Politik

10255 visningar
uppladdat: 2006-09-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Förord
politik...tja något som är nödvändigt för hela världen. Utan den kan det bli svårt att leva. Just därför är demokratin unik.ag har inte en suck om vilka som kommer att vinna valet, men jag håller på moderaterna

Demokrati
Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter. I en demokrati får alla vara med och bestämma.
I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag. Där står det att all offentlig makt är från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin.
Beslut som påverkar alla
Riksdagen fattar beslut som påverkar hela samhället. Samspelet mellan riksdagen och andra offentliga "saker" – regeringen, myndigheter, kommuner, landsting och EU – är stort.
Riksdagens har en rik historia. Allmän rösträtt, övergången till ett enkammarsystem och fyraåriga valperioder är exempel på viktiga händelser i riksdagens historia.
Olika maktcentrum
Vi beskriver demokratin i första hand ur väljarnas och de folkvaldas perspektiv (synvinkel). Men de demokratiskt valda församlingarna i stat, kommuner och landsting är inte ensamma om att ha makt och inflytande.
Exempel på andra starka maktfaktorer är den så kallade marknaden, massmedierna och domstolarna.
Marknaden påverkar landets ekonomi. Den ekonomiska utvecklingen i näringslivet har stor effekt på sysselsättningen och påverkar därmed statens, kommunernas och landstingens skatteinkomster.
Även medierna är med och styr samhällsutvecklingen genom att påverka opinionen, förmedla nyheter och informera.
Den dömande makten utövas av fristående domstolar.
Kungen är statschef
Den högste företrädaren för ett land kallas för statschef. I Sverige är det kungen, eller en regerande drottning, som är statschef. Den svenske statschefen har bara representativa funktioner.
Som statschef öppnar kungen varje höst riksdagens riksmöte. Han är också ordförande i utrikesnämnden.ideologierna

LIBERALISMEN:

Liberalismen kommer från ordet ”liber” som betyder fri. Ordet ”liberalism” användes för första gången i Spanien 1812. Senare, under 1840 talet, kom det att spridas som ett uttryck för en viss sorts politiska idéer . Man kan enklast tänka på liberalismen som en frihetslära. ( tycker jag iallafall). En ideologi som står för att varje enskild individ har rätt att göra vad den vill, så länge den inte skadar någon annan.
I ett liberalt samhälle ska varje individ ha rätt till frihet, liv, egendom och rätt att göra motstånd mot grupptryck och liknande. Den enes vinst får inte bli den andres förlust. Liberalismen vill ha allmän rösträtt och jämnställdhet mellan könen.
De liberala partierna kan ofta delas upp i två olika sidor;
Den liberala delen: tror på att samhället och individen ska klara sig utan inblandning av staten.
Den socialliberala delen: Accepterar statlig hjälp när det gäller att skydda utsatta mindre grupper.

KONSERVATISMEN:

Konservatismen kommer från ordet ”konservare” som betyder ”bevara”. Ideologin konservatism kommer från början som ett motstånd mot den franska revolutionens idéer. I konservatismen vill man inte ändra på gamla rutiner; exempelvis kan man se på det forna sovjetunionens ledare som konservativa då de var emot sovjetunionens upplösning. (Man kan även se mina föräldrar som konservativa då de menar att jag måste växa upp långsamt, i små steg. Mina "kära" konservativa föräldrar är inte emot förändring, men de vill kunna kontrollera den.)
Konservatismen accepterar att människors olikheter får ekonomiska och sociala konsekvenser. Konservatismen kan liksom liberalismen delas upp i olika grupper.
De socialkonservativa: Accepterar statlig hjälp.
De nyliberala: Accepterar inte statlig hjälp.

SOCIALISMEN:

Ordet socialism kommer från ordet ”sociales” vilket betyder ”sällskaplig”.
Jämnlikhet är väldigt viktigt i socialismen. Det är centralt att klasskillnader tas bort och att alla får möjlighet och utrymme till utveckling. Man strävar efter politisk och social jämnlikhet.

Ekonomisk: Genom att avskaffa löneskillnaderna.
Social: Genom allmänt tillträde till skolor.
Politisk: Genom att alla maktskillnader i politiken ska tas bort.

