Vad är evolutionsteorin? En diskussion om Jehovas missuppfattning av Darwins evolutionsteori

2 röster
11467 visningar
uppladdat: 2007-04-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Darwins teorier

Fram till att Darwins ”Arternas uppkomst” publicerades 1859 var det allmänt accepterat att Gud eller någon annan högre makt var grundaren av liv. Darwins bok var inte ytterligare en variant av skapelseberättelsen, utan istället en helt ny teori. Darwin påstod att uppståndelsen och utvecklingen av liv inte beroende på något annat än en rad händelser som inträffade efter varandra.
Enligt Darwin var utvecklingen, evolutionen, inte alls förutbestämd och den hade inte alls något högre syfte eller mål. Istället ansåg Darwin att evolutionen var beroende av selektionstryck, mutationer, arv och mångfald. Darwin och nutida efterföljare är också noga med att evolutionen beskriver ett förlopp eller en mekanism, den talar inte om hur något är eller ska vara.

Mikroevolution
Den stora skillnaden i definitionen mellan makro- och mikroevolution är att mikroevolution sker under artnivå och att makroevolution leder till bildningen av nya arter, familjer eller släkten. Evolutionsteorin anser även att makroevolution är en följd av mikroevolutioner under en längre tid.
Mikroevolution kan bero på en förändring i allelfrekvensen, som tillsammans med individens förmåga att överleva och fortplanta sig kan leda till en ny egenskap hos arten. Olika allelfrekvenser uppkommer då det sker mutationer (förändring i arvsmassan) hos individen. Allelfrekvens är en variant på samma gen. T.ex. har människor olika ögonfärg pga. en förändrig i ögongenen. Deras egenskap är fortfarande att se men karaktärsdragen är olika.
Det finns olika allelfrekvenser inom en population och därför även olika allelfrekvenser mellan olika populationer. Populationer med olika allelfrekvenser kan fortfarande få fertil avkomma. Därför räcker det inte med en förändring i allelfrekvensen för att en ny art ska bildas.
Ett exempel på mikroevolution är när bakterier blir resistenta mot antibiotika. De bakterier vars arvsanlag genomgick en mutation som gjorde dem resistenta överlever då populationen blir utsatt för antibiotika. Då bakterierna överlever och kan fortplanta sig förs deras arvsanlag vidare och efter ett tag skapas det en ny population som är resistent. Det har inte bildas en ny art bakterier, utan arten har anpassats. Det har skett en mikroevolution.

Makroevolution
Makroevolution kan jämföras med artbildning; resultatet av skilda selektionstryck. Artbildning är en lång process som ofta börjar med att individer ur samma population isoleras från varandra genom tex. en bergskedja och då bildar två populationer. Då miljön och förutsättningarna ser olika ut på de olika sidorna av bergen så gör sig olika egenskaper användbara. De individer med rätt samansättning gener (dvs. de bäst anpassade) överlever och kan fortplanta sig så deras gener förs vidare. På så sätt ”specialiseras” de två populationerna efter sin miljö. Så småningom kanske bergskedjan plattas till så att de båda populationerna återförenas. Men de båda populationerna tillhör inte längre samma art då de båda utvecklat så omfattande kroppsliga och/eller beteendemässiga förändringar.
Ordet art sammanfattas i art begreppet; individer av samma art kan få fertil avkomma. Individer från de båda populationerna, som skildes åt av bergkedjan, kan alltså inte längre få ungar som i sin tur kan fortplanta sig. Selektionstryck är ett begrepp som kan jämföras med begreppet naturligt urval. Naturligt urval går ut på att individer som är rätt anpassade till den miljön de lever i oftare överlever och kan fortplanta sig. De egenskaper som direkt bidrar till överlevnad och reproduktion gynnas inom arten och sprids vidare till kommande generationer.
Jehovas Vittnens åsikter

Jehovas vittnen tror att den allsmäktige guden, enligt dem Jehova, är himlens och jordens skapare. De säger också att ”själva existensen av de sinnrikt utformade underverken i universum omkring oss vittnar tydligt om att en överlägset intelligent och mäktig skapare ligger bakom alltsammans.” 1)

Kreationismen
Kreationism är ett alternativt sätt att se på utveckling. Oftast finns en religiös tanke bakom försöken att förklara skapelsen av liv och evolutionen. Man accepterar inte Darwins teorier om evolution. Istället framhäver kreationister någon form av övernaturlig och/eller intelligent design.
De som tror på intelligent design menar att celler och funktioner hos växter och djur är för komplicerade för att inte ha designats för ett speciellt ändamål. De tror inte att allting har uppkommit pga. en slump på det sättet som evolutionsteorin säger.
Jag anser att Jehovas är anhängare av kreationismen eftersom de (enligt citatet) tror att det är Jehovas, dvs. gud, som skapat livet på jorden.

