Islam: Gudssyn, de 5 pelarna & fundamentalism

26 röster
63377 visningar
uppladdat: 2007-02-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Gudssyn: Hur ser man på Gud?

Islam är en stark monoteistisk religion, och man anser att den största synden är att sätta någon jämsides med Gud. På arabiska (det språk Mohammed talade) kallas Gud för Allah. Ordet är starkt förknippat med Islam, men t.ex. en kristen arab kan också säga Allah. Precis som i Kristendom och Judendom är Gud allsmäktig och allvetande, och han ger människan vägledning genom uppenbarelser för profeter och i Koranen (som muslimer anser vara författad av Gud).
Gud är skaparen, som har skapat allt. Islam menar att världen är god för att Gud har skapat den, och fulländig. Dock betonar man att Gud inte tog en vilodag, då han inte är mänsklig. Gud uppehåller sin skapelse och är allsmäktig. Han är herren, och hela skapelsen är underkastad Gud. Just ordet Islam betyder ”underkastelse” och muslim ”sådana som underkastar sig Gud”.
Gud är även barmhärtig. Han har gett allt som människan behöver i sitt liv och regler att leva efter. Dock finns det en ond makt, Iblis (som motsvarar djävulen), som lockar människorna till att synda. Skulle man synda kan man få förlåtelse av Gud då man känner sann ångest och ändrar det dåliga. Han är den som förlåter och gör väl, som man tar sin tillflykt till.
Gud är större, vilket är en fras muslimer ofta använder. Han är större än vad man kan tänka sig, och jämfört med honom är en människa liten och obetydlig. Som i Judendomen är det förbjudet att avbilda Gud, men inom Islam brukar man ofta visa Guds storhet genom komplicerade geometriska figurer utan slut eller kalligrafi. Han har uppenbarat sig för människan, men är också fördold. Satan hamnar lite i skymundan jämfört med Guds storhet.
Sist men inte minst är Gud domaren. Islams världsbild är linjär, och då domens dag infaller, ska Gud kalla på alla människor och döma dessa efter deras handlingar. De goda kommer till paradiset och får evig glädje medan de onda får lida i helvetet.
Den islamiska gudsbilden är lite paradoxal. Om Gud är allsmäktig och allt är förutbestämt (enligt muslimerna), hur kan han då skipa rättvisa när domedagen kommer?


Trons uttrycksformer: De 5 Pelarna

Inom Islam utförs varje handling med avsikten och vetenskapen om att den uppfyller Guds vilja. De fem pelarna är viktigast, då de utgör fundamentet för gudsdyrkan för en trogen muslim. Dessa motsvaras av fem handlingar som ska hjälpa människan att leva ett bra, moraliskt liv och finns nedtecknade i Koranen.
Trosbekännelsen – “Det finns ingen Gud utom Gud, och Mohammed är Hans sändebud.” Så lyder trosbekännelsen. Detta tyder helt klart på att Islam är en strängt monoteistisk religion. Första delen av trosbekännelsen syftar på att man endast dyrkar Gud, den allsmäktige. Implicit tyder det på att man inte kan jämföra Gud med något. Det som verkligen kännetecknar Islam är den avslutande delen av trosbekännelsen, att man erkänner att Mohammed är det sista sändebudet från Gud och försöker att leva efter hans exempel. För att bli en muslim ska man utropa trosbekännelsen med ärlig tro (vanligtvis inför två vittnen). Trosbekännelsen är en handling som bör utföras ofta av en muslim och repeteras ofta från födelse till död.
Bönen – En muslim ska be fem gånger om dagen, vänd mot Mecka. Vissa böner ska utföras tyst och andra högt. Man kan be från var som helst, ensam eller tillsammans med andra, men vid fredagsbönen brukar de flesta muslimer be i moskén, gudstjänstlokalen. Kvinnor ber oftast i hemmen, medan män ofta ber tillsammans i moskén. Bönetiderna följer dygnets rytm, och bönen utförs då man är på något sätt avgränsad från världen. Den som ber ska vara mentalt närvarande, mena något med bönen och vara ren. När man ber läser man texter, gör speciella rörelser och visar att man underkastar sig Gud. Bönen ger muslimen kraft att leva moraliskt (rätt).
Fastan – Under den muslimska månaden Ramadan så infaller fastan, vilket betyder man avstår från mat, dryck och sex under de ljusa timmarna. (Men i nordliga länder har man bestämda fastetider.) Undantagna är de som är sjuka eller svaga på andra sätt (t.ex. barn, gamla, gravida och ammande kvinnor). När mörkret har infallit bryts fastan och då får man äta. Man känner då större tacksamhet och glädje över Guds gåvor. Fastan gör att man övar tålamodet, renas (både fysiskt och andligt), blir medveten om sina matbehov, och uppmärksammar de nödställdas situation. Den avslutas med en stor fest.
Allmosan – Det är en muslims plikt att ge till de fattiga och behövande, att jämna ut orättvisor. Avgiften per år är ca 2,5 % av ens tillgångar om man har råd. I vissa muslimska länder är allmosan en statlig skatt. Allmosan bör ges diskret och den inre attityden är viktig.
Vallfärden – Varje muslim bör vallfärda till Mecka en gång i sitt liv, om man kan. Detta genomförs i den tolfte månaden (enligt islamisk tideräkning) och pågår i cirka en vecka. Männen bär speciella pilgrimskläder och kvinnorna traditionell klädsel. Under denna tid är pilgrimen i ett speciellt tillstånd som kallas för ihram och detta innebär att personen avstår från vissa saker. På vallfärden besöker man särskilda platser, t.ex. berget där Mohammed höll sin sista predikan, och utför man vissa rituella handlingar, t.ex. kastar stenar och offrar får. Den religiösa vikten av vallfärden är flerfaldig. Pilgrimen kommer nära Gud och följer i profeterna Mohammed och Abrahams (Ibrahim) fotspår. Socialt sett är vallfärden ett tecken på den islamiska världens gemenskap, då miljontals muslimer, iförda i samma klädsel, utför samma riter. När man kommit hem får man också upphöjt social status, för att man är en som har utfört vallfärden.