Också Socialismen kan delas upp i två huvudgrenar, eller anhang.
Den demokratiska socialismen: Socialdemokratin som gradvis vill förbättra samhället genom reformer, dvs. Nya bättre lagar.
Den revolutionära socialismen: el. kommunismen, som snabbt vill förändra samhället och – om nödvändigt – inte drar sig för att använda våld el. tvång.

En gemensam åsikt som hela socialismen delar som ett mål är kontroll över produktion. De vill att de samlade ekonomiska tillgångarna ska tillhöra samhället.

hur fungerar det svenska valsystemet?

Sveriges befolkning går till val den tredje söndagen i september vart fjärde år. Då väljer man riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.
Riksdagen
Sverige är en parlamentarisk monarki och riksdagen är Sveriges parlament.dvs. Kungen representerar sverige, men har nästan ingem mer makt. Vi styrs istället av demokrati. Riksdagen har en "kammare" som består av 349 ledamöter valda av folket i fria val. Riksdagen stiftar lagarna, beslutar om skatter och bestämmer statens budget. Riksdagen granskar också regeringen och myndigheterna samt utser statsministern. Det är statsministern som leder och utser regeringen.
Landstingsfullmäktige
Sverige är indelat i 21 landsting och regioner. Landstingsfullmäktige är högsta beslutande organ i varje landsting. Landstingets viktigaste uppgift är hälso- och sjukvården. Landstinget ansvarar också för frågor som rör den regionala tillväxten, till exempel kollektivtrafiken.
Kommunfullmäktige
Sverige har 290 kommuner som bestämmer över lokala frågor som till exempel skola, dagis, socialtjänst, vård av äldre, vatten och renhållning. Kommunerna styrs av kommunfullmäktige.

hur röstar man?
I de svenska valen kan man rösta valdagen i vallokal eller rösta i förtid i speciella lokaler. Man kan också rösta per post eller genom bud.
Väljare kan rösta på olika partier eller personer i de olika valen (riksdag, landsting, kommun).
För att få rösta måste man finnas i en röstlängd.(en lista på alla svenska medborgare, tror jag) Det är myndigheterna som upprättar röstlängderna inför varje val.
Inför ett val skickar Valmyndigheten röstkort till alla röstberättigade.
Den som röstar i en röstningslokal måste ha sitt röstkort med sig och kunna visa legitimation eller på annat sätt kunna bevisa vem man är.
Varje kommun är indelad i valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal. I en vallokal kan de som bor i distriktet rösta på valdagen. Vallokaler är i regel öppna kl. 08.00 - 20.00
Man kan också förtidsrösta – tidigare kallades det poströstning, eftersom Posten hade ansvaret. Från och med i år är det kommunens ansvar. Väljarna ska kunna förtidsrösta i röstningslokal, t ex ett bibliotek, från och med 18 dagar före valdagen och fram till valet.
Valnämnden ordnar röstmottagning på sjukhus för de väljare som vill rösta där, t.ex. patienter, personal och besökande.
I alla lokaler där man kan rösta finns skärmar där väljarna i avskildhet kan stoppa ner sina valsedlar i valkuvert.
Den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte personligen kan komma till en vallokal eller röstningslokal kan låta ett bud lämna fram rösten. (även fångar kan budrösta!)
Den som röstat i förväg (i Sverige eller från utlandet) kan ångra sin röst. Då ska man rösta på nytt i vallokalen på valdagen. Rösten i vallokalen blir då godkänd och förtidsrösten förklaras ogiltig.
Hur röstar man från utlandet?
Utvandrade svenska medborgare (utlandssvenskar) tas med i röstlängden om de utvandrat under de senaste tio åren eller om de senast 30 dagar före valdagen anmält till Skatteverket att de vill tas upp i röstlängden.
Alla som är utomlands vid tiden för röstningen kan rösta på en utlandsmyndighet – ambassad eller konsulat. Röstningen börjar den 24 augusti och pågår på vissa orter bara en kort tid. Rösterna ska ha nått Valmyndigheten senast dagen före valdagen.
De som har rösträtt och är utomlands kan rösta via brev från vilket land de än befinner sig i. Sjömän på fartyg i utrikes fart kan också brevrösta. Brevrösten ska skickas tidigast den 3 augusti och fram till valdagen.
Det behövs särskilt material för att kunna brevrösta. Materialet kan beställas från Valmyndigheten eller från en utlandsmyndighet.
Så personröstar du
Du röstar på ett parti och kan samtidigt på valsedeln markera vilken kandidat du helst vill se vald. Du ska då kryssa för en av kandidaterna på valsedeln. Bara en kandidat får markeras.
Man får dock inte lägga till kandidatnamn på valsedlarna.
Varifrån kommer valsedlarna?
De partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått minst en procent av rösterna i hela landet har rätt till gratis tryckning av namnvalsedlar.
Vid val till landstings- och kommunfullmäktige är ett parti berättigat till fria valsedlar om partiet är eller blir representerat.
Det finns tre typer av valsedlar: namnvalsedlar – med kandidatnamn - , partivalsedlar – enbart med partibeteckning - samt blanka valsedlar där partinamn kan skrivas in.
Den mest debatterade frågan (i riksdagen) tror jag är vård och barnomsorg

