nacken bryts. Metoden kräver att bödeln har tillräckliga kunskaper för att kunna beräkna repets exakta längd, annars bryts inte nacken och fången kvävs sakta till döds precis som i den äldre metoden. 9

– Arkebusering – Det var när skjutvapnen uppfanns som metoden uppkom. Ordet kommer ifrån franskan och betyder hakebössor. Avrättningen utförs antingen av en ensam bödel eller av en exekutionspluton. Fången förs fram med huvudet täckt och ställs upp för att invänta skotten. Dödsorsaken kan vara en eller flera skador på organ som hjärta och lungor, skador på det centrala nervsystemet eller inre blödningar. Ett pistolskott mot huvudet åstadkommer omedelbar medvetslöshet, medan en arkebusering genom exekutionspluton kan ta längre tid eftersom soldaterna skjuter från längre avstånd och därmed mindre exakt. 9

– Dödlig injektion – Fången får en spruta som innehåller en snabbverkande drog samt ett muskelförlamande medel. 9

– Elektriska stolen – Denna metod uppkom i slutet på 1800-talet då elektricitet var väldigt nytt. Det går till på följande sätt: Man spänner fast fången i en stol som är särskilt byggd för just detta ändamål, därefter fäster vakterna fuktade kopparelektroder vid fångens huvud och ena ben. Sedan leds ström på mellan 500 och 2000 volt under några perioder. Döden orsakas av att hjärtat stannar och andningen upphör. 9

– Gaskammare – Går helt enkelt ut på att förgifta personen, man spänner fast denne och använder ett lufttätt rum så det ska gå snabbt. 9

– Halshuggning – Använts och har använts i hela värden sedan antiken. Nu använder man svärd för att skilja huvudet från kroppen. 9

– Stening – Det är en metod som redan nämns i bibeln, det var ett straff man kunde få av att bryta mot något av de 10 budorden. Fången har oftast begravts upp till halsen eller hindras på något annat sätta att röra på sig. Döden orsakas genom skador på hjärnan, genom kvävning eller på grund av flera skador i kombination En människa kan tåla hårda slag utan att förlora medvetandet, därför kan stening förlänga döendet avsevärt

Andra kända avrättningsmetoder är, korsfästning och att man bränner offret på bål.

2.4 Vad finns det för argument för/emot dödsstraff?
Det finns många argument för och emot, i det här arbetet kommer jag att pressentera några av dem. Upplägget kommer att se ut så att först kommer ett argument mot dödsstraff och förklaring sedan ett svar från dem som är för dödsstraff.

Dödsstraffet kränker rätten till liv

"Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet" (FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 3)

”Rätten till liv och rätten att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som föreskrivs i artikel 5 i den allmänna förklaringen, utgör grunden för arbetet mot dödsstraffet.”

En del pekar på att den som dödar har orsakat en enorm sorg och smärta hos dem anhöriga, och att detta skulle ge rätten att döda, som en hämnd men då är det viktigt att komma ihåg en avrättning kan aldrig återge livet eller minska förlusten för mordoffrets familj. Brottet blir inte heller ogjort genom att man avrättar förövaren.

”I formuleringen "rätt till liv" har motståndarna till brottslingens fördel funnit något som brukar användas med samma auktoritet som vore det ett direkt gudomligt påbud som inte får ifrågasättas.”

Vi menar att mord är ett hemskt brott mot den grundläggande mänskliga rättigheten - rätten till liv. Men det betyder inte att en rättsstat som avrättar en skyldig begår detta brott, lika lite som soldaten när han försvarar landet och dödar angripare, eller polisen som i ett extremt nödläge skjuter ihjäl en livsfarlig beväpnad brottsling, eller när en medborgare i en extrem nödvärnssituation dödar för att rädda sitt eget liv och sin familj.Dödsstraffet förhindrar inte brott

Länder som har kvar dödsstraffet bruka ofta framhålla att dödsstraffet är avskräckande som argument, det vill säga att den som tänker begå ett brott som kan medföra dödsstraff, avstår från att begå brottet på grund av att han riskerar att avrättas. Ingen undersökning har visat att dödsstraffet som sådant har någon avskräckande effekt. Det beror kanske på att man inte räknar med att åka fast. Kanske skulle avskräckningseffekten vara större om sannolikheten att gripas var högre, oavsett straff.