Jehovas och evolutionsteorin
Ett accepterat exempel på mikroevolution, hos dem som tror på Darwins teorier, är björkmätarnas färgförändring i England under den industriella revolutionen. Björkarnas stammar, där björkmätarna levde, övergick från att vara svartvita till helsvarta då de sotades ner pga. den kraftiga förbränningen av kol. De björkmätarna som var med svarta i färgen fick då bättre kamouflage än de som var vitare. Detta kamouflage blev en fördel när de gällde att inte bli uppätna av rovdjur och liknande.
Samtidigt som det skedde en anpassning hos populationen genomgick den också en mikroevolution. Då de med svartare färg fick det lättare att överleva och fortplanta sig, ärvdes deras gener vidare till nästa generation, den generationen efter det och så vidare. Björkmätarpopulationens allelfrekvens förändrades, men ingen ny art skapades.
Jehovas i sin tur anser inte att detta är ett bevis på evolution utan ”en utmärkt uppvisning av kamouflagets funktion”. 2) Vidare skrivs det att bakterier som blir resistenta mot antibiotika inte heller gäller som bevis. De säger att då bakterierna fortfarande är av samma sort, och inte utvecklats till något annat, kan de inte räknas som evolution. De skriver också att evolutionsteorin medger förändringen inte skett pga. mutationer, utan att vissa bakterier var immuna redan från början.


Diskussion, Resonemang och Egna åsikter

Jag tror att Jehovas har valt att tolka Darwins teorier på ett sådant sätt att de skulle vara omöjliga att förklara livets uppkomst på något annat sätt en just deras. Jehovas själva verkar tro att livet här på jorden skapades av en gud, att alla har sin uppgift och att allt har ett mål.
Ett av felen i Jehovas uppfattning om evolutionsteorin är att de har missuppfattat förutsättningarna för mutation. Enligt Darwins evolutionsteori uppkommer mutationer av en slump då det uppstår ett fel i kopieringen i arvsmassan. Att tex. vissa bakterier blir resistenta mot antibiotika beror på att de har blivit muterade då de skapades och blev embryon. Jehovas skriver i sin text att förändringen inte beror på en mutation, utan att vissa var resistenta redan från början. Det tyder på en missuppfattning då det är just pga. en mutation som bakterierna blev resistenta.
Jehovas egen tolkning av just detta gör det möjligt för dem att säga att det är vissa individer som blir immuna, och att det är gud som bestämmer vilka. Jehovas verkar inte heller tro på någon form av evolution, vilket leder till att de borde tro att allting är som det alltid har varit. Och om allt har varit som det alltid har varit måste det ha varit någon som skapade allt. Denna någon är enligt dem den allsmäktige guden Jehovas.
Jag kan förstå att människor tror att en gud har skapar livet och att allt har en mening. Om man tror på Darwins teori så betyder ju det att jag blev just som jag blev pga. en slump. Visst är det då mycket trevligare att tro att jag är så här och finns här på jorden av en orsak.
Jag tror också att teorierna om att den gud har skapat livet har funnits så mycket längre än Darwins teori att det är mer etablerade. Darwins teorier publicerades för bara lite över 140 år sedan, till skillnad från tron på gud som har funnits sen religionen uppfanns för flera tusen år sedan. Jag tror att Darwins teorier kommer att bli mer och mer framstående i framtiden då de har haft tid på sig att föreläsa om och etablera sina teorier lika mycket som religionen har gjort hitintills.
Jag tycket att Darwins teori om evolution är den mest sannolika förklaringen till livets uppkomst och dess utveckling. Jag tror också att utveckling sker pga. slupmässiga förändringar av förutsättningar, tex. klimatförändringar.. Jag tror inte på intelligent design eller på att någon högre makt har sett ut ett mål mot vad allting utvecklas. Ibland kan jag tro att de första formerna av liv placerades här på jorden av någon som ett experiment.
Min övertygelse kommer ifrån att jag tycker att evolutionsteorin är den enda som kan presentera konkreta exempel på hur de har byggt upp sin teori. De har också vad jag tycker är bra bevis på att de är som de säger. Även om teorin bara beskriver utvecklingen, och inte skapelsen av liv så tycker jag att bevisen som visar på den utvecklingen verkar bra och trovärdiga. Jag tycker att fossiler och att man kan se på hur ett foster utvecklas är bevis för evolutionsteorin. Även rudimentära organ och att olika djur och växter är så nära besläktade med varandra tycker jag är ett bra argument.
Jag tror att min egen övertygelse om att det finns konkreta bevis i form av fossiler och liknade bidrar till att det är så många som tror på evolutionsteorin. Jag tror att många, inklusive mig själv, anser att evolutionsteorin är ”vetenskapligt bevisa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad är evolutionsteorin? En diskussion om Jehovas missuppfattning av Darwins evolutionsteori

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-04-22]   Vad är evolutionsteorin? En diskussion om Jehovas missuppfattning av Darwins evolutionsteori
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7991 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×