Partierna

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA


Befolkningen ökade extremt i Sverige på 1800-talet. sverige var dåligt ställt. Fattigdom, svält & nöd drev folk ifrån landsbygden till lönearbete i städerna. Sverige var ett klass samhälle med stora skillnader mellan fattig/rik.
Dom fattiga var bl.a. utestängda från sjukvård mm. Arbetarklassen hade ingen rösträtt. Arbetsdagen var 11-12timmar. Bagare ca:17tim/dag.(suck) Men arbetarna hade börjat organiserat sig så i senare delen av 1800-talet fans det många arbetar organisationer i Sverige. & det fans också agitatorer(talesmän) som reste runt & talade om socialism, rättigheter, jämnlikhet mm. En fattig skräddare som hette August Palm kom tillbaka till Sverige från Tyskland/Danmark efter att han hade blivit utvisad från båda länderna p.g.a. verksamhet inom socialdemokratin. Han var den mest kända agitatorn i Sverige & satt även i fängelse för att ha skändat riksdagen. Han är också känd som social demokratins grundare. August Palm hade skrivit ett brev till Hjalmar Branting om att ett parti bör bildas. Hjalmar Branting var från en bildad borgar familj, men arbetade för socialismen. Så 1889 bildades partiet av 69st politiska & fackliga organisationer från hela landet som gick ihop vid en kongress i Stockholm. August Palm var en agitator & ingen ledare Så Hjalmar Branting var den första socialdemokraten i riksdagen 1896 & den ledande gestalten. så gick det till.
Socialdemokraterna är förresten Sveriges största parti, med stöd från cirka 4 av 10 svenskar. Partiet har regerat nästan hela tiden från 1930-talet tills nu, med undantag för åren 1976 - 1982 och 1991 - 1994. Partiet har stått för en tredje väg mellan kapitalism och kommunism - ett samhälle där marknadsekonomin fungerar relativt fritt men där flera verksamheter, som skola och sjukvård, finansieras med offentliga medel. viktigaste fråga: skydda socialbidragen
Åsikt:"såssarnas" ideologi är socialsm. partiledare Göran persson. Tja den här politiken tycker jag personlligen är bra, inte mer. Socialdemokraterna är arbetarnas parti. Jag säger bara skapa ännu mer jobb!
Vänsterpartiet

vänsterpartiet och socialdemokraterna var från början ett parti.1929 splittras partiet och kallar sig tills vidare svergies komunistiska parti. Vänsterpartiet är från 1929 fram till 1991 så kallade komunister. Folk som tror på ett revolutionerande sverige och som inte tvekar att använda våld eller hot för framgång. Vänstern var från 1937 till 1956 ett nazistiskt parti som stödde sovjetunionens invasion av bl.a danmark och norge.
år 1967 byter de namn till vänsterpartiet komunisterna. 1991 byter de namn till Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet var tidigare kommunistpartiet, som hade sin storhetstid under 40- och 50-talen. Partiet har försökt bli av med kommuniststämpeln och stöds idag av cirka 8 procent av väljarna.
Vänsterpartiet har på senare år varit possitiva i miljö- och kvinnofrågor. Partiet samarbetar med den socialdemokratiska regeringen men ingår inte i den.
viktigaste fråga: 200000 nya jobb
åsikt:Jag tycker själv att komunismen är facinerande men samtidigt ologisk. Hur ska man te.x. under en längre tid styra sverige genom hot och våld?. Det kommer ju förr eller senare bildas en organisation mot detta, och en dag kommer det komunistiska samhället att falla. deras partiledare är Lars Ohly

miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet kom in i riksdagen 1994 och har sedan dess påverkat regeringens miljöpolitik. Partiet har haft stöd av endast kring fem procent av väljarna men har fått en nyckelroll som vågmästare i riksdagen.
På senare år har partiet valt samarbete med regeringen.
Partiets mål är ett miljömässigt hållbart samhälle, bland annat med hjälp av höga miljöskatter och miljöavgifter. partiet har valt att istället för att ha en partiledare ha två språkrör ett manligt och ett kvinligt. Peter Eriksson och Marie Wetterstrand.
viktigaste fråga: grön skatteväxling och fler friårsplatser. grön skatteväxling = mindre skatt på miljövänliga medel, mer på andra
Åsikt:Har själv dock ingen åsikt om detta parti efterssom jag inte har det.
Moderata samlingspartiet eller nya moderaterna
Under slutet av 1800-talet hade det bildats högergrupper och moderata grupper i riksdagens båda "kamrar". Men ännu i början av 1900-talet saknade de grupperna en rikstäckande organisation för kontakt och information till väljarna.
De framgångar som socialdemokraterna och liberalerna då fick i valen till riksdagens andra kammare, berodde till stor del på att de hade organiserat sig och därför kunde bedriva mer effektiva valkampanjer.
En grupp högerriksdagsmän, under ledning av Gustaf Fredrik Östberg, tog initiativet till bildandet av ett nytt parti. Det bildades 17-18 oktober 1904 och fick namnet Allmänna Valmansförbundet.
Från början var partiet konservativt. gradvis har också liberala och internationalistiska idéer kommit med. Idag är Moderata Samlingspartiets ideologi en väv av konservativ samhällssyn och liberala idéer. pariledare Fredrik Reinfeldt
viktigaste fråga: Jobb istället för bidrag
åsikt:Detta parti tycker jag har en bra ideologi, en bra viktigaste fråga och jag tycker att Fredrik Reinfeldt kan konsten att övertyga människor mer än andra partiledare.
folkpartiet liberalerna

är ett parti som bildades 1902 och som är liberaler med inslag av socialliberalism.
De svenska liberalerna har i många år haft ett klent stöd bland väljarna, men i valet 2002 fick partiet en skjuts uppåt – 13 procent.
På senare tid har partiet haft en mer konservativ hållning med krav på disciplin i skolorna och krav på invandrare. Partiledare: Lars Leijonborg
Viktigaste fråga: Kunskapsskola med hårdare krav
åsikt:liberalism kan i många fall vara bra respektive dåligt.

KRISTDEMOKRATERNA
Kristdemokraterna är ett socialkonservativt parti, som vill förena liberalism med en stat som skyddar de allra svagaste i samhället.
Partiets hjärtefråga är familjen och det har till exempel varit emot att homosexuella ska få gifta sig.
Partiet fick sitt genombrott i valet 1998, med 11 procent av rösterna.
Men stödet har minskat sedan den profilstarke Alf Svensson lämnade posten som partiledare 2004.
viktigaste fråga: fastighetsskatten och familjepolitiken
nuvarande partiledare är: Göran Hägglund.

CENTERPARTIET
bildades 1916.Centerpartiet är arvtagaren av Bondeförbundet som främst försvarade böndernas intressen. Partiets riktiga storhetstid var 1970-talet, då dess representanter ledde flera borgerliga regeringar.
Väljarstödet har dock minskat rejält de senaste 20 åren. Partiets hjärtefråga är decentralisering - regionernas utveckling och ett samhälle där besluten tas så nära medborgaren som möjligt.
viktigaste fråga: fler jobb när det blir lättare att starta och driva företag
Miljön är också central i partiets budskap. partiledaren: Maud Olofsson
FEMINISTISKT INITIATIV
Feministiskt initiativ vill ha större jämställdhet mellan könen och krossa patriarkatet som, enligt partiet, genomsyrar hela samhället. Partiet leds av Gudrun Schyman, som tidigare var ledare för vänsterpartiet.
JUNILISTAN
Jun...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Politik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-09-26]   Politik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6787 [2023-06-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×