En del forskningsresultat visar att respekten för människovärdet skulle minska med att staten medvetet dödar i lagens namn. ”Avrättning är en våldshandling och våld föder våld.” 9

”Vi vänder oss till det sunda omdömet, förnuftet och erfarenheten för att få svar. Och då blir det självklart att dödsstraff - mer än fängelse - avskräcker en del människor från mord och grova våldsdåd och att samhället därmed blir mindre brutaliserat. Ingen ska behöva hysa minsta tvivel på det.”

Dödsstraffets grymhet

"Från hängning till elektriska stolen, till dödlig injektion. Hur mycket snyggare kan man göra det? Ju snyggare man gör det, desto fulare blir det." (Scott Blystone, dödscellsfånge i Pennsylvania, 1997)

Dödsstraffet är ett grymt och omänskligt straff. Det innebär inte bara psykiskt lidande när den dömde är levande död, från det att domen avkunnas fram till avrättningen. Att sitta fängslad och väntan på att bli avrättad samtidigt som man hoppas intensivt på att få straffet omvandlat, medför en enorm psykisk press.
En långa utdragen dödsprocess, medför en stor fysisk smärta.

.
Det är riktigt att den som fått en dödsdom mer eller mindre kommer att lida psykiskt fram till avrättningen.
Motståndarna till dödsstraffet känner ofta empati för de dödsdömda grova brottslingarna som får lida denna "tortyr" som de kallar det och lider även med förbrytarnas anhöriga som utstår ångest, och ser detta som skäl till att avskaffa dödsstraffet.
Ett straff har som syfte att göra "ont". Om det inte känns att få ett straff är det inget straff. Allt slags straff innebär därmed mer eller mindre själslig "tortyr" för den dömde. Därför bottnar motståndarnas reaktion mot dödsdömdas "tortyr" egentligen i en motvilja mot straffet som princip. 12

Godtyckligt och diskriminerande

"Att låta döda ett antal personer samtidigt som andra, vilka har begått samma typ av eller ännu värre brott, tillåts leva eller gå fria, är inte ett system som bygger på vedergällning utan på mänskliga offer. Vad värre är, detta system betyder att man av misstag kan döda den som inte har begått något brott alls. Jag kan inte redogöra för alla länder, men i USA – där man egentligen har anledning att vara stolt över stora delar av sin kriminallagstiftning – pågår helt klart något som kan liknas vid "människooffer", ett närmast rituellt offrande av ett fåtal brottslingar för att lugna allmänhetens rädsla och ilska." (Larry Cox, f.d. vice generalsekreterare för Amnesty) 5

Dödsstraffet tillämpas slumpvis i alla länder där det finns kvar. Det är ofta personer som på ett eller annat sätt har svårt att försvara sig som löper störst risk att dömas till döden och sedan avrättas.
I många stater i USA tilldelas fattiga människor som ställts inför rätta och riskerar dödsstraff, oerfarna försvarsadvokater med begränsade resurser för att dem inte har råd med annat.

I väldigt många länder där dödsstraffet praktiseras, har den åtalade bara rätt till en försvarare som utses av domstolen eller inte till någon försvarare alls. Rätten att överklaga är många gånger inskränkt.

Enligt viss statistik är det unga svarta män som begår de flesta morden i USA. Då är alltså inte diskriminerande utan naturligt om det är svarta som oftast blir dömda för mord.

Oskyldiga avrättas
Man kan inte väcka en person från det döda detta gäller även när man har avrättat en oskyldigt dömd.

