Årsredovisningsanalys (Swedish Match)

7978 visningar
uppladdat: 2007-06-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1. Inledning

1.1 Bakgrund
Företaget arbetet kommer att handla om är Swedish Match som är ett av världens största företag på rökfri tobak. Koncernen är relativt stor och har delat upp årsredovisningen per produkt. Själv är jag mest intresserad av deras allra största produkt, snuset. Jag kommer att behandla företaget i helhet, beskriva vad de gör men också analysera nyckeltal, aktie och se hur det ser ut för företaget på lång sikt.

1.2 Syfte
Syftet med arbetet är att lära sig att läsa en årsredovisning och kunna ta ut viktig information från ett stort antal sidor ekonomisk text, man ska även att kunna nyckeltalsberäkningar och se hur bokföringsprinciper tillämpas i ett svenskt företag.

1.3 Metod och Material
För att få ta på den informationen som krävs för att lyckas med detta arbete har jag använt mig av Swedish Match årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Företagets Internetsida har också används liksom boken Redovisning och Beskattning som används genom kursen och detta för att kunna räkna ut diverse nyckeltal.

2. Företagsanalys

2.1 Swedish Match och allmän analys
Swedish Match är en global koncern med ett brett sortiment av marknadsledande varumärken inom rökfri tobak, cigarrer, piptobak, tuggtobak och tändprodukter. Swedish Match är ett svenskt företag som har sin bas här i Sverige på grund av sin storlek och sin breda marknad har man delat in företaget i tre divisioner: North Europe Division, North American Division och International Division.
MODERBOLAG

North Europe Division marknadsför snus, cigarrer, piptobak, tändstickor och tändare i de nordiska länderna. Divisionen tillverkar snus i två av världens modernaste anläggningar. North Europe Divisions huvudkontor ligger i Stockholm.

North America Division tillverkar och marknadsför cigarrer, piptobak, snus och tuggtobak på denna marknad. Divisionens huvudkontor ligger i Richmond, Virginia, USA.

International Division tillverkar cigarrer, snus, piptobak, tändare och tändstickor och marknadsför dessa produkter i Kontinentaleuropa, Sydafrika, Sydamerika, Australien och Asien. Divisionens huvudkontor ligger i Valkenswaard, Holland.


Swedish Match är ett stort företag som har ett medelantal anställda på 12 400 totalt inom koncernen, en sänkning från 2005 då det fanns hela 14 300 anställda. Företaget har haft ett av sitt allra bästa år 2006. De redovisade det bästa resultaten någonsin i företagets historia. Då försäljningen uppgick till 12 911 MSEK. Något som man måste ta med i beräkningarna då man ser deras storslagna resultat från 2006 är att antalet anställda har minskat med 1 900 vilket visar en stor nerskärning på personal. Arbetskraften som för övrigt kan vara riktigt dyr kan ha relevans i detta extremt bra resultat som verksamheten redovisade för räkenskapsåret 2006.

En anledning till varför företaget redovisar detta resultat är att samhället i allmänhet har fått fart på en ny trend, njutning! Vi har fått ett ökat intresse för lyx vilket gör att vi köper allt dyrare tobaksorter som vart lagrade en längre tid. Detta har relaterat till att lyxvarumärken och premium produkter säljer som aldrig förr. Dessutom har Swedish Match på ett lyckat sätt kontrat hälsotrenden som har härjat ett antal år. Svaret är ONICO, ett snus helt utan nikotin och tobak. Två tydliga anledningar jag har observerat till varför verksamheten gått så pass bra. Företagets unika position i jämförelse till andra stora tobaksbolag på marknaden tror jag har påverkat positivt. Swedish Match har valt att sätta sin fokus på rökfri tobak, en mycket bra strategi om man nu har i åtanke diverse regler och lagar som införts för att minska cigarrettrökningen. Företagets val att satsa på rökfri tobak har ökat deras anseende i samhället, speciellt mot moraliska och etniska frågor.

2.2 Bokslut och årsredovisning
Något som är viktigt för ett företag med Swedish Match storlek är ÅRL (årsredovisningslagen). Enligt denna lag ska styrelsen i aktiebolag eller ekonomisk förening sköta en årsredovisning som ska offentliggöras hos Bolagsverket. Företag som har mer än 10 anställda eller tillgångar bokförda till mer än 24 miljoner kronor ska även de ha en offentlig årsredovisning. Det är vanligt att ett företags årsredovisning innehåller mer än de formella delarna som krävs i ÅRL, vanligt är att man har med en ingående beskrivning av företaget, deras organisation och verksamhet.