Fundamentalism inom Islam

Fundamentalism betyder bokstavstroende, och de som tillhör denna inriktning är de mest konservativa muslimerna. De anser att religionen och samhället hör ihop, att samhällsordningen ska vara bestämt av Sharia (Guds lag). Sharia kan tolkas på många sätt, men fundamentalisterna tolkar den så bokstavligt som möjligt. Man förkastar det mesta av den västerländska kulturen och dess inflytande, då sådana företeelser strider mot Guds lag. (T.ex. är droger, fri sex, dålig affärsmoral saker som fundamentalister försöker rensa bort.) Fundamentalister anser att den ideala staten har Sharia som grundlag, och att statens ledare är en god muslim som har bra förtroende. Inom sådana stater kan det finnas parlament, men dessa stiftar inte lagar utan bestämmer om hur Sharia ska tillämpas i olika fall (t.ex. frågor i en gråzon). Vördnad för Allahs vilja betonas starkt. I en sådan stat finns det inte olika partier, då man menar att goda muslimer alltid ska kunna komma överens om vad som är Guds vilja. Politiskt sett brukar fundamentalistiska länder ofta vara hårda diktaturer i praktiken, t.ex. Iran, Pakistan, Saudi-Arabien och Sudan. Lagbrytare kan få hårda bestraffningar, t.ex. om man är tjuv och stjäl något så kan man få handen amputerat som straff.
Fundamentalister märks ofta i massmedia, p.g.a. att de använder terrordåd och våld för att få fram sitt budskap. Dessa använder dock den moderna teknologin men kämpar annars aktivt mot kulturen i väst. Våldet är rättfärdigt, anser fundamentalisterna, för att islam (såsom de ser på det) hotas. Många unga muslimer ansluter sig till sådana extrema rörelser då de har sett mycket dåliga saker i västvärlden. De flesta fundamentalister är ganska extrema, och det finns många sådana rörelser, både stora och små. Exempel är: Muslimska Brödraskapet, Hizbollah, Wahhabismen och Al-Qaida. Bland de muslimer som inte är fundamentalister, tar den stora majoriteten avstånd från sådana extrema terrorgrupper och fördömer dem lika hårt som vi i väst gör, om inte mer.


Källor:
<...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam: Gudssyn, de 5 pelarna & fundamentalism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-02-05]   Islam: Gudssyn, de 5 pelarna & fundamentalism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7538 [2023-06-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×