I ett rättssystem med dödsstraff finns det alltid en risk att oskyldiga kan komma att avrättas.
Det finns inget demokratiskt rättssystem som är felfritt. Ingen domare eller nämndeman har ett fullkomligt omdöme. De är inga gudaväsen utan människor av kött och blod som ibland gör bristfälliga analyser, drar svaga slutsatser och meddelar felaktiga domslut. Någon fullkomlig rättvisa finns inte hur utvecklat ett rättssystem än är. Det finns därför inget rättsväsende där inte oskyldiga blir fällda i domstol. 5

2.5 Begås det mindre brott i delstater(USA) med dödsstraff?
Det finns inga säkra undersökningar, men här kommer fakta man kan hitta båda sådan som pekar på att det hjälper och sådan som visar det motsatta. 6

Det finns stater i USA som har avskaffat dödsstraffet. Enligt en studie gjord av FBI har dessa stater i snitt har färre mord än de stater som har kvar dödsstraffet. 7

Vi kan säga att när Sydafrika avskaffade dödsstraffet 1995 (i fredstid) rusade brottskurvan i höjden.

En rapport som gjorts av ”Bureau of Justice Statistics” visar att antalet mord per capita är nästan sex gånger högre i USA än i England som avskaffade dödsstraffet 1973.

Vi kan nämna att i Houston (Harris County [över 3 milj. inv.] i Texas) har de flesta dödsdomar i USA avkunnas. Och där föll mordfrekvensen med 73 % sen avrättningarna återupptogs år 1982: Från 44 mord per 100 000 år 1981 till 12 mord per 100 000 år 2000. Ingen motsvarande minskning i mordfrekvensen har uppmätts på annat håll i USA.


3. Avslutning
Jag har i arbetet svarat på delfrågorna och på så sätt fått reda på varför dödsstraffet praktiseras. Egentligen så förstår jag bara varför man har använt det, det är ett enkelt sätt att behålla samhällets ordning. Men det har också varit ett sätt att hämnas och avskräcka och är det än idag. Man vet inte om det fungerar, jag skulle tro att det är svårt att jämföra olika människor i olika länder med olika kulturer. Men jag skulle gissa att ingen har tänkt sig att åka fast för ett välplanerat brott, och därför skulle avskräckas med tanken på dödsstraff. Inte heller ser jag hur människor och framför allt unga ska förstå hur fel det är att döda när staten gör det. Det verkar vara dubbelmoral, dem säger att det är ett brott att död, man kan hänvisa till dem mänskliga rättigheterna, men ändå är det rätt att döda mördaren. Är inte han eller hon en människa som alla andra, även om det är någonting mycket fel att döda? Även om personen inte är som alla andra är det fortfarande en människa.

Många argument handlar om hämnden, det var någons son/dotter syster osv. Men är inte den avrättade det då, många av dem har en familj, och en del av brottsoffrens familjer vill inte att någon ska få gå igenom det dem har fått gjort men det ser dödsstraffet till. Det står fint på många ställen om hur alla är lika mycket värda, men ibland kan man ju undra.

En sak som jag inte tagit upp i arbetet är dödsstraff på barn och unga under arton, det förekommer inte i alla länder, men det är alldeles för vanligt. Det är ett brott i sig tycker jag en vuxen utan pysiskstörning eller dylikt kan ansvara för sina handlingar, men ett barn, det är någonting jag tror dem flesta tycket att man borde förbjuda. Jag har inte heller tagit upp att undantag brukar göras för unga, äldre, gravida och nyblivna mödrar, psykiskt handikapp.

Dödsstraffet går att ses ur många olika perspektiv, ett av dem är det ekonomiska. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Dödsstraff

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-01-29

    mkt väl gjort och bra arbete

  • Inactive member 2013-10-08

    vad fick detta arbetet för betyg

  • Inactive member 2017-03-20

    Den här faktan hjälpte min lärare att begå självmord

Källhänvisning

Inactive member [2006-06-23]   Dödsstraff
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6602 [2022-07-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×