Enligt ÅRL ska en årsredovisning innehålla:
- Balansräkning
- Resultaträkning
- Noter
- Förvaltningsberättelse

För stora företag som Swedish Match ska årsredovisningen även innehålla en Finansieringsanalys. Med stora företag menas företag som har bedrivit verksamheten under de senaste två räkenskapsåren och då haft tillgångar som överstigit 1000 prisbasbelopp. Det kan också vara så att företaget under de senaste två åren haft ett medelantal anställda på 200 eller som har aktier eller skuldebrev som är noterade på börsen.

Swedish Match har gjort en välstrukturerad årsredovisning då de även har tagit med saker som lagen ej kräver. De har till exempel skrivit en inledande text om företaget, de underlättar för dem som väljer att bläddra i den och jag anser att man får en bättre helhetssyn om man väljer att lägga upp den på detta sätt. Swedish Match har ett företag som man kan vara starkt kritisk emot men de tar då hjälp av sin årsredovisning för att förklara. De beskriver tydligt miljön och återväxten, hur de tacklar diverse kritiska tankar som ordet tobaksbolag ger och förklarar hur de lägger sin vikt på den rökfria industrin. De har på ett lyckat sätt lagt upp en bra årsredovisning som innehåller allt som ÅRL kräver och har valt att utnyttja den ytligare och det på ett lämpligt sätt.

2.3 Nyckeltal

2.3.1 Finansiell balans
Detta anger hur företaget klarar av att betala sina skulder men också hur de med egna medel finansierar framtida kapitalbehov. De två viktigast nyckeltalen för att kunna se detta är likviditet och soliditet. Dessa tillsammans kan ge en bra bild av hur stor företagets finansiella styrka är.

Likviditet
Likviditeten visar företagets förmåga att klara av sina betalningar det närmaste året. Företaget bör alltid ha en viss marginal för att kunna betala båda förutsägbara och oförutsägbara betalningar. Kassalikviditeten bör alltid ligga på en marginal runt 100% för att företaget ska klara av att betala sina skulder. Sättet man använder för att räkna ut kassalikviditeten är:

Omsättningstillgångar – Varulager x 100
Kortfristiga skulder

Likviditeten anses av Swedish Match inte vara särskilt relevant. Då skulderna ligger på en så pass låg nivå, den enda skulden som är av egentlig betydelse för verksamheten är deras obligationslån vilket ligger på 7 271 MSEK. 3 259 MSEK av dessa ifråga har sin förfallodag på mer än 5 år. Alltså anses detta lån inte ha någon relevans vilket det ofta inte har i stora verksamheter så som Swedish Match. Likviditeten är viktigare i mindre företag för att se hur stor chans företaget har till överlevnad inom det närmaste året. Något som egentligen inte behöver oroa ett så pass stort företag.

Soliditet
Detta nyckeltal visar ett företags stabilitet, det visar vilken betalningsförmåga företaget har på långsikt. Den chansen ökar om företaget har en stor andel eget kapital, ju större eget kapital desto bättre soliditet. Ju bättre företagets soliditet är desto större chans har företaget att överleva en längre svacka men de är även mindre beroende av långivare. De flesta svenska börsnoterade företag har en soliditet mellan 30-40%. Denna beräknas med formeln:

Eget kapital x 100
Totalt kapital

Swedish Match har en soliditet på 14,5%en väldigt låg siffra om man ser från förgående år där soliditeten ligger runt 30% vilket är ett bra resultat. Analyserar man detta kan man se att verksamheten har gjort stora investeringar i materiella anläggningstillgångar. Hela 115 MSEK har de investerat, detta ibland annat i ett huvudkontor i Stockholm. Den låga soliditeten beror på att man har ökat det främmande kapitalet i jämförelse till det egna kapitalet vilket har resulterat i att soliditeten har sjunkit. De har lånat upp sig just på grund av att de ska kunna finansiera alla de nya förvärven som huvudkontoret i Stockholm, en utdelning på 627 MSEK, skattebetalningarna har vart oerhört höga i år och detta beror främst på den allt högre tobaksskatten som införts. Swedish Match har även i år köpt cigarrvarumärkena, Hajenius och Oud Kampen.

Skuldsättningsgrad

Har man en soliditet som ligger på 50% ska företaget ha en skuldsättningsgrad som ligger runt 1,0%. Skuldsättningsgraden är ett annat sätt att uttrycka soliditeten och detta med följande uträckning:

Främmande kapital
Eget kapital

Swedish Match har en skuldsättningsmarginal enligt mina beräkningar 1,8 %. Detta procenttal sammanbetar med soliditeten och stärker bara synen på det alldeles för låga soliditeten. Att ha 1,8% i skuldsättningsgrad är inte överdrivet dåligt men skulle kunna vara bättre. Här syns att företaget har tagit stora lån och det för att kunna finansiera alla nya förvärv.

2.3.2 Lönsamhet
Lönsamheten bedöms efter företagets resultat. Med hjälp av denna ser man om företagets vinst är tillräckligt stor i förhållande till satsat kapital. God lönsamhet är ett måste för att företaget ska kunna leva vidare. Detta nyckeltal stärker de två innan, har man en god lönsamhet relaterar det till ökad likviditet och soliditet. Det förutsätter då att vinsten inte delas ut på ägarna. Lönsamheten räknas ut med följande formel:

Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader x 100
Totalt kapital

Lönsamheten räknas ut som avkastning på eget kapital. I år har verksamheten redovisat ett bra resultat som visar sig i lönsamheten som ligger på hela 63,3 % och en stor höjning från förra året då den låg på 36,6 %. Dock måste tas med i beräkningarna att företaget har tagit stora skulder och det i slutet av året vilket resulterar i att inga bieffekter av lånen har slagit till än utan kommer att visa sig senare i 2007: års årsredovisning. Det ska vara svårt för företag med hög skuldsättningsgrad att visa ett bra resultat på lönsamheten ändå har lönsamheten ökat radikalt detta år, som sagt tror jag att det kommer att visa sig nu i under år 2007 och Swedish Match kommer att inte att visa ett lika bra resultat för verksamhetsåret 2007 som det gjort i år.

2.3.3 Effektivitet
Detta nyckeltal visar hur effektivt företaget är. Det finns två olika effektivitetsmått, arbets- och kapitaleffektivitet. Den första visar hur arbetskraften utnyttjas inom företaget, eftersom arbetskraften är en kostnadskrävande resurs är det mycket viktigt att den utnyttjas på rätt sätt. Den andra visar hur mycket kapital som finns bundet inom företaget i förhållande till årsomsättningen. Denna är däremot viktigare för mindre företag alltså inte intressant för ett företag som Swedish Match. Arbetseffektiviteten däremot kan vara intressant, den räknas ut på följande vis:

Årsomsättning
Antal anställda

Uträkningen säger att av hela företagets vinst på försäljning delat på de antal anställda ger ett resultat på ca: 1 050 000 SEK. Detta är alltså vad varje anställd producerar i genomsnitt per år och från mina ögon sätt ett mycket bra resultat. Eftersom att det enligt årsredovisningen gjort nerskärningar på personal, det framkommer dock inte när nerskärningarna har gjorts vilket betyder att de ca: 2 000 som inte räknas med kan ha vart aktiva en del under året. Då blir siffran per anställd lite mindre.

2.4 Aktien
Swedish Matchs aktie finns börsnoterat på Stockholmsbörsen. Aktien har under verksamhetsåret 2006 stigit med 36,9% och aktien har pendlat en del under året då en som lägst låg på 92,75 och som högst 129,25. När aktien var som lägst var precis i början av året och när den låg som höst precis i slutet vilket visar hur bra det har gått för företaget under 2006. Börsvärdet för Swedish Match låg vid slutet av året på en summa av 35,1 miljarder SEK. Utdelningen per aktie 2006 låg på 2,50 vilket sammanlagt blir 686 miljarder SEK och hela 29,4% av nettovinsten i företaget. Den totala avkastningen per aktie var 39,5% en ökning ifrån förra året då avkastningen låg på 24,2%.
Analyserar man kursutvecklingen ser man efter nedgången 2003 har aktien bara gått uppåt, trots detta visar de ett resultat om minskat antal aktieägare. Företaget har gjort nedskärningar i det genomsnittliga antalet aktier, vilket självklart leder till ett minskat antal aktieägare. Tabellen visar indirekt att de har gått bra för företaget vilket då visar sig i avkastningen per aktie men också i hur den har stigit det senaste året. Cirkeldiagrammet visar vilka som egentligen äger aktierna i bolaget, endast 19,1% av aktierna som cirkulerar tillhör svenska ägare och endast 9,1% av dessa som tillhör privatpersoner. Företaget satsar väldigt mycket på sin utländska marknad och det syns tydligt när man kollar på vem som äger aktierna inom företaget. En börspost i företagets aktie på Stockholmsbörsen ligger på 200 aktier, anledningen till detta kan bero på företagets ändå relativt låga avkastning som enbart ligger på 2.50 kr.


2.5 Framtiden
Framtiden ser ljus ut för Swedish Match, deras unika inriktning har anpassat kundernas behov på ett bra sätt och deras position i branschen har underlättat för dem i nuläget och kommer att fortsätta. Företaget har tagit diverse lån i slutet av året vilket kommer att visa sig i början av detta år men deras soliditet har vart stadig tidigare år, företaget kommer att hämta sig. Via de nya investeringarna lånet gick till, kommer att löna sig tillslut. Nischstrategin de använder sig av i sina produkter kommer att resultera i bra resultat vilket också bara kommer att stärka deras namn på marknaden. Deras satsning på att stärka sina varumärken...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Årsredovisningsanalys (Swedish Match)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-01]   Årsredovisningsanalys (Swedish Match)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8352 [2024-07-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×